HolyIndia.Org

திருசோற்றுத்துறை ஆலய தேவாரம்

திருசோற்றுத்துறை ஆலயம்
3-38-3200:
வினவினேன்அறி யாமையில்லுரை 
செய்ம்மினீரருள் வேண்டுவீர் 
கனைவிலார்புனற் காவிரிக்கரை 
மேயகண்டிய[ர் வீரட்டன் 
தனமுனேதனக் கின்மையோதம 
ராயினாரண்ட மாளத்தான் 
வனனில்வாழ்க்கைகொண் டாடிப்பாடியிவ் 
வையமாப்பலி தேர்ந்ததே. 

3-38-3201:
உள்ளவாறெனக் குரைசெய்ம்மின்னுயர் 
வாயமாதவம் பேணுவீர் 
கள்ளவிழ்பொழில் சூழுங்கண்டிய[ர் 
வீரட்டத்துறை காதலான் 
பிள்ளைவான்பிறை செஞ்சடைம்மிசை 
வைத்ததும்பெரு நீரொலி 
வெள்ளந்தாங்கிய தென்கொலோமிகு 
மங்கையாளுட னாகவே. 

3-38-3202:
அடியராயினீர் சொல்லுமின்னறி 
கின்றிலேன்அரன் செய்கையைப் 
படியெலாந்தொழு தேத்துகண்டிய[ர் 
வீரட்டத்துறை பான்மையான் 
முடிவுமாய்முத லாயிவ்வைய 
முழுதுமாயழ காயதோர் 
பொடியதார்திரு மார்பினிற்புரி 
நுலும்பூண்டெழு பொற்பதே. 

3-38-3203:
பழையதொண்டர்கள் பகருமின்பல 
வாயவேதியன் பான்மையைக் 
கழையுலாம்புனல் மல்குகாவிரி 
மன்னுகண்டிய[ர் வீரட்டன் 
குழையொர்காதினிற் பெய்துகந்தொரு 
குன்றின்மங்கை வெருவுறப் 
புழைநெடுங்கைநன் மாவுரித்தது 
போர்த்துகந்த பொலிவதே. 

3-38-3204:
விரவிலாதுமைக் கேட்கின்றேனடி 
விரும்பியாட்செய்வீர் விளம்புமின் 
கரவெலாந்திரை மண்டுகாவிரிக் 
கண்டிய[ருறை வீரட்டன் 
முரவமொந்தை முழாவொலிக்க 
முழங்குபேயொடுங் கூடிப்போய்ப் 
பரவுவானவர்க் காகவார்கடல் 
நஞ்சமுண்ட பரிசதே 

3-38-3205:
இயலுமாறெனக் கியம்புமின்னிறை 
வன்னுமாய்நிறை செய்கையைக் 
கயல்நெடுங்கண்ணி னார்கள்தாம்பொலி 
கண்டிய[ருறை வீரட்டன் 
புயல்பொழிந்திழி வானுளோர்களுக் 
காகவன்றயன் பொய்ச்சிரம் 
அயனகவ்வ தரிந்துமற்றதில் 
ஊனுகந்த அருத்தியே. 

3-38-3206:
திருந்துதொண்டர்கள் செப்புமின்மிகச் 
செல்வன்றன்னது திறமெலாங் 
கருந்தடங்கண்ணி னார்கள்தாந்தொழு 
கண்டிய[ருறை வீரட்டன் 
இருந்துநால்வரோ டால்நிழல்லறம் 
உரைத்ததும்மிகு வெம்மையார் 
வருந்தவன்சிலை யால்அம்மாமதில் 
மூன்றுமாட்டிய வண்ணமே 

3-38-3207:
நாவிரித்தரன் தொல்புகழ்பல 
பேணுவீரிறை நல்குமின் 
காவிரித்தடம் புனல்செய்கண்டிய[ர் 
வீரட்டத்துறை கண்ணுதல் 
கோவிரிப்பயன் ஆன்அஞ்சாடிய 
கொள்கையுங்கொடி வரைபெற 
மாவரைத்தலத் தாலரக்கனை 
வலியைவாட்டிய மாண்பதே. 

3-38-3208:
பெருமையேசர ணாகவாழ்வுறு 
மாந்தர்காளிறை பேசுமின் 
கருமையார்பொழில் சூழுந்தண்வயல் 
கண்டிய[ருறை வீரட்டன் 
ஒருமையாலுயர் மாலும்மற்றை 
மலரவன்னுணர்ந் தேத்தவே 
அருமையாலவ ருக்குயர்ந்தெரி 
யாகிநின்றஅத் தன்மையே. 

3-38-3209:
நமரெழுபிறப் பறுக்குமாந்தர்கள் 
நவிலுமின்உமைக் கேட்கின்றேன் 
கமரழிவயல் சூழுந்தண்புனற் 
கண்டிய[ருறை வீரட்டன் 
தமரழிந்தெழு சாக்கியச்சமண் 
ஆதரோது மதுகொளா 
தமரரானவர் ஏத்தஅந்தகன் 
றன்னைச்சூலத்தி லாய்ந்ததே. 

3-38-3210:
கருத்தனைப்பொழில் சூழுங்கண்டிய[ர் 
வீரட்டத்துறை கள்வனை 
அருத்தனைத்திறம் அடியர்பால்மிகக் 
கேட்டுகந்த வினாவுரை 
திருத்தமாந்திகழ் காழிஞானசம் 
பந்தன்செப்பிய செந்தமிழ் 
ஒருத்தராகிலும் பலர்களாகிலும் 
உரைசெய்வா ருயர்ந்தார்களே. 

4-93-5051:
மலையார் மடந்தை மனத்தன 
வானோர் மகுடமன்னி 
நிலையா யிருப்பன நின்றோர் 
மதிப்பன நீணிலத்துப் 
புலையாடு புன்மை தவிர்ப்பன 
பொன்னுல கம்மளிக்கும் 
அலையார் புனற்பொன்னி சூழ்ந்தஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5052:
பொலம்புண் டரீகப் புதுமலர் 
போல்வன போற்றியென்பார் 
புலம்பும் பொழுதும் புணர்துணை 
யாவன பொன்னனைய 
சிலம்புஞ் செறிபா டகமுஞ் 
செழுங்கிண் கிணித்திரளும் 
அலம்பும் திருவடி காண்கஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5053:
உற்றா ரிலாதார்க் குறுதுணை 
யாவன ஓதிநன்னுல் 
கற்றார் பரவப் பெருமை 
யுடையன காதல்செய்ய 
கிற்பார் தமக்குக் கிளரொளி 
வானகந் தான்கொடுக்கும் 
அற்றார்க் கரும்பொருள் காண்கஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5054:
வானைக் கடந்தண்டத் தப்பால் 
மதிப்பன மந்திரிப்பார் 
ஊனைக் கழித்துய்யக் கொண்டருள் 
செய்வன உத்தமர்க்கு 
ஞானச் சுடராய் நடுவே 
யுதிப்பன நங்கையஞ்ச 
ஆனை யுரித்தன காண்கஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5055:
மாதர மானில மாவன 
வானவர் மாமுகட்டின் 
மீதன மென்கழல் வெங்கச்சு 
வீக்கின வெந்நமனார் 
தூதரை யோடத் துரப்பன 
துன்பறத் தொண்டுபட்டார்க் 
காதர மாவன காண்கஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5056:
பேணித் தொழுமவர் பொன்னுல 
காளப் பிறங்கருளால் 
ஏணிப் படிநெறி யிட்டுக் 
கொடுத்திமை யோர்முடிமேல் 
மாணிக்க மொத்து மரகதம் 
போன்று வயிரமன்னி 
ஆணிக் கனகமு மொக்கும்ஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5057:
ஓதிய ஞானமும் ஞானப் 
பொருளும் ஒலிசிறந்த 
வேதியர் வேதமும் வேள்வியு 
மாவன விண்ணுமண்ணுஞ் 
சோதியுஞ் செஞ்சுடர் ஞாயிறு 
மொப்பன தூமதியோ 
டாதியும் அந்தமு மானஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5058:
சுணங்கு முகத்துத் துணைமுலைப் 
பாவை சுரும்பொடுவண் 
டணங்குங் குழலி யணியார் 
வளைக்கரங் கூப்பிநின்று 
வணங்கும் பொழுதும் வருடும் 
பொழுதும்வண் காந்தளொண்போ 
தணங்கும் அரவிந்த மொக்கும்ஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5059:
சுழலார் துயர்வெயிற் சுட்டிடும் 
போதடித் தொண்டர்துன்னும் 
நிழலா வனவென்று நீங்காப் 
பிறவி நிலைகெடுத்துக் 
கழலா வினைகள் கழற்றுவ 
கால வனங்கடந்த 
அழலார் ஒளியன காண்கஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-93-5060:
வலியான் றலைபத்தும் வாய்விட் 
டலற வரையடர்த்து 
மெலியா வலியுடைக் கூற்றை 
யுதைத்துவிண் ணோர்கள்முன்னே 
பலிசேர் படுகடைப் பார்த்துப்பன் 
னாளும் பலர்இகழ 
அலியா நிலைநிற்கும் ஐயன்ஐ 
யாறன் அடித்தலமே. 

4-94-5061:
வானவர் தானவர் வைகல் 
மலர்கொணர்ந் திட்டிறைஞ்சித் 
தானவர் மால்பிர மன்னறி 
யாத தகைமையினான் 
ஆனவ னாதிபு ராணனன் 
றோடிய பன்றியெய்த 
கானவ னைக்கண்டி ய[ரண்ட 
வாணர் தொழுகின்றதே. 

4-94-5062:
வான மதியமும் வாளர 
வும்புன லோடுசடைத் 
தான மதுவென வைத்துழல் 
வான்றழல் போலுருவன் 
கான மறியொன்று கையுடை 
யான்கண்டி ய[ரிருந்த 
ஊனமில் வேத முடையானை 
நாமடி யுள்குவதே. 

4-94-5063:
பண்டங் கறுத்ததோர் கையுடை 
யான்படைத் தான்றலையை 
உண்டங் கறுத்ததும் ஊரொடு 
நாடவை தானறியுங் 
கண்டங் கறுத்த மிடறுடை 
யான்கண்டி ய[ரிருந்த 
தொண்டர் பிரானைக்கண் டீரண்ட 
வாணர் தொழுகின்றதே. 

4-94-5064:
முடியின்முற் றாததொன் றில்லையெல் 
லாமுடன் தானுடையான் 
கொடியுமுற் றவ்விடை யேறியோர் 
கூற்றொரு பாலுடையான் 
கடியமுற் றவ்வினை நோய்களை 
வான்கண்டி ய[ரிருந்தான் 
அடியுமுற் றார்தொண்டர் இல்லைகண் 
டீரண்ட வானவரே. 

4-94-5065:
பற்றியோ ரானை யுரித்த 
பிரான்பவ ளத்திரள்போல் 
முற்றும் அணிந்ததோர் நீறுடை 
யான்முன்ன மேகொடுத்த 
கற்றங் குடையவன் றானறி 
யான்கண்டி ய[ரிருந்த 
குற்றமில் வேத முடையானை 
யாமண்டர் கூறுவதே. 

4-94-5066:
போர்ப்பனை யானை யுரித்த 
பிரான்பொறி வாயரவஞ் 
சேர்ப்பது வானத் திரைகடல் 
சூழுல கம்மிதனைக் 
காப்பது காரண மாகக்கொண் 
டான்கண்டி ய[ரிருந்த 
கூர்ப்புடை ஒள்வாள் மழுவனை 
யாமண்டர் கூறுவதே. 

4-94-5067:
அட்டது காலனை ஆய்ந்தது 
வேதமா றங்கமன்று 
சுட்டது காமனைக் கண்ணத 
னாலே தொடர்ந்தெரியக் 
கட்டவை மூன்று மெரித்த 
பிரான்கண்டி ய[ரிருந்த 
குட்டமுன் வேதப் படையனை 
யாமண்டர் கூறுவதே. 

4-94-5068:
அட்டும் ஒலிநீர் அணிமதி 
யும்மல ரானவெல்லாம் 
இட்டுப் பொதியுஞ் சடைமுடி 
யான்இண்டை மாலையங்கைக் 
கட்டும் அரவது தானுடை 
யான்கண்டி ய[ரிருந்த 
கொட்டும் பறையுடைக் கூத்தனை 
யாமண்டர் கூறுவதே. 

4-94-5069:
மாய்ந்தன தீவினை மங்கின 
நோய்கள் மறுகிவிழத் 
தேய்ந்தன பாவஞ் செறுக்ககில் 
லாநம்மைச் செற்றநங்கைக் 
காய்ந்த பிரான்கண்டி ய[ரெம் 
பிரான்அங்க மாறினையும் 
ஆய்ந்த பிரானல்ல னோவடி 
யேனையாட் கொண்டவனே. 

4-94-5070:
மண்டி மலையை யெடுத்துமத் 
தாக்கியவ் வாசுகியைத் 
தண்டி அமரர் கடைந்த 
கடல்விடங் கண்டருளி 
உண்ட பிரான்நஞ் சொளித்தபி 
ரான்அஞ்சி யோடிநண்ணக் 
கண்ட பிரானல்ல னோகண்டி 
ய[ரண்ட வானவனே. 

4-96-5081:
வான்சொட்டச் சொட்டநின் றட்டும் 
வளர்மதி யோடயலே 
தேன்சொட்டச் சொட்டநின் றட்டுந் 
திருக்கொன்றை சென்னிவைத்தீர் 
மான்பெட்டை நோக்கி மணாளீர் 
மணிநீர் மிழலையுள்ளீர் 
நான்சட்ட வும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5082:
அந்தமும் ஆதியு மாகிநின் 
றீரண்டம் எண்டிசையும் 
பந்தமும் வீடும் பரப்புகின் 
றீர்பசு வேற்றுகந்தீர் 
வெந்தழல் ஓம்பு மிழலையுள் 
ளீரென்னைத் தென்றிசைக்கே 
உந்திடும் போது மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5083:
அலைக்கின்ற நீர்நிலங் காற்றனல் 
அம்பர மாகிநின்றீர் 
கலைக்கன்று சேருங் கரத்தீர் 
கலைப்பொரு ளாகிநின்றீர் 
விலக்கின்றி நல்கும் மிழலையுள் 
ளீர்மெய்யிற் கையொடுகால் 
குலைக்கின்று நும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5084:
தீத்தொழி லான்றலை தீயிலிட் 
டுச்செய்த வேள்விசெற்றீர் 
பேய்த்தொழி லாட்டியைப் பெற்றுடை 
யீர்பிடித் துத்திரியும் 
வேய்த்தொழி லாளர் மிழலையுள் 
ளீர்விக்கி அஞ்செழுத்தும் 
ஓத்தொழிந் தும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5085:
தோட்பட்ட நாகமுஞ் சூலமுஞ் 
சுத்தியும் பத்திமையான் 
மேற்பட்ட அந்தணர் வீழியும் 
என்னையும் வேறுடையீர் 
நாட்பட்டு வந்து பிறந்தேன் 
இறக்க நமன்தமர்தம் 
கோட்பட்டு நும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5086:
கண்டியிற் பட்ட கழுத்துடை 
யீர்கரி காட்டிலிட்ட 
பண்டியிற் பட்ட பரிகலத் 
தீர்பதி வீழிகொண்டீர் 
உண்டியிற் பட்டினி நோயில் 
உறக்கத்தில் உம்மையைவர் 
கொண்டியிற் பட்டு மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5087:
தோற்றங்கண் டான்சிர மொன்றுகொண் 
டீர்தூய வெள்ளெருதொன் 
றேற்றங்கொண் டீரெழில் வீழி 
மிழலை இருக்கைகொண்டீர் 
சீற்றங்கொண் டென்மேல் சிவந்ததோர் 
பாசத்தால் வீசியவெங் 
கூற்றங்கண் டும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5088:
சுழிப்பட்ட கங்கையுந் திங்களுஞ் 
சூடிச்சொக் கம்பயின்றீர் 
பழிப்பட்ட பாம்பரைப் பற்றுடை 
யீர்படர் தீப்பருக 
விழிப்பட்ட காமனை வீட்டீர் 
மிழலையுள் ளீர்பிறவிச் 
சுழிப்பட்டு நும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5089:
பிள்ளையிற் பட்ட பிறைமுடி 
யீர்மறை யோதவல்லீர் 
வெள்ளையிற் பட்டதோர் நீற்றீர் 
விரிநீர் மிழலையுள்ளீர் 
நள்ளையிற் பட்டைவர் நக்கரைப் 
பிக்க நமன்தமர்தங் 
கொள்ளையிற் பட்டு மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே. 

4-96-5090:
கறுக்கொண் டரக்கன் கயிலையைப் 
பற்றிய கையுமெய்யும் 
நெறுக்கென் றிறச்செற்ற சேவடி 
யாற்கூற்றை நீறுசெய்தீர் 
வெறிக்கொன்றை மாலை முடியீர் 
விரிநீர் மிழலையுள்ளீர் 
இறக்கின்று நும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே.