HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/108
சடையார்புன லுடையானொரு சரிகோவண முடையான் 
படையார்மழு வுடையான்பல பூதப்படை யுடையான் 
மடமான்விழி யுமைமாதிடம் உடையானெனை யுடையான் 
விடையார்கொடி யுடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.

2-1/109
ஈறாய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணாண்குண மூன்றாய் 
மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை ஐந்தாய் 
ஆறார்சுவை ஏழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய் 
வேறாயுடன் ஆனானிடம் வீழிம்மிழ லையே.

3-1/110
வம்மின்னடி யீர்நாண்மல ரிட்டுத்தொழு துய்ய 
உம்மன்பினொ டெம்மன்புசெய் தீசன்னுறை கோயில் 
மும்மென்றிசை முரல்வண்டுகள் கொண்டித்திசை யெங்கும் 
விம்மும்பொழில் சூழ்தண்வயல் வீழிம்மிழ லையே.

4-1/111
பண்ணும்பதம் ஏழும்பல வோசைத்தமி ழவையும் 
உண்ணின்றதொர் சுவையும்முறு தாளத்தொலி பலவும் 
மண்ணும்புனல் உயிரும்வரு காற்றுஞ்சுடர் மூன்றும் 
விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.

5-1/112
ஆயாதன சமயம்பல அறியாதவன் நெறியின் 
தாயானவன் உயிர்கட்குமுன் தலையானவன் மறைமுத் 
தீயானவன் சிவனெம்மிறை செல்வத்திரு வாரூர் 
மேயானவன் உறையும்மிடம் வீழிம்மிழ லையே.

6-1/113
கல்லால்நிழற் கீழாயிடர் காவாயென வானோர் 
எல்லாம்ஒரு தேராயயன் மறைபூட்டிநின் றுய்ப்ப 
வல்லாய்எரி காற்றீர்க்கரி கோல்வாசுகி நாண்கல் 
வில்லால்எயில் எய்தானிடம் வீழிம்மிழ லையே.

7-1/114
கரத்தான்மலி சிரத்தான்கரி யுரித்தாயதொர் படத்தான் 
புரத்தார்பொடி படத்தன்னடி பணிமூவர்கட் கோவா 
வரத்தான்மிக அளித்தானிடம் வளர்புன்னைமுத் தரும்பி 
விரைத்தாதுபொன் மணியீன்றணி வீழிம்மிழ லையே.

8-1/115
முன்னிற்பவர் இல்லாமுரண் அரக்கன்வட கயிலை 
தன்னைப்பிடித் தெடுத்தான்முடி தடந்தோளிற வு[ன்றிப் 
பின்னைப்பணிந் தேத்தப்பெரு வாள்பேரொடு கொடுத்த 
மின்னிற்பொலி சடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.

9-1/116
பண்டேழுல குண்டானவை கண்டானுமுன் னறியா 
ஒண்டீயுரு வானானுறை கோயில்நிறை பொய்கை 
வண்டாமரை மலர்மேல்மட அன்னந்நடை பயில 
வெண்டாமரை செந்தாதுதிர் வீழிம்மிழ லையே.

10-1/117
மசங்கற்சமண் மண்டைக்கையர் குண்டக்குண மிலிகள் 
இசங்கும்பிறப் பறுத்தானிடம் இருந்தேன்களித் திரைத்துப் 
பசும்பொற்கிளி களிமஞ்ஞைகள் ஒளிகொண்டெழு பகலோன் 
விசும்பைப்பொலி விக்கும்பொழில் வீழிம்மிழ லையே.

11-1/118
வீழிம்மிழ லைம்மேவிய விகிர்தன்றனை விரைசேர் 
காழிந்நகர்க் கலைஞானசம் பந்தன்தமிழ் பத்தும் 
யாழின்னிசை வல்லார்சொலக் கேட்டாரவ ரெல்லாம் 
(மூ)ஊழின்மலி வினைபோயிட உயர்வானடை வாரே. 
(மூ) ஊழின்வலி என்றும் பாடம்.

12-1/206
தடநில வியமலை நிறுவியொர் 
தழலுமிழ் தருபட அரவுகொ 
டடல்அசு ரரொடம ரர்கள்அலை 
கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின 
விடமடை தருமிட றுடையவன் 
விடைமிசை வருமவ னுறைபதி 
திடமலி தருமறை முறையுணர் 
மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.

13-1/207
தரையொடு திவிதல நலிதரு 
தகுதிற லுறுசல தரனது 
வரையன தலைவிசை யொடுவரு 
திகிரியை அரிபெற அருளினன் 
உரைமலி தருசுர நதிமதி 
பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு 
திரைமலி கடல்மண லணிதரு 
பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே.

14-1/208
மலைமகள் தனையிகழ் வதுசெய்த 
மதியறு சிறுமன வனதுயர் 
தலையினொ டழலுரு வனகரம் 
அறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி 
கலைநில வியபுல வர்களிடர் 
களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு 
சிலைமலி மதில்புடை தழுவிய 
திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே.

15-1/209
மருவலர் புரமெரி யினின்மடி 
தரவொரு கணைசெல நிறுவிய 
பெருவலி யினன்நலம் மலிதரு 
கரனுர மிகுபிணம் அமர்வன 
இருளிடை யடையுற வொடுநட 
விசையுறு பரனினி துறைபதி 
தெருவினில் வருபெரு விழவொலி 
மலிதர வளர்திரு மிழலையே.

16-1/210
அணிபெறு வடமர நிழலினி 
லமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள் 
பணிதர அறநெறி மறையொடு 
மருளிய பரனுறை விடமொளி 
மணிபொரு வருமர கதநில 
மலிபுன லணைதரு வயலணி 
திணிபொழில் தருமணம் மதுநுக 
ரறுபத முரல்திரு மிழலையே.

17-1/211
வசையறு வலிவன சரவுரு 
வதுகொடு நினைவரு தவமுயல் 
விசையன திறன்மலை மகளறி 
வுறுதிற லமர்மிடல்கொடுசெய்து 
அசைவில படையருள் புரிதரு 
மவனுறை பதியது மிகுதரு 
திசையினின் மலர்குல வியசெறி 
பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே.

18-1/212
நலமலி தருமறை மொழியொடு 
நதியுறு புனல்புகை ஒளிமுதல் 
மலரவை கொடுவழி படுதிறன் 
மறையவ னுயிரது கொளவரு 
சலமலி தருமற லிதனுயிர் 
கெடவுதை செய்தவர னுறைபதி 
(மூ)திலகமி தெனவுல குகள்புகழ் 
தருபொழி லணிதிரு மிழலையே. 
(மூ) திலதமிதென என்றும் பாடம்.

19-1/213
அரனுறை தருகயி லையைநிலை 
குலைவது செய்ததச முகனது 
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் 
நிறுவிய கழலடி யுடையவன் 
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் 
வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய 
சிரமது கொடுபலி திரிதரு 
சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே.

20-1/214
அயனொடும் எழிலமர் மலர்மகள் 
மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர் 
பயமுறு வகைதழல் நிகழ்வதொர் 
படியுரு வதுவர வரன்முறை 
சயசய வெனமிகு துதிசெய 
வெளியுரு வியவவ னுறைபதி 
செயநில வியமதில் மதியது 
தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே.

21-1/215
இகழுரு வொடுபறி தலைகொடு 
மிழிதொழில் மலிசமண் விரகினர் 
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் 
கெடஅடி யவர்மிக அருளிய 
புகழுடை யிறையுறை பதிபுன 
லணிகடல் புடைதழு வியபுவி 
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் 
செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே.

22-1/216
சினமலி கரியுரி செய்தசிவ 
னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு 
தனமனர் சிரபுர நகரிறை 
தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும் 
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் 
மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள் 
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர 
இருநில னிடையினி தமர்வரே.

23-1/371
அரையார் விரிகோ வணஆடை 
நரையார் விடைய[ர் திநயந்தான் 
விரையார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
உரையால் உணர்வார் உயர்வாரே.

24-1/372
புனைதல் புரிபுன் சடைதன்மேல் 
கனைதல் லொருகங் கைகரந்தான் 
வினையில் லவர்வீ ழிம்மிழலை 
நினைவில் லவர்நெஞ் சமும்நெஞ்சே.

25-1/373
அழவல் லவரா டியும்பாடி 
எழவல் லவரெந் தையடிமேல் 
விழவல் லவர்வீ ழிம்மிழலை 
தொழவல் லவர்நல் லவர்தொண்டே.

26-1/374
உரவம் புரிபுன் சடைதன்மேல் 
அரவம் மரையார்த் தஅழகன் 
விரவும் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
பரவும் மடியார் அடியாரே.

27-1/375
கரிதா கியநஞ் சணிகண்டன் 
வரிதா கியவண் டறைகொன்றை 
விரிதார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
உரிதா நினைவார் உயர்வாரே.

28-1/376
சடையார் பிறையான் சரிபூதப் 
படையான் கொடிமே லதொர்பைங்கண் 
விடையான் உறைவீ ழிம்மிழலை 
அடைவார் அடியார் அவர்தாமே.

29-1/377
செறியார் கழலுஞ் சிலம்பார்க்க 
நெறியார் குழலா ளொடுநின்றான் 
வெறியார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
அறிவார் அவலம் அறியாரே.

30-1/378
உளையா வலியொல் கஅரக்கன் 
வளையா விரலூன் றியமைந்தன் 
விளையார் வயல்வீ ழிம்மிழலை 
அளையா வருவா ரடியாரே.

31-1/379
மருள்செய் திருவர் மயலாக 
அருள்செய் தவனார் அழலாகி 
வெருள்செய் தவன்வீ ழிம்மிழலை 
தெருள்செய் தவர்தீ வினைதேய்வே.

32-1/380
துளங்குந் நெறியா ரவர்தொன்மை 
வளங்கொள் ளன்மின்புல் லமண்தேரை 
விளங்கும் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
உளங்கொள் பவர்தம் வினையோய்வே.

33-1/381
நளிர்கா ழியுள்ஞான சம்பந்தன் 
குளிரார் சடையான் அடிகூற 
மிளிரார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
கிளர்பா டல்வல்லார்க் கிலைகேடே.

34-1/882
இரும்பொன் மலைவில்லா எரியம் பாநாணில் 
திரிந்த புரமூன்றுஞ் செற்றான் உறைகோயில் 
தெரிந்த அடியார்கள் சென்ற திசைதோறும் 
விரும்பி யெதிர்கொள்வார் வீழி மிழலையே.

35-1/883
வாதைப் படுகின்ற வானோர் துயர்தீர 
ஓதக் கடல்நஞ்சை உண்டான் உறைகோயில் 
கீதத் திசையோடுங் கேள்விக் கிடையோடும் 
வேதத் தொலியோவா வீழி மிழலையே.

36-1/884
பயிலும் மறையாளன் தலையிற் பலிகொண்டு 
துயிலும் பொழுதாடுஞ் சோதி யுறைகோயில் 
மயிலும் மடமானும் மதியும் மிளவேயும் 
வெயிலும் பொலிமாதர் வீழி மிழலையே.

37-1/885
இரவன் பகலோனும் எச்சத் திமையோரை 
நிரவிட் டருள்செய்த நிமலன் உறைகோயில் 
குரவஞ் சுரபுன்னை குளிர்கோங் கிளவேங்கை 
விரவும் பொழிலந்தண் வீழி மிழலையே.

38-1/886
கண்ணிற் கனலாலே காமன் பொடியாகப் 
பெண்ணுக் கருள்செய்த பெருமான் உறைகோயில் 
மண்ணிற் பெருவேள்வி வளர்தீப் புகைநாளும் 
விண்ணிற் புயல்காட்டும் வீழி மிழலையே.

39-1/887
மாலா யிரங்கொண்டு மலர்க்கண் ணிடஆழி 
ஏலா வலயத்தோ டீந்தான் உறைகோயில் 
சேலா கியபொய்கைச் செழுநீர்க் கமலங்கள் 
மேலா லெரிகாட்டும் வீழி மிழலையே.

40-1/888
மதியால் வழிபட்டான் வாணாள் கொடுபோவான் 
கொதியா வருகூற்றைக் குமைத்தான் உறைகோயில் 
நெதியான் மிகுசெல்வர் நித்த நியமங்கள் 
விதியால் நிற்கின்றார் வீழி மிழலையே.

41-1/889
எடுத்தான் தருக்கினை இழித்தான் விரலூன்றிக் 
கொடுத்தான் வாள்ஆளாக் கொண்டான் உறைகோயில் 
படித்தார் மறைவேள்வி பயின்றார் பாவத்தை 
விடுத்தார் மிகவாழும் வீழி மிழலையே.

42-1/890
கிடந்தான் இருந்தானுங் கீழ்மேல் காணாது 
தொடர்ந்தாங் கவரேத்தச் சுடரா யவன்கோயில் 
படந்தாங் கரவல்குல் பவளத் துவர்வாய்மேல் 
விடந்தாங் கியகண்ணார் வீழி மிழலையே.

43-1/891
சிக்கார் துவராடைச் சிறுதட் டுடையாரும் 
நக்காங் கலர்தூற்றும் நம்பான் உறைகோயில் 
தக்கார் மறைவேள்வித் தலையா யுலகுக்கு 
மிக்கார் அவர்வாழும் வீழி மிழலையே.

44-1/892
மேனின் றிழிகோயில் வீழி மிழலையுள் 
ஏனத் தெயிற்றானை எழிலார் பொழில்காழி 
ஞானத் துயர்கின்ற நலங்கொள் சம்பந்தன் 
வாய்மைத் திவைசொல்ல வல்லோர் நல்லோரே.

45-1/992
வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர் 
மாசின் மிழலையீர், ஏச லில்லையே.

46-1/993
இறைவ ராயினீர், மறைகொள் மிழலையீர் 
கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே.

47-1/994
செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர் 
பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே.

48-1/995
நீறு பூசினீர், ஏற தேறினீர் 
கூறு மிழலையீர், பேறும் அருளுமே.

49-1/996
காமன் வேவவோர், தூமக் கண்ணினீர் 
நாம மிழலையீர், சேமம் நல்குமே.

50-1/997
பிணிகொள் சடையினீர், மணிகொள் மிடறினீர் 
அணிகொள் மிழலையீர், பணிகொண் டருளுமே.

51-1/998
மங்கை பங்கினீர், துங்க மிழலையீர் 
கங்கை முடியினீர், சங்கை தவிர்மினே.

52-1/999
அரக்கன் நெரிதர, இரக்க மெய்தினீர் 
பரக்கு மிழலையீர், கரக்கை தவிர்மினே.

53-1/1000
அயனும் மாலுமாய், முயலும் முடியினீர் 
இயலும் மிழலையீர், பயனும் அருளுமே.

54-1/1001
பறிகொள் தலையினார், அறிவ தறிகிலார் 
வெறிகொள் மிழலையீர், பிரிவ தரியதே.

55-1/1002
காழி மாநகர், வாழி சம்பந்தன் 
வீழி மிழலைமேல், தாழும் மொழிகளே.

56-1/1337
அலர்மகள் மலிதர அவனியில் நிகழ்பவர் 
மலர்மலி குழலுமை தனையிடம் மகிழ்பவர் 
நலம்மலி யுருவுடை யவர்நகர் மிகுபுகழ் 
நிலமலி மிழலையை நினையவ லவரே.

57-1/1338
இருநில மிதன்மிசை யெழில்பெறும் உருவினர் 
கருமலி தருமிகு புவிமுதல் உலகினில் 
இருளறு மதியினர் இமையவர் தொழுதெழு 
நிருபமன் மிழலையை நினையவ லவரே.

58-1/1339
கலைமகள் தலைமகன் இவனென வருபவர் 
அலைமலி தருபுனல் அரவொடு நகுதலை 
இலைமலி யிதழியு மிசைதரு சடையினர் 
நிலைமலி மிழலையை நினையவ லவரே.

59-1/1340
மாடமர் சனமகிழ் தருமனம் உடையவர் 
காடமர் கழுதுக ளவைமுழ வொடுமிசை 
பாடலின் நவில்பவர் மிகுதரும் உலகினில் 
நீடமர் மிழலையை நினையவ லவரே.

60-1/1341
புகழ்மகள் துணையினர் புரிகுழல் உமைதனை 
இகழ்வுசெய் தவனுடை யெழின்மறை வழிவளர் 
முகமது சிதைதர முனிவுசெய் தவன்மிகு 
நிகழ்தரு மிழலையை நினையவ லவரே.

61-1/1342
1342 
அன்றினர் அரியென வருபவர் அரிதினில் 
ஒன்றிய திரிபுரம் ஒருநொடி யினிலெரி 
சென்றுகொள் வகைசிறு முறுவல்கொ டொளிபெற 
நின்றவன் மிழலையை நினையவ லவரே.

62-1/1343
கரம்பயில் கொடையினர் கடிமல ரயனதொர் 
சிரம்பயில் வறவெறி சிவனுறை செழுநகர் 
வரம்பயில் கலைபல மறைமுறை யறநெறி 
நிரம்பினர் மிழலையை நினையவ லவரே.

63-1/1344
ஒருக்கிய வுணர்வினொ டொளிநெறி செலுமவர் 
அரக்கன்நன் மணிமுடி யொருபதும் இருபது 
கரக்கன நெரிதர மலரடி விரல்கொடு 
நெருக்கினன் மிழலையை நினையவ லவரே.

64-1/1345
அடியவர் குழுமிட அவனியில் நிகழ்பவர் 
கடிமலர் அயனரி கருதரு வகைதழல் 
வடிவுரு வியல்பினொ டுலகுகள் நிறைதரு 
நெடியவன் மிழலையை நினையவ லவரே.

65-1/1346
மன்மத னெனவொளி பெறுமவர் மருதமர் 
வன்மலர் துவருடை யவர்களும் மதியிலர் 
துன்மதி யமணர்கள் தொடர்வரு மிகுபுகழ் 
நின்மலன் மிழலையை நினையவ லவரே.

66-1/1347
நித்திலன் மிழலையை நிகரிலி புகலியுள் 
வித்தக மறைமலி தமிழ்விர கனமொழி 
பத்தியில் வருவன பத்திவை பயில்வொடு 
கற்றுவல் லவருல கினிலடி யவரே.

67-1/1416
ஏரிசையும் வடவாலின் கீழிருந்தங் 
கீரிருவர்க் கிரங்கிநின்று 
நேரியநான் மறைப்பொருளை யுரைத்தொளிசேர் 
நெறியளித்தோன் நின்றகோயில் 
பாரிசையும் பண்டிதர்கள் பன்னா?ளும் 
பயின்றோது மோசைகேட்டு 
வேரிமலி பொழிற்கிள்ளை வேதங்கள் 
பொருள்சொல்லும் மிழலையாமே.

68-1/1417
பொறியரவ மதுசுற்றிப் பொருப்பேமத் 
தாகப்புத் தேளிர்கூடி 
மறிகடலைக் கடைந்திட்ட விடமுண்ட 
கண்டத்தோன் மன்னுங்கோயில் 
செறியிதழ்த்தா மரைத்தவிசிற் றிகழ்ந்தோங்கு 
மிலைக்குடைக்கீழ்ச் செய்யார்செந்நெல் 
வெறிகதிர்ச்சா மரையிரட்ட இளவன்னம் 
வீற்றிருக்கும் மிழலையாமே.

69-1/1418
எழுந்துலகை நலிந்துழலும் அவுணர்கள்தம் 
புரமூன்றும் எழிற்கண்நாடி 
உழந்துருளும் அளவையினொள் ளெரிகொளவெஞ் 
சிலைவளைத்தோன் உறையுங்கோயில் 
கொழுந்தரளம் நகைகாட்டக் கோகநதம் 
முகங்காட்டக் குதித்துநீர்மேல் 
விழுந்தகயல் விழிகாட்ட விற்பவளம் 
வாய்காட்டும் மிழலையாமே.

70-1/1419
உரைசேரும் எண்பத்து நான்குநு 
றாயிரமாம் யோனிபேதம் 
நிரைசேரப் படைத்தவற்றின் உயிர்க்குயிராய் 
அங்கங்கே நின்றான்கோயில் 
வரைசேரும் முகில்முழவ மயில்கள்பல 
நடமாட வண்டுபாட 
விரைசேர்பொன் னிதழிதர மென்காந்தள் 
கையேற்கும் மிழலையாமே.

71-1/1420
காணுமா றரியபெரு மானாகிக் 
காலமாய்க் குணங்கள்மூன்றாய்ப் 
பேணுமூன் றுருவாகிப் பேருலகம் 
படைத்தளிக்கும் பெருமான்கோயில் 
தாணுவாய் நின்றபர தத்துவனை 
உத்தமனை இறைஞ்சீரென்று 
வேணுவார் கொடிவிண்ணோர் தமைவிளிப்ப 
போலோங்கு மிழலையாமே.

72-1/1421
அகனமர்ந்த அன்பினராய் அறுபகைசெற் 
றைம்புலனும் அடக்கிஞானப் 
புகலுடையோர் தம்முள்ளப் புண்டரிகத் 
துள்ளிருக்கும் புராணர்கோயில் 
தகவுடைநீர் மணித்தலத்துச் சங்குளவர்க் 
கந்திகழச் சலசத்தீயுள் 
மிகவுடைய புன்குமலர்ப் பொரியட்ட 
மணஞ்செய்யும் மிழலையாமே.

73-1/1422
ஆறாடு சடைமுடியன் அனலாடு 
மலர்க்கையன் இமயப்பாவை 
கூறாடு திருவுருவன் கூத்தாடுங் 
குணமுடையோன் குளிருங்கோயில் 
சேறாடு செங்கழுநீர்த் தாதாடி 
மதுவுண்டு சிவந்தவண்டு 
வேறாய உருவாகிச் செவ்வழிநற் 
பண்பாடும் மிழலையாமே.

74-1/1423
கருப்பமிகும் உடலடர்த்துக் காலூன்றிக் 
கைமறித்துக் கயிலையென்னும் 
பொருப்பெடுக்க லுறுமரக்கன் பொன்முடிதோள் 
நெரித்தவிரற் புனிதர்கோயில் 
தருப்பமிகு சலந்தரன்றன் உடல்தடிந்த 
சக்கரத்தை வேண்டியீண்டு 
விருப்பொடுமால் வழிபாடு செய்யவிழி 
விமானஞ்சேர் மிழலையாமே.

75-1/1424
செந்தளிர்மா மலரோனுந் திருமாலும் 
ஏனமொடு அன்னமாகி 
அந்தமடி காணாதே அவரேத்த 
வெளிப்பட்டோ ன் அமருங்கோயில் 
புந்தியினான் மறைவழியே புற்பரப்பி 
நெய்சமிதை கையிற்கொண்டு 
வெந்தழலின் வேட்டுலகின் மிகவளிப்போர் 
சேருமூர் மிழலையாமே.

76-1/1425
எண்ணிறந்த அமணர்களும் இழிதொழில்சேர் 
சாக்கியரும் என்றுந்தன்னை 
நண்ணரிய வகைமயக்கித் தன்னடியார்க் 
கருள்புரியும் நாதன்கோயில் 
பண்ணமரும் மென்மொழியார் பாலகரைப் 
பாராட்டும் ஓசைகேட்டு 
விண்ணவர்கள் வியப்பெய்தி விமானத்தோ 
டும்மிழியும் மிழலையாமே.

77-1/1426
மின்னியலும் மணிமாடம் மிடைவீழி 
மிழலையான் விரையார்பாதஞ் 
சென்னிமிசைக் கொண்டொழுகுஞ் சிரபுரக்கோன் 
செழுமறைகள் பயிலும்நாவன் 
பன்னியசீர் மிகுஞான சம்பந்தன் 
பரிந்துரைத்த பத்துமேத்தி 
இன்னிசையாற் பாடவல்லார் இருநிலத்தில் 
ஈசனெனும் இயல்பினோரே.

78-3/2889
கேள்வியர் நாடொறும் ஓதும்நல் வேதத்தர் கேடிலா 
வேள்விசெய் அந்தணர் வேதியர் வீழிமி ழலையார் 
வாழியர் தோற்றமுங் கேடும்வைப் பாருயிர் கட்கெலாம் 
ஆழியர் தம்மடி போற்றியென் பார்கட்க ணியரே.

79-3/2890
கல்லின்நற் பாவையோர் பாகத்தர் காதலித் தேத்திய 
மெல்லினத் தார்பக்கல் மேவினர் வீழிமி ழலையார் 
நல்லினத் தார்செய்த வேள்விசெ குத்தெழு ஞாயிற்றின் 
பல்லனைத் துந்தகர்த் தாரடி யார்பாவ நாசரே.

80-3/2891
நஞ்சினை யுண்டிருள் கண்டர்பண் டந்தக னைச்செற்ற 
வெஞ்சின மூவிலைச் சூலத்தர் வீழிமி ழலையார் 
அஞ்சனக் கண்ணுமை பங்கினர் கங்கையங் காடிய 
மஞ்சனச் செஞ்சடை யாரென வல்வினை மாயுமே.

81-3/2892
கலையிலங் கும்மழு கட்டங்கம் கண்டிகை குண்டலம் 
விலையிலங் கும்மணி மாடத்தர் வீழிமி ழலையார் 
தலையிலங் கும்பிறை தாழ்வடஞ் சூலந் தமருகம் 
அலையிலங் கும்புன லேற்றவர்க் கும்மடி யார்க்குமே.

82-3/2893
பிறையுறு செஞ்சடை யார்விடை யார்பிச்சை நச்சியே 
வெறியுறு நாட்பலி தேர்ந்துழல் வீழிமி ழலையார் 
முறைமுறை யாலிசை பாடுவா ராடிமுன் தொண்டர்கள் 
இறையுறை வாஞ்சியம் அல்லதெப் போதுமென் உள்ளமே.

83-3/2894
வசையறு மாதவங் கண்டுவ ரிசிலை வேடனாய் 
விசையனுக் கன்றருள் செய்தவர் வீழிமி ழலையார் 
இசைவர விட்டியல் கேட்பித்துக் கல்லவ டமிட்டுத் 
திசைதொழு தாடியும் பாடுவார் சிந்தையுட் சேர்வரே.

84-3/2895
சேடர்விண் ணோர்கட்குத் தேவர்நல் மூவிரு தொன்னுலர் 
வீடர்முத் தீயர்நால் வேதத்தர் வீழிமி ழலையார் 
காடரங் காவுமை காணஅண் டத்திமை யோர்தொழ 
நாடக மாடியை யேத்தவல் லார்வினை நாசமே.

85-3/2896
எடுத்தவன் மாமலைக் கீழவி ராவணன் வீழ்தர 
விடுத்தருள் செய்திசை கேட்டவர் வீழிமி ழலையார் 
படுத்துவெங் காலனைப் பால்வழி பாடுசெய் பாலற்குக் 
கொடுத்தனர் இன்பங் கொடுப்பர் தொழக்குறை வில்லையே.

86-3/2897
திக்கமர் நான்முகன் மாலண்டம் மண்டலந் தேடிட 
மிக்கமர் தீத்திர ளாயவர் வீழிமி ழலையார் 
சொக்கம தாடியும் பாடியும் பாரிடஞ் சூழ்தரும் 
நக்கர்தந் நாமந மச்சிவா யவ்வென்பார் நல்லரே.

87-3/2898
துற்றரை யார்துவ ராடையர் துப்புர வொன்றிலா 
வெற்றரை யார்அறி யாநெறி வீழிமி ழலையார் 
சொற்றெரி யாப்பொருள் சோதிக்கப் பால்நின்ற சோதிதான் 
மற்றறி யாவடி யார்கள்தஞ் சிந்தையுள் மன்னுமே.

88-3/2899
வேதியர் கைதொழு வீழிமி ழலைவி ரும்பிய 
ஆதியை வாழ்பொழில் காழியுள் ஞானசம் பந்தனாய்ந் 
தோதிய ஒண்டமிழ் பத்திவை யுற்றுரை செய்பவர் 
மாதியல் பங்கன் மலரடி சேரவும் வல்லரே.

89-3/3657
சீர்மருவு தேசினொடு தேசமலி செல்வமறை யோர்கள்பணியத்
தார்மருவு கொன்றையணி தாழ்சடையி னானமர்ச யங்கொள்பதிதான்
பார்மருவு பங்கயமு யர்ந்தவயல் சூழ்பழன நீடஅருகே
கார்மருவு வெண்கனக மாளிகை கவின்பெருகு வீழிநகரே.

90-3/3658
பட்டமுழ விட்டபணி லத்தினொடு பன்மறைகள் ஓதுபணிநற்
சிட்டர்கள் சயத்துதிகள் செய்யவருள் செய்தழல்கொள் மேனியவனுர்
மட்டுலவு செங்கமல வேலிவயல் செந்நெல்வளர் மன்னுபொழில்வாய்
விட்டுலவு தென்றல்விரை நாறுபதி வேதியர்கள் வீழிநகரே.

91-3/3659
மண்ணிழி சுரர்க்குவளம் மிக்கபதி மற்றுமுள மன்னுயிர்களுக்
கெண்ணிழிவில் இன்பநிகழ் வெய்தஎழி லார்பொழில் இலங்கறுபதம்
பண்ணிழிவி லாதவகை பாடமட மஞ்ஞைநட மாடஅழகார்
விண்ணிழி விமானமுடை விண்ணவர் பிரான்மருவு வீழிநகரே.

92-3/3660
செந்தமிழர் தெய்வமறை நாவர்செழு நன்கலை தெரிந்தவவரோ
டந்தமில் குணத்தவர்கள் அர்ச்சனைகள் செய்யஅமர் கின்றஅரனுர்
கொந்தலர் பொழிற்பழன வேலிகுளிர் தண்புனல் வளம்பெருகவே
வெந்திறல் விளங்கிவளர் வேதியர் விரும்புபதி வீழிநகரே.

93-3/3661
பூதபதி யாகிய புராணமுனி புண்ணியநன் மாதைமருவிப்
பேதமதி லாதவகை பாகமிக வைத்தபெரு மானதிடமாம்
மாதவர்கள் அன்னமறை யாளர்கள் வளர்த்தமலி வேள்வியதனால்
ஏதமதி லாதவகை இன்பம்அமர் கின்றஎழில் வீழிநகரே.

94-3/3662
மண்ணின்மறை யோர்மருவு வைதிகமும் மாதவமும் மற்றுமுலகத்
தெண்ணில்பொரு ளாயவை படைத்தஇமை யோர்கள்பெரு மானதிடமாம்
நண்ணிவரு நாவலர்கள் நாடொறும் வளர்க்கநிகழ் கின்றபுகழ்சேர்
விண்ணுலவு மாளிகை நெருங்கிவளர் நீள்புரிசை வீழிநகரே.

95-3/3663
மந்திரநன் மாமறையி னோடுவளர் வேள்விமிசை மிக்கபுகைபோய்
அந்தர விசும்பணவி அற்புத மெனப்படரும் ஆழியிருள்வாய்
மந்தரநன் மாளிகை நிலாவுமணி நீடுகதிர் விட்டஒளிபோய்
வெந்தழல் விளக்கென விரும்பினர் திருந்துபதி வீழிநகரே.

96-3/3664
ஆனவலி யிற்றசமு கன்றலைய ரங்கவணி யாழிவிரலால்
ஊனமரு யர்ந்தகுரு திப்புனலில் வீழ்தரவு ணர்ந்தபரனுர்
தேனமர் திருந்துபொழில் செங்கனக மாளிகை திகழ்ந்தமதிலோ
டானதிரு உற்றுவளர் அந்தணர் நிறைந்தஅணி வீழிநகரே.

97-3/3665
ஏனவுரு வாகிமண் இடந்தஇமை யோனுமெழி லன்னவுருவம்
ஆனவனும் ஆதியினொ டந்தமறி யாதஅழல் மேனியவனுர்
வானணவும் மாமதில் மருங்கலர் நெருங்கிய வளங்கொள்பொழில்வாய்
வேனலமர் வெய்திட விளங்கொளியின் மிக்கபுகழ் வீழிநகரே.

98-3/3666
குண்டமண ராகியொரு கோலமிகு பீலியொடு குண்டிகைபிடித்
தெண்டிசையு மில்லதொரு தெய்வமுள தென்பரது வென்னபொருளாம்
பண்டையய னன்னவர்கள் பாவனை விரும்புபரன் மேவுபதிசீர்
வெண்டரள வாள்நகைநன் மாதர்கள் விளங்குமெழில் வீழிநகரே.

99-3/3667
மத்தமலி கொன்றைவளர் வார்சடையில் வைத்தபரன் வீழிநகர்சேர்
வித்தகனை வெங்குருவில் வேதியன் விரும்புதமிழ் மாலைகள்வலார்
சித்திர விமானம்அமர் செல்வமலி கின்றசிவ லோகமருவி
அத்தகு குணத்தவர்க ளாகியனு போகமோடி யோகவரதே.

100-3/3712
மட்டொளி விரிதரு மலர்நிறை சுரிகுழல் மடவரல்
பட்டொளி மணியல்குல் உமையமை யுருவொரு பாகமாக்
கட்டொளிர் புனலொடு கடியர வுடனுறை முடிமிசை
விட்டொளி யுதிர்பிதிர் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே

101-3/3713
எண்ணிற வரிவளை நெறிகுழல் எழில்மொழி யிளமுலைப்
பெண்ணுறும் உடலினர் பெருகிய கடல்விட மிடறினர்
கண்ணுறு நுதலினர் கடியதோர் விடையினர் கனலினர்
விண்ணுறு பிறையணி சடையினர் பதிவிழி மிழலையே.

102-3/3714
மைத்தகு மதர்விழி மலைமகள் உருவொரு பாகமா
வைத்தவர் மதகரி யுரிவைசெய் தவர்தமை மருவினார்
தெத்தென இசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரும் அரவினர்
வித்தக நகுதலை யுடையவர் இடம்விழி மிழலையே.

103-3/3715
செவ்வழ லெனநனி பெருகிய வுருவினர் செறிதரு
கவ்வழல் அரவினர் கதிர்முதிர் மழுவினர் தொழுவிலா
முவ்வழல் நிசிசரர் விறலவை யழிதர முதுமதில்
வௌ;வழல் கொளநனி முனிபவர் பதிவிழி மிழலையே.

104-3/3716
பைங்கண தொருபெரு மழலைவெ ளேறினர் பலியெனா
எங்கணு முழிதர்வர் இமையவர் தொழுதெழும் இயல்பினர்
அங்கணர் அமரர்கள் அடியிணை தொழுதெழ ஆரமா
வெங்கண அரவினர் உறைதரு பதிவிழி மிழலையே.

105-3/3717
பொன்னன புரிதரு சடையினர் பொடியணி வடிவினர்
உன்னினர் வினையவை களைதலை மருவிய ஒருவனார்
தென்னென விசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரு மார்பினில்
மின்னென மிளிர்வதோர் அரவினர் பதிவிழி மிழலையே.

106-3/3718
அக்கினோ டரவரை யணிதிகழ் ஒளியதோ ராமைபூண்
டிக்குக மலிதலை கலனென இடுபலி யேகுவர்
கொக்கரை குழல்முழ விழவொடு மிசைவதோர் சரிதையர்
மிக்கவர் உறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.

107-3/3719
பாதமோர் விரலுற மலையடர் பலதலை நெரிதரப்
பூதமோ டடியவர் புனைகழல் தொழுதெழு புகழினர்
ஓதமோ டொலிதிரை படுகடல் விடமுடை மிடறினர்
வேதமோ டுறுதொழில் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே.

108-3/3720
நீரணி மலர்மிசை உறைபவன் நிறைகடல் உறுதுயில்
நாரண னெனஇவர் இருவரும் நறுமல ரடிமுடி
ஓருணர் வினர்செல லுறலரு முருவினோ டொளிதிகழ்
வீரணர் உறைவது வெறிகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.

109-3/3721
இச்சைய ரினிதென இடுபலி படுதலை மகிழ்வதோர்
பிச்சையர் பெருமையை யிறைபொழு தறிவென வுணர்விலர்
மொச்சைய அமணரும் முடைபடு துகிலரும் அழிவதோர்
விச்சைய ருறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.

110-3/3722
உன்னிய அருமறை யொலியினை முறைமிகு பாடல்செய்
இன்னிசை யவருறை யெழில்திகழ் பொழில்விழி மிழலையை
மன்னிய புகலியுள் ஞானசம் பந்தன வண்டமிழ்
சொன்னவர் துயரிலர் வியனுல குறுகதி பெறுவரே.

111-3/3853
வெண்மதி தவழ்மதில் மிழலையு ளீர்சடை
ஒண்மதி அணியுடை யீரே
ஒண்மதி அணியுடை யீருமை உணர்பவர்
கண்மதி மிகுவது கடனே.

112-3/3854
விதிவழி மறையவர் மிழலையு ளீர்நடம்
சதிவழி வருவதோர் சதிரே
சதிவழி வருவதோர் சதிருடை யீருமை
அதிகுணர் புகழ்வதும் அழகே.

113-3/3855
விரைமலி பொழிலணி மிழலையு ளீரொரு
வரைமிசை உறைவதும் வலதே
வரைமிசை உறைவதோர் வலதுடை யீருமை
உரைசெயும் அவைமறை யொலியே.

114-3/3856
விட்டெழில் பெறுபுகழ் மிழலையு ளீர்கையில்
இட்டெழில் பெறுகிற தெரியே
இட்டெழில் பெறுகிற தெரியுடை யீர்புரம்
அட்டது வரைசிலை யாலே.

115-3/3857
வேணிகர் கண்ணியர் மிழலையு ளீர்நல
பானிகர் உருவுடை யீரே
பானிகர் உருவுடை யீரும துடனுமை
தான்மிக உறைவது தவமே.

116-3/3858
விரைமலி பொழிலணி மிழலையு ளீர்சென்னி
நிரையுற அணிவது நெறியே
நிரையுற அணிவதோர் நெறியுடை யீரும
தரையுற அணிவன அரவே.

117-3/3859
விசையுறு புனல்வயல் மிழலையு ளீர்அர
வசைவுற அணிவுடை யீரே
அசைவுற அணிவுடை யீருமை அறிபவர்
நசையுறு நாவினர் தாமே.

118-3/3860
விலங்கலொண் மதிலணி மிழலையு ளீரன்றவ்
இலங்கைமன் இடர்கெடுத் தீரே
இலங்கைமன் இடர்கெடுத் தீருமை யேத்துவார்
புலன்களை முனிவது பொருளே.

119-3/3861
வெற்பமர் பொழிலணி மிழலையு ளீருமை
அற்புதன் அயனறி யானே
அற்புதன் அயனறி யாவகை நின்றவன்
நற்பதம் அறிவது நயமே.

120-3/3862
வித்தக மறையவர் மிழலையு ளீரன்று
புத்தரோ டமணழித் தீரே
புத்தரோ டமணழித் தீருமைப் போற்றுவார்
பத்திசெய் மனமுடை யவரே.

121-3/3863
விண்பயில் பொழிலணி மிழலையுள் ஈசனைச்
சண்பையுள் ஞானசம் பந்தன்
சண்பையுள் ஞானசம் பந்தன தமிழிவை
ஒண்பொருள் உணர்வதும் உணர்வே.

122-3/3990
வேலி னேர்தரு கண்ணி னாளுமை 
பங்க னங்கணன் மிழலை மாநகர்
ஆல நீழலின் மேவி னானடிக் 
கன்பர் துன்பிலரே.

123-3/3991
விளங்கு நான்மறை வல்ல வேதியர் 
மல்கு சீர்வளர் மிழலை யானடி
உளங்கொள் வார்தமை உளங்கொள் வார்வினை 
ஒல்லை யாசறுமே.

124-3/3992
விசையி னோடெழு பசையு நஞ்சினை 
யசைவு செய்தவன் மிழலை மாநகர்
இசையு மீசனை நசையின் மேவினான் 
மிசை செயாவினையே.

125-3/3993
வென்றி சேர்கொடி மூடு மாமதில் 
மிழலை மாநகர் மேவி நாடொறும்
நின்ற ஆதிதன் அடிநி னைப்பவர் 
துன்ப மொன்றிலரே.

126-3/3994
போத கந்தனை யுரிசெய் தோன்புயல் 
நேர்வ ரும்பொழில் மிழலை மாநகர்
ஆத ரஞ்செய்த அடிகள் பாதம 
லாலோர் பற்றிலமே.

127-3/3995
தக்கன் வேள்வியைச் சாடி னார்மணி 
தொக்க மாளிகை மிழலை மேவிய
நக்க னாரடி தொழுவர் மேல்வினை 
நாடொ றுங்கெடுமே.

128-3/3996
போர ணாவுமுப் புரமெ ரித்தவன் 
பொழில்கள் சூழ்தரு மிழலை மாநகர்ச்
சேரு மீசனைச் சிந்தை செய்பவர் 
தீவி னைகெடுமே.

129-3/3997
இரக்க மிற்றொழில் அரக்க னாருடல் 
நெருக்கி னான்மிகு மிழலை யானடி
சிரக்கொள் பூவென ஒருக்கி னார்புகழ் 
பரக்கும் நீள்புவியே.

130-3/3998
துன்று பூமகன் பன்றி யானவன் 
ஒன்று மோர்கிலா மிழலை யானடி
சென்று பூம்புனல் நின்று தூவினார் 
நன்று சேர்பவரே.

131-3/3999
புத்தர் கைச்சமண் பித்தர் பொய்க்குவை 
வைத்த வித்தகன் மிழலை மாநகர்
சித்தம் வைத்தவர் இத்த லத்தினுள் 
மெய்த்த வத்தவரே.

132-3/4000
சந்த மார்பொழில் மிழலை யீசனைச் 
சண்பை ஞானசம் பந்தன் வாய்நவில்
பந்த மார்தமிழ் பத்தும் வல்லவர் 
பத்த ராகுவரே.

133-3/4046
துன்று கொன்றைநஞ் சடையதே தூய கண்டம்நஞ் சடையதே
கன்றின் மானிடக் கையதே கல்லின் மானிடக் கையதே
என்று மேறுவ திடவமே என்னி டைப்பலி யிடவமே
நின்ற தும்மிழலை யுள்ளுமே நீரெனைச் சிறிதும் உள்ளுமே.

134-3/4047
ஓதி வாயதும் மறைகளே உரைப்ப தும்பல மறைகளே
பாதி கொண்டதும் மாதையே பணிகின் றேன்மிகு மாதையே
காது சேர்கனங் குழையரே காத லார்கனங் குழையரே
வீதி வாய்மிகும் வேதியா மிழலை மேவிய வேதியா.

135-3/4048
பாடு கின்றபண் டாரமே பத்த ரன்னபண் டாரமே
சூடு கின்றது மத்தமே தொழுத என்னையுன் மத்தமே
நீடு செய்வதுந் தக்கதே நின்ன ரைத்திகழ்ந் தக்கதே
நாடு சேர்மிழலை ய[ருமே நாகம் நஞ்சழலை ய[ருமே.

136-3/4049
கட்டு கின்றகழல் நாகமே காய்ந்த தும்மதனன் ஆகமே
இட்ட மாவதிசை பாடலே யிசைந்த நுலினமர் பாடலே
கொட்டு வான்முழவம் வாணனே குலாய சீர்மிழலை வாணனே
நட்ட மாடுவது சந்தியே நானுய் தற்கிரவு சந்தியே.

137-3/4050
ஓவி லாதிடுங் கரணமே யுன்னு மென்னுடைக் கரணமே
ஏவு சேர்வுநின் னாணையே யருளி நின்னபொற் றாணையே
பாவி யாதுரை மெய்யிலே பயின்ற நின்னடி மெய்யிலே
மேவி னான்விறற் கண்ணனே மிழலை மேயமுக் கண்ணனே.

138-3/4051
வாய்ந்த மேனியெரி வண்ணமே மகிழ்ந்து பாடுவது வண்ணமே
காய்ந்து வீழ்ந்தவன் காலனே கடுந டஞ்செயுங் காலனே
போந்த தெம்மிடை யிரவிலே உம்மி டைக்கள்வ மிரவிலே
ஏய்ந்த தும்மிழலை யென்பதே விரும்பி யேயணிவ தென்பதே.

139-3/4052
அப்பி யன்றகண் ணயனுமே அமரர் கோமகனு மயனுமே
ஒப்பி லின்றமரர் தருவதே ஒண்கை யாலமரர் தருவதே
மெய்ப்ப யின்றவ ரிருக்கையே மிழலை ய[ரும திருக்கையே
செப்பு மின்னெருது மேயுமே சேர்வுமக் கெருது மேயுமே.

140-3/4053
தானவக் குலம் விளக்கியே தாரகைச் செல விளக்கியே
வான டர்த்தகயி லாயமே வந்து மேவுகயி லாயமே
தானெ டுத்தவல் லரக்கனே தடமு டித்திர ளரக்கனே
மேன டைச்செல விருப்பனே மிழலை நற்பதி விருப்பனே.

141-3/4054
காய மிக்கதொரு பன்றியே கலந்த நின்னவுரு பன்றியே
ஏய விப்புவி மயங்கவே யிருவர் தாமன மயங்கவே
தூய மெய்த்திரள் அகண்டனே தோன்றி நின்றமணி கண்டனே
மேய வித்துயில் விலக்கணா மிழலை மேவிய விலக்கணா.

142-3/4055
கஞ்சி யைக்குலவு கையரே கலக்க மாரமணர் கையரே
அஞ்ச வாதிலருள் செய்யநீ யணைந்தி டும்பரிசு செய்யநீ
வஞ்ச னேவரவும் வல்லையே மதித்தெ னைச்சிறிதும் வல்லையே
வெஞ்ச லின்றிவரு வித்தகா மிழலை சேரும்விறல் வித்தகா.

143-3/4056
மேய செஞ்சடையின் அப்பனே மிழலை மேவியவெ னப்பனே
ஏயுமா செய விருப்பனே இசைந்த வாசெய விருப்பனே
காய வர்க்கசம் பந்தனே காழி ஞானசம் பந்தனே
வாயு ரைத்ததமிழ் பத்துமே வல்லவர்க் குமிவை பத்துமே.

144-3/4079
புள்ளித்தோ லாடை பூண்பது நாகம் பூசுசாந் தம்பொடி நீறு
கொள்ளீத்தீ விளக்கு கூளிகள் கூட்டங் காளியைக் குணஞ்செய்கூத் துடையோன்
அள்ளற் காராமை அகடு வான்மதியம் ஏய்க்கமுட் டாழைக ளானை
வெள்ளைக்கொம் பீனும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

145-3/4080
இசைந்தவா றடியா ரிடுதுவல் வானோர் இழுகுசந் தனத்திளங் கமலப்
பசும்பொன்வா சிகைமேற் பரப்புவாய் கரப்பாய் பத்திசெய் யாதவர் பக்கல்
அசும்புபாய் கழனி யலர்கயன் முதலோ டடுத்தரிந் தெடுத்தவான் சும்மை
விசும்புதூர்ப் பனபோல் விம்மிய வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

146-3/4081
நிருத்தனா றங்கன் நீற்றன் நான்மறையன் நீலமார் மிடற்றன்நெற் றிக்கண்
ஒருத்தன்மற் றெல்லா வுயிர்கட்கும் உயிராய் யுளனிலன் கேடிலி யுமைகோன்
திருத்தமாய் நாளும் ஆடுநீர்ப் பொய்கை சிறியவர் அறிவினின் மிக்க
விருத்தரை யடிவீழ்ந் திடம்புகும் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

147-3/4082
தாங்கருங் காலந் தவிரவந் திருவர் தம்மொடுங் கூடினா ரங்கம் 
பாங்கினால் தரித்துப் பண்டுபோ லெல்லாம் பண்ணிய கண்ணுதற் பரமர்
தேங்கொள்பூங் கமுகு தெங்கிளங் கொடிமா செண்பகம் வண்பலா இலுப்பை
வேங்கைபூ மகிழால் வெயில்புகா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

148-3/4083
கூசுமா மயானங் கோயில்வா யிற்கண் குடவயிற் றனசில பூதம்
பூசுமா சாந்தம் பூதிமெல் லோதி பாதிநற் பொங்கர வரையோன்
வாசமாம் புன்னை மௌவல்செங் கழுநீர் மலரணைந் தெழுந்தவான் தென்றல்
வீசுமாம் பொழில்தேன் துவலைசேர் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

149-3/4084
பாதியோர் மாதர் மாலுமோர் பாகர் பங்கயத் தயனுமோர் பாலர்
ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய் நின்ற அடிகளார் அமரர்கட் கமரர்
போதுசேர் சென்னிப் புரூரவாப் பணிசெய் பூசுரர் பூமகன் அனைய
வேதியர் வேதத் தொலியறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

150-3/4085
தன்றவம் பெரிய சலந்தர னுடலந் தடிந்தசக் கரமெனக் கருளென்
றன்றரி வழிபட் டிழிச்சிய விமானத் திறையவன் பிறையணி சடையன்
நின்றநாட் காலை யிருந்தநாள் மாலை கிடந்தமண் மேல்வரு கலியை
வென்றவே தியர்கள் விழாவறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

151-3/4086
கடுத்தவா ளரக்கன் கைலையன் றெடுத்த கரமுரஞ் சிரநெரிந் தலற
அடர்த்ததோர் விரலால் அஞ்செழுத் துரைக்க அருளினன் தடமிகு நெடுவாள்
படித்தநான் மறைகேட் டிருந்தபைங் கிளிகள் பதங்களை யோதப்பா டிருந்த
விடைக்குலம் பயிற்றும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

152-3/4087
அளவிட லுற்ற அயனொடு மாலும் அண்டமண் கிண்டியுங் காணா
முளையெரி யாய மூர்த்தியைத் தீர்த்த முக்கண்எம் முதல்வனை முத்தைத்
தளையவிழ் கமலத் தவிசின்மேல் அன்னந் தன்னிளம் பெடையோடும் புல்கி
விளைகதிர்க் கவரி வீசவீற் றிருக்கும் மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

153-3/4088
கஞ்சிப்போ துடையார் கையிற்கோ சாரக் கலதிகள் கட்டுரை விட்டு
அஞ்சித்தே விரிய எழுந்தநஞ் சதனை யுண்டம ரர்க்கமு தருளி
இஞ்சிக்கே கதலிக் கனிவிழக் கமுகின் குலையொடும் பழம்விழத் தெங்கின்
மிஞ்சுக்கே மஞ்சு சேர்பொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

154-3/4089
வேந்தர்வந் திறைஞ்ச வேதியர் வீழி மிழலையுள் விண்ணிழி விமானத்
தேய்ந்ததன் றேவி யோடுறை கின்ற ஈசனை யெம்பெரு மானைத்
தோய்ந்தநீர்த் தோணி புரத்துறை மறையோன் தூமொழி ஞானசம் பந்தன்
வாய்ந்தபா மாலை வாய்நவில் வாரை வானவர் வழிபடு வாரே.

155-4/4777
பூதத்தின் படையர் பாம்பின் 
பூணினர் பூண நுலர் 
சீதத்திற் பொலிந்த திங்கட் 
கொழுந்தர்நஞ் சழுந்து கண்டர் 
கீதத்திற் பொலிந்த ஓசைக் 
கேள்வியர் வேள்வி யாளர் 
வேதத்தின் பொருளர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

156-4/4778
காலையிற் கதிர்செய் மேனி 
கங்குலிற் கறுத்த கண்டர் 
மாலையின் மதியஞ் சேர்ந்த 
மகுடத்தர் மதுவும் பாலும் 
ஆலையிற் பாகும் போல 
அண்ணித்திட் டடியார்க் கென்றும் 
வேலையின் அமுதர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

157-4/4779
வருந்தின நெருநல் இன்றாய் 
வழங்கின நாளர் ஆற்கீழ் 
இருந்துநன் பொருள்கள் நால்வர்க் 
கியம்பினர் இருவ ரோடும் 
பொருந்தினர் பிரிந்து தம்பால் 
பொய்யரா மவர்கட் கென்றும் 
விருந்தினர் திருந்து வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

158-4/4780
நிலையிலா வு[ர்மூன் றொன்ற 
நெருப்பரி காற்றம் பாகச் 
சிலையுநா ணதுவு நாகங் 
கொண்டவர் தேவர் தங்கள் 
தலையினாற் றரித்த என்பும் 
தலைமயிர் வடமும் பூண்ட 
விலையிலா வேடர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

159-4/4781
மறையிடைப் பொருளர் மொட்டின் 
மலர்வழி வாசத் தேனர் 
கறவிடைப் பாலின் நெய்யர் 
கரும்பினிற் கட்டி யாளர் 
பிறையிடைப் பாம்பு கொன்றைப் 
பிணையல்சேர் சடையுள் நீரர் 
விறகிடைத் தீயர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

160-4/4782
எண்ணகத் தில்லை அல்லர் 
உளரல்லர் இமவான் பெற்ற 
பெண்ணகத் தரையர் காற்றிற் 
பெருவலி யிருவ ராகி 
மண்ணகத் தைவர் நீரில் 
நால்வர்தீ யதனில் மூவர் 
விண்ணகத் தொருவர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

161-4/4783
சந்தணி கொங்கை யாளோர் 
பங்கினர் சாம வேதர் 
எந்தையும் எந்தை தந்தை 
தந்தையு மாய ஈசர் 
அந்தியோ டுதயம் அந்த 
ணாளர்ஆன் நெய்யால் வேட்கும் 
வெந்தழ லுருவர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

162-4/4784
நீற்றினை நிறையப் பூசி 
நித்தல்ஆ யிரம்பூக் கொண்டு 
ஏற்றுழி ஒருநா ளொன்று 
குறையக்கண் நிறைய விட்ட 
ஆற்றலுக் காழி நல்கி 
யவன்கொணர்ந் திழிச்சுங் கோயில் 
வீற்றிருந் தளிப்பர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

163-4/4785
சித்திசெய் பவர்கட் கெல்லாஞ் 
சேர்விடஞ் சென்று கூடப் 
பத்திசெய் பவர்கள் பாவம் 
பறைப்பவர் இறப்பி லாளர் 
முத்திசை பவள மேனி 
முதிரொளி நீல கண்டர் 
வித்தினில் முளையர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

164-4/4786
தருக்கின அரக்கன் தேரூர் 
சாரதி தடைநி லாது 
பொருப்பினை யெடுத்த தோளும் 
பொன்முடி பத்தும் புண்ணாய் 
நெரிப்புண்டங் கலறி மீண்டு 
நினைந்தடி பரவத் தம்வாள் 
விருப்பொடுங் கொடுப்பர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

165-5/5343
கரைந்து கைதொழு வாரையுங் காதலன்
வரைந்து வைதெழு வாரையும் வாடலன்
நிரந்த பாரிடத் தோடவர் நித்தலும்
விரைந்து போவது வீழி மிழலைக்கே.

166-5/5344
ஏற்று வெல்கொடி ஈசன்ற னாதிரை
நாற்றஞ் சூடுவர் நன்னறுந் திங்களார்
நீற்றுச் சந்தன வெள்ளை விரவலார்
வேற்றுக் கோலங்கொள் வீழி மிழலையே.

167-5/5345
புனைபொற் சூலத்தன் போர்விடை ய[ர்தியான்
வினைவெல் நாகத்தன் வெண்மழு வாளினான்
நினைய நின்றவன் ஈசனை யேயெனா
வினையி லார்தொழும் வீழி மிழலையே.

168-5/5346
மாடத் தாடு மனத்துடன் வைத்தவர்
கோடத் தார்குருக் கேத்திரத் தார்பலர்
பாடத் தார்பழிப் பார்பழிப் பல்லதோர்
வேடத் தார்தொழும் வீழி மிழலையே.

169-5/5347
எடுத்த வெல்கொடி யேறுடை யான்றமர்
உடுப்பர் கோவண முண்பது பிச்சையே
கெடுப்ப தாவது கீழ்நின்ற வல்வினை
விடுத்துப் போவது வீழி மிழலைக்கே.

170-5/5348
குழலை யாழ்மொழி யாரிசை வேட்கையால்
உழலை யாக்கையை ய[ணும் உணர்விலீர்
தழலை நீர்மடிக் கொள்ளன்மின் சாற்றினோம்
மிழலை யானடி சாரவிண் ணாள்வரே.

171-5/5349
தீரன் தீத்திர ளன்சடைத் தங்கிய
நீரன் ஆடிய நீற்றன்வண் டார்கொன்றைத்
தாரன் மாலையன் றண்ணறுங் கண்ணியன்
வீரன் வீழி மிழலை விகிர்தனே.

172-5/5350
எரியி னாரிறை யாரிடு காட்டிடை
நரியி னார்பரி யாமகிழ் கின்றதோர்
பெரிய னார்தம் பிறப்பொடு சாதலை
விரியி னார்தொழு வீழி மிழலையே.

173-5/5351
நீண்ட சூழ்சடை மேலோர் நிலாமதி
காண்டு சேவடி மேலோர் கனைகழல்
வேண்டு வாரவர் வீதி புகுந்திலர்
மீண்டும் போவது வீழி மிழலைக்கே.

174-5/5352
பாலை யாழொடு செவ்வழி பண்கொள
மாலை வானவர் வந்து வழிபடும்
ஆலை யாரழல் அந்தண ராகுதி
வேலை யார்தொழும் வீழி மிழலையே.

175-5/5353
மழலை யேற்று மணாளன் திருமலை
சுழல ஆர்த்தெடுத் தான்முடி தோளிறக்
கழல்கொள் காலிற் றிருவிர லூன்றலும்
மிழலை யானடி வாழ்கென விட்டதே.

176-5/5354
என்பொ னேயிமை யோர்தொழு பைங்கழல்
நன்பொ னேநலந் தீங்கறி வொன்றிலேன்
செம்பொ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அன்ப னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

177-5/5355
கண்ணி னாற்களி கூரக்கை யாற்றொழு
தெண்ணு மாறறி யாதிளைப் பேன்றனை
விண்ணு ளார்தொழும் வீழி மிழலையுள்
அண்ண லேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

178-5/5356
ஞால மேவிசும் பேநலந் தீமையே
கால மேகருத் தேகருத் தாற்றொழுஞ்
சீல மேதிரு வீழி மிழலையுள்
கோல மேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

179-5/5357
முத்த னேமுதல் வாமுகி ழும்முளை
ஒத்த னேயொரு வாவுரு வாகிய
சித்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

180-5/5358
கருவ னேகரு வாய்த்தெளி வார்க்கெலாம்
ஒருவ னேஉயிர்ப் பாய்உணர் வாய்நின்ற
திருவ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
குருவ னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

181-5/5359
காத்த னேபொழி லேழையுங் காதலால்
ஆத்த னேஅம ரர்க்கயன் றன்றலை
சேர்த்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
கூத்த னேயடி யேனைக் குறிகொளே.

182-5/5360
நீதி வானவர் நித்தல் நியமஞ்செய்
தோதி வானவ ரும்முண ராததோர்
வேதி யாவிகிர் தாதிரு வீழியுள்
ஆதி யேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

183-5/5361
பழகி நின்னடி சூடிய பாலனைக்
கழகின் மேல்வைத்த காலனைச் சாடிய
அழக னேயணி வீழி மிழலையுள்
குழக னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

184-5/5362
அண்ட வானவர் கூடிக் கடைந்தநஞ்
சுண்ட வானவ னேஉணர் வொன்றிலேன்
விண்ட வான்பொழில் வீழி மிழலையுள்
கொண்ட னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

185-5/5363
ஒருத்தன் ஓங்கலைத் தாங்கலுற் றானுரம்
வருத்தி னாய்வஞ்ச னேன்மனம் மன்னிய
திருத்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அருத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

186-6/6742
போரானை ஈருரிவைப் போர்வை யானைப் புலியதளே யுடையாடை போற்றி னானைப் பாரானை மதியானைப் பகலா னானைப் பல்லுயிராய் நெடுவெளியாய்ப் பரந்து நின்ற நீரானைக் காற்றானைத் தீயா னானை நினையாதார் புரமெரிய நினைந்த தெய்வத் தேரானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

187-6/6743
சவந்தாங்கு மயானத்துச் சாம்ப லென்பு தலையோடு மயிர்க்கயிறு தரித்தான் றன்னைப் பவந்தாங்கு பாசுபத வேடத் தானைப் பண்டமரர் கொண்டுகந்த வேள்வி யெல்லாங் கவர்ந்தானைக் கச்சியே கம்பன் றன்னைக் கழலடைந்தான் மேற்கறுத்த காலன் வீழச் சிவந்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

188-6/6744
அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறஞ்சொன் னானை அகத்தியனை யுகப்பானை அயன்மால் தேட நின்றானைக் கிடந்தகடல் நஞ்சுண் டானை நேரிழையைக் கலந்திருந்தே புலன்க ளைந்தும் வென்றானை மீயச்சூர் மேவி னானை மெல்லியலாள் தவத்தினிறை யளக்க லுற்றுச் சென்றானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

189-6/6745
தூயானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத் தோன்றிய எவ்வுயிர்க்குந் துணையாய் நின்ற தாயானைச் சக்கரமாற் கீந்தான் றன்னைச் சங்கரனைச் சந்தோக சாம மோதும் வாயானை மந்திரிப்பார் மனத்து ளானை வஞ்சனையால் அஞ்செழுத்தும் வழுத்து வார்க்குச் சேயானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

190-6/6746
நற்றவத்தின் நல்லானைத் தீதாய் வந்த நஞ்சமுது செய்தானை அமுத முண்ட மற்றமரர் உலந்தாலும் உலவா தானை வருகாலஞ் செல்காலம் வந்த காலம் உற்றவத்தை யுணர்ந்தாரும் உணர லாகா ஒருசுடரை யிருவிசும்பி னுர்மூன் றொன்றச் செற்றவனைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

191-6/6747
மைவான மிடற்றானை யவ்வான் மின்போல் வளர்சடைமேல் மதியானை மழையா யெங்கும் பெய்வானைப் பிச்சாட லாடு வானைப் பிலவாய பேய்க்கணங்க ளார்க்கச் சூலம் பொய்வானைப் பொய்யிலா மெய்யன் றன்னைப் பூதலமும் மண்டலமும் பொருந்து வாழ்க்கை செய்வானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

192-6/6748
மிக்கானைக் குறைந்தடைந்தார் மேவ லானை வௌ;வேறாய் இருமூன்று சமய மாகிப் புக்கானை எப்பொருட்கும் பொது வானானைப் பொன்னுலகத் தவர்போற்றும் பொருளுக் கெல்லாந் தக்கானைத் தானன்றி வேறொன் றில்லாத் தத்துவனைத் தடவரையை நடுவு செய்த திக்கானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

193-6/6749
வானவர்கோன் தோளிறுத்த மைந்தன் றன்னை வளைகுளமும் மறைக்காடும் மன்னி னானை ஊனவனை உயிரவனை யொருநாட் பார்த்தன் உயர்தவத்தின் நிலையறிய லுற்றுச் சென்ற கானவனைக் கயிலாய மேவி னானைக் கங்கைசேர் சடையானைக் கலந்தார்க் கென்றுந் தேனவனைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

194-6/6750
பரத்தானை இப்பக்கம் பலவா னானைப் பசுபதியைப் பத்தர்க்கு முத்தி காட்டும் வரத்தானை வணங்குவார் மனத்து ளானை மாருதமால் எரிமூன்றும் வாயம் பீர்க்காஞ் சரத்தானைச் சரத்தையுந்தன் றாட்கீழ் வைத்த தபோதனனைச் சடாமகுடத் தணிந்த பைங்கட் சிரத்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

195-6/6751
அறுத்தானை அயன்றலைகள் அஞ்சி லொன்றை அஞ்சாதே வரையெடுத்த அரக்கன் றோள்கள் இறுத்தானை எழுநரம்பி னிசைகேட் டானை இந்துவினைத் தேய்த்தானை இரவி தன்பல் பறித்தானைப் பகீரதற்கா வானோர் வேண்டப் பரந்திழியும் புனற்கங்கை பனிபோ லாங்குச் செறித்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

196-6/6752
கயிலாய மலையுள்ளார் காரோ ணத்தார் 
கந்தமா தனத்துளார் காளத் தியார்
மயிலாடு துறையுளார் மாகா ளத்தார்
வக்கரையார் சக்கரமாற் கீந்தார் வாய்ந்த
அயில்வாய சூலமுங் காபா லமும்
அமருந் திருக்கரத்தார் ஆனே றேறி
வெயிலாய சோதி விளங்கு நீற்றார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

197-6/6753
பூதியணி பொன்னிறத்தர் பூண நுலர்
பொங்கரவர் சங்கரர்வெண் குழையோர் காதர்
கேதிசர மேவினார் கேதா ரத்தார்
கெடில வடவதிகை வீரட் டத்தார்
மாதுயரந் தீர்த்தென்னை உய்யக் கொண்டார்
மழபாடி மேய மழுவா ளனார்
வேதி குடியுளார் மீயச் சூரார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

198-6/6754
அண்ணா மலையமர்ந்தார் ஆரூ ருள்ளார்
அளப்பூரார் அந்தணர்கள் மாடக் கோயில்
உண்ணாழி கையார் உமையா ளோடும்
இமையோர் பெருமானார் ஒற்றி ய[ரார்
பெண்ணா கடத்துப் பெருந்தூங் கானை
மாடத்தார் கூடத்தார் பேரா வு[ரார்
விண்ணோர்க ளெல்லாம் விரும்பி யேத்த 
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

199-6/6755
வெண்காட்டார் செங்காட்டங் குடியார் வெண்ணி 
நன்னகரார் வேட்களத்தார் வேத நாவார்
பண்காட்டும் வண்டார் பழனத் துள்ளார்
பராய்த்துறையார் சிராப்பள்ளி யுள்ளார் பண்டோ ர்
வெண்கோட்டுக் கருங்களிற்றைப் பிளிறப் பற்றி 
உரித்துரிவை போர்த்த விடலை வேடம்
விண்காட்டும் பிறைநுதலி யஞ்சக் காட்டி
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

200-6/6756
புடைசூழ்ந்த பூதங்கள் வேதம் பாடப் 
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தே நடமா டுவார்
உடைசூழ்ந்த புலித்தோலர் கலிக்கச் சிமேற் 
றளியுளார் குளிர்சோலை யேகம் பத்தார்
கடைசூழ்ந்து பலிதேருங் கங்கா ளனார்
கழுமலத்தார் செழுமலர்த்தார்க் குழலி யோடும்
விடைசூழ்ந்த வெல்கொடியர் மல்கு செல்வ 
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

201-6/6757
பெரும்புலிய[ர் விரும்பினார் பெரும்பா ழியார்
பெரும்பற்றப் புலிய[ர்மூ லட்டா னத்தார்
இரும்புதலார் இரும்பூளை யுள்ளா ரேரார் 
இன்னம்ப ரார்ஈங்கோய் மலையார் இன்சொற்
கரும்பனையாள் உமையோடுங் கருகா வு[ரார்
கருப்பறிய லூரார் கரவீ ரத்தார்
விரும்பமரர் இரவுபகல் பரவி யேத்த 
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

202-6/6758
மறைக்காட்டார் வலிவலத்தார் வாய்மூர் மேயார்
வாழ்கொளி புத்தூரார் மாகா ளத்தார்
கறைக்காட்டுங் கண்டனார் காபா லியார்
கற்குடியார் விற்குடியார் கானப் பேரார்
பறைக்காட்டுங் குழிவிழிகட் பல்பேய் சூழப் 
பழையனுர் ஆலங்காட் டடிகள் பண்டோ ர்
மிறைக்காட்டுங் கொடுங்காலன் வீடப் பாய்ந்தார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

203-6/6759
அஞ்சைக் களத்துள்ளார் ஐயாற் றுள்ளார்
ஆரூரார் பேரூரார் அழுந்தூ ருள்ளார்
தஞ்சைத் தளிக்குளத்தார் தக்க @ரார்
சாந்தை அயவந்தி தங்கி னார்தாம்
நஞ்சைத் தமக்கமுதா உண்ட நம்பர்
நாகேச் சரத்துள்ளார் நாரை ய[ரார்
வெஞ்சொனச சமண்சிறையி லென்னை மீட்டார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

204-6/6760
கொண்டலுள்ளார் கொண்டீச் சரத்தி னுள்ளார்
கோவலூர் வீரட்டங் கோயில் கொண்டார்
தண்டலையார் தலையாலங் காட்டி னுள்ளார்
தலைச்சங்கைப் பெருங்கோயில் தங்கி னார்தாம்
வண்டலொடு மணற்கொணரும் பொன்னி நன்னீர் 
வலஞ்சுழியார் வைகலின்மேன் மாடத் துள்ளார்
வெண்டலைமான் கைக்கொண்ட விகிர்த வேடர்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

205-6/6761
அரிச்சந் திரத்துள்ளார் அம்ப ருள்ளார்
அரிபிரமர் இந்திரர்க்கு மரிய ரானார்
புரிச்சந் திரத்துள்ளார் போகத் துள்ளார்
பொருப்பரையன் மகளோடு விருப்ப ராகி
எரிச்சந்தி வேட்கு மிடத்தா ரேமக்
கூடத்தார் பாடத்தே னிசையார் கீதர்
விரிச்சங்கை யெரிக்கொண்டங் காடும் வேடர்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

206-6/6762
புன்கூரார் புறம்பயத்தார் புத்தூ ருள்ளார்
பூவணத்தார் புலிவலத்தார் வலியின் மிக்க
தன்கூர்மை கருதிவரை யெடுக்க லுற்றான் 
தலைகளொடு மலைகளன தாளுந் தோளும்
பொன்கூருங் கழலடியோர் விரலா லூன்றிப்
பொருப்பதன்கீழ் நெரித்தருள்செய் புவன நாதர்
மின்கூருஞ் சடைமுடியார் விடையின் பாகர்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

207-6/6763
கண்ணவன்காண் கண்ணொளிசேர் காட்சி யான்காண்
கந்திருவம் பாட்டிசையிற் காட்டு கின்ற
பண்ணவன்காண் பண்ணவற்றின் றிறலா னான்காண்
பழமாகிச் சுவையாகிப் பயக்கின் றான்காண்
மண்ணவன்காண் தீயவன்காண் நீரா னான்காண்
வந்தலைக்கும் மாருதன்காண் மழைமே கஞ்சேர்
விண்ணவன்காண் விண்ணவர்க்கு மேலா னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

208-6/6764
ஆலைப் படுகரும்பின் சாறு போல 
அண்ணிக்கும் அஞ்செழுத்தின் நாமத் தான்காண்
சீல முடையடியார் சிந்தை யான்காண்
திரிபுரமூன் றெரிபடுத்த சிலையி னான்காண்
பாலினொடு தயிர்நறுநெய் யாடி னான்காண்
பண்டரங்க வேடன்காண் பலிதேர் வான்காண்
வேலை விடமுண்ட மிடற்றி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

209-6/6765
தண்மையொடு வெம்மைதா னாயி னான்காண்
சக்கரம் புட்பாகற் கருள்செய் தான்காண்
கண்ணுமொரு மூன்றுடைய காபா லிகாண்
காமனுடல் வேவித்த கண்ணி னான்காண்
எண்ணில்சமண் தீர்த்தென்னை யாட்கொண் டான்காண்
இருவர்க் கெரியா யருளி னான்காண்
விண்ணவர்கள் போற்ற இருக்கின் றான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

210-6/6766
காதிசைந்த சங்கக் குழையி னான்காண்
கனக மலையனைய காட்சி யான்காண்
மாதிசைந்த மாதவமுஞ் சோதித் தான்காண்
வல்லேன வெள்ளெயிற்றா பரணத் தான்காண்
ஆதியன்காண் அண்டத்துக் கப்பா லான்காண்
ஐந்தலைமா நாகம்நா ணாக்கி னான்காண்
வேதியன்காண் வேதவிதி காட்டி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

211-6/6767
நெய்யினொடு பாலிளநீ ராடி னான்காண்
நித்தமண வாளனென நிற்கின் றான்காண்
கையின்மழு வாளொடுமான் ஏந்தி னான்காண்
காலனுயிர் காலாற் கழிவித் தான்காண்
செய்யதிரு மேனிவெண் ணீற்றி னான்காண்
செஞ்சடைமேல் வெண்மதியஞ் சேர்த்தி னான்காண்
வெய்ய கனல்விளையாட் டாடி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

212-6/6768
கண்டுஞ்சுங் கருநெடுமால் ஆழி வேண்டிக்
கண்ணிடந்து சூட்டக்கண் டருளு வான்காண்
வண்டுண்ணும் மதுக்கொன்றை வன்னி மத்தம்
வான்கங்கைச் சடைக்கரந்த மாதே வன்காண்
பண்டங்கு மொழிமடவாள் பாகத் தான்காண்
பரமன்காண் பரமேட்டி யாயி னான்காண்
வெண்டிங்கள் அரவொடுசெஞ் சடைவைத் தான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

213-6/6769
கற்பொலிதோள் சலந்தரனைப் பிளந்த ஆழி
கருமாலுக் கருள்செய்த கருணை யான்காண்
விற்பொலிதோள் விசயன்வலி தேய்வித் தான்காண்
வேடுவனாய்ப் போர்பொருது காட்டி னான்காண்
தற்பரமாந் தற்பரமாய் நிற்கின் றான்காண்
சதாசிவன்காண் தன்னொப்பா ரில்லா தான்காண்
வெற்பரையன் பாவை விருப்பு ளான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

214-6/6770
மெய்த்தவன்காண் மெய்த்தவத்தில் நிற்பார்க் கெல்லாம்
விருப்பிலா இருப்புமன வினையர்க் கென்றும்
பொய்த்தவன்காண் புத்தன் மறவா தோடி 
எறிசல்லி புதுமலர்க ளாக்கி னான்காண்
உய்த்தவன்காண் உயர்கதிக்கே உள்கி னாரை
உலகனைத்தும் ஒளித்தளித்திட் டுய்யச் செய்யும்
வித்தகன்காண் வித்தகர்தாம் விரும்பி யேத்தும் 
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

215-6/6771
சந்திரனைத் திருவடியாற் தளர்வித் தான்காண்
தக்கனையும் முனிந்தெச்சன் தலைகொண் டான்காண்
இந்திரனைத் தோள்முறிவித் தருள்செய் தான்காண்
ஈசன்காண் நேசன்காண் நினைவோர்க் கெல்லாம்
மந்திரமும் மறைப்பொருளு மாயி னான்காண்
மாலொடயன் மேலொடுகீழ் அறியா வண்ணம்
வெந்தழலின் விரிசுடரா யோங்கி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே.

216-6/6772
ஈங்கைப்பேர் ஈமவனத் திருக்கின் றான்காண்
எம்மான்காண் கைம்மாவி னுரிபோர்த் தான்காண்
ஓங்குமலைக் கரையன்றன் பாவை யோடும் 
ஓருருவாய் நின்றான்காண் ஓங்கா ரன்காண்
கோங்குமலர்க் கொன்றையந்தார்க் கண்ணி யான்காண்
கொல்லேறு வெல்கொடிமேற் கூட்டி னான்காண்
வேங்கைவரிப் புலித்தோல்மே லாடை யான்காண்
விண்ணிழிதண்வீழி மிழலை யானே.

217-6/6773
மானேறு கரமுடைய வரதர் போலும்
மால்வரைகால் வளைவில்லா வளைத்தார் போலும்
கானேறு கரிகதற வுரித்தார் போலுங்
கட்டங்கங் கொடிதுடிகைக் கொண்டார் போலுந்
தேனேறு திருஇதழித் தாரார் போலுந்
திருவீழி மிழலையமர் செல்வர் போலும்
ஆனேற தேறும் அழகர் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

218-6/6774
சமரமிகு சலந்தரன்போர் வேண்டி னானைச் 
சக்கரத்தாற் பிளப்பித்த சதுரர் போலும்
நமனையொரு கால்குறைத்த நாதர் போலும்
நாரணனை இடப்பாகத் தடைத்தார் போலுங்
குமரனையும் மகனாக வுடையார் போலுங்
குளிர்வீழி மிழலையமர் குழகர் போலும்
அமரர்கள்பின் அமுதுணநஞ் சுண்டார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

219-6/6775
நீறணிந்த திருமேனி நிமலர் போலும்
நேமிநெடு மாற்கருளிச் செய்தார் போலும்
ஏறணிந்த கொடியுடையெம் மிறைவர் போலும்
எயில்மூன்று மெரிசரத்தா லெய்தார் போலும்
வேறணிந்த கோலமுடை வேடர் போலும்
வியன்வீழி மிழலையுறை விகிர்தர் போலும்
ஆறணிந்த சடாமகுடத் தழகர் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

220-6/6776
கைவேழ முகத்தவனைப் படைத்தார் போலுங்
கயாசுரனை அவனாற்கொல் வித்தார் போலுஞ்
செய்வேள்வித் தக்கனைமுன் சிதைத்தார் போலுந்
திசைமுகன்றன் சிரமொன்று சிதைத்தார் போலும்
மெய்வேள்வி மூர்த்திதலை யறுத்தார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையிடங் கொண்டார் போலும்
ஐவேள்வி ஆறங்க மானார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

221-6/6777
துன்னத்தின் கோவணமொன் றுடையார் போலுஞ்
சுடர்மூன்றுஞ் சோதியுமாய்த் தூயார் போலும்
பொன்னொத்த திருமேனிப் புனிதர் போலும்
பூதகணம் புடைசூழ வருவார் போலும்
மின்னொத்த செஞ்சடைவெண் பிறையார் போலும்
வியன்வீழி மிழலைசேர் விமலர் போலும்
அன்னத்தேர் அயன்முடிசேர் அடிகள் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

222-6/6778
மாலாலும் அறிவரிய வரதர் போலும்
மறவாதார் பிறப்பறுக்க வல்லார் போலும்
நாலாய மறைக்கிறைவ ரானார் போலும்
நாமவெழுத் தஞ்சாய நம்பர் போலும்
வேலார்கை வீரியைமுன் படைத்தார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
ஆலாலம் மிடற்றடக்கி அளித்தார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

223-6/6779
பஞ்சடுத்த மெல்விரலாள் பங்கர் போலும்
பைந்நாகம் அரைக்கசைத்த பரமர் போலும்
மஞ்சடுத்த மணிநீல கண்டர் போலும்
வடகயிலை மலையுடைய மணாளர் போலுஞ்
செஞ்சடைக்கண் வெண்பிறைகொண் டணிந்தார் போலுந்
திருவீழி மிழலையமர் சிவனார் போலும்
அஞ்சடக்கும் அடியவர்கட் கணியார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

224-6/6780
குண்டரொடு பிரித்தெனையாட் கொண்டார் போலுங்
குடமூக்கி லிடமாக்கிக் கொண்டார் போலும்
புண்டரிகப் புதுமலரா தனத்தார் போலும்
புள்ளரசைக் கொன்றுயிர்பின் கொடுத்தார் போலும்
வெண்டலையிற் பலிகொண்ட விகிர்தர் போலும்
வியன்வீழி மிழலைநக ருடையார் போலும்
அண்டத்துப் புறத்தப்பா லானார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

225-6/6781
முத்தனைய முகிழ்முறுவ லுடையார் போலும்
மொய்பவளக் கொடியனைய சடையார் போலும்
எத்தனையும் பத்திசெய்வார்க் கினியார் போலும்
இருநான்கு மூர்த்திகளு மானார் போலும்
மித்திரவச் சிரவணற்கு விருப்பர் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
அத்தனொடும் அம்மையெனக் கானார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

226-6/6782
கரியுரிசெய் துமைவெருவக் கண்டார் போலுங்
கங்கையையுஞ் செஞ்சடைமேற் கரந்தார் போலும்
எரியதொரு கைதரித்த இறைவர் போலும்
ஏனத்தின் கூனெயிறு பூண்டார் போலும்
விரிகதிரோ ரிருவரைமுன் வெகுண்டார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விமலர் போலும்
அரிபிரமர் துதிசெயநின் றளித்தார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

227-6/6783
கயிலாய மலையெடுத்தான் கதறி வீழக் 
கால்விரலால் அடர்த்தருளிச் செய்தார் போலுங்
குயிலாய மென்மொழியாள் குளிர்ந்து நோக்கக் 
கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
வெயிலாய சோதிவிளக் கானார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
அயிலாய மூவிலைவேற் படையார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

228-7/8116
நம்பினார்க்கருள் செய்யுமந்தணர் 
 நான்மறைக்கிட மாயவேள்வியுள் 
செம்பொ னேர்மடவாரணி 
 பெற்ற திருமிழலை 
உம்பரார்தொழு தேத்தமாமலை 
 யாளொடும்முட னேஉறைவிடம் 
அம்பொன் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

229-7/8117
விடங்கொள்மாமிடற் றீர்வெள்ளைச்சுருளொன் 
 றிட்டுவிட்ட காதினீரென்று 
திடங்கொள் சிந்தையினார் 
 கலிகாக்குந் திருமிழலை 
மடங்கல்பூண்டவி மானம்மண்மிசை 
 வந்திழிச்சிய வானநாட்டையும் 
அடங்கல் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

230-7/8118
ஊனைஉற்றுயிர் ஆயினீரொளி 
 மூன்றுமாய்த்தெளி நீரோடானஞ்சின் 
தேனை ஆட்டுகந்தீர் 
 செழுமாடத் திருமிழலை 
மானைமேவிய கையினீர்மழு 
 வேந்தினீர்மங்கை பாகத்தீர்விண்ணில் 
ஆன வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

231-7/8119
பந்தம்வீடிவை பண்ணினீர்படி 
 றீர்மதிப்பிதிர்க் கண்ணியீரென்று 
சிந்தை செய்திருக்குஞ் 
 செங்கையாளர் திருமிழலை 
வந்துநாடகம் வானநாடியர் 
 ஆடமாலயன் ஏத்தநாடொறும் 
அந்தண் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

232-7/8120
புரிசைமூன்றையும் பொன்றக்குன்றவில் 
 லேந்திவேதப் புரவித்தேர்மிசைத் 
திரிசெய் நான்மறையோர் 
 சிறந்தேத்துந் திருமிழலைப் 
பரிசினாலடி போற்றும்பத்தர்கள் 
 பாடியாடப் பரிந்துநல்கினீர் 
அரிய வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

233-7/8121
எறிந்தசண்டி இடந்தகண்ணப்பன் 
 ஏத்துபத்தர்கட் கேற்றம்நல்கினீர் 
செறிந்த பூம்பொழில் 
 தேன்துளிவீசுந் திருமிழலை 
நிறைந்தஅந்தணர் நித்தநாடொறும் 
 நேசத்தாலுமைப் பூசிக்கும்மிடம் 
அறிந்து வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

234-7/8122
பணிந்தபார்த்தன் பகீரதன்பல 
 பத்தர்சித்தர்க்குப் பண்டுநல்கினீர் 
திணிந்த மாடந்தொறுஞ் 
 செல்வம்மல்கு திருமிழலை 
தணிந்தஅந்தணர் சந்திநாடொறும் 
 அந்திவானிடு பூச்சிறப்பவை 
அணிந்து வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

235-7/8123
பரந்தபாரிடம் ஊரிடைப்பலி 
 பற்றிப்பார்த்துணுஞ் சுற்றமாயினீர் 
தெரிந்த நான்மறை 
 யோர்க்கிடமாய திருமிழலை 
இருந்துநீர்தமி ழோடிசைகேட்கும் 
 இச்சையாற்காசு நித்தல்நல்கினீர் 
அருந்தண் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

236-7/8124
தூயநீரமு தாயவாறது 
 சொல்லுகென்றுமைக் கேட்கச்சொல்லினீர் 
தீயராக் குலையாளர் 
 செழுமாடத் திருமிழலை 
மேயநீர்பலி ஏற்றதென்னென்று 
 விண்ணப்பஞ்செய் பவர்க்குமெய்ப்பொருள் 
ஆய வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே.

237-7/8125
வேதவேதியர் வேதநீதியர் 
 ஓதுவார்விரி நீர்மிழலையுள் 
ஆதி வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுகென்று 
நாதகீதம்வண் டோ துவார்பொழில் 
 நாவலூரன்வன் றொண்டன்நற்றமிழ் 
பாதம் ஓதவல்லார் 
 பரனோடு கூடுவரே.
Thiruvidaivoi