HolyIndia.Org

திருக்கழிப்பாலை ஆலய தேவாரம்

திருக்கழிப்பாலை ஆலயம்
2-21-1688:
புனலா டியபுன் சடையாய் அரணம்
அனலா கவிழித் தவனே அழகார்
கனலா டலினாய் கழிப்பா லையுளாய்
உனவார் கழல்கை தொழுதுள் குதுமே. 

2-21-1689:
துணையா கவொர்தூ வளமா தினையும்
இணையா கவுகந் தவனே இறைவா
கணையால் எயிலெய் கழிப்பா லையுளாய்
இணையார் கழலேத் தவிடர் கெடுமே. 

2-21-1690:
நெடியாய் குறியாய் நிமிர்புன் சடையின்
முடியாய் சுடுவெண் பொடிமுற் றணிவாய்
கடியார் பொழில்சூழ் கழிப்பா லையுளாய்
அடியார்க் கடையா அவலம் மவையே. 

2-21-1691:
எளியாய் அரியாய் நிலம்நீ ரொடுதீ
வளிகா யமென வெளிமன் னியதூ
ஒளியாய் உனையே தொழுதுன் னுமவர்க்
களியாய் கழிப்பா லையமர்ந் தவனே. 

2-21-1692:
நடநண் ணியொர்நா கமசைத் தவனே
விடநண் ணியதூ மிடறா விகிர்தா
கடல்நண் ணுகழிப் பதிகா வலனே
உடன்நண் ணிவணங் குவனுன் னடியே. 

2-21-1693:
பிறையார் சடையாய் பெரியாய் பெரியம்
மறையார் தருவாய் மையினா யுலகிற்
கறையார் பொழில்சூழ் கழிப்பா லையுளாய்
இறையார் கழலேத் தவிடர் கெடுமே. 

2-21-1694:
முதிருஞ் சடையின் முடிமேல் விளங்குங்
கதிர்வெண் பிறையாய் கழிப்பா லையுளாய்
எதிர்கொள் மொழியால் இரந்தேத் துமவர்க்
கதிரும் வினையா யினஆ சறுமே. 

2-21-1695:
எரியார் கணையால் எயிலெய் தவனே
விரியார் தருவீழ் சடையாய் இரவிற்
கரிகா டலினாய் கழிப்பா லையுளாய்
உரிதா கிவணங் குவனுன் னடியே. 

2-21-1696:
நலநா ரணன்நான் முகன்நண் ணலுறக்
கனலா னவனே கழிப்பா லையுளாய்
உனவார் கழலே தொழுதுன் னுமவர்க்
கிலதாம் வினைதான் எயிலெய் தவனே. 

2-21-1697:
தவர்கொண் டதொழிற் சமண்வே டரொடுந்
துவர்கொண் டனநுண் துகிலா டையரும்
அவர்கொண் டனவிட் டடிகள் ளுறையும்
உவர்கொண் டகழிப் பதியுள் குதுமே. 

2-21-1698:
கழியார் பதிகா வலனைப் புகலிப்
பழியா மறைஞா னசம்பந் தனசொல்
வழிபா டிவைகொண் டடிவாழ்த் தவல்லார்
கெழியார் இமையோ ரொடுகே டிலரே. 

3-44-3266:
வெந்த குங்கிலி யப்புகை விம்மவே 
கந்தம் நின்றுல வுங்கழிப் பாலையார் 
அந்த மும்மள வும்மறி யாததோர் 
சந்த மாலவர் மேவிய சாந்தமே. 

3-44-3267:
வானி லங்க விளங்கும் இளம்பிறை 
தான லங்கல் உகந்த தலைவனார் 
கானி லங்க வருங்கழிப் பாலையார் 
மான லம்மட நோக்குடை யாளொடே. 

3-44-3268:
கொடிகொள் ஏற்றினர் கூற்றை யுதைத்தனர் 
பொடிகொள் மார்பினிற் பூண்டதோர் ஆமையர் 
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையுள் 
அடிகள் செய்வன ஆர்க்கறி வொண்ணுமே. 

3-44-3269:
பண்ண லம்பட வண்டறை கொன்றையின் 
தண்ண லங்கல் உகந்த தலைவனார் 
கண்ண லங்க வருங்கழிப் பாலையுள் 
அண்ண லெங்கட வுள்ளவ னல்லனே. 

3-44-3270:
ஏரி னாருல கத்திமை யோரொடும் 
பாரி னாருட னேபர வப்படுங் 
காரி னார்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெஞ் 
சீரி னார்கழ லேசிந்தை செய்ம்மினே. 

3-44-3271:
துள்ளும் மான்மறி அங்கையி லேந்திய[ர் 
கொள்வ னாரிடு வெண்டலை யிற்பலி 
கள்வ னாருறை யுங்கழிப் பாலையை 
உள்ளு வார்வினை யாயின வோயுமே. 

3-44-3272:
மண்ணி னார்மலி செல்வமும் வானமும் 
எண்ணி நீரினி தேத்துமின் பாகமும் 
பெண்ணி னார்பிறை நெற்றியோ டுற்றமுக் 
கண்ணி னாருறை யுங்கழிப் பாலையே. 

3-44-3273:
இலங்கை மன்னனை ஈரைந் திரட்டிதோள் 
துலங்க வு[ன்றிய தூமழு வாளினார் 
கலங்கள் வந்துல வுங்கழிப் பாலையை 
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே. 

3-44-3274:
ஆட்சி யால்அல ரானொடு மாலுமாய்த் 
தாட்சி யாலறி யாது தளர்ந்தனர் 
காட்சி யாலறி யான்கழிப் பாலையை 
மாட்சி யால்தொழு வார்வினை மாயுமே. 

3-44-3275:
செய்ய நுண்துவ ராடையி னாரொடு 
மெய்யின் மாசு பிறக்கிய வீறிலாக் 
கையர் கேண்மையெ னோகழிப் பாலையெம் 
ஐயன் சேவடி யேஅடைந் துய்ம்மினே. 

3-44-3276:
அந்தண் காழி அருமறை ஞானசம் 
பந்தன் பாய்புனல் சூழ்கழிப் பாலையைச் 
சிந்தை யாற்சொன்ன செந்தமிழ் வல்லவர் 
முந்தி வானுல காடன் முறைமையே. 

4-6-4210:
வனபவள வாய்திறந்து வானவர்க்குந் 
தானவனே என்கின் றாளாற் 
சினபவளத் திண்டோ ள்மேற் சேர்ந்திலங்கு 
வெண்ணீற்றன் என்கின் றாளால் 
அனபவள மேகலையோ டப்பாலைக் 
கப்பாலான் என்கின் றாளாற் 
கனபவளஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4211:
வண்டுலவு கொன்றை வளர்புன் 
சடையானே என்கின் றாளால் 
விண்டலர்ந்து நாறுவதோர் வெள்ளெருக்க 
நாண்மலருண் டென்கின் றாளால் 
உண்டயலே தோன்றுவதோர் உத்தரியப் 
பட்டுடையன் என்கின் றாளாற் 
கண்டயலே தோன்றுங் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4212:
பிறந்திளைய திங்களெம் பெம்மான் 
முடிமேல தென்கின் றாளால் 
நிறங்கிளருங் குங்குமத்தின் மேனி 
யவன்நிறமே யென்கின் றாளால் 
மறங்கிளர்வேற் கண்ணாள் மணிசேர் 
மிடற்றவனே யென்கின் றாளாற் 
கறங்கோத மல்குங் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4213:
இரும்பார்ந்த சூலத்தன் ஏந்தியோர் 
வெண்மழுவன் என்கின் றாளாற் 
சுரும்பார்ந்த மலர்க்கொன்றைச் சுண்ணவெண் 
ணீற்றவனே என்கின் றாளாற் 
பெரும்பால னாகியோர் பிஞ்ஞக 
வேடத்தன் என்கின் றாளாற் 
கரும்பானல் பூக்குங் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4214:
பழியிலான் புகழுடையன் பால்நீற்றான் 
ஆனேற்றன் என்கின் றாளால் 
விழியுலாம் பெருந்தடங்கண் இரண்டல்ல 
மூன்றுளவே என்கின் றாளாற் 
சுழியுலாம் வருகங்கை தோய்ந்த 
சடையவனே என்கின் றாளாற் 
கழியுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4215:
பண்ணார்ந்த வீணை பயின்ற 
விரலவனே என்கின் றாளால் 
எண்ணார் புரமெரித்த எந்தை 
பெருமானே என்கின் றாளாற் 
பண்ணார் முழவதிரப் பாடலோ 
டாடலனே என்கின் றாளாற் 
கண்ணார் பூஞ்சோலைக் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4216:
முதிருஞ் சடைமுடிமேல் முழ்கும் 
இளநாகம் என்கின் றாளால் 
அதுகண் டதனருகே தோன்றும் 
இளமதியம் என்கின் றாளாற் 
சதுர்வெண் பளிக்குக் குழைகாதின் 
மின்னிடுமே என்கின் றாளாற் 
கதிர்முத்தஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4217:
ஓரோத மோதி உலகம் 
பலிதிரிவான் என்கின் றாளால் 
நீரோத மேற நிமிர்புன் 
சடையானே என்கின் றாளாற் 
பாரோத மேனிப் பவளம் 
அவனிறமே என்கின் றாளாற் 
காரோத மல்குங் கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4218:
வானுலாந் திங்கள் வளர்புன் 
சடையானே என்கின் றாளால் 
ஊனுலாம் வெண்டலைகொண் ^ரூர் 
பலிதிரிவான் என்கின் றாளாற் 
தேனுலாங் கோதை திளைக்குந் 
திருமார்பன் என்கின் றாளாற் 
கானுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-6-4219:
அடர்ப்பரிய இராவணனை அருவரைக்கீழ் 
அடர்த்தவனே என்கின் றாளாற் 
சுடர்ப்பெரிய திருமேனிச் சுண்ணவெண் 
ணீற்றவனே என்கின் றாளால் 
மடற்பெரிய ஆலின்கீழ் அறம்நால்வர்க் 
கன்றுரைத்தான் என்கின் றாளாற் 
கடற்கருவி சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் 
சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ. 

4-30-4452:
நங்கையைப் பாகம் வைத்தார் 
ஞானத்தை நவில வைத்தார் 
அங்கையில் அனலும் வைத்தார் 
ஆனையின் உரிவை வைத்தார் 
தங்கையின் யாழும் வைத்தார் 
தாமரை மலரும் வைத்தார் 
கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4453:
விண்ணினை விரும்ப வைத்தார் 
வேள்வியை வேட்க வைத்தார் 
பண்ணினைப் பாட வைத்தார் 
பத்தர்கள் பயில வைத்தார் 
மண்ணினைத் தாவ நீண்ட 
மாலினுக் கருளும் வைத்தார் 
கண்ணினை நெற்றி வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4454:
வாமனை வணங்க வைத்தார் 
வாயினை வாழ்த்த வைத்தார் 
சோமனைச் சடைமேல் வைத்தார் 
சோதியுட் சோதி வைத்தார் 
ஆமனை யாட வைத்தார் 
அன்பெனும் பாசம் வைத்தார் 
காமனைக் காய்ந்த கண்ணார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4455:
அரியன அங்கம் வேதம் 
அந்தணர்க் கருளும் வைத்தார் 
பெரியன புரங்கள் மூன்றும் 
பேரழ லுண்ண வைத்தார் 
பரியதீ வண்ண ராகிப் 
பவளம்போல் நிறத்தை வைத்தார் 
கரியதோர் கண்டம் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4456:
கூரிருள் கிழிய நின்ற 
கொடுமழுக் கையில் வைத்தார் 
பேரிருள் கழிய மல்கு 
பிறைபுனற் சடையுள் வைத்தார் 
ஆரிருள் அண்டம் வைத்தார் 
அறுவகைச் சமயம் வைத்தார் 
காரிருள் கண்டம் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4457:
உட்டங்கு சிந்தை வைத்தார் 
உள்குவார்க் குள்ளம் வைத்தார் 
விட்டங்கு வேள்வி வைத்தார் 
வெந்துயர் தீர வைத்தார் 
நட்டங்கு நடமும் வைத்தார் 
ஞானமு நவில வைத்தார் 
கட்டங்கந் தோண்மேல் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4458:
ஊனப்பே ரொழிய வைத்தார் 
ஓதியே உணர வைத்தார் 
ஞானப்பேர் நவில வைத்தார் 
ஞானமு நடுவும் வைத்தார் 
வானப்பே ராறும் வைத்தார் 
வைகுந்தற் காழி வைத்தார் 
கானப்பேர் காதல் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே 

4-30-4459:
கொங்கினும் அரும்பு வைத்தார் 
கூற்றங்கள் கெடுக்க வைத்தார் 
சங்கினுள் முத்தம் வைத்தார் 
சாம்பலும் பூச வைத்தார் 
அங்கமும் வேதம் வைத்தார் 
ஆலமும் உண்டு வைத்தார் 
கங்குலும் பகலும் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4460:
சதுர்முகன் தானும் மாலுந் 
தம்மிலே இகலக் கண்டு 
எதிர்முக மின்றி நின்ற 
எரியுரு வதனை வைத்தார் 
பிதிர்முகன் காலன் றன்னைக் 
கால்தனிற் பிதிர வைத்தார் 
கதிர்முகஞ் சடையில் வைத்தார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

4-30-4461:
மாலினாள் நங்கை அஞ்ச 
மதிலிலங் கைக்கு மன்னன் 
வேலினான் வெகுண் டெடுக்கக் 
காண்டலும் வேத நாவன் 
நுலினான் நோக்கி நக்கு 
நொடிப்பதோ ரளவில் வீழக் 
காலினால் ஊன்றி யிட்டார் 
கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே. 

5-40-5626:
வண்ண மும்வடி வுஞ்சென்று கண்டிலள்
எண்ணி நாமங்க ளேத்தி நிறைந்திலள்
கண்ணு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
அண்ண லேயறி வானிவள் தன்மையே. 

5-40-5627:
மருந்து வானவர் உய்யநஞ் சுண்டுகந்
திருந்த வன்கழிப் பாலையுள் எம்பிரான்
திருந்து சேவடி சிந்தையுள் வைத்திவள்
பரிந்து ரைக்கிலு மென்சொற் பழிக்குமே. 

5-40-5628:
மழலை தான்வரச் சொற்றெரி கின்றிலள்
குழலின் நேர்மொழி கூறிய கேண்மினோ
அழக னேகழிப் பாலையெம் மண்ணலே
இகழ்வ தோயெனை ஏன்றுகொ ளென்னுமே. 

5-40-5629:
செய்ய மேனிவெண் ணீறணி வான்றனை
மைய லாகி மதிக்கில ளாரையுங்
கைகொள் வெண்மழு வன்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேஅறி வானிவள் தன்மையே. 

5-40-5630:
கருத்த னைக்கழிப் பாலையுள் மேவிய
ஒருத்த னையுமை யாளொரு பங்கனை
அருத்தி யாற்சென்று கண்டிட வேண்டுமென்
றொருத்தி யாருளம் ஊசல தாகுமே. 

5-40-5631:
கங்கை யைச்சடை வைத்து மலைமகள்
நங்கை யையுட னேவைத்த நாதனார்
திங்கள் சூடித் திருக்கழிப் பாலையான்
இங்கு வந்திடு மென்றிறு மாக்குமே. 

5-40-5632:
ஐய னேஅழ கேஅன லேந்திய
கைய னேகறை சேர்தரு கண்டனே
மையு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேவிதி யேஅரு ளென்னுமே. 

5-40-5633:
பத்தர் கட்கமு தாய பரத்தினை
முத்த னைமுடி வொன்றிலா மூர்த்தியை
அத்த னைஅணி யார்கழிப் பாலையெஞ்
சித்த னைச்சென்று சேருமா செப்புமே. 

5-40-5634:
பொன்செய் மாமுடி வாளரக் கன்றலை
அஞ்சு நான்குமொன் றும்மிறுத் தானவன்
என்செ யான்கழிப் பாலையு ளெம்பிரான்
துஞ்சும் போதுந் துணையென லாகுமே. 

6-12-6360:
ஊனுடுத்தி யொன்பது வாசல் வைத்து 
ஒள்ளெலும்பு தூணா வுரோம மேய்ந்து
தாமெடுத்த கூரை தவிரப் போவார்
தயக்கம் பலபடைத்தார் தாம ரையினார்
கானெடுத்து மாமயில்க ளாலுஞ் சோலைக் 
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
வானிடத்தை ய[டறுத்து வல்லைச் செல்லும் 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6361:
முறையார்ந்த மும்மதிலும் பொடியாச் செற்று
முன்னுமாய்ப் பின்னுமாய் முக்க ணெந்தை
பிறையார்ந்த சடைமுடிமேற் பாம்பு கங்கை
பிணக்கந்தீர்த் துடன்வைத்தார் பெரிய நஞ்சுக்
கறையார்ந்த மிடற்றடங்கக் கண்ட எந்தை
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
மறையார்ந்த வாய்மொழியான் மாய யாக்கை
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6362:
நெளிவுண்டாக் கருதாதே நிமலன் றன்னை 
நினைமின்கள் நித்தலும்நே ரிழையா ளாய
ஒளிவண்டார் கருங்குழலி யுமையாள் தன்னை 
ஒருபாகத் தமர்ந்தடியா ருள்கி யேத்தக்
களிவண்டார் கரும்பொழில்சூழ் கண்டல் வேலிக் 
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
வளியுண்டார் மாயக் குரம்பை நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6363:
பொடிநாறு மேனியர் பூதிப் பையர்
புலித்தோலர் பொங்கரவர் பூண நுலர்
அடிநாறு கமலத்தர் ஆரூ ராதி
ஆனஞ்சு மாடுமா திரையி னார்தாங்
கடிநாறு பூஞ்சோலை கமழ்ந்து நாறுங் 
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
மடிநாறு மேனியிம் மாயம் நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6364:
விண்ணானாய் விண்ணவர்கள் விரும்பி வந்து
வேதத்தாய் கீதத்தாய் விரவி யெங்கும்
எண்ணானாய் எழுத்தானாய் கடலே ழானாய்
இறையானாய் எம்மிறையே யென்று நிற்குங்
கண்ணானாய் காரானாய் பாரு மானாய்
கழிப்பாலை யுள்ளுறையுங் கபாலப் பனார்
மண்ணானாய் மாயக் குரம்பை நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6365:
விண்ணப்ப விச்சா தரர்க ளேத்த
விரிகதிரோன் எரிசுடரான் விண்ணு மாகிப்
பண்ணப்பன் பத்தர் மனத்து ளேயும் 
பசுபதி பாசுபதன் தேச மூர்த்தி
கண்ணப்பன் கண்ணப்பக் கண்டு கந்தார்
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
வண்ணப் பிணிமாய யாக்கை நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6366:
பிணம்புல்கு பீறற் குரம்பை மெய்யாப் 
பேதப் படுகின்ற பேதை மீர்காள்
இணம்புல்கு சூலத்தர் நீல கண்டர்
எண்டோ ளர் எண்ணிறைந்த குணத்தி னாலே
கணம்புல்லன் கருத்துகந்தார் காஞ்சி யுள்ளார்
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
மணம்புல்கு மாயக் குரம்பை நீங்க
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6367:
இயல்பாய ஈசனை எந்தை தந்தை
என்சிந்தை மேவி யுறைகின் றானை
முயல்வானை மூர்த்தியைத் தீர்த்த மான 
தியம்பகன் திரிசூலத் தன்ன கையன்
கயல்பாயுங் கண்டல்சூழ் வுண்ட வேலிக் 
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
மயலாய மாயக் குரம்பை நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6368:
செற்றதோர் மனமொழிந்து சிந்தை செய்து
சிவமூர்த்தி யென்றெழுவார் சிந்தை யுள்ளால்
உற்றதோர் நோய்களைந்திவ் வுலக மெல்லாங்
காட்டுவான் உத்தமன்றா னோதா தெல்லாங்
கற்றதோர் நுலினன் களிறு செற்றான்
கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
மற்றிதோர் மாயக் குரம்பை நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

6-12-6369:
பொருதலங்கல் நீண்முடியான் போர ரக்கன்
புட்பகந்தான் பொருப்பின்மீ தோடா தாக
இருநிலங்கள் நடுக்கெய்த எடுத்தி டுதலும்
ஏந்திழையாள் தான்வெருவ இறைவன் நோக்கிக்
கரதலங்கள் கதிர்முடியா றஞ்சி னோடு 
கால்விரலா லூன்று கழிப்பா லையார்
வருதலங்க மாயக் குரம்பை நீங்க 
வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போது நாமே. 

7-23-7453:
செடியேன் தீவினையிற் றடுமாறக் கண்டாலும் 
அடியான் ஆவவெனா தொழிதல் தகவாமே 
முடிமேல் மாமதியும் அரவும் உடன்றுயிலும் 
வடிவே தாமுடையார் மகிழுங்கழிப் பாலையதே. 

7-23-7454:
எங்கே னும்மிருந்துன் அடியே னுனைநினைந்தால் 
அங்கே வந்தென்னோடும் உடனாகி நின்றருளி 
இங்கே என்வினையை அறுத்திட் டெனையாளும் 
கங்கா நாயகனே கழிப்பாலை மேயானே. 

7-23-7455:
ஒறுத்தாய் நின்னருளில் அடியேன் பிழைத்தனகள் 
பொறுத்தாய் எத்தனையும் நாயேனைப் பொருட்படுத்துச் 
செறுத்தாய் வேலைவிட மறியாமல் உண்டுகண்டங் 
கறுத்தாய் தண்கழனிக் கழிப்பாலை மேயானே. 

7-23-7456:
சுரும்பார் விண்டமலர் அவைதூவித் தூங்குகண்ணீர் 
அரும்பா நிற்குமனத் தடியாரொடும் அன்புசெய்வன் 
விரும்பேன் உன்னையல்லால் ஒருதெய்வம் என்மனத்தாற் 
கரும்பா ருங்கழனிக் கழிப்பாலை மேயானே. 

7-23-7457:
ஒழிப்பாய் என்வினையை உகப்பாய் முனிந்தருளித் 
தெழிப்பாய் மோதுவிப்பாய் விலையா வணமுடையாய் 
கழிப்பால் கண்டடங்கச் சுழியேந்து மாமறுகிற் 
கழிப்பா லைமருவுங் கனலேந்து கையானே. 

7-23-7458:
ஆர்த்தாய் ஆடரவை அரையார் புலியதள்மேற் 
போர்த்தாய் ஆனையின்றோல் உரிவை புலால்நாறக் 
காத்தாய் தொண்டுசெய்வார் வினைகள் அவைபோகப் 
பார்த்தா னுக்கிடமாம் பழியில்கழிப் பாலையதே. 

7-23-7459:
பருத்தாள் வன்பகட்டைப் படமாகமுன் பற்றியதள் 
உரித்தாய் ஆனையின்றோல் உலகந்தொழும் உத்தமனே 
எரித்தாய் முப்புரமும் இமையோர்கள் இடர்கடியுங் 
கருத்தா தண்கழனிக் கழிப்பாலை மேயானே. 

7-23-7460:
படைத்தாய் ஞாலமெலாம் படர்புன்சடை எம்பரமா 
உடைத்தாய் வேள்விதனை உமையாளையோர் கூறுடையாய் 
அடர்த்தாய் வல்லரக்கன் றலைபத்தொடு தோள்நெரியக் 
கடற்சா ருங்கழனிக் கழிப்பாலை மேயானே. 

7-23-7461:
பொய்யா நாவதனாற் புகழ்வார்கள் மனத்தினுள்ளே 
மெய்யே நின்றெரியும் விளக்கேயொத்த தேவர்பிரான் 
செய்யா னுங்கரிய நிறத்தானுந் தெரிவரியான் 
மையார் கண்ணியொடு மகிழ்வான்கழிப் பாலையதே. 

7-23-7462:
பழிசே ரில்புகழான் பரமன் பரமேட்டி 
கழியார் செல்வமல்குங் கழிப்பாலை மேயானைத் 
தொழுவான் நாவலர்கோன் ஆரூரன் உரைத்ததமிழ் 
வழுவா மாலைவல்லார் வானோருல காள்பவரே.