HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

வேதாரண்யம் தேவாரம்

-1/228

சிலைதனை நடுவிடை நிறுவியொர் 
சினமலி அரவது கொடுதிவி 
தலமலி சுரரசு ரர்களொலி 
சலசல கடல்கடை வுழிமிகு 
கொலைமலி விடமெழ அவருடல் 
குலைதர வதுநுகர் பவனெழில் 
மலைமலி மதில்புடை தழுவிய 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


2-1/229

கரமுத லியஅவ யவமவை 
கடுவிட அரவது கொடுவரு 
வரல்முறை அணிதரு மவனடல் 
வலிமிகு புலியத ளுடையினன் 
இரவலர் துயர்கெடு வகைநினை 
இமையவர் புரமெழில் பெறவளர் 
மரநிகர் கொடைமனி தர்கள்பயில் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


3-1/230

இழைவளர் தருமுலை மலைமக 
ளினிதுறை தருமெழி லுருவினன் 
முழையினின் மிகுதுயி லுறுமரி 
முசிவொடும் எழமுள ரியொடெழு 
கழைநுகர் தருகரி யிரிதரு 
கயிலையின் மலிபவ னிருளுறும் 
மழைதவழ் தருபொழில் நிலவிய 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


4-1/231

நலமிகு திருவித ழியின்மலர் 
நகுதலை யொடுகன கியின்முகை 
பலசுர நதிபட அரவொடு 
மதிபொதி சடைமுடி யினன்மிகு 
தலநில வியமனி தர்களொடு 
தவமுயல் தருமுனி வர்கள்தம 
மலமறு வகைமனம் நினைதரு 
மறைவன மமர்தரு பரமனே.


5-1/232

கதிமலி களிறது பிளிறிட 
வுரிசெய்த அதிகுண னுயர்பசு 
பதியதன் மிசைவரு பசுபதி 
பலகலை யவைமுறை முறையுணர் 
விதியறி தருநெறி யமர்முனி 
கணனொடு மிகுதவ முயல்தரும் 
அதிநிபு ணர்கள்வழி படவளர் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


6-1/233

கறைமலி திரிசிகை படையடல் 
கனல்மழு வெழுதர வெறிமறி 
முறைமுறை யொலிதம ருகமுடை 
தலைமுகிழ் மலிகணி வடமுகம் 
உறைதரு கரனுல கினிலுய 
ரொளிபெறு வகைநினை வொடுமலர் 
மறையவன் மறைவழி வழிபடு 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


7-1/234

இருநில னதுபுன லிடைமடி 
தரஎரி புகஎரி யதுமிகு 
பெருவளி யினிலவி தரவளி 
கெடவிய னிடைமுழு வதுகெட 
இருவர்க ளுடல்பொறை யொடுதிரி 
யெழிலுரு வுடையவன் இனமலர் 
மருவிய அறுபதம் இசைமுரல் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


8-1/235

சனம்வெரு வுறவரு தசமுக 
னொருபது முடியொடு மிருபது 
கனமரு வியபுயம் நெரிவகை 
கழலடி யிலொர்விரல் நிறுவினன் 
இனமலி கணநிசி சரன்மகிழ் 
வுறவருள் செய்தகரு ணையனென 
மனமகிழ் வொடுமறை முறையுணர் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


9-1/236

அணிமலர் மகள்தலை மகனயன் 
அறிவரி யதொர்பரி சினிலெரி 
திணிதரு திரளுரு வளர்தர 
அவர்வெரு வுறலொடு துதிசெய்து 
பணியுற வெளியுரு வியபர 
னவனுரை மலிகடல் திரளெழும் 
மணிவள ரொளிவெயில் மிகுதரு 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


10-1/237

இயல்வழி தரவிது செலவுற 
இனமயி லிறகுறு தழையொடு 
செயல்மரு வியசிறு கடமுடி 
யடைகையர் தலைபறி செய்துதவம் 
முயல்பவர் துவர்படம் உடல்பொதி 
பவரறி வருபர னவனணி 
வயலினில் வளைவளம் மருவிய 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.


11-1/238

வசையறு மலர்மகள் நிலவிய 
மறைவனம் அமர்பர மனைநினை 
பசையொடு மிகுகலை பலபயில் 
புலவர்கள் புகழ்வழி வளர்தரு 
இசையமர் கழுமல நகரிறை 
தமிழ்விர கனதுரை யியல்வல 
இசைமலி தமிழொரு பதும்வல 
அவருல கினிலெழில் பெறுவரே.


வேதாரண்யம் - வரலாறு - வழிபட்டோர் - வேதாரண்யம் தேவாரம் - வேதாரண்யம் மக்கள் - வேதாரண்யம் மறைக்காட்டுநாதர் -