HolyIndia.Org

திருஇடும்பாவனம் ஆலய வழிகாட்டி

திருஇடும்பாவனம் ஆலயம்
திருஇடும்பாவனம் ஆலயம் 10.42125 அட்சரேகையிலும் , 79.598147 தீர்க்கரேகையிலும் அமைந்துள்ளது
MAP

அருகில் உள்ள சிவாலயங்கள்

  • திருக்கடிக்குளம் ( கற்பகநாதர் குளம் ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 5.21 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருவுசத்தானம் (கோயிலூர் ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 11.90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்களர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 15.97 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருத்தண்டலைநீணெறி (தண்டலச்சேரி ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 16.99 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கோட்டூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 22.10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருச்சிற்றேமம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 23.16 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடகிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருகைச்சினம் (கச்சனம்) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 23.83 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருகொள்ளிக்காடு எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 24.66 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருவெண்டுறை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 24.91 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருதெங்கூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 25.47 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.