HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/349
கணைநீடெரி மாலர வம்வரை வில்லா 
இணையாஎயில் மூன்றும் எரித்த இறைவர் 
பிணைமாமயி லுங்குயில் சேர்மட அன்னம் 
அணையும்பொழி லன்பி லாலந் துறையாரே.

2-1/350
சடையார்சது ரன்முதி ராமதி சூடி 
விடையார்கொடி யொன்றுடை யெந்தை விமலன் 
கிடையாரொலி ஓத்தர வத்திசை கிள்ளை 
அடையார்பொழில் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

3-1/351
ஊரும்மர வஞ்சடை மேலுற வைத்துப் 
பாரும்பலி கொண்டொலி பாடும் பரமர் 
நீருண்கய லும்வயல் வாளை வராலோ 
டாரும்புனல் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

4-1/352
பிறையும்மர வும்முற வைத்த முடிமேல் 
நறையுண்டெழு வன்னியு மன்னு சடையார் 
மறையும்பல வேதிய ரோத ஒலிசென் 
றறையும்புனல் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

5-1/353
நீடும்புனற் கங்கையுந் தங்க முடிமேல் 
கூடும்மலை யாளொரு பாகம் அமர்ந்தார் 
மாடும்முழ வம்மதி ரம்மட மாதர் 
ஆடும்பதி அன்பி லாலந்துறை யாரே.

6-1/354
நீறார்திரு மேனிய ரூனமி லார்பால் 
ஊறார்சுவை யாகிய உம்பர் பெருமான் 
வேறாரகி லும்மிகு சந்தனம் உந்தி 
ஆறார்வயல் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

7-1/355
செடியார்தலை யிற்பலி கொண்டினி துண்ட 
படியார்பர மன்பர மேட்டிதன் சீரைக் 
கடியார்மல ரும்புனல் தூவிநின் றேத்தும் 
அடியார்தொழும் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

8-1/356
விடத்தார் திகழும்மிட றன்நட மாடி 
படத்தாரர வம்விர வுஞ்சடை ஆதி 
கொடித்தேரிலங் கைக்குலக் கோன்வரை யார 
அடர்த்தாரருள் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

9-1/357
வணங்கிம்மலர் மேலய னும்நெடு மாலும் 
பிணங்கியறி கின்றிலர் மற்றும் பெருமை 
சுணங்குமுகத் தம்முலை யாளொரு பாகம் 
அணங்குந்திக ழன்பி லாலந்துறை யாரே.

10-1/358
தறியார்துகில் போர்த்துழல் வார்சமண் கையர் 
நெறியாஉண ராநிலை கேடினர் நித்தல் 
வெறியார்மலர் கொண்டடி வீழு மவரை 
அறிவாரவர் அன்பி லாலந்துறை யாரே.

11-1/359
அரவார்புனல் அன்பி லாலந்துறை தன்மேல் 
கரவாதவர் காழியுள் ஞானசம் பந்தன் 
பரவார்தமிழ் பத்திசை பாடவல் லார்போய் 
விரவாகுவர் வானிடை வீடெளி தாமே.

12-5/6023
வானஞ் சேர்மதி சூடிய மைந்தனை 
நீநெஞ் சேகெடு வாய்நினை கிற்கிலை 
ஆனஞ் சாடியை அன்பிலா லந்துறைக் 
கோனெஞ் செல்வனைக் கூறிடக் கிற்றியே.

13-5/6024
கார ணத்தர் கருத்தர் கபாலியார் 
வார ணத்துரி போர்த்த மணாளனார் 
ஆர ணப்பொருள் அன்பிலா லந்துறை 
நார ணற்கரி யானொரு நம்பியே.

14-5/6025
அன்பினா னஞ்ச மைந்துட னாடிய 
என்பின் ஆனை யுரித்துக் களைந்தவன் 
அன்பி லானையம் மானையள் @றிய 
அன்பி னால்நினைந் தாரறிந் தார்களே.

15-5/6026
சங்கை யுள்ளதுஞ் சாவது மெய்யுமை 
பங்க னாரடி பாவியே னானுய 
அங்க ணனெந்தை அன்பிலா லந்துறைச் 
செங்க ணாரடிச் சேரவும் வல்லனே.

16-5/6027
கொக்கி றகர் குளிர்மதிச் சென்னியர் 
மிக்க ரக்கர் புரமெரி செய்தவர் 
அக்க ரையினர் அன்பிலா லந்துறை 
நக்கு ருவரும் நம்மை யறிவரே.

17-5/6028
வெள்ள முள்ள விரிசடை நந்தியைக் 
கள்ள முள்ள மனத்தவர் காண்கிலார் 
அள்ள லார்வயல் அன்பிலா லந்துறை 
உள்ள வாறறி யார்சிலர் ஊமரே.

18-5/6029
பிறவி மாயப் பிணக்கில் அழுந்தினும் 
உறவெ லாஞ்சிந்தித் துன்னி உகவாதே 
அறவன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
மறவா தேதொழு தேத்தி வணங்குமே.

19-5/6030
நுணங்கு நுலயன் மாலும் இருவரும் 
பிணங்கி யெங்குந் திரிந்தெய்த்துங் காண்கிலா 
அணங்கன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
வணங்கும் நும்வினை மாய்ந்தறும் வண்ணமே.

20-5/6031
பொய்யெ லாமுரைக் குஞ்சமண் சாக்கியக் 
கையன் மாருரை கேளா தெழுமினோ 
ஐயன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
மெய்யன் சேவடி யேத்துவார் மெய்யரே.

21-5/6032
இலங்கை வேந்தன் இருபது தோளிற்று 
மலங்க மாமலை மேல்விரல் வைத்தவன் 
அலங்கல் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
வலங்கொள் வாரைவா னோர்வலங் கொள்வரே.
Thiruvidaivoi