HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-3/3679
கொம்பிரிய வண்டுலவு கொன்றைபுரி நுலொடு குலாவித்
தம்பரிசி னோடுசுடு நீறுதட வந்திடப மேறிக்
கம்பரிய செம்பொனெடு மாடமதில் கல்வரைவி லாக
அம்பெரிய வெய்தபெரு மானுறைவ தவளிவண லூரே.

2-3/3680
ஓமையன கள்ளியன வாகையன கூகைமுர லோசை
ஈமம்எரி சூழ்சுடலை வாசமுது காடுநட மாடித்
தூய்மையுடை அக்கொடர வம்விரவி மிக்கொளி துளங்க
ஆமையொடு பூணும்அடி கள்ளுறைவ தவளிவண லூரே.

3-3/3681
நீறுடைய மார்பில்இம வான்மகளோர் பாகம்நிலை செய்து
கூறுடைய வேடமொடு கூடியழ காயதொரு கோலம்
ஏறுடைய ரேனுமிடு காடிரவில் நின்றுநட மாடும்
ஆறுடைய வார்சடையி னான்உறைவ தவளிவண லூரே.

4-3/3682
பிணியுமிலர் கேடுமிலர் தோற்றமிலர் என்றுலகு பேணிப்
பணியும்அடி யார்களன பாவம்அற இன்னருள் பயந்து
துணியுடைய தோலுமுடை கோவணமும் நாகமுடல் தொங்க
அணியுமழ காகவுடை யானுறைவ தவளிவண லூரே.

5-3/3683
குழலின்வரி வண்டுமுரல் மெல்லியன பொன்மலர்கள் கொண்டு
கழலின்மிசை யிண்டைபுனை வார்கடவு ளென்றமரர் கூடித்
தொழலும்வழி பாடுமுடை யார்துயரு நோயுமில ராவர்
அழலுமழு ஏந்துகையி னானுறைவ தவளிவண லூரே.

6-3/3684
துஞ்சலில ராயமரர் நின்றுதொழு தேத்தஅருள் செய்து
நஞ்சுமிட றுண்டுகரி தாயஎளி தாகியொரு நம்பன்
மஞ்சுற நிமிர்ந்துமை நடுங்கஅக லத்தொடு வளாவி
அஞ்சமத வேழவுரி யானுறைவ தவளிவண லூரே.

7-3/3685
கூடரவ மொந்தைகுழல் யாழ்முழவி னோடும்இசை செய்யப்
பீடரவ மாகுபட ரம்புசெய்து பேரிடப மோடுங்
காடரவ மாகுகனல் கொண்டிரவில் நின்றுநட மாடி
ஆடரவம் ஆர்த்தபெரு மானுறைவ தவளிவண லூரே.

8-3/3686
ஒருவரையும் மேல்வலிகொ டேனென எழுந்தவிற லோன்இப்
பெருவரையின் மேலோர்பெரு மானுமுள னோவென வெகுண்ட
கருவரையும் ஆழ்கடலும் அன்னதிறல் கைகளுடை யோனை
அருவரையி லூன்றியடர்த் தானுறைவ தவளிவண லூரே.

9-3/3687
பொறிவரிய நாகமுயர் பொங்கணைய ணைந்தபுக ழோனும்
வெறிவரிய வண்டறைய விண்டமலர் மேல்விழுமி யோனுஞ்
செறிவரிய தோற்றமொடு ஆற்றல்மிக நின்றுசிறி தேயும்
அறிவரிய னாயபெரு மானுறைவ தவளிவண லூரே.

10-3/3688
கழியருகு பள்ளியிட மாகவடு மீன்கள்கவர் வாரும்
வழியருகு சாரவெயில் நின்றடிசி லுள்கிவரு வாரும்
பழியருகி னாரொழிக பான்மையொடு நின்றுதொழு தேத்தும்
அழியருவி தோய்ந்தபெரு மானுறைவ தவளிவண லூரே.

11-3/3689
ஆனமொழி யானதிற லோர்பரவும் அவளிவண லூர்மேல்
போனமொழி நன்மொழிக ளாயபுகழ் தோணிபுர வு[ரன்
ஞானமொழி மாலைபல நாடுபுகழ் ஞானசம் பந்தன்
தேனமொழி மாலைபுகழ் வார்துயர்கள் தீயதிலர் தாமே.

12-4/4726
தோற்றினான் எயிறு கவ்வித் 
தொழிலுடை யரக்கன் றன்னைத் 
தேற்றுவான் சென்று சொல்லச் 
சிக்கெனத் தவிரு மென்று 
வீற்றினை யுடைய னாகி 
வெடுவெடுத் தெழுந்த வன்றன் 
ஆற்றலை அழிக்க வல்லார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

13-4/4727
வெம்பினா ரரக்க ரெல்லாம் 
மிகச்சழக் காயிற் றென்று 
செம்பினா லெடுத்த கோயில் 
சிக்கெனச் சிதையு மென்ன 
நம்பினா ரென்று சொல்லி 
நன்மையான் மிக்கு நோக்கி 
அம்பினால் அழிய வெய்தார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

14-4/4728
கீழ்ப்படக் கருத லாமோ 
கீர்த்திமை யுள்ள தாகிற் 
தோட்பெரு வலியி னாலே 
தொலைப்பன்யான் மலையை யென்று 
வேட்பட வைத்த வாறே 
விதிர்விதிர்த் தரக்கன் வீழ்ந்து 
ஆட்படக் கருதிப் புக்கார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

15-4/4729
நிலைவலம் வல்ல னல்லன் 
நேர்மையை நினைய மாட்டான் 
சிலைவலங் கொண்ட செல்வன் 
சீரிய கயிலை தன்னைத் 
தலைவலங் கருதிப் புக்குத் 
தாக்கினான் தன்னை யன்று 
அலைகுலை யாக்கு வித்தார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

16-4/4730
தவ்வலி யொன்ற னாகித் 
தனதொரு பெருமை யாலே 
மெய்வ்வலி யுடைய னென்று 
மிகப்பெருந் தேரை ய[ர்ந்து 
செவ்வலி கூர்வி ழியாற் 
சிரமத்தான் எடுக்குற் றானை 
அவ்வலி தீர்க்க வல்லார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

17-4/4731
நன்மைதான் அறிய மாட்டான் 
நடுவிலா அரக்கர் கோமான் 
வன்மையே கருதிச் சென்று 
வலிதனைச் செலுத்த லுற்றுக் 
கன்மையான் மலையை யோடிக் 
கருதித்தான் எடுத்து வாயால் 
அம்மையோ வென்ன வைத்தார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

18-4/4732
கதம்படப் போது வார்கள் 
போதுமக் கருத்தி னாலே 
சிதம்பட நின்ற நீர்கள் 
சிக்கெனத் தவிரு மென்று 
மதம்படு மனத்த னாகி 
வன்மையான் மிக்கு நோக்க 
அதம்பழத் துருவு செய்தார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

19-4/4733
நாடுமிக் குழிதர் கின்ற 
நடுவிலா அரக்கர் கோனை 
ஓடுமிக் கென்று சொல்லி 
ஊன்றினான் உகிரி னாலே 
பாடுமிக் குய்வ னென்று 
பணியநற் றிறங்கள் காட்டி 
ஆடுமிக் கரவம் பூண்டார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

20-4/4734
ஏனமா யிடந்த மாலும் 
எழில்தரு முளரி யானும் 
ஞானந்தா னுடைய ராகி 
நன்மையை அறிய மாட்டார் 
சேனந்தான் இலாவ ரக்கன் 
செழுவரை எடுக்க வு[ன்றி 
ஆனந்த அருள்கள் செய்தார் 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.

21-4/4735
ஊக்கினான் மலையை யோடி 
உணர்விலா அரக்கன் றன்னைத் 
தாக்கினான் விரலி னாலே 
தலைபத்துந் தகர வு[ன்றி 
நோக்கினான் அஞ்சத் தன்னை 
நோன்பிற வு[ன்று சொல்லி 
ஆக்கினார் அமுத மாக 
அவளிவ ணல்லூ ராரே.
Thiruvidaivoi