HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

திருநள்ளாறு தேவாரம்

போகமார்த்த பூண்முலையாள் தன்னோடும் பொன்னகலம் 
பாகமார்த்த பைங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல் பரமேட்டி 
ஆகமார்த்த தோலுடையன் கோவண ஆடையின்மேல் 
நாகமார்த்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


13-1/527

தோடுடைய காதுடையன் தோலுடை யன்தொலையாப் 
பீடுடைய போர்விடையன் பெண்ணுமோர் பாலுடையன் 
ஏடுடைய மேலுலகோ டேழ்கடலுஞ் சூழ்ந்த 
நாடுடைய நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


14-1/528

ஆன்முறையா லாற்றவெண்ணீ றாடி அணியிழையோர் 
பான்முறையால் வைத்தபாதம் பத்தர் பணிந்தேத்த 
மான்மறியும் வெண்மழுவுஞ் சூலமும் பற்றியகை 
நான்மறையான் நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


15-1/529

புல்கவல்ல வார்சடைமேல் பூம்புனல் பெய்தயலே 
மல்கவல்ல கொன்றைமாலை மதியோ டுடன்சூடிப் 
பல்கவல்ல தொண்டர்தம்பொற் பாத நிழல்சேர 
நல்கவல்ல நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


16-1/530

ஏறுதாங்கி ய[ர்திபேணி யேர்கொள் இளமதியம் 
ஆறுதாங்குஞ் சென்னிமேலோர் ஆடர வஞ்சூடி 
நீறுதாங்கி நுல்கிடந்த மார்பில் நிரைகொன்றை 
நாறுதாங்கு நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


17-1/531

திங்களுச்சி மேல்விளங்குந் தேவன் இமையோர்கள் 
எங்களுச்சி யெம்மிறைவன் என்றடி யேயிறைஞ்சத் 
தங்களுச்சி யால்வணங்குந் தன்னடி யார்கட்கெல்லாம் 
நங்களுச்சி நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


18-1/532

வெஞ்சுடர்த்தீ யங்கையேந்தி விண்கொள் முழவதிர 
அஞ்சிடத்தோர் ஆடல்பாடல் பேணுவ தன்றியும்போய்ச் 
செஞ்சடைக்கோர் திங்கள்சூடித் திகழ்தரு கண்டத்துள்ளே 
நஞ்சடைத்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


19-1/533

சிட்டமார்ந்த மும்மதிலுஞ் சிலைவரைத் தீயம்பினால் 
சுட்டுமாட்டிச் சுண்ணவெண்ணீ றாடுவ தன்றியும்போய்ப் 
பட்டமார்ந்த சென்னிமேலோர் பால்மதி யஞ்சூடி 
நட்டமாடும் நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


20-1/534

உண்ணலாகா நஞ்சுகண்டத் துண்டுட னேயொடுக்கி 
அண்ணலாகா வண்ணல்நீழ லாரழல் போலுருவம் 
எண்ணலாகா வுள்வினையென் றெள்க வலித்திருவர் 
நண்ணலாகா நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


21-1/535

மாசுமெய்யர் மண்டைத்தேரர் குண்டர் குணமிலிகள் 
பேசும்பேச்சை மெய்யென்றெண்ணி அந்நெறி செல்லன்மின் 
மூசுவண்டார் கொன்றைசூடி மும்மதி லும்முடனே 
நாசஞ்செய்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே.


22-1/536

தண்புனலும் வெண்பிறையுந் தாங்கிய தாழ்சடையன் 
நண்புநல்லார் மல்குகாழி ஞானசம் பந்தன்நல்ல 
பண்புநள்ளா றேத்துபாடல் பத்தும் இவைவல்லார் 
உண்புநீங்கி வானவரோ டுலகி லுறைவாரே.


23-2/1819

ஏடுமலி கொன்றையர விந்துஇள வன்னி
மாடவல செஞ்சடையெம் மைந்தனிட மென்பர்
கோடுமலி ஞாழல்குர வேறுசுர புன்னை
நாடுமலி வாசமது வீசியநள் ளாறே.


24-2/1820

விண்ணியல் பிறைப்பிள வறைப்புனல் முடித்த
புண்ணியன் இருக்குமிட மென்பர்புவி தன்மேல்
பண்ணிய நடத்தொடிசை பாடுமடி யார்கள்
நண்ணிய மனத்தின்வழி பாடுசெய்நள் ளாறே.


25-2/1821

விளங்கிழை மடந்தைமலை மங்கையொரு பாகத்
துளங்கொள இருத்திய ஒருத்தனிட மென்பர்
வளங்கெழுவு தீபமொடு தூபமலர் தூவி
நளன்கெழுவி நாளும்வழி பாடுசெய்நள் ளாறே.


26-2/1822

கொக்கரவர் கூன்மதியர் கோபர்திரு மேனிச்
செக்கரவர் சேருமிட மென்பர்தடம் மூழ்கிப்
புக்கரவர் விஞ்சையரும் விண்ணவரும் நண்ணி
நக்கரவர் நாமநினை வெய்தியநள் ளாறே.


27-2/1823

நெஞ்சமிது கண்டுகொ ளுனக்கென நினைந்தார்
வஞ்சம தறுத்தருளும் மற்றவனை வானோர்
அஞ்சமுது காகியவர் கைதொழ வெழுந்த
நஞ்சமுது செய்தவன் இருப்பிடம்நள் ளாறே.


28-2/1824

பாலனடி பேணவவ னாருயிர் குறைக்குங்
காலனுடன் மாளமு னுதைத்தஅர னுராங்
கோலமலர் நீர்க்குட மெடுத்துமறை யாளர்
நாலின்வழி நின்றுதொழில் பேணியநள் ளாறே.


29-2/1825

நீதியர் நெடுந்தகையர் நீள்மலையர் பாவை
பாதியர் பராபரர் பரம்பர ரிருக்கை
வேதியர்கள் வேள்வியொழி யாதுமறை நாளும்
ஓதியரன் நாமமும் உணர்த்திடும்நள் ளாறே.


30-2/1826

கடுத்துவல் லரக்கன்முன் நெருக்கிவரை தன்னை
எடுத்தவன் முடித்தலைகள் பத்தும்மிகு தோளும்
அடர்த்தவர் தமக்கிடம தென்பரளி பாட
நடத்தகல வைத்திரள்கள் வைகியநள் ளாறே.


31-2/1827

உயர்ந்தவ னுருக்கொடு திரிந்துலக மெல்லாம்
பயந்தவன் நினைப்பரிய பண்பனிட மென்பர்
வியந்தமரர் மெச்சமலர் மல்குபொழி லெங்கும்
நயந்தரும வேதவொலி யார்திருநள் ளாறே.


32-2/1828

சிந்தைதிரு கற்சமணர் தேரர்தவ மென்னும்
பந்தனை யறுத்தருளு கின்றபர மன்னுர்
மந்தமுழ வந்தரு விழாவொலியும் வேதச்
சந்தம்விர விப்பொழில் முழங்கியநள் ளாறே.


33-2/1829

ஆடலர வார்சடையன் ஆயிழைத னோடும்
நாடுமலி வெய்திட இருந்தவன்நள் ளாற்றை
மாடமலி காழிவளர் பந்தனது செஞ்சொல்
பாடலுடை யாரையடை யாபழிகள் நோயே.


34-3/3734

தளிரிள வளரொளி தனதெழில் தருதிகழ் மலைமகள்
குளிரிள வளரொளி வனமுலை யிணையவை குலவலின்
நளிரிள வளரொளி மருவுநள் ளாறர்தம் நாமமே
மிளிரிள வளரெரி யிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


35-3/3735

போதமர் தருபுரி குழலெழின் மலைமகள் பூணணி
சீதம தணிதரு முகிழிள வனமுலை செறிதலின்
நாதம தெழிலுரு வனையநள் ளாறர்தந் நாமமே
மீதம தெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


36-3/3736

இட்டுறு மணியணி யிணர்புணர் வளரொளி யெழில்வடங்
கட்டுறு கதிரிள வனமுலை யிணையொடு கலவலின்
நட்டுறு செறிவயல் மருவுநள் ளாறர்தந் நாமமே
இட்டுறு மெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


37-3/3737

மைச்சணி வரியரி நயனிதொன் மலைமகள் பயனுறு
கச்சணி கதிரிள வனமுலை யவையொடு கலவலின்
நச்சணி மிடறுடை யடிகள்நள் ளாறர்தந் நாமமே
மெச்சணி யெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


38-3/3738

பண்ணியல் மலைமகள் கதிர்விடு பருமணி யணிநிறக்
கண்ணியல் கலசம தனமுலை யிணையொடு கலவலின்
நண்ணிய குளிர்புனல் புகுதுநள் ளாறர்தந் நாமமே
விண்ணிய லெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


39-3/3739

போதுறு புரிகுழல் மலைமகள் இளவளர் பொன்னணி
சூதுறு தளிர்நிற வனமுலை யவையொடு துதைதலின்
தாதுறு நிறமுடை யடிகள்நள் ளாறர்தந் நாமமே
மீதுறு மெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


40-3/3740

கார்மலி நெறிபுரி சுரிகுழல் மலைமகள் கவினுறு
சீர்மலி தருமணி யணிமுலை திகழ்வொடு செறிதலின்
தார்மலி நகுதலை யுடையநள் ளாறர்தந் நாமமே
ஏர்மலி யெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


41-3/3741

மன்னிய வளரொளி மலைமகள் தளிர்நிற மதமிகு
பொன்னியல் மணியணி கலசம தனமுலை புணர்தலின்
தன்னியல் தசமுகன் நெறியநள் ளாறர்தந் நாமமே
மின்னிய லெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


42-3/3742

கான்முக மயிலியன் மலைமகள் கதிர்விடு கனமிகு
பான்முக மியல்பணை யிணைமுலை துணையொடு பயிறலின்
நான்முகன் அரியறி வரியநள் ளாறர்தந் நாமமே
மேன்முக வெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


43-3/3743

அத்திர நயனிதொன் மலைமகள் பயனுறு மதிசயச்
சித்திர மணியணி திகழ்முலை யிணையொடு செறிதலின்
புத்தரொ டமணர்பொய் பெயருநள் ளாறர்தந் நாமமே
மெய்த்திர ளெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


44-3/3744

சிற்றிடை அரிவைதன் வனமுலை யிணையொடு செறிதரு
நற்றிற முறுகழு மலநகர் ஞானசம் பந்தன
கொற்றவன் எதிரிடை யெரியினி லிடஇவை கூறிய
சொற்றெரி யொருபதும் அறிபவர் துயரிலர் தூயரே.


45-5/5908

உள்ளா றாததோர் புண்டரி கத்திரள் 
தௌ;ளா றாச்சிவ சோதித் திரளினைக் 
கள்ளா றாதபொற் கொன்றை கமழ்சடை 
நள்ளா றாவென நம்வினை நாசமே.


46-5/5909

ஆர ணப்பொரு ளாமரு ளாளனார் 
வார ணத்துரி போர்த்த மணாளனார் 
நார ணன்நண்ணி யேத்துநள் ளாறனார் 
கார ணக்கலை ஞானக் கடவுளே.


47-5/5910

மேகம் பூண்டதோர் மேருவிற் கொண்டெயில் 
சோகம் பூண்டழல் சோரத்தொட் டானவன் 
பாகம் பூண்டமால் பங்கயத் தானொடு 
நாகம் பூண்டுகூத் தாடுநள் ளாறனே.


48-5/5911

மலியுஞ் செஞ்சடை வாளர வம்மொடு 
பொலியும் பூம்புனல் வைத்த புனிதனார் 
நலியுங் கூற்றை நலிந்தநள் ளாறர்தம் 
வலியுங் கண்டிறு மாந்து மகிழ்வனே.


49-5/5912

உறவ னாய்நிறைந் துள்ளங் குளிர்ப்பவன் 
இறைவ னாகிநின் றெண்ணிறைந் தானவன் 
நறவ நாறும் பொழிற்றிரு நள்ளாறன் 
மறவ னாய்ப்பன்றிப் பின்சென்ற மாயமே.


50-5/5913

செக்க ரங்கழி செஞ்சுடர்ச் சோதியார் 
நக்க ரங்கர வார்த்தநள் ளாறனார் 
வக்க ரன்னுயிர் வவ்விய மாயற்குச் 
சக்க ரமருள் செய்த சதுரரே.


51-5/5914

வஞ்ச நஞ்சிற் பொலிகின்ற கண்டத்தர் 
விஞ்சை யிற்செல்வப் பாவைக்கு வேந்தனார் 
வஞ்ச நெஞ்சத் தவர்க்கு வழிகொடார் 
நஞ்ச நெஞ்சர்க் கருளுநள் ளாறரே.


52-5/5915

அல்ல னென்று மலர்க்கரு ளாயின 
சொல்ல னென்றுசொல் லாமறைச் சோதியான் 
வல்ல னென்றும்வல் லார்வள மிக்கவர் 
நல்ல னென்றுநல் லார்க்குநள் ளாறனே.


53-5/5916

பாம்ப ணைப்பள்ளி கொண்ட பரமனும் 
பூம்ப ணைப்பொலி கின்ற புராணனுந் 
தாம்ப ணிந்தளப் பொண்ணாத் தனித்தழல் 
நாம்ப ணிந்தடி போற்றுநள் ளாறனே.


54-5/5917

இலங்கை மன்னன் இருபது தோளிற 
மலங்க மால்வரை மேல்விரல் வைத்தவர் 
நலங்கொள் நீற்றர்நள் ளாறரை நாடொறும் 
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே.


55-6/6444

ஆதிக்கண் ணான்முகத்தி லொன்று சென்று 
அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளாற்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல 
சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதோர்கூ றாயி னானை
மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


56-6/6445

படையானைப் பாசுபத வேடத் தானைப்
பண்டனங்கற் பார்த்தானைப் பாவ மெல்லாம்
அடையாமைக் காப்பானை அடியார் தங்கள் 
அருமருந்தை ஆவாவென் றருள்செய் வானைச்
சடையானைச் சந்திரனைத் தரித்தான் றன்னைச்
சங்கத்த முத்தனைய வெள்ளை யேற்றின்
நடையானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


57-6/6446

படவரவ மொன்றுகொண் டரையி லார்த்த 
பராபரனைப் பைஞ்ஞீலி மேவி னானை
அடலரவம் பற்றிக் கடைந்த நஞ்சை 
அமுதாக உண்டானை ஆதி யானை
மடலரவம் மன்னுபூங் கொன்றை யானை
மாமணியை மாணிக்காய்க் காலன் றன்னை
நடலரவஞ் செய்தானை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


58-6/6447

கட்டங்க மொன்றுதங் கையி லேந்திக்
கங்கணமுங் காதில்விடு தோடு மிட்டுச்
சுட்டங்கங் கொண்டு துதையப் பூசிச்
சுந்தரனாய்ச் சூலங்கை யேந்தி னானைப்
பட்டங்க மாலை நிறையச் சூடிப்
பல்கணமுந் தாமும் பரந்த காட்டில்
நட்டங்க மாடியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


59-6/6448

உலர்ந்தார்தம் அங்கங்கொண் டுலக மெல்லாம் 
ஒருநொடியில் உழல்வானை உலப்பில் செல்வஞ்
சிலந்திதனக் கருள்செய்த தேவ தேவைத்
திருச்சிராப் பள்ளியெஞ் சிவலோ கனைக்
கலந்தார்தம் மனத்தென்றுங் காதலானைக்
கச்சியே கம்பனைக் கமழ்பூங் கொன்றை
நலந்தாங்கு நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


60-6/6449

குலங்கெடுத்துக் கோள்நீக்க வல்லான் றன்னைக்
குலவரையன் மடப்பாவை இடப்பா லானை
மலங்கெடுத்து மாதீர்த்தம் ஆட்டிக் கொண்ட 
மறையவனைப் பிறைதவழ்செஞ் சடையி னானைச்
சலங்கெடுத்துத் தயாமூல தன்ம மென்னுந் 
தத்துவத்தின் வழிநின்று தாழ்ந்தோர்க் கெல்லாம்
நலங்கொடுக்கும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


61-6/6450

பூவிரியும் மலர்க்கொன்றைச் சடையி னானைப்
புறம்பயத்தெம் பெருமானைப் புகலூ ரானை
மாவிரியக் களிறுரித்த மைந்தன் றன்னை
மறைக்காடும் வலிவலமும் மன்னி னானைத்
தேவிரியத் திகழ்தக்கன் வேள்வி யெல்லாஞ்
சிதைத்தானை உதைத்தவன்றன் சிரங்கொண் டானை
நாவிரிய மறைநவின்ற நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


62-6/6451

சொல்லானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத் 
தொல்லவுணர் புரமூன்று மெரியச் செற்ற
வில்லானை எல்லார்க்கு மேலா னானை
மெல்லியலாள் பாகனை வேதம் நான்குங்
கல்லாலின் நீழற்கீழ் அறங்கண் டானைக்
காளத்தி யானைக் கயிலை மேய
நல்லானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


63-6/6452

குன்றாத மாமுனிவன் சாபம் நீங்கக் 
குரைகழலாற் கூற்றுவனைக் குமைத்த கோனை
அன்றாக அவுணர்புர மூன்றும் வேவ 
ஆரழல்வா யோட்டி யடர்வித் தானைச்
சென்றாது வேண்டிற்றொன் றீவான் றன்னைச்
சிவனேயெம் பெருமானென் றிருப்பார்க் கென்றும்
நன்றாகும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


64-6/6453

இறவாமே வரம்பெற்றே னென்று மிக்க 
இராவணனை இருபதுதோள் நெரிய வு[ன்றி
உறவாகி இன்னிசைகேட் டிரங்கி மீண்டே
உற்றபிணி தவிர்த்தருள வல்லான் றன்னை
மறவாதார் மனத்தென்றும் மன்னி னானை
மாமதியம் மலர்க்கொன்றை வன்னி மத்தம்
நறவார்செஞ் சடையானை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


65-7/7912

செம்பொன் மேனிவெண் ணீறணி வானைக்
 கரிய கண்டனை மால்அயன் காணாச் 
சம்பு வைத்தழல் அங்கையி னானைச் 
 சாம வேதனைத் தன்னொப்பி லானைக் 
கும்ப மாகரி யின்னுரி யானைக் 
 கோவின் மேல்வருங் கோவினை எங்கள் 
நம்ப னைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


66-7/7913

விரைசெய் மாமலர்க் கொன்றையி னானை 
 வேத கீதனை மிகச்சிறந் துருகிப் 
பரசு வார்வினைப் பற்றறுப் பானைப் 
 பாலொ டானஞ்சும் ஆடவல் லானைக் 
குரைக டல்வரை ஏழுல குடைய 
 கோனை ஞானக் கொழுந்தினைத் தொல்லை 
நரைவிடை யுடையநல் லாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


67-7/7914

பூவில் வாசத்தைப் பொன்னினை மணியைப்
 புவியைக் காற்றினைப் புனல்அனல் வெளியைச் 
சேவின் மேல்வருஞ் செல்வனைச் சிவனைத் 
 தேவ தேவனைத் தித்திக்குந் தேனைக் 
காவி யங்கண்ணிப் பங்கனைக் கங்கைச் 
 சடைய னைக்கா மரத்திசை பாட 
நாவில் ஊறும்நள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


68-7/7915

தஞ்சம் என்றுதன் தாளது வடைந்த 
 பாலன் மேல்வந்த காலனை உருள 
நெஞ்சில் ஓர்உதை கொண்ட பிரானை 
 நினைப்ப வர்மனம் நீங்ககில் லானை 
விஞ்சை வானவர் தானவர் கூடிக் 
 கடைந்த வேலையுள் மிக்கெழுந் தெரியும் 
நஞ்சம் உண்டநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


69-7/7916

மங்கை பங்கனை மாசிலா மணியை
 வான நாடனை ஏனமோ டன்னம் 
எங்கு நாடியுங் காண்பரி யானை 
 ஏழை யேற்கெளி வந்தபி ரானை 
அங்கம் நான்மறை யால்நிறை கின்ற 
 அந்த ணாளர் அடியது போற்றும் 
நங்கள் கோனைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


70-7/7917

கற்ப கத்தினைக் கனகமால் வரையைக்
 காம கோபனைக் கண்ணுத லானைச் 
சொற்ப தப்பொருள் இருளறுத் தருளுந் 
 தூய சோதியை வெண்ணெய் நல்லூரில் 
அற்பு தப்பழ ஆவணங் காட்டி 
 அடிய னாஎன்னை ஆளது கொண்ட 
நற்ப தத்தைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


71-7/7918

மறவ னைஅன்று பன்றிப்பின் சென்ற 
 மாய னைநால்வர்க் காலின்கீழ் உரைத்த 
அறவ னைஅம ரர்க்கரி யானை 
 அமரர் சேனைக்கு நாயக னான 
குறவர் மங்கைதன் கேள்வனைப் பெற்ற 
 கோனை நான்செய்த குற்றங்கள் பொறுக்கும் 
நறைவி ரியும்நள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


72-7/7919

மாதி னுக்குடம் பிடங்கொடுத் தானை
 மணியி னைப்பணி வார்வினை கெடுக்கும் 
வேத னைவேத வேள்வியர் வணங்கும் 
 விமல னையடி யேற்கெளி வந்த 
தூதனைத் தன்னைத் தோழமை அருளித் 
 தொண்ட னேன்செய்த துரிசுகள் பொறுக்கும் 
நாத னைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


73-7/7920

இலங்கை வேந்தன் எழில்திகழ் கயிலை 
 எடுப்ப ஆங்கிம வான்மகள் அஞ்சத் 
துலங்கு நீண்முடி ஒருபதுந் தோள்கள் 
 இருப துந்நெரித் தின்னிசை கேட்டு 
வலங்கை வாளொடு நாமமுங் கொடுத்த 
 வள்ள லைப்பிள்ளை மாமதிச் சடைமேல் 
நலங்கொள் சோதிநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


74-7/7921

செறிந்த சோலைகள் சூழ்ந்தநள் ளாற்றெஞ் 
 சிவனை நாவலூர்ச் சிங்கடி தந்தை 
மறந்து நான்மற்று நினைப்பதே தென்று 
 வனப்ப கையப்பன் ஊரன்வன் றொண்டன் 
சிறந்த மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சுஞ் 
 சிந்தையுள் ளுருகிச் செப்ப வல்லார்க் 
கிறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யாகி 
 இன்பவெள் ளத்துள் இருப்பர்க ளினிதே.


திருநள்ளாறு - திருநள்ளாறு - திருநள்ளாறு ஆலய முகவரி - திருநள்ளாறு ஆலயம் - திருநள்ளாறு கோயில் நேரம் - திருநள்ளாறு கோவில் அமைப்பு - திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் வரலாறு - திருநள்ளாறு சோமாஸ்கந்தமூர்த்தி - திருநள்ளாறு தல சிறப்பு - திருநள்ளாறு தீர்த்தங்கள் - திருநள்ளாறு தேவாரம் - திருநள்ளாறு நள தீர்த்தம் - திருநள்ளாறு நளன் தமயந்தி - திருநள்ளாறு பச்சைப் பதிகம் - திருநள்ளாறு வழி -