HolyIndia.Org

திருக்கோளிலி (திருக்குவளை ) ஆலய தேவாரம்

திருக்கோளிலி (திருக்குவளை ) ஆலயம்
1-62-667:
நாளாய போகாமே நஞ்சணியுங் கண்டனுக்கே 
ஆளாய அன்புசெய்வோம் மடநெஞ்சே அரன்நாமங் 
கேளாய்நங் கிளைகிளைக்குங் கேடுபடாத் திறமருளிக் 
கோளாய நீக்குமவன் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-668:
ஆடரவத் தழகாமை அணிகேழற் கொம்பார்த்த 
தோடரவத் தொருகாதன் துணைமலர்நற் சேவடிக்கே 
பாடரவத் திசைபயின்று பணிந்தெழுவார் தம்மனத்தில் 
கோடரவந் தீர்க்குமவன் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-669:
நன்றுநகு நாண்மலரால் நல்லிருக்கு மந்திரங்கொண் 
டொன்றிவழி பாடுசெய லுற்றவன்றன் ஓங்குயிர்மேல் 
கன்றிவரு காலனுயிர் கண்டவனுக் கன்றளித்தான் 
கொன்றைமலர் பொன்றிகழுங் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-670:
வந்தமண லாலிலிங்கம் மண்ணியின்கட் பாலாட்டுஞ் 
சிந்தைசெய்வோன் தன்கருமந் தேர்ந்துசிதைப் பான்வருமத் 
தந்தைதனைச் சாடுதலுஞ் சண்டீச னென்றருளிக் 
கொந்தணவு மலர்கொடுத்தான் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-671:
வஞ்சமனத் தஞ்சொடுக்கி வைகலும்நற் பூசனையால் 
நஞ்சமுது செய்தருளும் நம்பியென வேநினையும் 
பஞ்சவரிற் பார்த்தனுக்குப் பாசுபதம் ஈந்துகந்தான் 
கொஞ்சுகிளி மஞ்சணவுங் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-672:
தாவியவ னுடனிருந்துங் காணாத தற்பரனை 
ஆவிதனி லஞ்சொடுக்கி அங்கணனென் றாதரிக்கும் 
நாவியல்சீர் நமிநந்தி யடிகளுக்கு நல்குமவன் 
கோவியலும் பூவெழுகோற் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-673:
கன்னவிலும் மால்வரையான் கார்திகழும் மாமிடற்றான் 
சொன்னவிலும் மாமறையான் தோத்திரஞ்செய் வாயினுளான் 
மின்னவிலுஞ் செஞ்சடையான் வெண்பொடியான் அங்கையினிற் 
கொன்னவிலும் சூலத்தான் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-674:
அந்தரத்தில் தேரூரும் அரக்கன்மலை அன்றெடுப்பச் 
சுந்தரத்தன் திருவிரலால் ஊன்றஅவன் உடல்நெரிந்து 
மந்திரத்த மறைபாட வாளவனுக் கீந்தானுங் 
கொந்தரத்த மதிச்சென்னிக் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-675:
நாணமுடை வேதியனும் நாரணனும் நண்ணவொணாத் 
தாணுவெனை ஆளுடையான் தன்னடியார்க் கன்புடைமை 
பாணனிசை பத்திமையாற் பாடுதலும் பரிந்தளித்தான் 
கோணலிளம் பிறைச்சென்னிக் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-676:
தடுக்கமருஞ் சமணரொடு தர்க்கசாத் திரத்தவர்சொல் 
இடுக்கண்வரு மொழிகேளா தீசனையே ஏத்துமின்கள் 
நடுக்கமிலா அமருலகம் நண்ணலுமாம் அண்ணல்கழல் 
கொடுக்ககிலா வரங்கொடுக்குங் கோளிலியெம் பெருமானே. 

1-62-677:
நம்பனைநல் லடியார்கள் நாமுடைமா டென்றிருக்குங் 
கொம்பனையாள் பாகனெழிற் கோளிலியெம் பெருமானை 
வம்பமருந் தண்காழிச் சம்பந்தன் வண்டமிழ்கொண் 
டின்பமர வல்லார்க ளெய்துவர்கள் ஈசனையே. 

5-56-5790:
மைக்கொள் கண்ணுமை பங்கினன் மான்மழுத் 
தொக்க கையினன் செய்யதோர் சோதியன் 
கொக்க மர்பொழில் சூழ்தரு கோளிலி 
நக்க னைத்தொழ நம்வினை நாசமே. 

5-56-5791:
முத்தி னைமுத லாகிய மூர்த்தியை 
வித்தி னைவிளை வாய விகிர்தனைக் 
கொத்த லர்பொழில் சூழ்தரு கோளிலி 
அத்த னைத்தொழ நீங்கும்நம் மல்லலே. 

5-56-5792:
வெண்டி ரைப்பர வைவிட முண்டதோர் 
கண்ட னைக்கலந் தார்தமக் கன்பனைக் 
கொண்ட லம்பொழிற் கோளிலி மேவிய 
அண்ட னைத்தொழு வார்க்கல்ல லில்லையே. 

5-56-5793:
பலவும் வல்வினை பாறும் பரிசினால் 
உலவுங் கங்கையுந் திங்களும் ஒண்சடை 
குலவி னான்குளி ரும்பொழிற் கோளிலி 
நிலவி னான்றனை நித்தல் நினைமினே. 

5-56-5794:
அல்ல லாயின தீரும் அழகிய 
முல்லை வெண்முறு வல்லுமை யஞ்சவே 
கொல்லை யானை யுரித்தவன் கோளிலிச் 
செல்வன் சேவடி சென்று தொழுமினே. 

5-56-5795:
ஆவின் பால்கண் டளவில் அருந்தவப் 
பாலன் வேண்டலுஞ் செல்லென்று பாற்கடல் 
கூவி னான்குளி ரும்பொழிற் கோளிலி 
மேவி னானைத் தொழவினை வீடுமே. 

5-56-5796:
சீர்த்த நன்மனை யாளுஞ் சிறுவரும் 
ஆர்த்த சுற்றமும் பற்றிலை யாதலாற் 
கூத்த னாருறை யுந்திருக் கோளிலி 
ஏத்தி நீர்தொழு மின்னிடர் தீருமே. 

5-56-5797:
மால தாகி மயங்கு மனிதர்காள் 
காலம் வந்து கடைமுடி யாமுனங் 
கோல வார்பொழிற் கோளிலி மேவிய 
நீல கண்டனை நின்று நினைமினே. 

5-56-5798:
கேடு மூடிக் கிடந்துண்ணு நாடது 
தேடி நீர்திரி யாதே சிவகதி 
கூட லாந்திருக் கோளிலி ஈசனைப் 
பாடு மின்னிர வோடு பகலுமே. 

5-56-5799:
மடுத்து மாமலை யேந்தலுற் றான்றனை 
அடர்த்துப் பின்னும் இரங்கி யவற்கருள் 
கொடுத்த வன்னுறை கோளிலி யேதொழ 
விடுத்து நீங்கிடும் மேலை வினைகளே. 

5-57-5800:
முன்ன மேநினை யாதொழிந் தேனுனை 
இன்னம் நானுன சேவடி யேத்திலேன் 
செந்நெ லார்வயல் சூழ்திருக் கோளிலி 
மன்ன னேயடி யேனை மறவலே. 

5-57-5801:
விண்ணு ளார்தொழு தேத்தும் விளக்கினை 
மண்ணு ளார்வினை தீர்க்கு மருந்தினைப் 
பண்ணு ளார்பயி லுந்திருக் கோளிலி 
அண்ண லாரடி யேதொழு துய்ம்மினே. 

5-57-5802:
நாளும் நம்முடை நாள்கள் அறிகிலோம் 
ஆளும் நோய்களோ ரைம்பதோ டாறெட்டும் 
ஏழை மைப்பட் டிருந்துநீர் நையாதே 
கோளி லியரன் பாதமே கூறுமே. 

5-57-5803:
விழவி னோசை ஒலியறாத் தண்பொழில் 
பழகி னார்வினை தீர்க்கும் பழம்பதி 
அழல்கை யானம ருந்திருக் கோளிலிக் 
குழக னார்திருப் பாதமே கூறுமே. 

5-57-5804:
மூல மாகிய மூவர்க்கு மூர்த்தியைக் 
கால னாகிய காலற்குங் காலனைக் 
கோல மாம்பொழில் சூழ்திருக் கோளிலிச் 
சூல பாணிதன் பாதந் தொழுமினே. 

5-57-5805:
காற்ற னைக்கடல் நஞ்சமு துண்டவெண் 
ணீற்ற னைநிமிர் புன்சடை யண்ணலை 
ஆற்ற னையம ருந்திருக் கோளிலி 
ஏற்ற னாரடி யேதொழு தேத்துமே. 

5-57-5806:
வேத மாயவிண் ணோர்கள் தலைவனை 
ஓதி மன்னுயி ரேத்து மொருவனைக் 
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி 
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே. 

5-57-5807:
நீதி யாற்றொழு வார்கள் தலைவனை 
வாதை யான விடுக்கும் மணியினை 
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி 
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே. 

5-57-5808:
மாலும் நான்முக னாலும் அறிவொணாப் 
பாலின் மென்மொழி யாளொரு பங்கனைக் 
கோல மாம்பொழில் சூழ்திருக் கோளிலி 
நீல கண்டனை நித்தல் நினைமினே. 

5-57-5809:
அரக்க னாய இலங்கையர் மன்னனை 
நெருக்கி யம்முடி பத்திறுத் தானவற் 
கிரக்க மாகிய வன்றிருக் கோளிலி 
அருத்தி யாயடி யேதொழு துய்ம்மினே. 

7-20-7423:
நீள நினைந்தடி யேனுமை 
நித்தலுங் கைதொழுவேன் 
வாளன கண்மட வாளவள் 
வாடி வருந்தாமே 
கோளிலி எம்பெரு மான்குண்டை 
ய[ர்ச்சில நெல்லுப்பெற்றேன் 
ஆளிலை எம்பெரு மானவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7424:
வண்டம ருங்குழ லாளுமை 
நங்கையோர் பங்குடையாய் 
விண்டவர் தம்புர மூன்றெரி 
செய்தவெம் வேதியனே 
தெண்டிரை நீர்வயல் சூழ்திருக் 
கோளிலி எம்பெருமான் 
அண்டம தாயவ னேயவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7425:
பாதியோர் பெண்ணைவைத் தாய்பட 
ருஞ்சடைக் கங்கைவைத்தாய் 
மாதர்நல் லார்வருத் தம்மது 
நீயும் அறிதியன்றே 
கோதில் பொழில்புடை சூழ்குண்டை 
ய[ர்ச்சில நெல்லுப்பெற்றேன் 
ஆதியே அற்புத னேயவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7426:
சொல்லுவ தென்னுனை நான்தொண்டை 
வாயுமை நங்கையைநீ 
புல்கி இடத்தில்வைத் தாய்க்கொரு 
பூசல்செய் தாருளரோ 
கொல்லை வளம்புற விற்குண்டை 
ய[ர்ச்சில நெல்லுப்பெற்றேன் 
அல்லல் களைந்தடி யேற்கவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7427:
முல்லை முறுவல் உமையொரு 
பங்குடை முக்கணனே 
பல்லயர் வெண்டலை யிற்பலி 
கொண்டுழல் பாசுபதா 
கொல்லை வளம்புற விற்றிருக் 
கோளிலி எம்பெருமான் 
அல்லல் களைந்தடி யேற்கவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7428:
குரவம ருங்குழ லாளுமை 
நங்கையோர் பங்குடையாய் 
பரவை பசிவருத் தம்மது 
நீயும் அறிதியன்றே 
குரவம ரும்பொழில் சூழ்குண்டை 
ய[ர்ச்சில நெல்லுப்பெற்றேன் 
அரவ மசைத்தவ னேயவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7429:
எம்பெரு மானுனை யேநினைந் 
தேத்துவன் எப்பொழுதும் 
வம்பம ருங்குழ லாளொரு 
பாகம மர்ந்தவனே 
செம்பொனின் மாளிகை சூழ்திருக் 
கோளிலி எம்பெருமான் 
அன்பது வாயடி யேற்கவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7430:
அரக்கன் முடிகரங் கள்அடர்த் 
திட்டவெம் மாதிபிரான் 
பரக்கும் அரவல்கு லாள்பர 
வையவள் வாடுகின்றாள் 
குரக்கினங் கள்குதி கொள்குண்டை 
ய[ர்ச்சில நெல்லுப்பெற்றேன் 
இரக்கம தாயடி யேற்கவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7431:
பண்டைய மால்பிர மன்பறந் 
தும்மிடந் தும்மயர்ந்துங் 
கண்டில ராயவர் கள்கழல் 
காண்பரி தாயபிரான் 
தெண்டிரை நீர்வயல் சூழ்திருக் 
கோளிலி எம்பெருமான் 
அண்டம தாயவ னேயவை 
அட்டித் தரப்பணியே. 

7-20-7432:
கொல்லை வளம்புற விற்றிருக் 
கோளிலி மேயவனை 
நல்லவர் தாம்பர வுந்திரு 
நாவல வு[ரனவன் 
நெல்லிட ஆட்கள்வேண் டிநினைந் 
தேத்திய பத்தும்வல்லார் 
அல்லல் களைந்துல கின்அண்டர் 
வானுல காள்பவரே.