HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

திருவாரூர் தேவாரம்

1-1/981
சித்தம் தெளிவீர்காள், அத்தன் ஆரூரைப் 
பத்தி மலர்தூவ, முத்தி யாகுமே.
2-1/982
பிறவி யறுப்பீர்காள், அறவன் ஆரூரை 
மறவா தேத்துமின், துறவி யாகுமே.
3-1/983
துன்பந் துடைப்பீர்காள், அன்பன் அணியாரூர் 
நன்பொன் மலர்தூவ, இன்ப மாகுமே.
4-1/984
உய்ய லுறுவீர்காள், ஐயன் ஆரூரைக் 
கையி னாற்றொழ, நையும் வினைதானே.
5-1/985
பிண்டம் அறுப்பீர்காள், அண்டன் ஆரூரைக் 
கண்டு மலர்தூவ, விண்டு வினைபோமே.
6-1/986
பாசம் அறுப்பீர்காள், ஈசன் அணியாரூர் 
வாச மலர்தூவ, நேச மாகுமே.
7-1/987
வெய்ய வினைதீர, ஐயன் அணியாரூர் 
செய்ய மலர்தூவ, வைய முமதாமே.
8-1/988
அரக்கன் ஆண்மையை, நெருக்கி னானாரூர் 
கரத்தி னாற்றொழத், திருத்த மாகுமே.
9-1/989
துள்ளும் இருவர்க்கும், வள்ளல் ஆரூரை 
உள்ளு மவர்தம்மேல், விள்ளும் வினைதானே.
10-1/990
கடுக்கொள் சீவரை, அடக்கி னானாரூர் 
எடுத்து வாழ்த்துவார், விடுப்பர் வேட்கையே.
11-1/991
சீரூர் சம்பந்தன், ஆரூரைச் சொன்ன 
பாரூர் பாடலார், பேரா ரின்பமே.
12-1/1133
பாடலன் நான்மறையன் படிபட்ட கோலத்தன் திங்கள் 
சூடலன் மூவிலைய சூலம் வலனேந்திக் 
கூடலர் மூவெயிலும் எரியுண்ணக் கூரெரிகொண் டெல்லி 
ஆடலன் ஆதிரையன் ஆரூர் அமர்ந்தானே.
13-1/1134
சோலையில் வண்டினங்கள் சுரும்போ டிசைமுரலச் சூழ்ந்த 
ஆலையின் வெம்புகைபோய் முகில்தோயும் ஆரூரில் 
பாலொடு நெய்தயிரும் பயின்றாடும் பரமேட்டி பாதம் 
காலையும் மாலையும்போய்ப் பணிதல் கருமமே.
14-1/1135
உள்ளமோர் இச்சையினால் உகந்தேத்தித் தொழுமின்தொண்டீர் மெய்யே 
கள்ளம் ஒழிந்திடுமின் கரவா திருபொழுதும் 
வெள்ளமோர் வார்சடைமேற் கரந்திட்ட வெள்ளேற்றான் மேய 
அள்ளல் அகன்கழனி ஆரூர் அடைவோமே.
15-1/1136
வெந்துறு வெண்மழுவாட் படையான் மணிமிடற்றான் அரையின் 
ஐந்தலை யாடரவம் அசைத்தான் அணியாரூர்ப் 
பைந்தளிர்க் கொன்றையந்தார்ப் பரமன் அடிபரவப் பாவம் 
நைந்தறும் வந்தணையும் நாடொறும் நல்லனவே.
16-1/1137
வீடு பிறப்பெளிதாம் அதனை வினவுதிரேல் வெய்ய 
காடிட மாகநின்று கனலேந்திக் கைவீசி 
ஆடும் அவிர்சடையான் அவன்மேய ஆரூரைச் சென்று 
பாடுதல் கைதொழுதல் பணிதல் கருமமே.
17-1/1138
கங்கையோர் வார்சடைமேற் கரந்தான் கிளிமழலைக் கேடில் 
மங்கையோர் கூறுடையான் மறையான் மழுவேந்தும் 
அங்கையி னான்அடியே பரவி யவன்மேய ஆரூர் 
தங்கையினாற் றொழுவார் தடுமாற் றறுப்பாரே.
18-1/1139
நீறணி மேனியனாய் நிரம்பா மதிசூடி நீண்ட 
ஆறணி வார்சடையான் ஆரூர் இனிதமர்ந்தான் 
சேறணி மாமலர்மேல் பிரமன் சிரமரிந்த செங்கண் 
ஏறணி வெல்கொடியான் அவனெம் பெருமானே.
19-1/1140
வல்லியந் தோலுடையான் வளர்திங்கள் கண்ணியினான் வாய்த்த 
நல்லியல் நான்முகத்தோன் தலையின் னறவேற்றான் 
அல்லியங் கோதைதன்னை ஆகத் தமர்ந்தருளி ஆரூர்ப் 
புல்லிய புண்ணியனைத் தொழுவாரும் புண்ணியரே.
20-1/1141
செந்துவர் ஆடையினார் உடைவிட்டு நின்றுழல்வார் சொன்ன 
இந்திர ஞாலமொழிந் தின்புற வேண்டுதிரேல் 
அந்தர மூவெயிலு மரணம் எரிய[ட்டி ஆரூர்த் 
தந்திர மாவுடையான் அவனெந் தலைமையனே.
21-1/1142
நல்ல புனற்புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன் நல்ல 
அல்லி மலர்க்கழனி ஆரூர் அமர்ந்தானை 
வல்லதோ ரிச்சையினால் வழிபாடிவை பத்தும் வாய்க்கச் 
சொல்லுதல் கேட்டல்வல்லார் துன்பந் துடைப்பாரே.


திருவாரூர் - திருவாரூர் கேயில் - திருவாரூர் சிறப்பு - திருவாரூர் தேவாரம் -