HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-7/7879
நீறு தாங்கிய திருநுத லானை
 நெற்றிக் கண்ணனை நிரைவளை மடந்தை 
கூறு தாங்கிய கொள்கையி னானைக் 
 குற்றம் இல்லியைக் கற்றையஞ் சடைமேல் 
ஆறு தாங்கிய அழகனை அமரர்க் 
 கரிய சோதியை வரிவரால் உகளுஞ் 
சேறு தாங்கிய திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

2-7/7880
பிணிகொள் ஆக்கை பிறப்பிறப் பென்னும் 
 இதனைநீக்கி ஈசன் திருவடி யிணைக்காள் 
துணிய வேண்டிடிற் சொல்லுவன் கேள்நீ 
 அஞ்சல் நெஞ்சமே வஞ்சர்வாழ் மதின்மூன் 
றணிகொள் வெஞ்சிலை யால்உகச் சீறும் 
 ஐயன் வையகம் பரவிநின் றேத்துந் 
திணியும் வார்பொழில் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

3-7/7881
வடிகொள் கண்ணிணை மடந்தையர் தம்பால் 
 மயல துற்றுவஞ் சனைக்கிட மாகி 
முடியு மாகரு தேலெரு தேறும் 
 மூர்த்தி யைமுத லாயபி ரானை 
அடிகள் என்றடி யார்தொழு தேத்தும் 
 அப்பன் ஒப்பிலா முலைஉமை கோனைச் 
செடிகொள் கான்மலி திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

4-7/7882
பாவ மேபுரிந் தகலிடந் தன்னிற் 
 பலப கர்ந்தல மந்துயிர் வாழ்க்கைக் 
காவ என்றுழந் தயர்ந்துவீ ழாதே 
 அண்ணல் தன்றிறம் அறிவினாற் கருதி 
மாவின் ஈருரி உடைபுனைந் தானை 
 மணியை மைந்தனை வானவர்க் கமுதைத் 
தேவ தேவனைத் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

5-7/7883
ஒன்ற லாவுயிர் வாழ்க்கையை நினைந்திட் 
 டுடல்த ளர்ந்தரு மாநிதி இயற்றி 
என்றும் வாழலாம் எமக்கெனப் பேசும் 
 இதுவும் பொய்யென வேநினை உளமே 
குன்று லாவிய புயமுடை யானைக் 
 கூத்த னைக்குலா விக்குவ லயத்தோர் 
சென்றெ லாம்பயில் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

6-7/7884
வேந்த ராயுல காண்டறம் புரிந்து
 வீற்றி ருந்தஇவ் வுடலிது தன்னைத் 
தேய்ந்தி றந்துவெந் துயருழந் திடுமிப் 
 பொக்க வாழ்வினை விட்டிடு நெஞ்சே 
பாந்த ளங்கையில் ஆட்டுகந் தானைப் 
 பரமனைக் கடற் சூர்தடிந் திட்ட 
சேந்தர் தாதையைத் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

7-7/7885
தன்னில் ஆசறு சித்தமு மின்றித்
 தவ முயன்றவ மாயின பேசிப் 
பின்ன லார்சடை கட்டியென் பணிந்தாற் 
 பெரிதும் நீந்துவ தரிதது நிற்க 
முன்னெ லாம்முழு முதலென்று வானோர் 
 மூர்த்தி யாகிய முதலவன் றன்னைச் 
செந்நெ லார்வயல் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

8-7/7886
பரிந்த சுற்றமும் மற்றுவன் றுணையும்
 பலருங் கண்டழு தெழவுயிர் உடலைப் 
பிரிந்து போமிது நிச்சயம் அறிந்தாற் 
 பேதை வாழ்வெனும் பிணக்கினைத் தவிர்ந்து 
கருந்த டங்கண்ணி பங்கனை உயிரைக் 
 கால காலனைக் கடவுளை விரும்பிச் 
செருந்தி பொன்மலர் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

9-7/7887
நமையெ லாம்பலர் இகழ்ந்துரைப் பதன்முன்
 நன்மை ஒன்றிலாத் தேரர்புன் சமணாஞ் 
சமய மாகிய தவத்தினார் அவத்தத் 
 தன்மை விட்டொழி நன்மையை வேண்டில் 
உமையோர் கூறனை ஏறுகந் தானை 
 உம்பர் ஆதியை எம்பெரு மானைச் 
சிமய மார்பொழில் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

10-7/7888
நீடு பொக்கையிற் பிறவியைப் பழித்து 
 நீங்க லாமென்று மனத்தினைத் தெருட்டிச் 
சேடு லாம்பொழில் திருத்தினை நகருட் 
 சிவக்கொ ழுந்தினைத் திருவடி யிணைதான் 
நாடெ லாம்புகழ் நாவலூ ராளி 
 நம்பி வன்றொண்ட னுரன் உரைத்த 
பாட லாந்தமிழ் பத்திவை வல்லார் 
 முத்தி யாவது பரகதிப் பயனே.
Thiruvidaivoi