HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/926
கொட்டும் பறைசீராற் குழும அனலேந்தி 
நட்டம் பயின்றாடும் நல்லூர்ப் பெருமானை 
முட்டின் றிருபோதும் முனியா தெழுந்தன்பு 
பட்ட மனத்தார்கள் அறியார் பாவமே.

2-1/927
ஏறில் எருதேறும் எழிலா யிழையோடும் 
வேறும் முடனுமாம் விகிர்தர் அவரென்ன 
நாறும் மலர்ப்பொய்கை நல்லூர்ப் பெருமானைக் 
கூறு மடியார்கட் கடையா குற்றமே.

3-1/928
சூடும் இளந்திங்கள் சுடர் பொற்சடைதாழ 
ஓடுண் கலனாக வு[ரூ ரிடுபிச்சை 
நாடும் நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைப் 
பாடும் மடியார்கட் கடையா பாவமே.

4-1/929
நீத்த நெறியானை நீங்காத் தவத்தானை 
நாத்த நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைக் 
காத்த நெறியானைக் கைகூப்பித் தொழு 
தேத்தும் அடியார்கட் கில்லை யிடர்தானே.

5-1/930
ஆகத் துமைகேள்வன் அரவச் சடைதாழ 
நாகம் மசைத்தானை நல்லூர்ப் பெருமானைத் 
தாகம் புகுந்தண்மித் தாள்கள் தொழுந்தொண்டர் 
போகம் மனத்தராய்ப் புகழத் திரிவாரே.

6-1/931
கொல்லுங் களியானை யுரிபோர்த் துமையஞ்ச 
நல்ல நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைச் 
செல்லும் நெறியானைச் சேர்ந்தா ரிடர்தீரச் 
சொல்லு மடியார்கள் அறியார் துக்கமே.

7-1/932
எங்கள் பெருமானை இமையோர் தொழுதேத்தும் 
நங்கள் பெருமானை நல்லூர் பிரிவில்லா 
தங்கை தலைக்கேற்றி ஆளென் றடிநீழல் 
தங்கும் மனத்தார்கள் தடுமாற் றறுப்பாரே.

8-1/933
காமன் எழில்வாட்டிக் கடல்சூழ் இலங்கைக்கோன் 
நாமம் இறுத்தானை நல்லூர்ப் பெருமானை 
ஏம மனத்தாராய் இகழா தெழுந்தொண்டர் 
தீப மனத்தார்கள் அறியார் தீயவே.

9-1/934
வண்ண மலரானும் வையம் அளந்தானும் 
நண்ண லரியானை நல்லூர்ப் பெருமானைத் 
தண்ண மலர்தூவித் தாள்கள் தொழுதேத்த 
எண்ணும் அடியார்கட் கில்லை யிடுக்கணே.

10-1/935
பிச்சக் குடைநீழற் சமணர் சாக்கியர் 
நிச்சம் அலர்தூற்ற நின்ற பெருமானை 
நச்சு மிடற்றானை நல்லூர்ப் பெருமானை 
எச்சும் அடியார்கட் கில்லை யிடர்தானே.

11-1/936
தண்ணம் புனற்காழி ஞான சம்பந்தன் 
நண்ணும் புனல்வேலி நல்லூர்ப் பெருமானை 
வண்ணம் புனைமாலை வைகலேத்துவார் 
விண்ணும் நிலனுமாய் விளங்கும் புகழாரே.

12-2/2081
பெண்ணமருந் திருமேனி யுடையீர்பிறங்கு சடைதாழப்
பண்ணமரும் நான்மறையே பாடியாடல் பயில்கின்றீர்
திண்ணமரும் பைம்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த திருநல்லூர்
மண்ணமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

13-2/2082
அலைமல்கு தண்புனலும் பிறையுஞ்சூடி அங்கையில்
கொலைமல்கு வெண்மழுவும் அனலுமேந்துங் கொள்கையீர்
சிலைமல்கு வெங்கணையாற் புரமூன்றெரித்தீர் திருநல்லூர்
மலைமல்கு கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

14-2/2083
குறைநிரம்பா வெண்மதியஞ் சூடிக்குளிர்புன் சடைதாழப்
பறைநவின்ற பாடலோ டாடல்பேணிப் பயில்கின்றீர்
சிறைநவின்ற தண்புனலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த திருநல்லூர்
மறைநவின்ற கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

15-2/2084
கூனமரும் வெண்பிறையும் புனலுஞ்சூடுங் கொள்கையீர்
மானமரும் மென்விழியாள் பாகமாகும் மாண்பினீர்
தேனமரும் பைம்பொழிலின் வண்டுபாடுந் திருநல்லூர்
வானமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

16-2/2085
நிணங்கவரும் மூவிலையும் அனலுமேந்தி நெறிகுழலாள்
அணங்கமரும் பாடலோ டாடல்மேவும் அழகினீர்
திணங்கவரும் ஆடரவும் பிறையுஞ்சூடித் திருநல்லூர்
மணங்கமழுங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

17-2/2086
கார்மருவு பூங்கொன்றை சூடிக்கமழ்புன் சடைதாழ
வார்மருவு மென்முலையாள் பாகமாகும் மாண்பினீர்
தேர்மருவு நெடுவீதிக் கொடிகளாடுந் திருநல்லூர்
ஏர்மருவு கோயிலே கோயிலாக இருந்தீரே.

18-2/2087
ஊன்தோயும் வெண்மழுவும் அனலுமேந்தி உமைகாண
மீன்தோயுந் திசைநிறைய ஓங்கியாடும் வேடத்தீர்
தேன்தோயும் பைம்பொழிலின் வண்டுபாடுந் திருநல்லூர்
வான்தோயுங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

19-2/2088
காதமரும் வெண்குழையீர் கறுத்தவரக்கன் மலையெடுப்ப
மாதமரும் மென்மொழியாள் மறுகும்வண்ணங் கண்டுகந்தீர்
தீதமரா அந்தணர்கள் பரவியேத்துந் திருநல்லூர்
மாதமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

20-2/2089
போதின்மேல் அயன்திருமால் போற்றியும்மைக் காணாது
நாதனே இவனென்று நயந்தேத்த மகிழ்ந்தளித்தீர்
தீதிலா அந்தணர்கள் தீமூன்றோம்புந் திருநல்லூர்
மாதராள் அவளோடு மன்னுகோயில் மகிழ்ந்தீரே.

21-2/2090
பொல்லாத சமணரொடு புறங்கூறுஞ் சாக்கியரொன்
றல்லாதார் அறவுரைவிட் டடியார்கள் போற்றோவா
நல்லார்கள் அந்தணர்கள் நாளுமேத்துந் திருநல்லூர்
மல்லார்ந்த கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

22-2/2091
கொந்தணவும் பொழில்புடைசூழ் கொச்சைமேவு குலவேந்தன்
செந்தமிழின் சம்பந்தன் சிறைவண்புனல்சூழ் திருநல்லூர்ப்
பந்தணவு மெல்விரலாள் பங்கன்றன்னைப் பயில்பாடல்
சிந்தனையால் உரைசெய்வார் சிவலோகஞ்சேர்ந் திருப்பாரே.

23-3/3690
வண்டிரிய விண்டமலர் மல்குசடை தாழவிடை யேறிப்
பண்டெரிகை கொண்டபர மன்பதிய தென்பரத னயலே
நண்டிரிய நாரையிரை தேரவரை மேலருவி முத்தந்
தெண்டிரைகள் மோதவிரி போதுகம ழுந்திருந லூரே.

24-3/3691
பல்வளரு நாகமரை யார்த்துவரை மங்கையொரு பாகம்
மல்வளர் புயத்திலணை வித்துமகி ழும்பரம னிடமாஞ்
சொல்வளரி சைக்கிளவி பாடிமட வார்நடம தாடச்
செல்வமறை யோர்கள்முறை யேத்தவள ருந்திருந லூரே.

25-3/3692
நீடுவரை மேருவில தாகநிகழ் நாகம்அழ லம்பாற்
கூடலர்கள் மூவெயி லெரித்தகுழ கன்குலவு சடைமேல்
ஏடுலவு கொன்றைபுனல் நின்றுதிக ழுந்நிமல னிடமாஞ்
சேடுலவு தாமரைகள் நீடுவய லார்திருந லூரே.

26-3/3693
கருகுபுரி மிடறர்கரி காடரெரி கைஅதனி லேந்தி
அருகுவரு கரியினுரி யதளர்பட அரவரிடம் வினவில்
முருகுவிரி பொழிலின்மணம் நாறமயி லாலமர மேறித்
திருகுசின மந்திகனி சிந்தமது வார்திருந லூரே.

27-3/3694
பொடிகொள்திரு மார்பர்புரி நுலர்புனல் பொங்கரவு தங்கும்
முடிகொள்சடை தாழவிடை யேறுமுத லாளரவ ரிடமாம்
இடிகொள்முழ வோசையெழி லார்செய்தொழி லாளர்விழ மல்கச்
செடிகொள்வினை யகலமனம் இனியவர்கள் சேர்திருந லூரே.

28-3/3695
புற்றரவர் நெற்றியொர்கண் ஒற்றைவிடை ய[ர்வரடை யாளஞ்
சுற்றமிருள் பற்றியபல் பூதம்இசை பாடநசை யாலே
கற்றமறை யுற்றுணர்வர் பற்றலர்கள் முற்றும்எயில் மாளச்
செற்றவர் இருப்பிடம் நெருக்குபுன லார்திருந லூரே.

29-3/3696
பொங்கரவர் அங்கமுடன் மேலணிவர் ஞாலமிடு பிச்சை
தங்கரவ மாகவுழி தந்துமெய் துலங்கியவெண் ணீற்றர்
கங்கையர வம்விரவு திங்கள்சடை யடிகளிடம் வினவிற்
செங்கயல் வதிக்குதிகொ ளும்புனல தார்திருந லூரே.

30-3/3697
ஏறுபுகழ் பெற்றதென் இலங்கையவர் கோனையரு வரையிற்
சீறியவ னுக்கருளும் எங்கள்சிவ லோகனிட மாகுங்
கூறும்அடி யார்களிசை பாடிவலம் வந்தயரும் அருவிச்
சேறுகம ரானவழி யத்திகழ்த ருந்திருந லூரே.

31-3/3698
மாலுமலர் மேலயனும் நேடியறி யாமையெரி யாய
கோலமுடை யானுணர்வு கோதில்புக ழானிடம தாகும்
நாலுமறை யங்கமுத லாறுமெரி மூன்றுதழ லோம்புஞ்
சீலமுடை யார்கள்நெடு மாடம்வள ருந்திருந லூரே.

32-3/3699
கீறுமுடை கோவணமி லாமையிலோ லோவியத வத்தர்
பாறுமுடன் மூடுதுவ ராடையர்கள் வேடமவை பாரேல்
ஏறுமட வாளொடினி தேறிமுனி ருந்தவிட மென்பர்
தேறுமன வாரமுடை யார்குடிசெ யுந்திருந லூரே.

33-3/3700
திரைகளிரு கரையும்வரு பொன்னிநில வுந்திருந லூர்மேல்
பரசுதரு பாணியை நலந்திகழ்செய் தோணிபுர நாதன்
உரைசெய்தமிழ் ஞானசம் பந்தனிசை மாலைமொழி வார்போய்
விரைசெய்மலர் தூவவிதி பேணுகதி பேறுபெறு வாரே.

34-4/5101
அட்டுமின் இல்பலி யென்றென் 
றகங்கடை தோறும்வந்து 
மட்டவி ழுங்குழ லார்வளை 
கொள்ளும் வகையென்கொலோ 
கொட்டிய பாணி யெடுத்திட்ட 
பாதமுங் கோளரவும் 
நட்டநின் றாடிய நாதர்நல் 
லூரிடங் கொண்டவரே.

35-4/5102
பெண்ணிட்டம் பண்டைய தன்றிவை 
பெய்பலிக் கென்றுழல்வார் 
நண்ணிட்டு வந்து மனைபுகுந் 
தாரும்நல் லூரகத்தே 
பண்ணிட்ட பாடலர் ஆடல 
ராய்ப்பற்றி நோக்கிநின்று 
கண்ணிட்டுப் போயிற்றுக் காரண 
முண்டு கறைக்கண்டரே.

36-4/5103
படவேர் அரவல்ன்ற் பாவைநல் 
லீர்பக லேயொருவர் 
இடுவார் இடைப்பலி கொள்பவர் 
போலவந் தில்புகுந்து 
நடவார் அடிகள் நடம்பயின் 
றாடிய கூத்தர்கொலோ 
வடபாற் கயிலையுந் தென்பால்நல் 
லூருந்தம் வாழ்பதியே.

37-4/5104
செஞ்சுடர்ச் சோதிப் பவளத் 
திரள்திகழ் முத்தனைய 
நஞ்சணி கண்டன்நல் லூருறை 
நம்பனை நானொருகாற் 
துஞ்சிடைக் கண்டு கனவின் 
றலைத்தொழு தேற்கவன்றான் 
நெஞ்சிடை நின்றக லான்பல 
காலமும் நின்றனனே.

38-4/5105
வெண்மதி சூடி விளங்கநின் 
றானைவிண் ணோர்கள்தொழ 
நண்ணில யத்தொடு பாட 
லறாதநல் லூரகத்தே 
திண்ணிலை யங்கொடு நின்றான் 
திரிபுர மூன்றெரித்தான் 
கண்ணுளும் நெஞ்சத் தகத்தும் 
உளகழற் சேவடியே.

39-4/5106
தேற்றப் படத்திரு நல்லூ 
ரகத்தே சிவனிருந்தாற் 
தோற்றப் படச்சென்று கண்டுகொள் 
ளார்தொண்டர் துன்மதியால் 
ஆற்றிற் கெடுத்துக் குளத்தினிற் 
றேடிய ஆதரைப்போற் 
காற்றிற் கெடுத்துல கெல்லாந் 
திரிதர்வர் காண்பதற்கே.

40-4/5107
நாட்கொண்ட தாமரைப் பூத்தடஞ் 
சூழ்ந்த நல்லூரகத்தே 
கீட்கொண்ட கோவணங் காவென்று 
சொல்லிக் கிறிபடத்தான் 
வாட்கொண்ட நோக்கி மனைவியொ 
டுமங்கோர் வாணிகனை 
ஆட்கொண்ட வார்த்தை யுரைக்குமன் 
றோவிவ் வகலிடமே.

41-4/5108
அறைமல்கு பைங்கழ லார்ப்பநின் 
றானணி யார்சடைமேல் 
நறைமல்கு கொன்றையந் தாருடை 
யானும்நல் லூரகத்தே 
பறைமல்கு பாடலன் ஆடல 
னாகிப் பரிசழித்தான் 
பிறைமல்கு செஞ்சடை தாழநின் 
றாடிய பிஞ்ஞகனே.

42-4/5109
மன்னிய மாமறை யோர்மகிழ்ந் 
தேத்த மருவியெங்குந் 
துன்னிய தொண்டர்கள் இன்னிசை 
பாடித் தொழுதுநல்லூர்க் 
கன்னியர் தாமுங் கனவிடை 
யுன்னிய காதலரை 
அன்னியர் அற்றவர் அங்கண 
னேயருள் நல்கென்பரே.

43-4/5110
திருவமர் தாமரை சீர்வளர் 
செங்கழு நீர்கொள்நெய்தல் 
குருவமர் கோங்கங் குராமகிழ் 
சண்பகங் கொன்றைவன்னி 
மருவமர் நீள்கொடி மாட 
மலிமறை யோர்கள்நல்லூர் 
உருவமர் பாகத் துமையவள் 
பாகனை உள்குதுமே.

44-4/5111
செல்லேர் கொடியன் சிவன்பெருங் 
கோயில் சிவபுரமும் 
வல்லேன் புகவும் மதில்சூழ் 
இலங்கையர் காவலனைக் 
கல்லார் முடியொடு தோளிறச் 
செற்ற கழலடியான் 
நல்லூ ரிருந்த பிரான்அல்ல 
னோநம்மை ஆள்பவனே.

45-6/6380
நினைந்துருகும் அடியாரை நைய வைத்தார்
நில்லாமே தீவினைகள் நீங்க வைத்தார்
சினந்திருகு களிற்றுரிவைப் போர்வை வைத்தார்
செழுமதியின் தளிர்வைத்தார் சிறந்து வானோர்
இனந்துருவி மணிமகுடத் தேறத் துற்ற
இனமலர்கள் போதவிழ்ந்து மதுவாய்ப் பில்கி
நனைந்தனைய திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

46-6/6381
பொன்னலத்த நறுங்கொன்றை சடைமேல் வைத்தார்
புலியுரியின் அதள்வைத்தார் புனலும் வைத்தார்
மன்னலத்த திரள்தோள்மேல் மழுவாள் வைத்தார்
வார்காதிற் குழைவைத்தார் மதியும் வைத்தார்
மின்னலத்த நுண்ணிடையாள் பாகம் வைத்தார்
வேழத்தி னுரிவைத்தார் வெண்ணூல் வைத்தார்
நன்னலத்த திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

47-6/6382
தோடேறும் மலர்க்கொன்றை சடைமேல் வைத்தார்
துன்னெருக்கின் வடம்வைத்தார் துவலை சிந்தப்
பாடேறு படுதிரைக ளெறிய வைத்தார்
பனிமத்த மலர்வைத்தார் பாம்பும் வைத்தார்
சேடேறு திருநுதன்மேல் நாட்டம் வைத்தார்
சிலைவைத்தார் மலைபெற்ற மகளை வைத்தார்
நாடேறு திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

48-6/6383
வில்லருளி வருபுருவத் தொருத்தி பாகம் 
பொருத்தாகி விரிசடைமே லருவி வைத்தார்
கல்லருளி வரிசிலையா வைத்தார் ஊராக் 
கயிலாய மலைவைத்தார் கடவு[ர் வைத்தார்
சொல்லருளி யறநால்வர்க் கறிய வைத்தார்
சுடுசுடலைப் பொடிவைத்தார் துறவி வைத்தார்
நல்லருளாற் றிருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

49-6/6384
விண்ணிரியுந் திரிபுரங்க ளெரிய வைத்தார்
வினைதொழுவார்க் கறவைத்தார் துறவி வைத்தார்
கண்ணெரியாற் காமனையும் பொடியா வைத்தார்
கடிக்கமல மலர்வைத்தார் கயிலை வைத்தார்
திண்ணெரியுந் தண்புனலு முடனே வைத்தார்
திசைதொழுது மிசையமரர் திகழ்ந்து வாழ்த்தி
நண்ணரிய திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

50-6/6385
உற்றுலவு பிணியுலகத் தெழுமை வைத்தார்
உயிர்வைத்தார் உயிர்செல்லுங் கதிகள் வைத்தார்
மற்றமரர் கணம்வைத்தார் அமரர் காணா
மறைவைத்தார் குறைமதியம் வளர வைத்தார்
செற்றமலி யார்வமொடு காம லோபஞ் 
சிறவாத நெறிவைத்தார் துறவி வைத்தார்
நற்றவர்சேர் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

51-6/6386
மாறுமலைந் தாரரண மெரிய வைத்தார்
மணிமுடிமே லரவைத்தா ரணிகொள் மேனி
நீறுமலிந் தெரியாடல் நிலவ வைத்தார் 
நெற்றிமேற் கண்வைத்தார் நிலையம் வைத்தார்
ஆறுமலைந் தறுதிரைக ளெறிய வைத்தார்
ஆர்வத்தா லடியமரர் பரவ வைத்தார்
நாறுமலர்த் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

52-6/6387
குலங்கள்மிகும் அலைகடல்கள் ஞாலம் வைத்தார்
குருமணிசே ரரவைத்தார் கோலம் வைத்தார்
உலங்கிளரும் அரவத்தின் உச்சி வைத்தார் 
உண்டருளி விடம்வைத்தார் எண்டோ ள் வைத்தார்
நிலங்கிளரும் புனல்கனலுள் அனிலம் வைத்தார்
நிமிர்விசும்பின் மிசைவைத்தார் நினைந்தா ரிந்நாள்
நலங்கிளருந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

53-6/6388
சென்றுருளுங் கதிரிரண்டும் விசும்பில் வைத்தார்
திசைபத்தும் இருநிலத்தில் திருந்த வைத்தார்
நின்றருளி யடியமரர் வணங்க வைத்தார்
நிறைதவமும் மறைபொருளும் நிலவ வைத்தார்
கொன்றருளிக் கொடுங்கூற்றம் நடுங்கி யோடக் 
குரைகழற்சே வடிவைத்தார் விடையும் வைத்தார்
நன்றருளுந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

54-6/6389
பாம்புரிஞ்சி மதிகிடந்து திரைக ளேங்கப்
பனிக்கொன்றை சடைவைத்தார் பணிசெய் வானோர்
ஆம்பரிசு தமக்கெல்லாம் அருளும் வைத்தார்
அடுசுடலைப் பொடிவைத்தார் அழகும் வைத்தார்
ஓம்பரிய வல்வினைநோய் தீர வைத்தார்
உமையையொரு பால்வைத்தார் உகந்து வானோர்
நாம்பரவுந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

55-6/6390
குலங்கிளரும் வருதிரைக ளேழும் வைத்தார்
குருமணிசேர் மலைவைத்தார் மலையைக் கையால்
உலங்கிளர எடுத்தவன்றோள் முடியும் நோவ 
ஒருவிரலா லுறவைத்தார் இறைவா வென்று
புலம்புதலும் அருளொடுபோர் வாளும் வைத்தார்
புகழ்வைத்தார் புரிந்தாளாக் கொள்ள வைத்தார்
நலங்கிளருந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.
Thiruvidaivoi