HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/481
துஞ்ச வருவாருந் தொழுவிப்பாரும் வழுவிப்போய் 
நெஞ்சம் புகுந்தென்னை நினைவிப்பாரும் முனைநட்பாய் 
வஞ்சப் படுத்தொருத்தி வாழ்நாள்கொள்ளும் வகைகேட் 
டஞ்சும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

2-1/482
கேடும் பிறவியும் ஆக்கினாருங் கேடிலா 
வீடு மாநெறி விளம்பினாரெம் விகிர்தனார் 
காடுஞ் சுடலையும் கைக்கொண்டெல்லிக் கணப்பேயோ 
டாடும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

3-1/483
கந்தங் கமழ்கொன்றைக் கண்ணிசூடி கனலாடி 
வெந்த பொடிநீற்றை விளங்கப்பூசும் விகிர்தனார் 
கொந்தண் பொழிற்சோலை யரவின்தோன்றிக் கோடல்பூத் 
தந்தண் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

4-1/484
பால மதிசென்னி படரச்சூடி பழியோராக் 
கால னுயிர்செற்ற காலனாய கருத்தனார் 
கோலம் பொழிற்சோலைப் பெடையோடாடி மடமஞ்ஞை 
ஆலும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

5-1/485
ஈர்க்கும் புனல்சூடி இளவெண்டிங்கள் முதிரவே 
பார்க்கு மரவம்பூண் டாடிவேடம் பயின்றாருங் 
கார்க்கொள் கொடிமுல்லை குருந்தமேறிக் கருந்தேன்மொய்த் 
தார்க்கும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

6-1/486
பறையுஞ் சிறுகுழலும் யாழும்பூதம் பயிற்றவே 
மறையும் பலபாடி மயானத்துறையும் மைந்தனார் 
பிறையும் பெரும்புனல்சேர் சடையினாரும் பேடைவண் 
டறையும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

7-1/487
நுணங்கு மறைபாடி யாடிவேடம் பயின்றாரும் 
இணங்கு மலைமகளோ டிருகூறொன்றாய் இசைந்தாரும் 
வணங்குஞ் சிறுத்தொண்டர் வைகலேத்தும் வாழ்த்துங்கேட் 
டணங்கும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

8-1/488
கணையும் வரிசிலையும் எரியுங்கூடிக் கவர்ந்துண்ண 
இணையில் எயின்மூன்றும் எரித்திட்டாரெம் இறைவனார் 
பிணையுஞ் சிறுமறியுங் கலையுமெல்லாங் கங்குல்சேர்ந் 
தணையும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

9-1/489
489 
கவிழ மலைதரளக் கடகக்கையால் எடுத்தான்றோள் 
பவழ நுனைவிரலாற் பையவு[ன்றிப் பரிந்தாரும் 
தவழுங் கொடிமுல்லை புறவஞ்சேர நறவம்பூத் 
தவிழும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

10-1/490
பகலும் இரவுஞ்சேர் பண்பினாரும் நண்போரா 
திகலும் இருவர்க்கும் எரியாய்த்தோன்றி நிமிர்ந்தாரும் 
புகலும் வழிபாடு வல்லார்க்கென்றுந் தீயபோய் 
அகலும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

11-1/491
போழம் பலபேசிப் போதுசாற்றித் திரிவாரும் 
வேழம் வருமளவும் வெயிலேதுற்றித் திரிவாரும் 
கேழல் வினைபோகக் கேட்பிப்பாரும் கேடிலா 
ஆழ்வர் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே.

12-1/492
சாந்தங் கமழ்மறுகிற் சண்பைஞான சம்பந்தன் 
ஆந்தண் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளை 
வேந்த னருளாலே விரித்தபாடல் இவைவல்லார் 
சேர்ந்த விடமெல்லாந் தீர்த்தமாகச் சேர்வாரே.

13-4/4817
வெள்ளநீர்ச் சடையர் போலும் 
விரும்புவார்க் கெளியர் போலும் 
உள்ளுளே யுருகி நின்றங் 
குகப்பவர்க் கன்பர் போலுங் 
கள்ளமே வினைக ளெல்லாங் 
கரிசறுத் திடுவர் போலும் 
அள்ளலம் பழனை மேய 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

14-4/4818
செந்தழ லுருவர் போலுஞ் 
சினவிடை யுடையர் போலும் 
வெந்தவெண் ணீறு கொண்டு 
மெய்க்கணிந் திடுவர் போலும் 
மந்தமாம் பொழிற் பழனை 
மல்கிய வள்ளல் போலும் 
அந்தமில் அடிகள் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

15-4/4819
கண்ணினாற் காம வேளைக் 
கனலெழ விழிப்பர் போலும் 
எண்ணிலார் புரங்கள் மூன்று 
மெரியுணச் சிரிப்பர் போலும் 
பண்ணினார் முழவ மோவாப் 
பைம்பொழிற் பழனை மேய 
அண்ணலார் எம்மை யாளும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

16-4/4820
காறிடு விடத்தை யுண்ட 
கண்டரெண் தோளர் போலுந் 
தூறிடு சுடலை தன்னிற் 
சுண்ணவெண் ணீற்றர் போலுங் 
கூறிடு முருவர் போலுங் 
குளிர்பொழிற் பழனை மேய 
ஆறிடு சடையர் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

17-4/4821
பார்த்தனோ டமர் பொருது 
பத்திமை காண்பர் போலுங் 
கூர்த்தவா யம்பு கோத்துக் 
குணங்களை அறிவர் போலும் 
பேர்த்துமோ ராவ நாழி 
அம்போடுங் கொடுப்பர் போலுந் 
தீர்த்தமாம் பழனை மேய 
திருவாலங் காட னாரே.

18-4/4822
வீட்டினார் சுடுவெண் ணீறு 
மெய்க்கணிந் திடுவர் போலுங் 
காட்டில்நின் றாடல் பேணுங் 
கருத்தினை யுடையர் போலும் 
பாட்டினார் முழவ மோவாப் 
பைம்பொழிற் பழனை மேயார் 
ஆட்டினார் அரவந் தன்னை 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

19-4/4823
தாளுடைச் செங்க மலத் 
தடங்கொள்சே வடியர் போலும் 
நாளுடைக் காலன் வீழ 
உதைசெய்த நம்பர் போலுங் 
கோளுடைப் பிறவி தீர்ப்பார் 
குளிர்பொழிற் பழனை மேய 
ஆளுடை யண்ணல் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

20-4/4824
கூடினார் உமைதன் னோடே 
குறிப்புடை வேடங் கொண்டு 
சூடினார் கங்கை யாளைச் 
சுவறிடு சடையர் போலும் 
பாடினார் சாம வேதம் 
பைம்பொழிற் பழனை மேயார் 
ஆடினார் காளி காண 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

21-4/4825
வெற்றரைச் சமண ரோடு 
விலையுடைக் கூறை போர்க்கும் 
ஒற்றரைச் சொற்கள் கொள்ளார் 
குணங்களை உகப்பர் போலும் 
பெற்றமே உகந்தங் கேறும் 
பெருமையை யுடையர் போலும் 
அற்றங்கள் அறிவர் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

22-4/4826
மத்தனாய் மலையெ டுத்த 
அரக்கனைக் கரத்தோ டொல்க 
ஒத்தினார் திருவி ரலால் 
ஊன்றியிட் டருள்வர் போலும் 
பத்தர்தம் பாவந் தீர்க்கும் 
பைம்பொழிற் பழனை மேய 
அத்தனார் நம்மை யாள்வார் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே.

23-6/7018
ஒன்றா வுலகனைத்து மானார் தாமே
ஊழிதோ று{ழி உயர்ந்தார் தாமே
நின்றாகி யெங்கும் நிமிர்ந்தார் தாமே
நீர்வளிதீ யாகாச மானார் தாமே
கொன்றாடுங் கூற்றை யுதைத்தார் தாமே
கோலப் பழனை யுடையார் தாமே
சென்றாடு தீர்த்தங்க ளானார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

24-6/7019
மலைமகளைப் பாக மமர்ந்தார் தாமே
வானோர் வணங்கப் படுவார் தாமே
சலமகளைச் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் தாமே
சரணென் றிருப்பார்கட் கன்பர் தாமே
பலபலவும் வேடங்க ளானார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
சிலைமலையா மூவெயிலும் அட்டார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

25-6/7020
ஆவுற்ற ஐந்து முகந்தார் தாமே
அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
பூவுற்ற நாற்றமாய் நின்றார் தாமே
புனிதப் பொருளாகி நின்றார் தாமே
பாவுற்ற பாட லுகப்பார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
தேவுற் றடிபரவ நின்றார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

26-6/7021
நாறுபூங் கொன்றை முடியார் தாமே
நான்மறையோ டாறங்கஞ் சொன்னார் தாமே
மாறிலா மேனி யுடையார் தாமே
மாமதியஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் தாமே
பாறினார் வெண்டலையி லுண்டார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
தேறினார் சித்தத் திருந்தார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

27-6/7022
அல்லும் பகலுமாய் நின்றார் தாமே
அந்தியுஞ் சந்தியு மானார் தாமே
சொல்லும் பொருளெலா மானார் தாமே
தோத்திரமுஞ் சாத்திரமு மானார் தாமே
பல்லுரைக்கும் பாவெலா மானார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
செல்லும் நெறிகாட்ட வல்லார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

28-6/7023
தொண்டாய்ப் பணிவார்க் கணியார் தாமே
தூநீ றணியுஞ் சுவண்டர் தாமே
தண்டா மரையானும் மாலுந் தேடத்
தழலுருவா யோங்கி நிமிர்ந்தார் தாமே
பண்டா னிசைபாட நின்றார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
திண்டோ ள்க ளெட்டு முடையார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

29-6/7024
மையாருங் கண்ட மிடற்றார் தாமே
மயானத்தி லாடல் மகிழ்ந்தார் தாமே
ஐயாறும் ஆரூரும் ஆனைக் காவும்
அம்பலமுங் கோயிலாக் கொண்டார் தாமே
பையா டரவ மசைத்தார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
செய்யாள் வழிபட நின்றார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

30-6/7025
விண்முழுதும் மண்முழுது மானார் தாமே
மிக்கோர்க ளேத்துங் குணத்தார் தாமே
கண்விழியாற் காமனையுங் காய்ந்தார் தாமே
காலங்க @ழி கடந்தார் தாமே
பண்ணியலும் பாட லுகப்பார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
திண்மழுவா ளேந்து கரத்தார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

31-6/7026
காரார் கடல்நஞ்சை யுண்டார் தாமே
கயிலை மலையை யுடையார் தாமே
ஊரா வேகம்பம் உகந்தார் தாமே
ஒற்றிய[ர் பற்றி இருந்தார் தாமே
பாரார் புகழப் படுவார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
தீராத வல்வினைநோய் தீர்ப்பார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

32-6/7027
மாலைப் பிறைசென்னி வைத்தார் தாமே
வண்கயிலை மாமலையை வந்தி யாத
நீலக் கடல்சூ ழிலங்கைக் கோனை
நெரிய விரலா லடர்த்தார் தாமே
பாலொத்த மேனி நிறத்தார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
சீலத்தா ரேத்துந் திறத்தார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

33-7/7754
முத்தா முத்தி தரவல்ல 
 முகிழ்மென் முலையா ளுமைபங்கா 
சித்தா சித்தித் திறங்காட்டுஞ் 
 சிவனே தேவர் சிங்கமே 
பத்தா பத்தர் பலர்போற்றும் 
 பரமா பழைய னுர்மேய 
அத்தா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

34-7/7755
பொய்யே செய்து புறம்புறமே 
திரிவேன் றன்னைப் போகாமே 
மெய்யே வந்திங் கெனையாண்ட 
மெய்யா மெய்யர் மெய்ப்பொருளே 
பையா டரவம் அரைக்கசைத்த 
பரமா பழைய னுர்மேய 
ஐயா ஆலங் காடாவுன் 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

35-7/7756
தூண்டா விளக்கின் நற்சோதீ 
 தொழுவார் தங்கள் துயர்தீர்ப்பாய் 
பூண்டாய் எலும்பைப் புரமூன்றும் 
 பொடியாச் செற்ற புண்ணியனே 
பாண்டாழ் வினைக ளவைதீர்க்கும் 
 பரமா பழைய னுர்மேய 
ஆண்டா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

36-7/7757
மறிநேர் ஒண்கண் மடநல்லார் 
 வலையிற் பட்டு மதிமயங்கி 
அறிவே அழிந்தே னையாநான் 
 மையார் கண்ட முடையானே 
பறியா வினைக ளவைதீர்க்கும் 
 பரமா பழைய னுர்மேய 
அறிவே ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

37-7/7758
வேலங் காடு தடங்கண்ணார் 
வலையுட் பட்டுன் நெறிமறந்து 
மாலங் காடி மறந்தொழிந்தேன் 
மணியே முத்தே மரகதமே 
பாலங் காடி நெய்யாடி 
படர்புன் சடையாய் பழையனுர் 
ஆலங் காடா உன்னுடைய 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

38-7/7759
எண்ணார் தங்கள் எயிலெய்த 
 எந்தாய் எந்தை பெருமானே 
கண்ணாய் உலகங் காக்கின்ற 
 கருத்தா திருத்த லாகாதாய் 
பண்ணா ரிசைக ளவைகொண்டு 
 பலரும் ஏத்தும் பழையனுர் 
அண்ணா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

39-7/7760
வண்டார் குழலி உமைநங்கை 
பங்கா கங்கை மணவாளா 
விண்டார் புரங்க ளெரிசெய்த 
விடையாய் வேத நெறியானே 
பண்டாழ் வினைகள் பலதீர்க்கும் 
பரமா பழைய னுர்மேய 
அண்டா ஆலங் காடாவுன் 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

40-7/7761
பேழ்வா யரவி னணையானும் 
பெரிய மலர்மே லுறைவானுந் 
தாழா துன்றன் சரண்பணியத் 
தழலாய் நின்ற தத்துவனே 
பாழாம் வினைக ளவைதீர்க்கும் 
பரமா பழையனுர் தன்னை 
ஆள்வாய் ஆலங் காடாவுன் 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

41-7/7762
எம்மான் எந்தை மூத்தப்பன் 
 ஏழேழ் படிகால் எமையாண்ட 
பெம்மான் ஈமப் புறங்காட்டிற் 
 பேயோ டாடல் புரிவானே 
பன்மா மலர்க ளவைகொண்டு 
 பலரும் ஏத்தும் பழையனுர் 
அம்மா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

42-7/7763
பத்தர் சித்தர் பலரேத்தும் 
பரமன் பழைய னுர்மேய 
அத்தன் ஆலங் காடன்றன் 
அடிமைத் திறமே அன்பாகிச் 
சித்தர் சித்தம் வைத்தபுகழ்ச் 
சிறுவன் ஊரன் ஒண்டமிழ்கள் 
பத்தும் பாடி ஆடுவார் 
பரமன் அடியே பணிவாரே.
Thiruvidaivoi