HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/1112
தோடுடையானொரு காதில்தூய குழைதாழ 
ஏடுடையான் தலைகலனாக இரந்துண்ணும் 
நாடுடையான் நள்ளிருள்ஏம நடமாடுங் 
காடுடையான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

2-1/1113
கேணவல்லான் கேழல்வெண்கொம்பு குறளாமை 
பூணவல்லான் புரிசடைமேலொர் புனல்கொன்றை 
பேணவல்லான் பெண்மகள்தன்னை யொருபாகங் 
காணவல்லான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

3-1/1114
தேனகத்தார் வண்டதுவுண்ட திகழ்கொன்றை 
தானகத்தார் தண்மதிசூடித் தலைமேலோர் 
வானகத்தார் வையகத்தார்கள் தொழுதேத்துங் 
கானகத்தான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

4-1/1115
துணையல்செய்தான் தூயவண்டியாழ்செய் சுடர்க்கொன்றை 
பிணையல்செய்தான் பெண்ணின்நல்லாளை யொருபாகம் 
இணையல்செய்யா இலங்கெயின்மூன்றும் எரியுண்ணக் 
கணையல்செய்தான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

5-1/1116
பையுடைய பாம்பொடுநீறு பயில்கின்ற 
மெய்யுடையான் வெண்பிறைசூடி விரிகொன்றை 
மையுடைய மாமிடற்றண்ணல் மறிசேர்ந்த 
கையுடையான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

6-1/1117
வெள்ளமெல்லாம் விரிசடைமேலோர் விரிகொன்றை 
கொள்ளவல்லான் குரைகழலேத்துஞ் சிறுத்தொண்டர் 
உள்ளமெல்லாம் உள்கிநின்றாங்கே உடனாடுங் 
கள்ளம்வல்லான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

7-1/1118
ஆதல்செய்தான் அரக்கர்தங்கோனை அருவரையின் 
நோதல்செய்தான் நொடிவரையின்கண் விரலூன்றிப் 
பேர்தல்செய்தான் பெண்மகள்தன்னோ டொருபாகங் 
காதல்செய்தான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

8-1/1119
இடந்தபெம்மான் ஏனமதாயும் அனமாயுந் 
தொடர்ந்தபெம்மான் தூமதிசூடி வரையார்தம் 
மடந்தைபெம்மான் வார்கழலோச்சிக் காலனைக் 
கடந்தபெம்மான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

9-1/1120
தேயநின்றான் திரிபுரங்கங்கை சடைமேலே 
பாயநின்றான் பலர்புகழ்ந்தேத்த வுலகெல்லாஞ் 
சாயநின்றான் வன்சமண்குண்டர் சாக்கியர் 
காயநின்றான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

10-1/1121
கண்ணுதலான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றை 
நண்ணியசீர் ஞானசம்பந்தன் தமிழ்மாலை 
பண்ணியல்பாற் பாடியபத்தும் இவைவல்லார் 
புண்ணியராய் விண்ணவரோடும் புகுவாரே.

11-6/7151
மூவிலைவேற் கையானை மூர்த்தி தன்னை
முதுபிணக்கா டுடையானை முதலா னானை
ஆவினிலைந் துகந்தானை அமரர் கோனை
ஆலால முண்டுகந்த ஐயன் றன்னைப்
பூவினின்மேல் நான்முகனும் மாலும் போற்றப்
புணர்வரிய பெருமானைப் புனிதன் றன்னைக்
காவலனைக் கழுக்குன்ற மமர்ந்தான் றன்னைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.

12-6/7152
பல்லாடு தலைசடைமே லுடையான் றன்னைப்
பாய்புலித்தோ லுடையானைப் பகவன் றன்னைச்
சொல்லோடு பொருளனைத்து மானான் றன்னைச்
சுடருருவில் என்பறாக் கோலத் தானை
அல்லாத காலனைமுன் னடர்த்தான் றன்னை
ஆலின்கீழ் இருந்தானை அமுதா னானைக்
கல்லாடை புனைந்தருளுங் காபா லியைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.

13-7/8046
கொன்று செய்த கொடுமை யாற்பல சொல்லவே
நின்ற பாவம் வினைகள் தாம்பல நீங்கவே
சென்று சென்று தொழுமின் தேவர் பிரானிடங்
கன்றி னோடு பிடிசூழ் தண்கழுக் குன்றமே.

14-7/8047
இறங்கிச் சென்று தொழுமின் இன்னிசை பாடியே
பிறங்கு கொன்றைச் சடையன் எங்கள் பிரானிடம்
நிறங்கள் செய்த மணிகள் நித்திலங் கொண்டிழி
கறங்கு வெள்ளை அருவித் தண்கழுக் குன்றமே.

15-7/8048
நீள நின்று தொழுமின் நித்தலும் நீதியால்
ஆளும் நம்ம வினைகள் அல்கி அழிந்திடத்
தோளும் எட்டும் உடைய மாமணிச் சோதியான்
காள கண்டன் உறையுந் தண்கழுக் குன்றமே.

16-7/8049
வெளிறு தீரத் தொழுமின் வெண்பொடி ஆடியை
முளிறி லங்குமழு வாளன் முந்தி உறைவிடம்
பிளிறு தீரப் பெருங்கைப் பெய்ம்மதம் மூன்றுடைக்
களிறி னோடு பிடிசூழ் தண்கழுக் குன்றமே.

17-7/8050
புலைகள் தீரத் தொழுமின் புன்சடைப் புண்ணியன்
இலைகொள் சூலப் படையன் எந்தை பிரானிடம்
முலைகள் உண்டு தழுவிக் குட்டி யொடுமுசுக்
கலைகள் பாயும் புறவில் தண்கழுக் குன்றமே.

18-7/8051
மடமு டைய அடியார் தம்மனத் தேஉற
விடமு டைய மிடறன் விண்ணவர் மேலவன்
படமு டைய அரவன் றான்பயி லும்மிடங்
கடமு டைய புறவில் தண்கழுக் குன்றமே.

19-7/8052
ஊன மில்லா அடியார் தம்மனத் தேஉற
ஞான மூர்த்தி நட்ட மாடிநவி லும்மிடந்
தேனும் வண்டும் மதுவுண் டின்னிசை பாடியே
கான மஞ்சை உறையுந் தண்கழுக் குன்றமே.

20-7/8053
அந்த மில்லா அடியார் தம்மனத் தேஉற
வந்து நாளும் வணங்கி மாலொடு நான்முகன்
சிந்தை செய்த மலர்கள் நித்தலுஞ் சேரவே
கந்தம் நாறும் புறவில் தண்கழுக் குன்றமே.

21-7/8054
பிழைகள் தீரத் தொழுமின் பின்சடைப் பிஞ்ஞகன்
குழைகொள் காதன் குழகன் றானுறை யும்மிடம்
மழைகள் சாலக் கலித்து நீடுயர் வேயவை
குழைகொள் முத்தஞ் சொரியுந் தண்கழுக் குன்றமே.

22-7/8055
பல்லில் வெள்ளைத் தலையன் றான்பயி லும்மிடம்
கல்லில் வெள்ளை அருவித் தண்கழுக் குன்றினை
மல்லின் மல்கு திரள்தோள் ஊரன் வனப்பினாற்
சொல்லல் சொல்லித் தொழுவா ரைத்தொழு மின்களே.
Thiruvidaivoi