HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/217
புவம்வளி கனல்புனல் புவி(மூ)கலை 
யுரைமறை திரிகுணம் அமர்நெறி 
திவமலி தருசுரர் முதலியர் 
திகழ்தரும் உயிரவை யவைதம 
பவமலி தொழிலது நினைவொடு 
பதுமநன் மலரது மருவிய 
சிவனது சிவபுரம் நினைபவர் 
செழுநில னினில்நிலை பெறுவரே. 01 
(மூ) கலைபுரை என்றும் பாடம்.

2-1/218
மலைபல வளர்தரு புவியிடை 
மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள் 
நிலைமலி சுரர்முதல் உலகுகள் 
நிலைபெறு வகைநினை வொடுமிகும் 
அலைகடல் நடுவறி துயிலமர் 
அரியுரு வியல்பர னுறைபதி 
சிலைமலி மதிள்சிவ புரம்நினை 
பவர்திரு மகளொடு திகழ்வரே.

3-1/219
பழுதில கடல்புடை தழுவிய 
படிமுத லியவுல குகள்மலி 
குழுவிய சுரர்பிறர் மனிதர்கள் 
குலம்மலி தருமுயி ரவையவை 
முழுவதும் அழிவகை நினைவொடு 
மூமுதலுரு வியல்பர னுறைபதி 
செழுமணி யணிசிவ புரநகர் 
தொழுமவர் புகழ்மிகு முலகிலே. 
(மூ) முதலுருவிய வரனுரைபதி என்றும் பாடம்.

4-1/220
நறைமலி தருமள றொடுமுகை 
நகுமலர் புகைமிகு வளரொளி 
நிறைபுனல் கொடுதனை நினைவொடு 
நியதமும் வழிபடும் அடியவர் 
குறைவில பதமணை தரஅருள் 
குணமுடை யிறையுறை வனபதி 
சிறைபுன லமர்சிவ புரமது 
நினைபவர் செயமகள் தலைவரே.

5-1/221
சினமலி யறுபகை மிகுபொறி 
சிதைதரு வகைவளி நிறுவிய 
மனனுணர் வொடுமலர் மிசையெழு 
தருபொருள் நியதமும் உணர்பவர் 
தனதெழி லுருவது கொடுஅடை 
தகுபர னுறைவது நகர்மதில் 
கனமரு வியசிவ புரம்நினை 
பவர்கலை மகள்தர நிகழ்வரே.

6-1/222
சுருதிகள் பலநல முதல்கலை 
துகளறு வகைபயில் வொடுமிகு 
உருவிய லுலகவை புகழ்தர 
வழியொழு குமெயுறு பொறியொழி 
அருதவ முயல்பவர் தனதடி 
யடைவகை நினையர னுறைபதி 
திருவளர் சிவபுரம் நினைபவர் 
திகழ்குலன் நிலனிடை நிகழுமே.

7-1/223
கதமிகு கருவுரு வொடுமூவுகி 
ரிடைவட வரைகண கணவென 
மதமிகு நெடுமுக னமர்வளை 
மதிதிகழ் எயிறதன் நுதிமிசை 
இதமமர் புவியது நிறுவிய 
எழிலரி வழிபட அருள்செய்த 
பதமுடை யவனமர் சிவபுரம் 
நினைபவர் நிலவுவர் படியிலே. 
(மூ) உகிரிடவட என்றும் படம்.

8-1/224
அசைவுறு தவமுயல் வினிலயன் 
அருளினில் வருவலி கொடுசிவன் 
இசைகயி லையையெழு தருவகை 
இருபது கரமவை நிறுவிய 
நிசிசரன் முடியுடை தரவொரு 
விரல்பணி கொளுமவ னுறைபதி 
திசைமலி சிவபுரம் நினைபவர் 
செழுநில னினில்நிகழ் வுடையரே.

9-1/225
அடல்மலி படையரி அயனொடும் 
அறிவரி யதொரழல் மலிதரு 
சுடருரு வொடுநிகழ் தரவவர் 
வெருவொடு துதியது செயவெதிர் 
விடமலி களநுத லமர்கண 
துடையுரு வெளிபடு மவன்நகர் 
திடமலி பொழிலெழில் சிவபுரம் 
நினைபவர் வழிபுவி திகழுமே.

10-1/226
குணமறி வுகள்நிலை யிலபொரு 
ளுரைமரு வியபொருள் களுமில 
திணமெனு மவரொடு செதுமதி 
மிகுசம ணருமலி தமதுகை 
உணலுடை யவருணர் வருபர 
னுறைதரு பதியுல கினில்நல 
கணமரு வியசிவ புரம்நினை 
பவரெழி லுருவுடை யவர்களே.

11-1/227
திகழ்சிவ புரநகர் மருவிய 
சிவனடி யிணைபணி சிரபுர 
நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை 
நலமலி யொருபதும் நவில்பவர் 
நிகழ்குல நிலநிறை திருவுரு 
நிகரில கொடைமிகு சயமகள் 
புகழ்புவி வளர்வழி யடிமையின் 
மிகைபுணர் தரநலம் மிகுவரே.

12-1/1207
இன்குர லிசைகெழும் யாழ்முரலத் 
தன்கரம் மருவிய சதுரன்நகர் 
பொன்கரை பொருபழங் காவிரியின் 
தென்கரை மருவிய சிவபுரமே.

13-1/1208
அன்றடற் காலனைப் பாலனுக்காய்ப் 
பொன்றிட வுதைசெய்த புனிதன்நகர் 
வென்றிகொள் ளெயிற்றுவெண் பன்றிமுன்னாள் 
சென்றடி வீழ்தரு சிவபுரமே.

14-1/1209
மலைமகள் மறுகிட மதகரியைக் 
கொலைமல்க வுரிசெய்த குழகன்நகர் 
அலைமல்கும் (மூ)அரிசிலி னதனயலே 
சிலைமல்கு மதிலணி சிவபுரமே. 
(மூ) அரிசில் என்பது ஒரு நதி.

15-1/1210
மண்புன லனலொடு மாருதமும் 
விண்புனை மருவிய விகிர்தன்நகர் 
பண்புனை குரல்வழி வண்டுகெண்டிச் 
செண்பக மலர்பொழிற் சிவபுரமே.

16-1/1211
வீறுநன் குடையவள் மேனிபாகங் 
கூறுநன் குடையவன் குளிர்நகர்தான் 
நாறுநன் குரவிரி வண்டுகிண்டித் 
தேறலுண் டெழுதரு சிவபுரமே.

17-1/1212
மாறெதிர் வருதிரி புரமெரித்து 
நீறது வாக்கிய நிமலன்நகர் 
நாறுடை நடுபவர் உழவரொடுஞ் 
சேறுடை வயலணி சிவபுரமே.

18-1/1213
ஆவிலைந் தமர்ந்தவன் அரிவையொடு 
மேவிநன் கிருந்ததொர் வியனகர்தான் 
பூவில்வண் டமர்தரு பொய்கையன்னச் 
சேவல்தன் பெடைபுல்கு சிவபுரமே.

19-1/1214
எழின்மலை யெடுத்தவல் லிராவணன்றன் 
முழுவலி யடக்கிய முதல்வன்நகர் 
விழவினி லெடுத்தவெண் கொடிமிடைந்து 
செழுமுகி லடுக்கும்வண் சிவபுரமே.

20-1/1215
சங்கள வியகையன் சதுர்முகனும் 
அங்கள வறிவரி யவன்நகர்தான் 
கங்குலும் பறவைகள் கமுகுதொறுஞ் 
செங்கனி நுகர்தரு சிவபுரமே.

21-1/1216
மண்டையின் குண்டிகை மாசுதரும் 
மிண்டரை விலக்கிய விமலன்நகர் 
பண்டமர் தருபழங் காவிரியின் 
தெண்டிரை பொருதெழு சிவபுரமே.

22-1/1217
சிவனுறை தருசிவ புரநகரைக் 
கவுணியர் குலபதி காழியர்கோன் 
தவமல்கு தமிழிவை சொல்லவல்லார் 
நவமொடு சிவகதி நண்ணுவரே.

23-1/1348
கலைமலி யகலல்குல் அரிவைதன் உருவினன் 
முலைமலி தருதிரு வுருவம துடையவன் 
சிலைமலி மதில்பொதி சிவபுர நகர்தொழ 
இலைநலி வினையிரு மையுமிடர் கெடுமே.

24-1/1349
படரொளி சடையினன் விடையினன் மதிலவை 
சுடரெரி கொளுவிய சிவனவன் உறைபதி 
திடலிடு புனல்வயல் சிவபுரம் அடையநம் 
இடர்கெடும் உயர்கதி பெறுவது திடனே.

25-1/1350
வரைதிரி தரவர வகடழ லெழவரு 
நுரைதரு கடல்விடம் நுகர்பவன் எழில்திகழ் 
திரைபொரு புனலரி சிலதடை சிவபுரம் 
உரைதரும் அடியவர் உயர்கதி யினரே.

26-1/1351
துணிவுடை யவர்சுடு பொடியினர் உடலடு 
பிணியடை விலர்பிற வியுமற விசிறுவர் 
தணிவுடை யவர்பயில் சிவபுரம் மருவிய 
மணிமிட றனதடி இணைதொழு மவரே.

27-1/1352
மறையவன் மதியவன் மலையவன் நிலையவன் 
நிறையவன் உமையவள் மகிழ்நடம் நவில்பவன் 
இறையவன் இமையவர் பணிகொடு சிவபுரம் 
உறைவென உடையவன் எமையுடை யவனே.

28-1/1353
முதிர்சடை யிளமதி நதிபுனல் பதிவுசெய் 
ததிர்கழல் ஒலிசெய வருநடம் நவில்பவன் 
எதிர்பவர் புரமெய்த இணையிலி யணைபதி 
சதிர்பெறும் உளமுடை யவர்சிவ புரமே.

29-1/1354
வடிவுடை மலைமகள் சலமக ளுடனமர் 
பொடிபடும் உழையதள் பொலிதிரு வுருவினன் 
செடிபடு பலிதிரி சிவனுறை சிவபுரம் 
அடைதரும் அடியவர் அருவினை யிலரே.

30-1/1355
கரமிரு பதுமுடி யொருபதும் உடையவன் 
உரம்நெரி தரவரை யடர்வுசெய் தவனுறை 
பரனென அடியவர் பணிதரு சிவபுர 
நகரது புகுதல்நம் உயர்கதி யதுவே.

31-1/1356
அன்றிய லுருவுகொள் அரியய னெனுமவர் 
சென்றள விடலரி யவனுறை சிவபுரம் 
என்றிரு பொழுதுமுன் வழிபடு மவர்துயர் 
ஒன்றிலர் புகழொடும் உடையரிவ் வுலகே.

32-1/1357
புத்தரொ டமணர்கள் அறவுரை புறவுரை 
வித்தக மொழிகில விடையுடை யடிகள்தம் 
இத்தவம் முயல்வுறில் இறைவன சிவபுரம் 
மெய்த்தக வழிபடல் விழுமிய குணமே.

33-1/1358
புந்தியர் மறைநவில் புகலிமன் ஞானசம் 
பந்தன தமிழ்கொடு சிவபுர நகருறை 
எந்தையை யுரைசெய்த இசைமொழி பவர்வினை 
சிந்திமு னுறவுயர் கதிபெறு வர்களே.

34-6/7104
வானவன்காண் வானவர்க்கும் மேலா னான்காண்
வடமொழியுந் தென்றமிழும் மறைகள் நான்கும்
ஆனவன்காண் ஆனைந்து மாடி னான்காண்
ஐயன்காண் கையிலன லேந்தி யாடுங்
கானவன்காண் கானவனுக் கருள்செய் தான்காண்
கருதுவார் இதயத்துக் கமலத் தூறுந்
தேனவன்காண் சென்றடையாச் செல்வன் றான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

35-6/7105
நக்கன்காண் நக்கரவ மரையி லார்த்த
நாதன்காண் பூதகண மாட ஆடுஞ்
சொக்கன்காண் கொக்கிறகு சூடி னான்காண்
துடியிடையாள் துணைமுலைக்குச் சேர்வ தாகும்
பொக்கன்காண் பொக்கணத்த வெண்ணீற் றான்காண்
புவனங்கள் மூன்றினுக்கும் பொருளாய் நின்ற
திக்கன்காண் செக்கரது திகழு மேனிச்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

36-6/7106
வம்பின்மலர்க் குழலுமையாள் மணவா ளன்காண்
மலரவன்மால் காண்பரிய மைந்தன் றான்காண்
கம்பமதக் கரிபிளிற வுரிசெய் தோன்காண்
கடல்நஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டத் தான்காண்
அம்பர்நகர்ப் பெருங்கோயி லமர்கின் றான்காண்
அயவந்தி யுள்ளான்காண் ஐயா றன்காண்
செம்பொனெனத் திகழ்கின்ற உருவத் தான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

37-6/7107
பித்தன்காண் தக்கன்றன் வேள்வி யெல்லாம்
பீடழியச் சாடி யருள்கள் செய்த
முத்தன்காண் முத்தீயு மாயி னான்காண்
முனிவர்க்கும் வானவர்க்கும் முதலாய் மிக்க
அத்தன்காண் புத்தூரி லமர்ந்தான் றான்காண்
அரிசிற் பெருந்துறையே ஆட்சி கொண்ட
சித்தன்காண் சித்தீச் சரத்தான் றான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

38-6/7108
தூயவன்காண் நீறு துதைந்த மேனி
துளங்கும் பளிங்கனைய சோதி யான்காண்
தீயவன்காண் தீயவுணர் புரஞ்செற் றான்காண்
சிறுமான்கொள் செங்கையெம் பெருமான் றான்காண்
ஆயவன்காண் ஆரூரி லம்மான் றான்காண்
அடியார்கட் காரமுத மாயி னான்காண்
சேயவன்காண் சேமநெறி யாயி னான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

39-6/7109
பாரவன்காண் பாரதனிற் பயிரா னான்காண்
பயிர்வளர்க்குந் துளியவன்காண் துளியில் நின்ற
நீரவன்காண் நீர்சடைமேல் நிகழ்வித் தான்காண்
நிலவேந்தர் பரிசாக நினைவுற் றோங்கும்
பேரவன்காண் பிறையெயிற்று வெள்ளைப் பன்றி
பிரியாது பலநாளும் வழிபட் டேத்துஞ்
சீரவன்காண் சீருடைய தேவர்க் கெல்லாஞ்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

40-6/7110
வெய்யவன்காண் வெய்யகன லேந்தி னான்காண்
வியன்கெடில வீரட்டம் மேவி னான்காண்
மெய்யவன்காண் பொய்யர்மனம் விரவா தான்காண்
வீணையோ டிசைந்துமிகு பாடல் மிக்க
கையவன்காண் கையில்மழு வேந்தி னான்காண்
காமரங்கம் பொடிவீழ்த்த கண்ணி னான்காண்
செய்யவன்காண் செய்யவளை மாலுக் கீந்த
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.

41-6/7111
கலையாரு நுலங்க மாயி னான்காண்
கலைபயிலுங் கருத்தன்காண் திருத்த மாகி
மலையாகி மறிகடலேழ் சூழ்ந்து நின்ற
மண்ணாகி விண்ணாகி நின்றான் றான்காண்
தலையாய மலையெடுத்த தகவி லோனைத்
தகர்ந்துவிழ ஒருவிரலாற் சாதித் தாண்ட
சிலையாரும் மடமகளோர் கூறன் றான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.
Thiruvidaivoi