HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/1841
பரவக் கெடும்வல் வினைபா ரிடஞ்சூழ
இரவிற் புறங்காட் டிடைநின் றெரியாடி
அரவச் சடையந் தணன்மேய அழகார்
குரவப் பொழில்சூழ் குரங்காடு துறையே.

2-2/1842
விண்டார் புரமூன்று மெரித்த விமலன்
இண்டார் புறங்காட் டிடைநின் றெரியாடி
வண்டார் கருமென் குழல்மங்கை யொர்பாகங்
கொண்டான் நகர்போல் குரங்காடு துறையே.

3-2/1843
நிறைவில் புறங்காட் டிடைநே ரிழையோடும்
இறைவில் லெரியான் மழுவேந்தி நின்றாடி
மறையின் னொலிவா னவர்தா னவரேத்துங்
குறைவில் லவனுர் குரங்காடு துறையே.

4-2/1844
விழிக்குந் நுதல்மே லொருவெண் பிறைசூடித்
தெழிக்கும் புறங்காட் டிடைச்சேர்ந் தெரியாடிப்
பழிக்கும் பரிசே பலிதேர்ந் தவனுர்பொன்
கொழிக்கும் புனல்சூழ் குரங்காடு துறையே.

5-2/1845
நீறார்தரு மேனியன் நெற்றியொர் கண்ணன்
ஏறார்கொடி யெம்மிறை யீண்டெரி யாடி
ஆறார்சடை யந்தணன் ஆயிழை யாளோர்
கூறான்நகர் போல்குரங் காடு துறையே.

6-2/1846
நளிரும் மலர்க்கொன் றையுநாறு கரந்தைத்
துளிருஞ் சுலவிச் சுடுகாட் டெரியாடி
மிளிரும் மரவார்த் தவன்மே வியகோயில்
குளிரும் புனல்சூழ் குரங்காடு துறையே.

7-2/1847
பழகும் வினைதீர்ப் பவன்பார்ப் பதியோடும்
முழவங் குழல்மொந்தை முழங் கெரியாடும்
அழகன் னயில்மூ விலைவேல் வலனேந்துங்
குழகன் னகர்போல் குரங்காடு துறையே.

8-2/1848
வரையார்த் தெடுத்தவ் வரக்கன் வலியொல்க
நிரையார் விரலால் நெரித்திட் டவனுராங்
கரையார்ந் திழிகா விரிக்கோலக் கரைமேல்
குரையார் பொழில்சூழ் குரங்காடு துறையே.

9-2/1849
நெடியா னொடுநான் முகனுந் நினைவொண்ணாப்
படியா கியபண் டங்கனின் றெரியாடி
செடியார் தலையேந் தியசெங்கண் வெள்ளேற்றின்
கொடியான் நகர்போல் குரங்காடு துறையே.

10-2/1850
துவரா டையர்வே டமலாச் சமண்கையர்
கவர்வாய் மொழிகா தல்செய்யா தவனுராம்
நவையார் மணிபொன் னகில்சந் தனமுந்திக்
குவையார் கரைசேர் குரங்காடு துறையே.

11-2/1851
நல்லார் பயில்கா ழியுள்ஞான சம்பந்தன்
கொல்லே றுடையான் குரங்காடு துறைமேல்
சொல்லார் தமிழ்மாலை பத்துந் தொழுதேத்த
வல்லா ரவர்வா னவரோ டுறைவாரே. 11

12-5/5858
இரங்கா வன்மனத் தார்கள் இயங்குமுப் 
புரங்கா வல்லழி யப்பொடி யாக்கினான் 
தரங்கா டுந்தட நீர்ப்பொன்னித் தென்கரைக் 
குரங்கா டுதுறைக் கோலக் கபாலியே.

13-5/5859
முத்தி னைமணி யைப்பவ ளத்தொளிர் 
தொத்தி னைச்சுடர் சோதியைச் சோலைசூழ் 
கொத்த லர்குரங் காடு துறையுறை 
அத்த னென்னஅண் ணித்திட் டிருந்ததே.

14-5/5860
குளிர்பு னற்குரங் காடு துறையனைத் 
தளிர்நி றத்தையல் பங்கனைத் தண்மதி 
ஒளிய னைந்நினைந் தேனுக்கென் உள்ளமுந் 
தெளிவி னைத்தெளி யத்தெளிந் திட்டதே.

15-5/5861
மணவன் காண்மலை யாள்நெடு மங்கலக் 
கணவன் காண்கலை ஞானிகள் காதலெண் 
குணவன் காண்குரங் காடு துறைதனில் 
அணவன் காணன்பு செய்யு மடியர்க்கே.

16-5/5862
ஞாலத் தார்தொழு தேத்திய நன்மையன் 
காலத் தானுயிர் போக்கிய காலினன் 
நீலத் தார்மிடற் றான்வெள்ளை நீறணி 
கோலத் தான்குரங் காடு துறையனே.

17-5/5863
ஆட்டி னான்முன் அமணரோ டென்றனைப் 
பாட்டி னான்றன பொன்னடிக் கின்னிசை 
வீட்டி னான்வினை மெய்யடி யாரொடுங் 
கூட்டி னான்குரங் காடு துறையனே.

18-5/5864
மாத்தன் றான்மறை யார்முறை யான்மறை 
ஓத்தன் றாருகன் றன்னுயி ருண்டபெண் 
போத்தன் றானவள் பொங்கு சினந்தணி 
கூத்தன் றான்குரங் காடு துறையனே.

19-5/5865
நாடி நந்தம ராயின தொண்டர்காள் 
ஆடு மின்னழு மின்தொழு மின்னடி 
பாடு மின்பர மன்பயி லும்மிடங் 
கூடு மின்குரங் காடு துறையையே.

20-5/5866
தென்றல் நன்னெடுந் தேருடை யானுடல் 
பொன்ற வெங்கனல் பொங்க விழித்தவன் 
அன்ற வந்தக னையயிற் சூலத்தாற் 
கொன்ற வன்குரங் காடு துறையனே.

21-5/5867
நற்ற வஞ்செய்த நால்வர்க்கு நல்லறம் 
உற்ற நன்மொழி யாலருள் செய்தநற் 
கொற்ற வன்குரங் காடு துறைதொழப் 
பற்றுந் தீவினை யாயின பாறுமே.

22-5/5868
கடுத்த தேரரக் கன்கயி லைம்மலை 
எடுத்த தோள்தலை யிற்றல றவ்விரல் 
அடுத்த லுமவன் இன்னிசை கேட்டருள் 
கொடுத்த வன்குரங் காடு துறையனே.
Thiruvidaivoi