HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/338
ஓடேகலன் உண்பதும் ஊரிடு பிச்சை 
காடேயிட மாவது கல்லால் நிழற்கீழ் 
வாடாமுலை மங்கையுந் தானும் மகிழ்ந் 
தீடாவுறை கின்ற இடைமரு தீதோ.

2-1/339
தடம்கொண்டதொர் தாமரைப் பொன்முடி தன்மேல் 
குடங்கொண்டடி யார்குளிர் நீர்சுமந் தாட்டப் 
படங்கொண்டதொர் பாம்பரை யார்த்த பரமன் 
இடங்கொண்டிருந் தான்றன் இடைமரு தீதோ.

3-1/340
வெண்கோவணங் கொண்டொரு வெண்டலை யேந்தி 
அங்கோல்வளை யாளையொர் பாகம் அமர்ந்து 
பொங்காவரு காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
எங்கோ னுறைகின்ற இடைமரு தீதோ.

4-1/341
அந்தம்மறி யாத அருங்கல முந்திக் 
கந்தங்கமழ் காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
வெந்தபொடிப் பூசிய வேத முதல்வன் 
எந்தையுறை கின்ற இடைமரு தீதோ.

5-1/342
வாசங்கமழ் மாமலர்ச் சோலையில் வண்டே 
தேசம்புகுந் தீண்டியொர் செம்மை யுடைத்தாய் 
பூசம்புகுந் தாடிப் பொலிந்தழ காய 
ஈசனுறை கின்ற இடைமரு தீதோ.

6-1/343
வன்புற்றிள நாகம் அசைத் தழகாக 
என்பிற்பல மாலையும் பூண்டெரு தேறி 
அன்பிற்பிரி யாதவ ளோடு முடனாய் 
இன்புற்றிருந் தான்றன் இடைமரு தீதோ.

7-1/344
தேக்குந்திமி லும்பல வுஞ்சுமந் துந்திப் 
போக்கிப்புறம் பூச லடிப்ப வருமால் 
ஆர்க்குந்திரைக் காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
ஏற்கஇருந் தான்றன் இடைமரு தீதோ.

8-1/345
பூவார்குழ லாரகில் கொண்டு புகைப்ப 
ஓவாதடி யாரடி யுள்குளிர்ந் தேத்த 
ஆவாஅரக் கன்றனை ஆற்ற லழித்த 
ஏவார்சிலை யான்றன் இடைமரு தீதோ.

9-1/346
முற்றாததொர் பால்மதி சூடு முதல்வன் 
நற்றாமரை யானொடு மால்நயந் தேத்தப் 
பொற்றோளியுந் தானும் பொலிந்தழ காக 
எற்றேயுறை கின்ற இடைமரு தீதோ.

10-1/347
சிறுதேரரும் சில்சம ணும்புறங் கூற 
நெறியேபல பத்தர்கள் கைதொழு தேத்த 
வெறியாவரு காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
எறியார்மழு வாளன் இடைமரு தீதோ.

11-1/348
கண்ணார்கமழ் காழியுள் ஞானசம் பந்தன் 
எண்ணார்புக ழெந்தை யிடைமரு தின்மேல் 
பண்ணோடிசை பாடிய பத்தும்வல் லார்கள் 
விண்ணோருல கத்தினில் வீற்றிருப் பாரே.

12-1/1025
தோடொர் காதினன், பாடு மறையினன் 
காடு பேணிநின், றாடு மருதனே.

13-1/1026
கருதார் புரமெய்வர், எருதே இனிதூர்வர் 
மருதே யிடமாகும், விருதாம் வினைதீர்ப்பே.

14-1/1027
எண்ணும் அடியார்கள், அண்ணல் மருதரை 
பண்ணின் மொழிசொல்ல, விண்ணுந் தமதாமே.

15-1/1028
விரியார் சடைமேனி, எரியார் மருதரைத் 
தரியா தேத்துவார், பெரியா ருலகிலே.

16-1/1029
பந்த விடையேறும், எந்தை மருதரைச் 
சிந்தை செய்பவர், புந்தி நல்லரே.

17-1/1030
கழலுஞ் சிலம்பார்க்கும், எழிலார் மருதரைத் 
தொழலே பேணுவார்க், குழலும் வினைபோமே.

18-1/1031
பிறையார் சடையண்ணல், மறையார் மருதரை 
நிறையால் நினைபவர், குறையா ரின்பமே.

19-1/1032
எடுத்தான் புயந்தன்னை, அடுத்தார் மருதரைத் 
தொடுத்தார் மலர்சூட்ட, விடுத்தார் வேட்கையே.

20-1/1033
இருவர்க் கெரியாய, உருவ மருதரைப் 
பரவி யேத்துவார், மருவி வாழ்வரே.

21-1/1034
நின்றுண் சமண்தேரர், என்று மருதரை 
அன்றி யுரைசொல்ல, நன்று மொழியாரே.

22-1/1035
கருது சம்பந்தன், மருத ரடிபாடிப் 
பெரிதுந் தமிழ்சொல்லப், பொருத வினைபோமே.

23-1/1185
மருந்தவன் வானவர் தானவர்க்கும் 
பெருந்தகை பிறவினொ டிறவுமானான் 
அருந்தவ முனிவரொ டால்நிழற்கீழ் 
இருந்தவன் வளநகர் இடைமருதே.

24-1/1186
தோற்றவன் கேடவன் துணைமுலையாள் 
கூற்றவன் கொல்புலித் தோலசைத்த 
நீற்றவன் நிறைபுனல் நீள்சடைமேல் 
ஏற்றவன் வளநகர் இடைமருதே.

25-1/1187
படையுடை மழுவினன் பால்வெண்ணீற்றன் 
நடைநவில் ஏற்றினன் ஞாலமெல்லாம் 
முடைதலை இடுபலி கொண்டுழல்வான் 
இடைமரு தினிதுறை யெம்மிறையே.

26-1/1188
பணைமுலை உமையொரு பங்கனொன்னார் 
துணைமதில் மூன்றையுஞ் சுடரில்மூழ்கக் 
கணைதுரந் தடுதிறற் காலற்செற்ற 
இணையிலி வளநகர் இடைமருதே.

27-1/1189
பொழிலவன் புயலவன் புயலியக்குந் 
தொழிலவன் துயரவன் துயரகற்றுங் 
கழலவன் கரியுரி போர்த்துகந்த 
எழிலவன் வளநகர் இடைமருதே.

28-1/1190
நிறையவன் புனலொடு மதியும்வைத்த 
பொறையவன் புகழவன் புகழநின்ற 
மறையவன் மறிகடல் நஞ்சையுண்ட 
இறையவன் வளநகர் இடைமருதே.

29-1/1191
நனிவளர் மதியொடு நாகம்வைத்த 
பனிமலர்க் கொன்றையம் படர்சடையன் 
முனிவரொ டமரர்கள் முறைவணங்க 
இனிதுறை வளநகர் இடைமருதே.

30-1/1192
தருக்கின அரக்கன தாளுந்தோளும் 
நெரித்தவன் நெடுங்கைமா மதகரியன் 
றுரித்தவன் ஒன்னலர் புரங்கள்மூன்றும் 
எரித்தவன் வளநகர் இடைமருதே.

31-1/1193
பெரியவன் பெண்ணினொ டாணுமானான் 
வரியர வணைமறி கடற்றுயின்ற 
கரியவன் அலரவன் காண்பரிய 
எரியவன் வளநகர் இடைமருதே.

32-1/1194
சிந்தையில் சமணொடு தேரர்சொன்ன 
புந்தியில் உரையவை பொருள்கொளாதே 
அந்தணர் (மூ)ஓத்தினொ டரவமோவா 
எந்தைதன் வளநகர் இடைமருதே. 
 
(மூ) ஓத்து என்பது வேதம்.

33-1/1195
இலைமலி பொழிலிடை மருதிறையை 
நலமிகு ஞானசம் பந்தன்சொன்ன 
பலமிகு தமிழிவை பத்தும்வல்லார் 
உலகுறு புகழினொ டோ ங்குவரே.

34-1/1304
நடைமரு திரிபுரம் எரியுண நகைசெய்த 
படைமரு தழலெழ மழுவல பகவன் 
புடைமரு திளமுகில் வளமமர் பொதுளிய 
இடைமரு தடையநம் இடர்கெடல் எளிதே.

35-1/1305
மழைநுழை மதியமொ டழிதலை மடமஞ்ஞை 
கழைநுழை புனல்பெய்த கமழ்சடை முடியன் 
குழைநுழை திகழ்செவி அழகொடு மிளிர்வதொர் 
இழைநுழை புரியணல் இடமிடை மருதே.

36-1/1306
அருமையன் எளிமையன் அழல்விட மிடறினன் 
கருமையின் ஒளிபெறு கமழ்சடை முடியன் 
பெருமையன் சிறுமையன் பிணைபெணொ டொருமையின் 
இருமையும் உடையணல் இடமிடை மருதே.

37-1/1307
பொரிபடு முதுகுற முளிகளி புடைபுல்கு 
நரிவளர் சுடலையுள் நடமென நவில்வோன் 
வரிவளர் குளிர்மதி யொளிபெற மிளிர்வதொர் 
எரிவளர் சடையணல் இடமிடை மருதே.

38-1/1308
வருநல மயிலன மடநடை மலைமகள் 
பெருநல முலையிணை பிணைசெய்த பெருமான் 
செருநல மதிலெய்த சிவனுறை செழுநகர் 
இருநல புகழ்மல்கும் இடமிடை மருதே.

39-1/1309
கலையுடை விரிதுகில் கமழ்குழல் அகில்புகை 
மலையுடை மடமகள் தனையிடம் உடையோன் 
விலையுடை அணிகலன் இலனென மழுவினொ 
டிலையுடை படையவன் இடமிடை மருதே.

40-1/1310
வளமென வளர்வன வரிமுரல் பறவைகள் 
இளமணல் அணைகரை யிசைசெயும் இடைமரு 
துளமென நினைபவர் ஒலிகழல் இணையடி 
குளமண லுறமூழ்கி வழிபடல் குணமே.

41-1/1311
மறையவன் உலகவன் மதியவன் மதிபுல்கு 
துறையவன் எனவல அடியவர் துயரிலர் 
கறையவன் மிடறது கனல்செய்த கமழ்சடை 
இறையவன் உறைதரும் இடமிடை மருதே.

42-1/1312
மருதிடை நடவிய மணிவணர் பிரமரும் 
இருதுடை யகலமொ டிகலின ரினதெனக் 
கருதிடல் அரியதொர் உருவொடு பெரியதொர் 
எருதுடை யடிகள்தம் இடமிடை மருதே.

43-1/1313
துவருறு விரிதுகில் உடையரும் அமணரும் 
அவருறு சிறுசொலை நயவன்மின் இடுமணல் 
கவருறு புனலிடை மருதுகை தொழுதெழும் 
அவருறு வினைகெடல் அணுகுதல் குணமே.

44-1/1314
தடமலி புகலியர் தமிழ்கெழு விரகினன் 
இடமலி பொழிலிடை மருதினை யிசைசெய்த 
படமலி தமிழிவை பரவவல் லவர்வினை 
கெடமலி புகழொடு கிளரொளி யினரே.

45-1/1315
விரிதரு புலியுரி விரவிய அரையினர் 
திரிதரும் எயிலவை புனைகணை யினிலெய்த 
எரிதரு சடையினர் இடைமரு தடைவுனல் 
புரிதரு மன்னவர் புகழ்மிக வுளதே.

46-1/1316
மறிதிரை படுகடல் விடமடை மிடறினர் 
எறிதிரை கரைபொரும் இடைமரு தெனுமவர் 
செறிதிரை நரையொடு செலவிலர் உலகினில் 
பிறிதிரை பெறுமுடல் பெருகுவ தரிதே.

47-1/1317
சலசல சொரிபுனல் சடையினர் மலைமகள் 
நிலவிய உடலினர் நிறைமறை மொழியினர் 
இலரென இடுபலி யவரிடை மருதினை 
வலமிட வுடல்நலி விலதுள வினையே.

48-1/1318
விடையினர் வெளியதொர் தலைகல னெனநனி 
கடைகடை தொறுபலி யிடுகென முடுகுவர் 
இடைவிட லரியவர் இடைமரு தெனும்நகர் 
உடையவர் அடியிணை தொழுவதெம் உயர்வே.

49-1/1319
உரையரும் உருவினர் உணர்வரு வகையினர் 
அரைபொரு புலியதள் உடையினர் அதன்மிசை 
இரைமரும் அரவினர் இடைமரு தெனவுளம் 
உரைகள துடையவர் புகழ்மிக வுளதே.

50-1/1320
ஒழுகிய புனல்மதி யரவமொ டுறைதரும் 
அழகிய முடியுடை அடிகள தறைகழல் 
எழிலினர் உறையிடை மருதினை மலர்கொடு 
தொழுதல்செய் தெழுமவர் துயருறல் இலரே.

51-1/1321
கலைமலி விரலினர் கடியதொர் மழுவொடும் 
நிலையினர் சலமகள் உலவிய சடையினர் 
மலைமகள் முலையிணை மருவிய வடிவினர் 
இலைமலி படையவர் இடமிடை மருதே.

52-1/1322
செருவடை யிலவல செயல்செயத் திறலொடும் 
அருவரை யினிலொரு பதுமுடி நெரிதர 
இருவகை விரனிறி யவரிடைமருதது 
பரவுவர் அருவினை ஒருவுதல் பெரிதே.

53-1/1323
அரியொடு மலரவன் எனவிவ ரடிமுடி 
தெரிவகை அரியவர் திருவடி தொழுதெழ 
எரிதரும் உருவர்தம் இடைமரு தடைவுறல் 
புரிதரும் மன்னவர் புகழ்மிக உளதே.

54-1/1324
குடைமயி லினதழை மருவிய வுருவினர் 
உடைமரு துவரினர் பலசொல வுறவிலை 
அடைமரு திருவினர் தொழுதெழு கழலவர் 
இடைமரு தெனமனம் நினைவதும் எழிலே.

55-1/1325
பொருகடல் அடைதரு புகலியர் தமிழொடு 
விரகினன் விரிதரு பொழிலிடைமருதினைப் 
பரவிய ஒருபது பயிலவல் லவரிடர் 
விரவிலர் வினையொடு வியனுல குறவே.

56-2/2070
பொங்குநுன் மார்பினீர் பூதப்படையீர் பூங்கங்கை
தங்குசெஞ் சடையினீர் சாமவேதம் ஓதினீர்
எங்குமெழிலார் மறையோர்கள் முறையாலேத்த இடைமருதில்
மங்குல்தோய் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

57-2/2071
நீரார்ந்த செஞ்சடையீர் நெற்றித்திருக்கண் நிகழ்வித்தீர்
போரார்ந்த வெண்மழுவொன் றுடையீர் பூதம்பாடலீர்
ஏரார்ந்த மேகலையாள் பாகங்கொண்டீர் இடைமருதில்
சீரார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.

58-2/2072
அழல்மல்கும் அங்கையி லேந்திப்பூதம் அவைபாடச்
சுழல்மல்கும் ஆடலீர் சுடுகாடல்லாற் கருதாதீர்
எழில்மல்கும் நான்மறையோர் முறையாலேத்த இடைமருதில்
பொழில்மல்கு கோயிலே கோயிலாகப் பொலிந்தீரே.

59-2/2073
பொல்லாப் படுதலையொன் றேந்திப்புறங்காட் டாடலீர்
வில்லாற் புரமூன்றும் எரித்தீர்விடையார் கொடியினீர்
எல்லாக் கணங்களும் முறையாலேத்த இடைமருதில்
செல்வாய கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.

60-2/2074
வருந்திய மாதவத்தோர் வானோரேனோர் வந்தீண்டிப்
பொருந்திய தைப்பூச மாடியுலகம் பொலிவெய்தத்
திருந்திய நான்மறையோர் சீராலேத்த இடைமருதில்
பொருந்திய கோயிலே கோயிலாகப் புக்கீரே.

61-2/2075
சலமல்கு செஞ்சடையீர் சாந்தநீறு பூசினீர்
வலமல்கு வெண்மழுவொன் றேந்திமயானத் தாடலீர்
இலமல்கு நான்மறையோ ரினிதாயேத்த இடைமருதில்
புலமல்கு கோயிலே கோயிலாகப் பொலிந்தீரே.

62-2/2076
புனமல்கு கொன்றையீர் புலியின்அதளீர் பொலிவார்ந்த
சினமல்கு மால்விடையீர் செய்யீர்கரிய கண்டத்தீர்
இனமல்கு நான்மறையோ ரேத்துஞ்சீர்கொள் இடைமருதில்
கனமல்கு கோயிலே கோயிலாகக் கலந்தீரே.

63-2/2077
சிலையுய்த்த வெங்கணையாற் புரமூன்றெரித்தீர் திறலரக்கன்
தலைபத்துந் திண்டோ ளும் நெரித்தீர் தையல்பாகத்தீர்
இலைமொய்த்த தண்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த இடைமருதில்
நலமொய்த்த கோயிலே கோயிலாக நயந்தீரே.

64-2/2078
மறைமல்கு நான்முகனும் மாலும்அறியா வண்ணத்தீர்
கறைமல்கு கண்டத்தீர் கபாலமேந்து கையினீர்
அறைமல்கு வண்டினங்கள் ஆலுஞ்சோலை இடைமருதில்
நிறைமல்கு கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.

65-2/2079
சின்போர்வைச் சாக்கியரும் மாசுசேருஞ் சமணருந்
துன்பாய கட்டுரைகள் சொல்லியல்லல் தூற்றவே
இன்பாய அந்தணர்கள் ஏத்தும்ஏர்கொள் இடைமருதில்
அன்பாய கோயிலே கோயிலாக அமர்ந்தீரே.

66-2/2080
கல்லின் மணிமாடக் கழுமலத்தார் காவலவன்
நல்ல அருமறையான் நற்றமிழ்ஞான சம்பந்தன்
எல்லி இடைமருதில் ஏத்துபாட லிவைபத்துஞ்
சொல்லு வார்க்குங் கேட்பார்க்குந் துயரமில்லையே.

67-4/4502
காடுடைச் சுடலை நீற்றர் 
கையில்வெண் டலையர் தையல் 
பாடுடைப் பூதஞ் சூழப் 
பரமனார் மருத வைப்பிற் 
தோடுடைக் கைதை யோடு 
சூழ்கிடங் கதனைச் சூழ்ந்த 
ஏடுடைக் கமல வேலி 
இடைமரு திடங்கொண் டாரே.

68-4/4503
முந்தையார் முந்தி யுள்ளார் 
மூவர்க்கு முதல்வ ரானார் 
சந்தியார் சந்தி யுள்ளார் 
தவநெறி தரித்து நின்றார் 
சிந்தையார் சிந்தை யுள்ளார் 
சிவநெறி யனைத்து மானார் 
எந்தையார் எம்பி ரானார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

69-4/4504
காருடைக் கொன்றை மாலை 
கதிர்மணி அரவி னோடு 
நீருடைச் சடையுள் வைத்த 
நீதியார் நீதி யாய 
போருடை விடையொன் றேற 
வல்லவர் பொன்னித் தென்பால் 
ஏருடைக் கமல மோங்கும் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

70-4/4505
விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் 
வேதங்கள் நான்கும் அங்கம் 
பண்ணினார் பண்ணின் மிக்க 
பாடலார் பாவந் தீர்க்குங் 
கண்ணினார் கண்ணின் மிக்க 
நுதலினார் காமர் காய்ந்த 
எண்ணினார் எண்ணின் மிக்கார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

71-4/4506
வேதங்கள் நான்குங் கொண்டு 
விண்ணவர் பரவி ஏத்தப் 
பூதங்கள் பாடி யாட 
லுடையவன் புனிதன் எந்தை 
பாதங்கள் பரவி நின்ற 
பத்தர்கள் தங்கள் மேலை 
ஏதங்கள் தீர நின்றார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

72-4/4507
பொறியர வரையி லார்த்துப் 
பூதங்கள் பலவுஞ் சூழ 
முறிதரு வன்னி கொன்றை 
முதிர்சடை மூழ்க வைத்து 
மறிதரு கங்கை தங்க 
வைத்தவர் எத்தி சையும் 
ஏறிதரு புனல்கொள் வேலி 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

73-4/4508
படரொளி சடையி னுள்ளாற் 
பாய்புனல் அரவி னோடு 
சுடரொளி மதியம் வைத்துத் 
தூவொளி தோன்றும் எந்தை 
அடரொளி விடையொன் றேற 
வல்லவர் அன்பர் தங்கள் 
இடரவை கெடவு நின்றார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

74-4/4509
கமழ்தரு சடையி னுள்ளாற் 
கடும்புனல் அரவி னோடு 
தவழ்தரு மதியம் வைத்துத் 
தன்னடி பலரும் ஏத்த 
மழுவது வலங்கை யேந்தி 
மாதொரு பாக மாகி 
எழில்தரு பொழில்கள் சூழ்ந்த 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

75-4/4510
பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை 
புதுப்புனல் வன்னி மத்தம் 
மின்றிகழ் சடையில் வைத்து 
மேதகத் தோன்று கின்ற 
அன்றவர் அளக்க லாகா 
அனலெரி யாகி நீண்டார் 
இன்றுட னுலக மேத்த 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

76-4/4511
மலையுடன் விரவி நின்று 
மதியிலா அரக்கன் நுக்கத் 
தலையுட னடர்த்து மீண்டே 
தலைவனாய் அருள்கள் நல்கிச் 
சிலையுடை மலையை வாங்கித் 
திரிபுர மூன்றும் எய்தார் 
இலையுடைக் கமல வேலி 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே.

77-5/5364
பாச மொன்றில ராய்ப்பல பத்தர்கள்
வாச நாண்மலர் கொண்டடி வைகலும்
ஈச னெம்பெரு மான்இடை மருதினிற்
பூச நாம்புகு தும்புன லாடவே.

78-5/5365
மறையின் நாண்மலர் கொண்டடி வானவர்
முறையி னான்முனி கள்வழி பாடுசெய்
இறைவன் எம்பெரு மான்இடை மருதினில்
உறையும் ஈசனை உள்குமென் உள்ளமே.

79-5/5366
கொன்றை மாலையுங் கூவிள மத்தமுஞ்
சென்று சேரத் திகழ்சடை வைத்தவன்
என்று மெந்தை பிரான்இடை மருதினை
நன்று கைதொழு வார்வினை நாசமே.

80-5/5367
இம்மை வானவர் செல்வம் விளைத்திடும்
அம்மை யேற்பிற வித்துயர் நீத்திடும்
எம்மை யாளும் இடைமரு தன்கழல்
செம்மை யேதொழு வார்வினை சிந்துமே.

81-5/5368
வண்ட ணைந்தன வன்னியுங் கொன்றையுங்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனார்
எண்டி சைக்கும் இடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.

82-5/5369
ஏற தேறும் இடைமரு தீசனார்
கூறு வார்வினை தீர்க்குங் குழகனார்
ஆறு செஞ்சடை வைத்த அழகனார்க்
கூறி ய[றி உருகுமென் உள்ளமே.

83-5/5370
விண்ணு ளாரும் விரும்பப் படுவர்
மண்ணு ளாரும் மதிக்கப் படுபவர்
எண்ணி னார்பொழில் சூழிடை மருதினை
நண்ணி னாரைநண் ணாவினை நாசமே.

84-5/5371
வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தனார்
கந்த மாலைகள் சூடுங் கருத்தனார்
எந்தை யென்னிடை மருதினில் ஈசனைச்
சிந்தை யால்நினை வார்வினை தேயுமே.

85-5/5372
வேத மோதும் விரிசடை அண்ணலார்
பூதம் பாடநின் றாடும் புனிதனார்
ஏதந் தீர்க்கும் இடைமரு தாவென்று
பாத மேத்தப் பறையுநம் பாவமே.

86-5/5373
கனியி னுங்கட்டி பட்ட கரும்பினும்
பனிம லர்க்குழற் பாவைநல் லாரினுந்
தனிமு டிகவித் தாளு மரசினும்
இனியன் றன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனே.

87-5/5374
முற்றி லாமதி சூடும் முதல்வனார்
ஒற்றி னார்மலை யாலரக் கன்முடி
எற்றி னார்கொடி யாரிடை மருதினைப்
பற்றி னாரைப்பற் றாவினை பாவமே.

88-5/5375
பறையின் ஓசையும் பாடலின் ஓசையும்
மறையின் ஓசையும் வைகும் அயலெலாம்
இறைவன் எங்கள் பிரானிடை மருதினில்
உறையும் ஈசனை உள்குமென் உள்ளமே.

89-5/5376
மனத்துள் மாயனை மாசறு சோதியைப்
புனிற்றுப் பிள்ளைவெள் ளைம்மதி சூடியை
எனக்குத் தாயையெம் மானிடை மருதனை
நினைத்திட் ^றி நிறைந்ததென் னுள்ளமே.

90-5/5377
வண்ட ணைந்தன வன்னியும் மத்தமுங்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனை
எண்டி சைக்கும் இடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.

91-5/5378
துணையி லாமையிற் று{ங்கிருட் பேய்களோ
டணைய லாவதெ மக்கரி தேயெனா
இணையி லாஇடை மாமரு தில்லெழு
பணையி லாகமஞ் சொல்லுந்தன் பாங்கிக்கே.

92-5/5379
மண்ணை யுண்டமால் காணான் மலரடி
விண்ணை விண்டயன் காணான் வியன்முடி
மொண்ணை மாமரு தாவென்றென் மொய்குழல்
பண்ணை யாயமுந் தானும் பயிலுமே.

93-5/5380
மங்கை காணக் கொடார்மண மாலையைக்
கங்கை காணக் கொடார்முடிக் கண்ணியை
நங்கை மீர்இடை மருதரிந் நங்கைக்கே
எங்கு வாங்கிக் கொடுத்தார் இதழியே.

94-6/6402
சூலப் படையுடையார் தாமே போலுஞ்
சுடர்த்திங்கட் கண்ணி யுடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்தொருபால் வைத்தார் போலும்
மந்திரமுந் தந்திரமு மானார் போலும்
வேலைக் கடல்நஞ்ச முண்டார் போலும்
மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

95-6/6403
காரார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி போலுங்
காரானை ஈருரிவை போர்த்தார் போலும்
பாரார் பரவப் படுவார் போலும்
பத்துப் பல்லூழி பரந்தார் போலுஞ்
சீரால் வணங்கப் படுவார் போலுந்
திசையனைத்து மாய்மற்று மானார் போலும்
ஏரார் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

96-6/6404
வேதங்கள் வேள்வி பயந்தார் போலும்
விண்ணுலகு மண்ணுலகு மானார் போலும்
பூதங்க ளாய புராணர் போலும்
புகழ வளரொளியாய் நின்றார் போலும்
பாதம் பரவப் படுவார் போலும்
பத்தர் களுக்கின்பம் பயந்தார் போலும்
ஏதங்க ளான கடிவார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

97-6/6405
திண்குணத்தார் தேவர் கணங்க ளேத்தித் 
திசைவணங்கச் சேவடியை வைத்தார் போலும்
விண்குணத்தார் வேள்வி சிதைய நுறி
வியன்கொண்டல் மேற்செல் விகிர்தர் போலும்
பண்குணத்தார் பாடலோ டாட லோவாப்
பரங்குன்ற மேய பரமர் போலும்
எண்குணத்தார் எண்ணா யிரவர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

98-6/6406
ஊக முகிலுரிஞ்சு சோலை சூழ்ந்த 
உயர்பொழி லண்ணாவி லுறைகின் றாரும்
பாகம் பணிமொழியாள் பாங்க ராகிப்
படுவெண் டலையிற் பலிகொள் வாரும்
மாகமடை மும்மதிலு மெய்தார் தாமு
மணிபொழில் சூழாரூர் உறைகின் றாரும்
ஏகம்ப மேயாரு மெல்லா மாவார்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

99-6/6407
ஐயிரண்டும் ஆறொன்று மானார் போலும்
அறுமூன்றும் நான்மூன்று மானார் போலுஞ்
செய்வினைகள் நல்வினைக ளானார் போலுந்
திசையனைத்து மாய்நிறைந்த செல்வர் போலுங்
கொய்மலரங் கொன்றைச் சடையார் போலுங்
கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
எய்யவந்த காமனையுங் காய்ந்தார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

100-6/6408
பிரியாத குணமுயிர்கட் கஞ்சோ டஞ்சாய்ப்
பிரிவுடைய குணம்பேசிற் பத்தோ டொன்றாய்
விரியாத குணமொருகால் நான்கே யென்பர்
விரிவிலாக் குணநாட்டத் தாறே யென்பர்
தெரிவாய குணமஞ்சுஞ் சமிதை யஞ்சும் 
பதமஞ்சுங் கதியஞ்சுஞ் செப்பி னாரும்
எரியாய தாமரைமே லியங்கி னாரும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

101-6/6409
தோலிற் பொலிந்த வுடையார் போலுஞ்
சுடர்வா யரவசைத்த சோதி போலும்
ஆல மமுதாக வுண்டார் போலும்
அடியார்கட் காரமுத மானார் போலுங்
காலனையுங் காய்ந்த கழலார் போலுங்
கயிலாயந் தம்மிடமாகக் கொண்டார் போலும்
ஏலங் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

102-6/6410
பைந்தளிர்க் கொன்றையந் தாரார் போலும்
படைக்கணாள் பாக முடையார் போலும்
அந்திவாய் வண்ணத் தழகர் போலும்
மணிநீல கண்ட முடையார் போலும்
வந்த வரவுஞ் செலவு மாகி
மாறாதென் னுள்ளத் திருந்தார் போலும்
எந்த மிடர்தீர்க்க வல்லார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

103-6/6411
கொன்றையங் கூவிள மாலை தன்னைக் 
குளிர்சடைமேல் வைத்துகந்த கொள்கை யாரும்
நின்ற அனங்கனை நீறா நோக்கி 
நெருப்புருவ மாய்நின்ற நிமல னாரும்
அன்றவ் வரக்கன் அலறி வீழ 
அருவரையைக் காலா லழுத்தி னாரும்
என்று மிடுபிச்சை ஏற்றுண் பாரும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

104-6/6412
ஆறு சடைக்கணிவர் அங்கைத் தீயர்
அழகர் படையுடையர் அம்பொற் றோள்மேல்
நீறு தடவந் திடப மேறி
நித்தம் பலிகொள்வர் மொய்த்த பூதங்
கூறுங் குணமுடையர் கோவ ணத்தர்
கோடால வேடத்தர் கொள்கை சொல்லின்
ஈறுந் நடுவு முதலு மாவார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

105-6/6413
மங்குல் மதிவைப்பர் வான நாடர்
மடமா னிடமுடையர் மாத ராளைப்
பங்கில் மிகவைப்பர் பால்போல் நீற்றர்
பளிக்கு வடம்புனைவர் பாவ நாசர்
சங்கு திரையுகளுஞ் சாய்க்கா டாள்வர்
சரிதை பலவுடையர் தன்மை சொல்லின்
எங்கும் பலிதிரிவர் என்னுள் நீங்கார்
இடைமருது மேவி யிடங் கொண்டாரே.

106-6/6414
ஆல நிழலிருப்பர் ஆகா யத்தர்
அருவரையி னுச்சியர் ஆணர் பெண்ணர்
காலம் பலகழித்தார் கறைசேர் கண்டர்
கருத்துக்குச் சேயார்தாங் காணா தார்க்குக்
கோலம் பலவுடையர் கொல்லை யேற்றர்
கொடுமழுவர் கோழம்ப மேய ஈசர்
ஏல மணநாறும் ஈங்கோய் நீங்கார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

107-6/6415
தேசர் திறம்நினைவார் சிந்தை சேருஞ்
செல்வர் திருவாரூ ரென்றும் உள்ளார்
வாச மலரின்கண் மான்தோல் போர்ப்பர்
மருவுங் கரியுரியர் வஞ்சக் கள்வர்
நேசர் அடைந்தார்க் கடையா தார்க்கு 
நிட்டுரவர் கட்டங்கர் நினைவார்க் கென்றும்
ஈசர் புனற்பொன்னித் தீர்த்தர் வாய்த்த 
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

108-6/6416
கரப்பர் கரியமனக் கள்வர்க் குள்ளங் 
கரவாதே தந்நினைய கிற்பார் பாவந்
துரப்பர் தொடுகடலின் நஞ்ச முண்பர்
தூய மறைமொழியர் தீயா லொட்டி
நிரப்பர் புரமூன்றும் நீறு செய்வர்
நீள்சடையர் பாய்விடைகொண் டெங்கும் ஐயம்
இரப்பர் எமையாள்வர் என்னுள் நீங்கார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

109-6/6417
கொடியா ரிடபத்தர் கூத்து மாடிக்
குளிர்கொன்றை மேல்வைப்பர் கோல மார்ந்த
பொடியாரு மேனியர் பூதிப் பையர்
புலித்தோலர் பொங்கரவர் பூண நுலர்
அடியார் குடியாவர் அந்த ணாளர் 
ஆகுதியின் மந்திரத்தார் அமரர் போற்ற
இடியார் களிற்றுரியார் எவரும் போற்ற
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

110-6/6418
பச்சை நிறமுடையர் பாலர் சாலப் 
பழையர் பிழையெலாம் நீக்கி யாள்வர்
கச்சைக் கதநாகம் பூண்ட தோளர்
கலனொன்று கையேந்தி இல்லந் தோறும்
பிச்சை கொளநுகர்வர் பெரியர் சாலப்
பிறங்கு சடைமுடியர் பேணுந் தொண்டர்
இச்சை மிகஅறிவர் என்று முள்ளார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

111-6/6419
காவார் சடைமுடியர் காரோ ணத்தர்
கயிலாய மன்னினார் பன்னு மின்சொற்
பாவார் பொருளாளர் வாளார் கண்ணி
பயிலுந் திருவுருவம் பாக மேயார்
பூவார் புனலணவு புன்கூர் வாழ்வர்
புரமூன்று மொள்ளழலாக் காயத் தொட்ட
ஏவார் சிலைமலையர் எங்குந் தாமே
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

112-6/6420
புரிந்தார் நடத்தின்கண் பூத நாதர்
பொழிலாரூர் புக்குறைவர் போந்து தம்மிற்
பிரிந்தா ரகல்வாய பேயுந் தாமும் 
பிரியா ரொருநாளும் பேணு காட்டில்
எரிந்தா ரனலுகப்பர் ஏழிலோசை 
எவ்விடத்துந் தாமேயென் றேத்து வார்பால்
இருந்தார் இமையவர்கள் போற்ற என்றும் 
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

113-6/6421
விட்டிலங்கு மாமழுவர் வேலை நஞ்சர்
விடங்கர் விரிபுனல்சூழ் வெண்காட் டுள்ளார்
மட்டிலங்கு தார்மாலை மார்பில் நீற்றர்
மழபாடி யுள்ளுறைவர் மாகா ளத்தர்
சிட்டிலங்கு வல்லரக்கர் கோனை யன்று 
செழுமுடியுந் தோளைந்நான் கடரக் காலால்
இட்டிரங்கி மற்றவனுக் கீந்தார் வென்றி
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

114-7/7838
கழுதை குங்குமந் தான்சுமந் தெய்த்தாற் 
 கைப்பர் பாழ்புக மற்றது போலப் 
பழுது நான்உழன் றுள்தடு மாறிப் 
 படுசு ழித்தலைப் பட்டனன் எந்தாய் 
அழுது நீயிருந் தென்செய்தி மனனே 
 அங்க ணாஅர னேயென மாட்டா 
இழுதை யேனுக்கோர் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

115-7/7839
நரைப்பு மூப்பொடு பிணிவரும் இன்னே
 நன்றி யில்வினை யேதுணிந் தெய்த்தேன் 
அரைத்த மஞ்சள தாவதை அறிந்தேன் 
 அஞ்சி னேன்நம னாரவர் தம்மை 
உரைப்பன் நானுன சேவடி சேர 
 உணரும் வாழ்க்கையை ஒன்றறி யாத 
இரைப்ப னேனுக்கோர் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

116-7/7840
புன்னு னைப்பனி வெங்கதிர் கண்டாற் 
 போலும் வாழ்க்கை பொருளிலை நாளும் 
என்னெ னக்கினி இற்றைக்கு நாளை 
 என்றி ருந்திடர் உற்றனன் எந்தாய் 
முன்ன மேஉன சேவடி சேரா 
 மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம் 
இன்னம் என்றனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

117-7/7841
முந்திச் செய்வினை இம்மைக்கண் நலிய
 மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம் 
சிந்தித் தேமனம் வைக்கவும் மாட்டேன் 
 சிறுச்சிறி தேஇரப் பார்கட்கொன் றீயேன் 
அந்தி வெண்பிறை சூடும்எம் மானே 
 ஆரூர் மேவிய அமரர்கள் தலைவா 
எந்தை நீயெனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

118-7/7842
அழிப்பர் ஐவர் புரவுடை யார்கள்
 ஐவ ரும்புர வாசற ஆண்டு 
கழித்துக் காற்பெய்து போயின பின்னைக் 
 கடைமு றைஉனக் கேபொறை ஆனேன் 
விழித்துக் கண்டனன் மெய்ப்பொருள் தன்னை 
 வேண்டேன் மானுட வாழ்க்கையீ தாகில் 
இழித்தேன் என்றனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

119-7/7843
குற்றந் தன்னொடு குணம்பல பெருக்கிக்
 கோல நுண்ணிடை யாரொடு மயங்கிக் 
கற்றி லேன்கலை கள்பல ஞானங் 
 கடிய ஆயின கொடுமைகள் செய்தேன் 
பற்ற லாவதோர் பற்றுமற் றில்லேன் 
 பாவி யேன்பல பாவங்கள் செய்தேன் 
எற்று ளேன்எனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

120-7/7844
கொடுக்க கிற்றிலேன் ஒண்பொருள் தன்னைக்
 குற்றஞ் செற்றம் இவைமுத லாக 
விடுக்க கிற்றிலேன் வேட்கையுஞ் சினமும் 
 வேண்டில் ஐம்புலன் என்வசம் அல்ல 
நடுக்கம் உற்றதோர் மூப்புவந் தெய்த 
 நமன்த மர்நர கத்திடல் அஞ்சி 
இடுக்கண் உற்றனன் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

121-7/7845
ஐவ கையர் ஐயரவ ராகி 
 ஆட்சி கொண்டொரு காலவர் நீங்கார் 
அவ்வ கையவர் வேண்டுவ தானால் 
 அவர வர்வழி ஒழுகிநான் வந்து 
செய்வ கையறி யேன்சிவ லோகா 
 தீவ ணாசிவ னேயெரி யாடீ 
எவ்வ கையெனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

122-7/7846
ஏழை மானுட இன்பினை நோக்கி
 இளைய வர்வயப் பட்டிருந் தின்னம் 
வாழை தான்பழுக் கும்நமக் கென்று 
 வஞ்ச வல்வினை யுள்வலைப் பட்டுக் 
கூழை மாந்தர்தஞ் செல்கதிப் பக்கம் 
 போக மும்பொருள் ஒன்றறி யாத 
ஏழை யேனுக்கோர் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

123-7/7847
அரைக்குஞ் சந்தனத் தோடகில் உந்தி 
 ஐவ னஞ்சுமந் தார்த்திரு பாலும் 
இரைக்குங் காவிரித் தென்கரை தன்மேல் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானை 
உரைக்கும் ஊரன் ஒளிதிகழ் மாலை 
 உள்ளத் தால்உகந் தேத்தவல் லார்கள் 
நரைப்பு மூப்பொடு நடலையும் இன்றி 
 நாதன் சேவடி நண்ணுவர் தாமே.
Thiruvidaivoi