HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-7/7380
குரும்பைமுலை மலர்க்குழலி கொண்டதவங் கண்டு 
குறிப்பினொடுஞ் சென்றவள்தன் குணத்தினைநன் கறிந்து 
விரும்புவரங் கொடுத்தவளை வேட்டருளிச் செய்த 
விண்ணவர்கோன் கண்ணுதலோன் மேவியவு[ர் வினவில் 
அரும்பருகே சுரும்பருவ அறுபதம்பண் பாட 
அணிமயில்கள் நடமாடும் அணிபொழில்சூழ் அயலின் 
கரும்பருகே கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக் 
கமலங்கள் முகமலருங் கலயநல்லூர் காணே.

2-7/7381
செருமேவு சலந்தரனைப் பிளந்தசுடர் ஆழி 
செங்கண்மலர் பங்கயமாச் சிறந்தானுக் கருளி 
இருள்மேவும் அந்தகன்மேற் றிரிசூலம் பாய்ச்சி 
இந்திரனைத் தோள்முரித்த இறையவனுர் வினவிற் 
பெருமேதை மறையொலியும் பேரிமுழ வொலியும் 
பிள்ளையினந் துள்ளிவிளை யாட்டொலியும் பெருக 
கருமேதி புனல்மண்டக் கயல்மண்டக் கமலங் 
களிவண்டின் கணமிரியுங் கலயநல்லூர் காணே.

3-7/7382
இண்டைமலர் கொண்டுமணல் இலிங்கமது வியற்றி 
இனத்தாவின் பாலாட்ட இடறியதா தையைத்தாள் 
துண்டமிடு சண்டியடி அண்டர்தொழு தேத்தத் 
தொடர்ந்தவனைப் பணிகொண்ட விடங்கனதூர் வினவில் 
மண்டபமுங் கோபுரமும் மாளிகைசூ ளிகையும் 
மறையொலியும் விழவொலியும் மறுகுநிறை வெய்திக் 
கண்டவர்கண் மனங்கவரும் புண்டரிகப் பொய்கைக் 
காரிகையார் குடைந்தாடுங் கலயநல்லூர் காணே.

4-7/7383
மலைமடந்தை விளையாடி வளையாடு கரத்தான் 
மகிழ்ந்தவள்கண் புதைத்தலுமே வல்லிருளாய் எல்லா 
உலகுடன்றான் மூடவிருள் ஓடும்வகை நெற்றி 
ஒற்றைக்கண் படைத்துகந்த உத்தமனுர் வினவில் 
அலையடைந்த புனல்பெருகி யானைமருப் பிடறி 
அகிலொடுசந் துந்திவரும் அரிசிலின்றென் கரைமேற் 
கலையடைந்து கலிகடியந் தணர்ஓமப் புகையாற் 
கணமுகில்போன் றணிகிளருங் கலயநல்லூர் காணே.

5-7/7384
நிற்பானுங் கமலத்தில் இருப்பானும் முதலா 
நிறைந்தமரர் குறைந்திரப்ப நினைந்தருளி யவர்க்காய் 
வெற்பார்வில் அரவுநாண் எரியம்பால் விரவார் 
புரமூன்றும் எரிவித்த விகிர்தனுர் வினவிற் 
சொற்பால பொருட்பால சுருதியொரு நான்குந் 
தோத்திரமும் பலசொல்லித் துதித்திறைதன் றிறத்தே 
கற்பாருங் கேட்பாரு மாயெங்கும் நன்கார் 
கலைபயிலந் தணர்வாழுங் கலயநல்லூர் காணே.

6-7/7385
பெற்றிமையொன் றறியாத தக்கனது வேள்விப் 
பெருந்தேவர் மூசிரந்தோள்பல் கரங்கண்பீ டழியச் 
செற்றுமதிக் கலைசிதையத் திருவிரலாற் றேய்வித் 
தருள்பெருகு சிவபெருமான் சேர்தருமூர் வினவில் 
தெற்றுகொடி முல்லையொடு மல்லிகைசெண் பகமுந் 
திரைபொருது வருபுனல்சேர் சூஅரிசிலின்றென் கரைமேற் 
கற்றினநன் கரும்பின்முளை கறிகற்கக் கறவை 
கமழ்கழுநீர் கவர்கழனிக் கலயநல்லூர் காணே. 
 
மூஎச்சன்சிரம், இந்திரன்றோள், சூரியன்பல், அக்கினிதேவன் 
கரம், பகன் என்னும் பெயருள்ள மற்றொரு சூரியன்கண் 
இவை பீடழிந்தவை. 
 
சூவர்ணுவினால் சொல்லப்பட்டுவந்தமையால் அரிசொல் 
நதியென்று பெயர். அது அரிசில் என மருவியிருக்கின்றது. 
இதனைக் கும்பகோணப்புராணத்திற் கண்டுகொள்க.

7-7/7386
இலங்கையர்கோன் சிரம்பத்தோ டிருபதுதிண் டோ ளும் 
இற்றலற ஒற்றைவிரல் வெற்பதன்மே லூன்றி 
நிலங்கிளர்நீர் நெருப்பொடுகாற் றாகாச மாகி 
நிற்பனவும் நடப்பனவாம் நின்மலனுர் வினவிற் 
பலங்கள்பல திரையுந்திப் பருமணிபொன் கொழித்துப் 
பாதிரிசந் தகிலினொடு கேதகையும் பருகிக் 
கலங்குபுனல் அலம்பிவரும் அரிசிலின்றென் கரைமேற் 
கயலுகளும் வயல்புடைசூழ் கலயநல்லூர் காணே.

8-7/7387
மாலயனுங் காண்பரிய மாலெரியாய் நிமிர்ந்தோன் 
வன்னிமதி சென்னிமிசை வைத்தவன்மொய்த் தெழுந்த 
வேலைவிட முண்டமணி கண்டன்விடை ய[ரும் 
விமலனுமை யவளோடு மேவியஊர் வினவிற் 
சோலைமலி குயில்கூவக் கோலமயி லாலச் 
சுரும்பொடுவண் டிசைமுரலப் பசுங்கிளிசொற் றுதிக்கக் 
காலையிலும் மாலையிலுங் கடவுளடி பணிந்து 
கசிந்தமனத் தவர்பயிலுங் கலயநல்லூர் காணே.

9-7/7388
பொரும்பலம துடையசுரன் தாரகனைப் பொருது 
பொன்றுவித்த பொருளினைமுன் படைத்துகந்த புனிதன் 
கரும்புவிலின் மலர்வாளிக் காமனுடல் வேவக் 
கனல்விழித்த கண்ணுதலோன் கருதுமூர் வினவில் 
இரும்புனல்வெண் டிரைபெருகி ஏலம்இல வங்கம் 
இருகரையும் பொருதலைக்கும் அரிசிலின்றென் கரைமேற் 
கரும்புனைவெண் முத்தரும்பிப் பொன்மலர்ந்து பவளக் 
கவின்காட்டுங் கடிபொழில்சூழ் கலயநல்லூர் காணே.

10-7/7389
தண்கமலப் பொய்கைபுடை சூழ்ந்தழகார் தலத்திற் 
றடங்கொள்பெருங் கோயில்தனிற் றக்கவகை யாலே 
வண்கமலத் தயன்முன்னாள் வழிபாடு செய்ய 
மகிழ்ந்தருளி இருந்தபரன் மருவியஊர் வினவில் 
வெண்கவரி கரும்பீலி வேங்கையொடு கோங்கின் 
விரைமலரும் விரவுபுனல் அரிசிலின்றென் கரைமேற் 
கண்கமுகின் பூம்பாளை மதுவாசங் கலந்த 
கமழ்தென்றல் புகுந்துலவு கலயநல்லூர் காணே.

11-7/7390
தண்புனலும் வெண்மதியுந் தாங்கியசெஞ் சடையன் 
தாமரையோன் தலைகலனாக் காமரமுன் பாடி 
உண்பலிகொண் டுழல்பரமன் உறையுமூர் நிறைநீர் 
ஒழுகுபுனல் அரிசிலின்றென் கலயநல்லூர் அதனை 
நண்புடைய நன்சடையன் இசைஞானி சிறுவன் 
நாவலர்கோன் ஆரூரன் நாவின்நயந் துரைசெய் 
பண்பயிலும் பத்துமிவை பத்திசெய்து நித்தம் 
பாடவல்லா ரல்லலொடு பாவமிலர் தாமே.
Thiruvidaivoi