HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/1014
நீல மாமிடற், றால வாயிலான் 
பால தாயினார், ஞாலம் ஆள்வரே.

2-1/1015
ஞால மேழுமாம், ஆல வாயிலார் 
சீல மேசொலீர், காலன் வீடவே.

3-1/1016
ஆல நீழலார், ஆல வாயிலார் 
கால காலனார், பால தாமினே.

4-1/1017
அந்த மில்புகழ், எந்தை யாலவாய் 
பந்தி யார்கழல், சிந்தை செய்ம்மினே.

5-1/1018
ஆட லேற்றினான், கூட லாலவாய் 
பாடி யேமனம், நாடி வாழ்மினே.

6-1/1019
அண்ணல் ஆலவாய், நண்ணி னான்றனை 
எண்ணி யேதொழத், திண்ணம் இன்பமே.

7-1/1020
அம்பொன் ஆலவாய், நம்ப னார்கழல் 
நம்பி வாழ்பவர், துன்பம் வீடுமே.

8-1/1021
அரக்க னார்வலி, நெருக்க னாலவாய் 
உரைக்கு முள்ளத்தார்க், கிரக்கம் உண்மையே.

9-1/1022
அருவன் ஆலவாய், மருவி னான்றனை 
இருவ ரேத்தநின், றுருவ மோங்குமே.

10-1/1023
ஆரம் நாகமாம், சீரன் ஆலவாய்த் 
தேர மண்செற்ற, வீர னென்பரே.

11-1/1024
அடிகள் ஆலவாய்ப், படிகொள் சம்பந்தன் 
முடிவி லின்றமிழ்ச், செடிகள் நீக்குமே.

12-2/2178
மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு 
சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு 
தந்திர மாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு 
செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திருஆல வாயான் திருநீறே.

13-2/2179
வேதத்தி லுள்ளது நீறு வெந்துயர் தீர்ப்பது நீறு 
போதந் தருவது நீறு புன்மை தவிர்ப்பது நீறு 
ஓதத் தகுவது நீறு வுண்மையி லுள்ளது நீறு 
சீதப் புனல்வயல் சூழ்ந்த திருஆல வாயான் திருநீறே.

14-2/2180
முத்தி தருவது நீறு முனிவ ரணிவது நீறு 
சத்திய மாவது நீறு தக்கோர் புகழ்வது நீறு 
பத்தி தருவது நீறு பரவ இனியது நீறு 
சித்தி தருவது நீறு திருஆல வாயான் திருநீறே.

15-2/2181
காண இனியது நீறு கவினைத் தருவது நீறு 
பேணி அணிபவர்க் கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீறு 
மாணந் தகைவது நீறு மதியைத் தருவது நீறு 
சேணந் தருவது நீறு திருஆல வாயான் திருநீறே.

16-2/2182
பூச இனியது நீறு புண்ணிய மாவது நீறு 
பேச இனியது நீறு பெருந்தவத் தோர்களுக் கெல்லாம் 
ஆசை கெடுப்பது நீறு அந்தம தாவது நீறு 
தேசம் புகழ்வது நீறு திருஆல வாயான் திருநீறே.

17-2/2183
அருத்தம தாவது நீறு அவல மறுப்பது நீறு 
வருத்தந் தணிப்பது நீறு வானம் அளிப்பது நீறு 
பொருத்தம தாவது நீறு புண்ணியர் பூசும்வெண் ணீறு 
திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திருஆல வாயான் திருநீறே.

18-2/2184
எயிலது அட்டது நீறு இருமைக்கும் உள்ளது நீறு 
பயிலப் படுவது நீறு பாக்கிய மாவது நீறு 
துயிலைத் தடுப்பது நீறு சுத்தம தாவது நீறு 
அயிலைப் பொலிதரு சூலத் தால வாயான் திருநீறே.

19-2/2185
இராவணன் மேலது நீறு எண்ணத் தகுவது நீறு 
பராவண மாவது நீறு பாவ மறுப்பது நீறு 
தராவண மாவது நீறு தத்துவ மாவது நீறு 
அராவணங் குந்திரு மேனி ஆல வாயான் திருநீறே.

20-2/2186
மாலொ டயனறி யாத வண்ணமு முள்ளது நீறு 
மேலுறை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீறு 
ஏல உடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பந் தருவது நீறு 
ஆலம துண்ட மிடற்றெம் மால வாயான் திருநீறே.

21-2/2187
குண்டிகைக் கையர்க ளோடு சாக்கியர் கூட்டமுங் கூட 
கண்டிகைப் பிப்பது நீறு கருத இனியது நீறு 
எண்டிசைப் பட்ட பொருளார் ஏத்துந் தகையது நீறு 
அண்டத் தவர்பணிந் தேத்தும் ஆல வாயான் திருநீறே.

22-2/2188
ஆற்றல் அடல்விடை யேறும் ஆலவா யான்திரு நீற்றைப் 
போற்றிப் புகலி நிலாவும் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன் 
தேற்றித் தென்ன னுடலுற்ற தீப்பிணி யாயின தீரச் 
சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே.

23-3/3211
மானின்நேர்விழி மாதராய்வழு 
திக்குமாபெருந் தேவிகேள் 
பானல்வாயொரு பாலனீங்கிவன் 
என்றுநீபரி வெய்திடேல் 
ஆனைமாமலை ஆதியாய 
இடங்களிற்பல அல்லல்சேர் 
ஈனர்கட்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

24-3/3212
ஆகமத்தொடு மந்திரங்க 
ளமைந்தசங்கத பங்கமாப் 
பாகதத்தொ டிரைத்துரைத்த 
சனங்கள்வெட்குறு பக்கமா 
மாகதக்கரி போல்திரிந்து 
புரிந்துநின்றுணும் மாசுசேர் 
ஆகதர்க்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

25-3/3213
அத்தகுபொருள் உண்டுமில்லையு 
மென்றுநின்றவர்க் கச்சமா 
ஒத்தொவ்வாமை மொழிந்துவாதில் 
அழிந்தெழுந்த கவிப்பெயர்ச் 
சத்திரத்தின் மடிந்தொடிந்து 
சனங்கள்வெட்குற நக்கமே 
சித்திரர்க்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

26-3/3214
சந்துசேனனும் இந்துசேனனுந் 
தருமசேனனுங் கருமைசேர் 
கந்துசேனனுங் கனகசேனனும் 
முதலதாகிய பெயர்கொளா 
மந்திபோல்திரிந் தாரியத்தொடு 
செந்தமிழ்ப்பயன் அறிகிலா 
அந்தகர்க்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

27-3/3215
கூட்டினார்கிளி யின்விருத்தம் 
உரைத்ததோரொலி யின்தொழிற் 
பாட்டுமெய்சொலிப் பக்கமேசெலும் 
எக்கர்தங்களைப் பல்லறங் 
காட்டியேவரு மாடெலாங்கவர் 
கையரைக்கசி வொன்றிலாச் 
சேட்டைகட்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

28-3/3216
கனகநந்தியும் புட்பநந்தியும் 
பவணநந்தியுங் குமணமா 
சுனகநந்தியுங் குனகநந்தியுந் 
திவணநந்தியும் மொழிகொளா 
அனகநந்தியர் மதுவொழிந்தவ 
மேதவம்புரி வோமெனுஞ் 
சினகருக்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

29-3/3217
பந்தணம்மவை யொன்றிலம்பரி 
வொன்றிலம்மென வாசக 
மந்தணம்பல பேசிமாசறு 
சீர்மையின்றிய நாயமே 
அந்தணம்மரு கந்தணம்மதி 
புத்தணம்மது சித்தணச் 
சிந்தணர்க்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

30-3/3218
மேலெனக்கெதி ரில்லையென்ற 
அரக்கனார்மிகை செற்றதீப் 
போலியைப்பணி யக்கிலாதொரு 
பொய்த்தவங்கொடு குண்டிகை 
பீலிகைக்கொடு பாயிடுக்கி 
நடுக்கியேபிறர் பின்செலுஞ் 
சீலிகட்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

31-3/3219
பூமகற்கும் அரிக்குமோர்வரு 
புண்ணியன்னடி போற்றிலார் 
சாமவத்தையி னார்கள்போல்தலை 
யைப்பறித்தொரு பொய்த்தவம் 
வேமவத்தைசெ லுத்திமெய்ப்பொடி 
யட்டிவாய்சக திக்குநேர் 
ஆமவர்க்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

32-3/3220
தங்களுக்குமச் சாக்கியர்க்குந் 
தரிப்பொணாதநற் சேவடி 
எங்கள்நாயகன் ஏத்தொழிந்திடுக் 
கேமடுத்தொரு பொய்த்தவம் 
பொங்குநுல்வழி யன்றியேபுல 
வோர்களைப்பழிக் கும்பொலா 
அங்கதர்க்கெளி யேனலேன்திரு 
ஆலவாயரன் நிற்கவே.

33-3/3221
எக்கராம்அமண் கையருக்கெளி 
யேனலேன்திரு ஆலவாய்ச் 
சொக்கனென்னு ளிருக்கவேதுளங் 
கும்முடித்தென்னன் முன்னிவை 
தக்கசீர்ப்புக லிக்குமன்தமிழ் 
நாதன்ஞானசம் பந்தன்வாய் 
ஒக்கவேயுரை செய்தபத்தும் 
உரைப்பவர்க்கிடர் இல்லையே.

34-3/3298
காட்டு மாவ துரித்துரி போர்த்துடல் 
நாட்ட மூன்றுடை யாயுரை செய்வனான் 
வேட்டு வேள்விசெய் யாவமண் கையரை 
ஓட்டி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே.

35-3/3299
மத்த யானையின் ஈருரி மூடிய 
அத்த னேயணி ஆலவா யாய்பணி 
பொய்த்த வன்றவ வேடத்த ராஞ்சமண் 
சித்த ரையழிக் கத்திரு வுள்ளமே.

36-3/3300
மண்ண கத்திலும் வானிலும் எங்குமாந் 
திண்ண கத்திரு ஆலவா யாயருள் 
பெண்ண கத்தெழிற் சாக்கியப் பேயமண் 
தெண்ணர் கற்பழிக் கத்திரு வுள்ளமே.

37-3/3301
ஓதி யோத்தறி யாவமண் ஆதரை 
வாதில் வென்றழிக் கத்திரு வுள்ளமே 
ஆதி யேதிரு ஆலவா யண்ணலே 
நீதி யாக நினைந்தருள் செய்திடே.

38-3/3302
வைய மார்புக ழாயடி யார்தொழுஞ் 
செய்கை யார்திரு ஆலவா யாய்செப்பாய் 
கையி லுண்டுழ லும்மமண் கையரைப் 
பைய வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே.

39-3/3303
நாறு சேர்வயல் தண்டலை மிண்டிய 
தேற லார்திரு ஆலவா யாய்செப்பாய் 
வீறி லாத்தவ மோட்டமண் வேடரைச் 
சீறி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே.

40-3/3304
பண்ட டித்தவத் தார்பயில் வாற்றொழுந் 
தொண்ட ருக்கெளி யாய்திரு ஆலவாய் 
அண்ட னேயமண் கையரை வாதினில் 
செண்ட டித்துள றத்திரு வுள்ளமே.

41-3/3305
அரக்கன் றான்கிரி யேற்றவன் தன்முடிச் 
செருக்கி னைத்தவிர்த் தாய்திரு ஆலவாய்ப் 
பரக்கும் மாண்புடை யாயமண் பாவரைக் 
கரக்க வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே.

42-3/3306
மாலும் நான்முக னும்மறி யாநெறி 
ஆல வாயுறை யும்மண்ண லேபணி 
மேலை வீடுண ராவெற்ற ரையரைச் 
சால வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே.

43-3/3307
கழிக்க ரைப்படு மீன்கவர் வாரமண் 
அழிப்ப ரையழிக் கத்திரு வுள்ளமே 
தெழிக்கும் பூம்புனல் சூழ்திரு ஆலவாய் 
மழுப்ப டையுடை மைந்தனே நல்கிடே.

44-3/3308
செந்தெ னாமுர லுந்திரு ஆலவாய் 
மைந்த னேயென்று வல்லம ணாசறச் 
சந்த மார்தமிழ் கேட்டமெய்ஞ் ஞானசம் 
பந்தன் சொற்பக ரும்பழி நீங்கவே

45-3/3339
செய்ய னேதிரு ஆலவாய் மேவிய 
ஐய னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனைப் 
பொய்ய ராம்அம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பைய வேசென்று பாண்டியற் காகவே.

46-3/3340
சித்த னேதிரு ஆலவாய் மேவிய 
அத்த னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனை 
எத்த ராம்அம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பத்தி மன்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

47-3/3341
தக்கன் வேள்வி தகர்த்தருள் ஆலவாய்ச் 
சொக்க னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனை 
எக்க ராம்அம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பக்க மேசென்று பாண்டியற் காகவே.

48-3/3342
சிட்ட னேதிரு ஆலவாய் மேவிய 
அட்ட மூர்த்திய னேயஞ்ச லென்றருள் 
துட்ட ராம்அம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பட்டி மன்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

49-3/3343
நண்ண லார்புரம் மூன்றெரி ஆலவாய் 
அண்ண லேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனை 
எண்ணி லாவம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பண்ணி யல்தமிழ்ப் பாண்டியற் காகவே.

50-3/3344
தஞ்ச மென்றுன் சரண்புகுந் தேனையும் 
அஞ்ச லென்றருள் ஆலவா யண்ணலே 
வஞ்சஞ் செய்தம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பஞ்ச வன்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

51-3/3345
செங்கண் வெள்விடை யாய்திரு ஆலவாய் 
அங்க ணாவஞ்ச லென்றருள் செய்யெனைக் 
கங்கு லார்அமண் கையரிடுங் கனல் 
பங்க மில்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

52-3/3346
தூர்த்தன் வீரந் தொலைத்தருள் ஆலவாய் 
ஆத்த னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனை 
ஏத்தி லாஅம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பார்த்தி வன்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

53-3/3347
தாவி னான்அயன் தானறி யாவகை 
மேவி னாய்திரு ஆலவா யாயருள் 
தூவி லாஅம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பாவி னான்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

54-3/3348
எண்டி சைக்கெழில் ஆலவாய் மேவிய 
அண்ட னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனைக் 
குண்ட ராம்அம ணர்கொளு வுஞ்சுடர் 
பண்டி மன்தென்னன் பாண்டியற் காகவே.

55-3/3349
அப்பன் ஆலவா யாதி யருளினால் 
வெப்பந் தென்னவன் மேலுற மேதினிக் 
கொப்ப ஞானசம் பந்தன் உரைபத்துஞ் 
செப்ப வல்லவர் தீதிலாச் செல்வரே.

56-3/3350
வீடலால வாயிலாய் விழுமியார்கள் நின்கழல் 
பாடலால வாயிலாய் பரவநின்ற பண்பனே 
காடலால வாயிலாய் கபாலிநீள் கடிம்மதில் 
கூடலால வாயிலாய் குலாயதென்ன கொள்கையே.

57-3/3351
பட்டிசைந்த அல்குலாள் பாவையாளோர் பாகமா 
ஒட்டிசைந்த தன்றியும் உச்சியா ளொருத்தியாக் 
கொட்டிசைந்த ஆடலாய் கூடல்ஆல வாயிலாய் 
எட்டிசைந்த மூர்த்தியா யிருந்தவாறி தென்னையே.

58-3/3352
குற்றம்நீ குணங்கள்நீ கூடல்ஆல வாயிலாய் 
சுற்றம்நீ பிரானும்நீ தொடர்ந்திலங்கு சோதிநீ 
கற்றநுற் கருத்தும்நீ அருத்தமின்பம் என்றிவை 
முற்றும்நீ புகழ்ந்துமுன் னுரைப்பதென்மு கம்மனே.

59-3/3353
முதிருநீர்ச் சடைமுடி முதல்வநீ முழங்கழல் 
அதிரவீசி யாடுவாய் அழகன்நீ புயங்கன்நீ 
மதுரன்நீ மணாளன்நீ மதுரையால வாயிலாய் 
சதுரன்நீ சதுர்முகன் கபாலமேந்து சம்புவே.

60-3/3354
கோலமாய நீள்மதிற் கூடல்ஆல வாயிலாய் 
பாலனாய தொண்டுசெய்து பண்டுமின்றும் உன்னையே 
நீலமாய கண்டனே நின்னையன்றி நித்தலுஞ் 
சீலமாய சிந்தையில் தேர்வதில்லை தேவரே.

61-3/3355
பொன்தயங் கிலங்கொளிந் நலங்குளிர்ந்த புன்சடை 
பின்தயங்க ஆடுவாய் பிஞ்ஞகா பிறப்பிலீ 
கொன்றையம் முடியினாய் கூடல்ஆல வாயிலாய் 
நின்றயங்கி யாடலே நினைப்பதே நியமமே.

62-3/3356
ஆதியந்த மாயினாய் ஆலவாயில் அண்ணலே 
சோதியந்த மாயினாய் சோதியுள்ளோர் சோதியாய் 
கீதம்வந்த வாய்மையால் கிளர்தருக்கி னார்க்கல்லால் 
ஓதிவந்த வாய்மையால் உணர்ந்துரைக்க லாகுமே.

63-3/3357
கறையிலங்கு கண்டனே கருத்திலாக் கருங்கடற் 
துறையிலங்கை மன்னனைத் தோளடர ஊன்றினாய் 
மறையிலங்கு பாடலாய் மதுரையால வாயிலாய் 
நிறையிலங்கு நெஞ்சினால் நினைப்பதே நியமமே.

64-3/3358
தாவணவ் விடையினாய் தலைமையாக நாடொறுங் 
கோவணவ் வுடையினாய் கூடலால வாயிலாய் 
தீவணம் மலர்மிசைத் திசைமுகனும் மாலும்நின் 
தூவணம் மளக்கிலார் துளக்கமெய்து வார்களே.

65-3/3359
தேற்றமில் வினைத்தொழில் தேரருஞ் சமணரும் 
போற்றிசைத்து நின்கழற் புகழ்ந்துபுண்ணி யங்கொளார் 
கூற்றுதைத்த தாளினாய் கூடலால வாயிலாய் 
நாற்றிசைக்கும் மூர்த்தியாகி நின்றதென்ன நன்மையே.

66-3/3360
போயநீர் வளங்கொளும் பொருபுனற் புகலியான் 
பாயகேள்வி ஞானசம் பந்தன்நல்ல பண்பினால் 
ஆயசொல்லின் மாலைகொண் டாலவாயில் அண்ணலைத் 
தீயதீர எண்ணுவார்கள் சிந்தையாவர் தேவரே.

67-3/3956
வேத வேள்வியை நிந்தனை செய்துழல்
ஆத மில்லி அமணொடு தேரரை
வாதில் வென்றழிக் கத்திரு வுள்ளமே
பாதி மாதுட னாய பரமனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

68-3/3957
வைதி கத்தின் வழியொழு காதவக்
கைத வமுடைக் காரமண் தேரரை
எய்தி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
மைதி கழ்தரு மாமணி கண்டனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

69-3/3958
மறைவ ழக்கமி லாதமா பாவிகள்
பறித லைக்கையர் பாயுடுப் பார்களை
முறிய வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
மறியு லாங்கையில் மாமழு வாளனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

70-3/3959
அறுத்த வங்கமா றாயின நீர்மையைக்
கறுத்த வாழமண் கையர்கள் தம்மொடுஞ்
செறுத்து வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
முறித்த வாண்மதிக் கண்ணி முதல்வனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

71-3/3960
அந்த ணாளர் புரியும் அருமறை
சிந்தை செய்யா அருகர் திறங்களைச்
சிந்த வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
வெந்த நீற தணியும் விகிர்தனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

72-3/3961
வேட்டு வேள்வி செயும்பொரு ளைவிளி
மூட்டு சிந்தை முருட்டமண் குண்டரை
ஓட்டி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
காட்டி லானை உரித்தஎங் கள்வனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

73-3/3962
அழல தோம்பும் அருமறை யோர்திறம்
விழல தென்னும் அருகர் திறத்திறங்
கழல வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
தழல்இ லங்கு திருவுருச் சைவனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

74-3/3963
நீற்று மேனிய ராயினர் மேலுற்ற
காற்றுக் கொள்ளவும் நில்லா அமணரைத்
தேற்றி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
ஆற்ற வாளரக் கற்கும் அருளினாய்
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

75-3/3964
நீல மேனி அமணர் திறத்துநின்
சீலம் வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
மாலும் நான்முக னுங்காண் பரியதோர்
கோல மேனிய தாகிய குன்றமே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

76-3/3965
அன்று முப்புரஞ் செற்ற அழகநின்
துன்று பொற்கழல் பேணா அருகரைத்
தென்ற வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
கன்று சாக்கியர் காணாத் தலைவனே
ஞாலம் நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயில் உறையும்எம் ஆதியே.

77-3/3966
கூடல் ஆலவாய்க் கோனை விடைகொண்டு
வாடல் மேனி அமணரை வாட்டிட
மாடக் காழிச்சம் பந்தன் மதித்தஇப்
பாடல் வல்லவர் பாக்கிய வாளரே.

78-3/4035
ஆலநீழ லுகந்த திருக்கையே யானபாட லுகந்த திருக்கையே
பாலின்நேர்மொழி யாளொரு பங்கனே பாதமோதலர் சேர்புர பங்கனே
கோலநீறணி மேதகு பூதனே கோதிலார்மனம் மேவிய பூதனே
ஆலநஞ்சமு துண்ட களத்தனே ஆலவாயுறை யண்டர்கள் அத்தனே.

79-3/4036
பாதியாயுடன் கொண்டது மாலையே பாம்புதார்மலர்க் கொன்றைநன் மாலையே
கோதில்நீறது பூசிடு மாகனே கொண்டநற்கையின் மானிட மாகனே
நாதன்நாடொறும் ஆடுவ தானையே நாடியன்றுரி செய்ததும் ஆனையே
வேதநுல்பயில் கின்றது வாயிலே விகிர்தனுர்திரு ஆலநல் வாயிலே.

80-3/4037
காடுநீட துறப்பல கத்தனே காதலால்நினை வார்தம் அகத்தனே
பாடுபேயொடு பூத மசிக்கவே பல்பிணத்தசை நாடி யசிக்கவே
நீடுமாநட மாட விருப்பனே நின்னடித்தொழ நாளும் இருப்பனே
ஆடல்நீள்சடை மேவிய அப்பனே ஆலவாயினின் மேவிய அப்பனே.

81-3/4038
பண்டயன்றலை யொன்று மறுத்தியே பாதமோதினர் பாவ மறுத்தியே
துண்டவெண்பிறை சென்னி யிருத்தியே தூயவெள்ளெரு தேறி யிருத்தியே
கண்டுகாமனை வேவ விழித்தியே காதலில்லவர் தம்மை யிழித்தியே
அண்டநாயக னேமிகு கண்டனே ஆலவாயினின் மேவிய கண்டனே.

82-3/4039
சென்றுதாதை யுகுத்தனன் பாலையே சீறியன்பு செகுத்தனன் பாலையே
வென்றிசேர்மழுக் கொண்டுமுன் காலையே வீடவெட்டிடக் கண்டுமுன் காலையே
நின்றமாணியை யோடின கங்கையால் நிலவமல்கி யுதித்தன கங்கையால்
அன்றுநின்னுரு வாகத் தடவியே ஆலவாயர னாகத் தடவியே.

83-3/4040
நக்கமேகுவர் நாடுமோர் ஊருமே நாதன்மேனியின் மாசுணம் ஊருமே
தக்கபூமனைச் சுற்றக் கருளொடே தாரமுய்த்தது பாணற் கருளொடே
மிக்கதென்னவன் தேவிக் கணியையே மெல்லநல்கிய தொண்டர்க் கணியையே
அக்கினாரமு துண்கல னோடுமே ஆலவாயர னாருமை யோடுமே.

84-3/4041
வெய்யவன்பல் உகுத்தது குட்டியே வெங்கண்மாசுணங் கையது குட்டியே
ஐயனேயன லாடிய மெய்யனே அன்பினால்நினை வார்க்கருள் மெய்யனே
வையமுய்யவன் றுண்டது காளமே வள்ளல்கையது மேவுகங் காளமே
ஐயமேற்ப துரைப்பது வீணையே ஆலவாயரன் கையது வீணையே.

85-3/4042
தோள்கள்பத்தொடு பத்து மயக்கியே தொக்கதேவர் செருக்கை மயக்கியே
வாளரக்கன் நிலத்து களித்துமே வந்தமால்வரை கண்டு களித்துமே
நீள்பொருப்பை யெடுத்தவுன் மத்தனே நின்விரற்றலை யான்மத மத்தனே
ஆளுமாதி முறித்தது மெய்கொலோ ஆலவாயர னுய்த்தது மெய்கொலோ.

86-3/4043
பங்கயத்துள நான்முகன் மாலொடே பாதம்நீண்முடி நேடிட மாலொடே
துங்கநற்றழ லின்னுரு வாயுமே தூயபாடல் பயின்றது வாயுமே
செங்கயற்கணி னாரிடு பிச்சையே சென்றுகொண்டுரை செய்வது பிச்சையே
அங்கியைத்திகழ் விப்பதி டக்கையே ஆலவாயர னாரதி டக்கையே.

87-3/4044
தேரரோடம ணர்க்குநல் கானையே தேவர்நாடொறுஞ் சேர்வது கானையே
கோரமட்டது புண்டரி கத்தையே கொண்டநீள்கழல் புண்டரி கத்தையே
நேரிலூர்கள் அழித்தது நாகமே நீள்சடைத்திகழ் கின்றது நாகமே
ஆரமாக வுகந்தது மென்பதே ஆலவாயர னாரிட மென்பதே.

88-3/4045
ஈனஞானிகள் தம்மொடு விரகனே யேறுபல்பொருள் முத்தமிழ் விரகனே
ஆனகாழியுள் ஞானசம் பந்தனே ஆலவாயினின் மேயசம் பந்தனே
ஆனவானவர் வாயினுள் அத்தனே அன்பரானவர் வாயினுள் அத்தனே
நானுரைத்தன செந்தமிழ் பத்துமே வல்லவர்க்கிவை நற்றமிழ் பத்துமே.

89-3/4090
மங்கையர்க் கரசி வளவர்கோன் பாவை வரிவளைக் கைம்மட மானி
பங்கயச் செல்வி பாண்டிமா தேவி பணிசெய்து நாடொறும் பரவப்
பொங்கழ லுருவன் பூதநா யகனால் வேதமும் பொருள்களும் அருளி
அங்கயற் கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த ஆலவா யாவதும் இதுவே.

90-3/4091
வெற்றவே யடியார் அடிமிசை வீழும் விருப்பினன் வெள்ளைநீ றணியுங்
கொற்றவன் றனக்கு மந்திரி யாய குலச்சிறை குலாவி நின்றேத்தும்
ஒற்றைவெள் விடையன் உம்பரார் தலைவன் உலகினில் இயற்கையை யொழிந்திட்
டற்றவர்க் கற்ற சிவனுறை கின்ற ஆலவா யாவதும் இதுவே.

91-3/4092
செந்துவர் வாயாள் சேலன கண்ணாள் சிவன்திரு நீற்றினை வளர்க்கும்
பந்தணை விரலாள் பாண்டிமா தேவி பணிசெயப் பாரிடை நிலவுஞ்
சந்தமார் தரளம் பாம்புநீர் மத்தந் தண்ணெருக் கம்மலர் வன்னி
அந்திவான் மதிசேர் சடைமுடி யண்ணல் ஆலவா யாவதும் இதுவே.

92-3/4093
கணங்களாய் வரினுந் தமியராய் வரினும் அடியவர் தங்களைக் கண்டால்
குணங்கொடு பணியுங் குலச்சிறை பரவுங் கோபுரஞ் சூழ்மணிக் கோயில்
மணங்கமழ் கொன்றை வாளரா மதியம் வன்னிவண் கூவிள மாலை
அணங்குவீற் றிருந்த சடைமுடி யண்ணல் ஆலவா யாவதும் இதுவே.

93-3/4094
செய்யதா மரைமேல் அன்னமே யனைய சேயிழை திருநுதற் செல்வி
பையர வல்குற் பாண்டிமா தேவி நாடொறும் பணிந்தினி தேத்த
வெய்யவேற் சூலம் பாசம்அங் குசமான் விரிகதிர் மழுவுடன் தரித்த
ஐயனார் உமையோ டின்புறு கின்ற ஆலவா யாவதும் இதுவே.

94-3/4095
நலமில ராக நலமதுண் டாக நாடவர் நாடறி கின்ற
குலமில ராகக் குலமதுண் டாகத் தவம்பணி குலச்சிறை பரவுங்
கலைமலி கரத்தன் மூவிலை வேலன் கரியுரி மூடிய கண்டன்
அலைமலி புனல்சேர் சடைமுடி யண்ணல் ஆலவா யாவதும் இதுவே.

95-3/4096
முத்தின்தாழ் வடமுஞ் சந்தனக் குழம்பும் நீறுந்தன் மார்பினின் முயங்கப்
பத்தியார் கின்ற பாண்டிமா தேவி பாங்கொடு பணிசெய நின்ற
சுத்தமார் பளிங்கின் பெருமலை யுடனே சுடர்மர கதமடுத் தாற்போல்
அத்தனார் உமையோ டின்புறு கின்ற ஆலவா யாவதும் இதுவே.

96-3/4097
நாவணங் கியல்பாம் அஞ்செழுத் தோதி நல்லராய் நல்லியல் பாகுங்
கோவணம் பூதி சாதனங் கண்டால் தொழுதெழு குலச்சிறை போற்ற
ஏவணங் கியல்பாம் இராவணன் திண்டோ ள் இருபதும் நெரிதர வு[ன்றி
ஆவணங் கொண்ட சடைமுடி யண்ணல் ஆலவா யாவதும் இதுவே.

97-3/4098
மண்ணெலாம் நிகழ மன்னனாய் மன்னும் மணிமுடிச் சோழன்றன் மகளாம்
பண்ணினேர் மொழியாள் பாண்டிமா தேவி பாங்கினாற் பணிசெய்து பரவ
விண்ணுளார் இருவர் கீழொடு மேலும் அளப்பரி தாம்வகை நின்ற
அண்ணலார் உமையோ டின்புறு கின்ற ஆலவா யாவதும் இதுவே.

98-3/4099
தொண்டரா யுள்ளார் திசைதிசை தோறுந் தொழுதுதன் குணத்தினைக் குலாவக்
கண்டுநா டோ றும் இன்புறு கின்ற குலச்சிறை கருதிநின் றேத்தக்
குண்டரா யுள்ளார் சாக்கியர் தங்கள் குறியின்கண் நெறியிடை வாரா
அண்டநா யகன்றான் அமர்ந்து வீற்றிருந்த ஆலவா யாவதும் இதுவே.

99-3/4100
பன்னலம் புணரும் பாண்டிமா தேவி குலச்சிறை யெனுமிவர் பணியும்
அந்நலம் பெறுசீர் ஆலவா யீசன் திருவடி யாங்கவை போற்றிக்
கன்னலம் பெரிய காழியுள் ஞான சம்பந்தன் செந்தமி ழிவைகொண்
டின்னலம் பாட வல்லவர் இமையோர் ஏத்தவீற் றிருப்பவர் இனிதே.

100-4/4757
வேதியா வேத கீதா 
விண்ணவர் அண்ணா என்றென் 
றோதியே மலர்கள் தூவி 
ஒடுங்கிநின் கழல்கள் காணப் 
பாதியோர் பெண்ணை வைத்தாய் 
படர்சடை மதியஞ் சூடும் 
ஆதியே ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

101-4/4758
நம்பனே நான்மு கத்தாய் 
நாதனே ஞான மூர்த்தி 
என்பொனே ஈசா என்றென் 
றேத்திநான் ஏசற் றென்றும் 
பின்பினே திரிந்து நாயேன் 
பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம் 
அன்பனே ஆலவாயில் அப்பனே 
அருள் செயாயே.

102-4/4759
ஒருமருந் தாகி யுள்ளாய் 
உம்பரோ டுலகுக் கெல்லாம் 
பெருமருந் தாகி நின்றாய் 
பேரமு தின்சு வையாய்க் 
கருமருந் தாகி யுள்ளாய் 
ஆளும்வல் வினைகள் தீர்க்கும் 
அருமருந் தால வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

103-4/4760
செய்யநின் கமல பாதஞ் 
சேருமா தேவர் தேவே 
மையணி கண்டத் தானே 
மான்மறி மழுவொன் றேந்துஞ் 
சைவனே சால ஞானங் 
கற்றறி விலாத நாயேன் 
ஐயனே ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

104-4/4761
வெண்டலை கையி லேந்தி 
மிகவுமூர் பலிகொண் டென்றும் 
உண்டது மில்லை சொல்லில் 
உண்டது நஞ்சு தன்னைப் 
பண்டுனை நினைய மாட்டாப் 
பளகனேன் உளம தார 
அண்டனே ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

105-4/4762
எஞ்சலில் புகலி தென்றென் 
றேத்திநான் ஏசற் றென்றும் 
வஞ்சக மொன்று மின்றி 
மலரடி காணும் வண்ணம் 
நஞ்சினை மிடற்றில் வைத்த 
நற்பொருட் பதமே நாயேற் 
கஞ்சலென் றால வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

106-4/4763
வழுவிலா துன்னை வாழ்த்தி 
வழிபடுந் தொண்ட னேன்உன் 
செழுமலர்ப் பாதங் காணத் 
தெண்டிரை நஞ்ச முண்ட 
குழகனே கோல வில்லீ 
கூத்தனே மாத்தா யுள்ள 
அழகனே ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

107-4/4764
நறுமலர் நீருங் கொண்டு 
நாடொறு மேத்தி வாழ்த்திச் 
செறிவன சித்தம் வைத்துத் 
திருவடி சேரும் வண்ணம் 
மறிகடல் வண்ணன் பாகா 
மாமறை யங்க மாறும் 
அறிவனே ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

108-4/4765
நலந்திகழ் வாயின் நுலாற் 
சருகிலைப் பந்தர் செய்த 
சிலந்தியை அரச தாள 
அருளினாய் என்று திண்ணங் 
கலந்துடன் வந்து நின்றாள் 
கருதிநான் காண்ப தாக 
அலந்தனன் ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

109-4/4766
பொடிக்கொடு பூசிப் பொல்லாக் 
குரம்பையிற் புந்தி யொன்றிப் 
பிடித்துநின் றாள்க ளென்றும் 
பிதற்றிநா னிருக்க மாட்டேன் 
எடுப்பனென் றிலங்கைக் கோன்வந் 
தெடுத்தலும் இருப துதோள் 
அடர்த்தனே ஆல வாயில் 
அப்பனே அருள்செ யாயே.

110-6/6433
முளைத்தானை எல்லார்க்கும் முன்னே தோன்றி
முதிருஞ் சடைமுடிமேல் முகிழ்வெண் டிங்கள்
வளைத்தானை வல்லசுரர் புரங்கள் மூன்றும்
வரைசிலையா வாசுகிமா நாணாக் கோத்துத்
துளைத்தானைச் சுடுசரத்தாற் றுவள நீறாத்
தூமுத்த வெண்முறுவல் உமையோ டாடித்
திளைத்தானைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச்
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

111-6/6434
விண்ணுலகின் மேலார்கள் மேலான் றன்னை
மேலாடு புரமூன்றும் பொடிசெய் தானைப்
பண்ணிலவு பைம்பொழில்சூழ் பழனத் தானைப்
பசும்பொன்னின் நிறத்தானைப் பால்நீற் றானை
உண்ணிலவு சடைக்கற்றைக் கங்கை யாளைக் 
கரந்துமையோ டுடனாகி யிருந்தான் றன்னைத்
தெண்ணிலவு தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

112-6/6435
நீர்த்திரளை நீள்சடைமேல் நிறைவித் தானை
நிலமருவி நீரோடக் கண்டான் றன்னைப்
பாற்றிரளைப் பயின்றாட வல்லான் றன்னைப்
பகைத்தெழுந்த வெங்கூற்றைப் பாய்ந்தான் றன்னைக்
காற்றிரளாய் மேகத்தி னுள்ளே நின்று 
கடுங்குரலாய் இடிப்பானைக் கண்ணோர் நெற்றித்
தீத்திரளைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

113-6/6436
வானமிது வெல்லா முடையான் றன்னை
வரியரவக் கச்சானை வன்பேய் சூழக்
கானமதில் நடமாட வல்லான் றன்னைக்
கடைக்கண்ணால் மங்கையுமை நோக்கா வென்மேல்
ஊனமது வெல்லா மொழித்தான் றன்னை
உணர்வாகி அடியேன துள்ளே நின்ற
தேனமுதைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

114-6/6437
ஊரானை உலகேழாய் நின்றான் றன்னை
ஒற்றைவெண் பிறையானை உமையோ டென்றும்
பேரானைப் பிறர்க்கென்று மரியான் றன்னைப்
பிணக்காட்டில் நடமாடல் பேயோ டென்றும்
ஆரானை அமரர்களுக் கமுதீந் தானை
அருமறையான் நான்முகனு மாலும் போற்றுஞ்
சீரானைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

115-6/6438
மூவனை மூர்த்தியை மூவா மேனி 
உடையானை மூவுலகுந் தானே யெங்கும்
பாவனைப் பாவ மறுப்பான் றன்னைப்
படியெழுத லாகாத மங்கை யோடும்
மேவனை விண்ணோர் நடுங்கக் கண்டு 
விரிகடலின் நஞ்சுண் டமுத மீந்த
தேவனைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

116-6/6439
துறந்தார்க்குத் தூநெறியாய் நின்றான் றன்னைத்
துன்பந் துடைத்தாள வல்லான் றன்னை
இறந்தார்க ளென்பே அணிந்தான் றன்னை
எல்லி நடமாட வல்லான் றன்னை
மறந்தார் மதின்மூன்று மாய்த்தான் றன்னை
மற்றொரு பற்றில்லா அடியேற் கென்றுஞ்
சிறந்தானைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

117-6/6440
வாயானை மனத்தானை மனத்துள் நின்ற 
கருத்தானைக் கருத்தறிந்து முடிப்பான் றன்னைத்
தூயானைத் தூவெள்ளை ஏற்றான் றன்னைச்
சுடர்த்திங்கட் சடையானைத் தொடர்ந்து நின்றென்
தாயானைத் தவமாய தன்மை யானைத்
தலையாய தேவாதி தேவர்க் கென்றுஞ்
சேயானைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

118-6/6441
பகைச்சுடராய்ப் பாவ மறுப்பான் றன்னைப்
பழியிலியாய் நஞ்சமுண் டமுதீந் தானை
வகைச்சுடராய் வல்லசுரர் புரமட் டானை
வளைவிலியா யெல்லார்க்கு மருள்செய் வானை
மிகைச்சுடரை விண்ணவர்கண் மேலப் பாலை
மேலாய தேவாதி தேவர்க் கென்றுந்
திகைச்சுடரைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

119-6/6442
மலையானை மாமேறு மன்னி னானை
வளர்புன் சடையானை வானோர் தங்கள்
தலையானை என்றலையின் உச்சி யென்றுந்
தாபித் திருந்தானைத் தானே யெங்குந்
துலையாக ஒருவரையு மில்லா தானைத்
தோன்றாதார் மதின்மூன்றுந் துவள வெய்த
சிலையானைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

120-6/6443
தூர்த்தனைத் தோள்முடிபத் திறுத்தான் றன்னைத்
தொன்னரம்பின் இன்னிசைகேட் டருள்செய் தானைப்
பார்த்தனைப் பணிகண்டு பரிந்தான் றன்னைப்
பரிந்தவற்குப் பாசுபத மீந்தான் றன்னை
ஆத்தனை அடியேனுக் கன்பன் றன்னை
அளவிலாப் பல்லூழி கண்டு நின்ற
தீர்த்தனைத் தென்கூடற் றிருவா லவாய்ச் 
சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.
Thiruvidaivoi