HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/722
வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு வெள்ளையெருதேறிப் 
பூதஞ்சூழப் பொலியவருவார் புலியினுரிதோலார் 
நாதாஎனவும் நக்காஎனவும் நம்பாஎனநின்று 
பாதந்தொழுவார் பாவந்தீர்ப்பார் பழனநகராரே.

2-1/723
கண்மேற்கண்ணுஞ் சடைமேற்பிறையும் உடையார்காலனைப் 
புண்ணாறுதிர மெதிராறோடப் பொன்றப்புறந்தாளால் 
எண்ணாதுதைத்த எந்தைபெருமான் இமவான்மகளோடும் 
பண்ணார்களிவண் டறைபூஞ்சோலைப் பழனநகராரே.

3-1/724
பிறையும்புனலுஞ் சடைமேலுடையார் பறைபோல்விழிகட்பேய் 
உறையுமயான மிடமாவுடையார் உலகர்தலைமகன் 
அறையும்மலர்கொண் டடியார்பரவி ஆடல்பாடல்செய் 
பறையுஞ்சங்கும் பலியுமோவாப் பழனநகராரே.

4-1/725
உரம்மன்னுயர்கோட் டுலறுகூகை யலறுமயானத்தில் 
இரவிற்பூதம் பாடஆடி எழிலாரலர்மேலைப் 
பிரமன்றலையின் நறவமேற்ற பெம்மானெமையாளும் 
பரமன்பகவன் பரமேச்சுவரன் பழனநகராரே.

5-1/726
குலவெஞ்சிலையால் மதில்மூன்றெரித்த கொல்லேறுடையண்ணல் 
கலவமயிலுங் குயிலும்பயிலுங் கடல்போற்காவேரி 
நலமஞ்சுடைய நறுமாங்கனிகள் குதிகொண்டெதிருந்திப் 
பலவின்கனிகள் திரைமுன்சேர்க்கும் பழனநகராரே.

6-1/727
வீளைக்குரலும் விளிசங்கொலியும் விழவின்னொலியோவா 
மூளைத்தலைகொண் டடியாரேத்தப் பொடியாமதிளெய்தார் 
ஈளைப்படுகில் இலையார்தெங்கின் குலையார்வாழையின் 
பாளைக்கமுகின் பழம்வீழ்சோலைப் பழனநகராரே.

7-1/728
பொய்யாமொழியார் முறையாலேத்திப் புகழ்வார்திருமேனி 
செய்யார்கரிய மிடற்றார்வெண்ணூல் சேர்ந்தஅகலத்தார் 
கையாடலினார் புனலால்மல்கு சடைமேற்பிறையோடும் 
பையாடரவ முடனேவைத்தார் பழனநகராரே.

8-1/729
மஞ்சோங்குயரம் உடையான்மலையை மாறாயெடுத்தான்றோள் 
அஞ்சோடஞ்சும் ஆறுநான்கும் அடரவு[ன்றினார் 
நஞ்சார்சுடலைப் பொடிநீறணிந்த நம்பான்வம்பாரும் 
பைந்தாமரைகள் கழனிசூழ்ந்த பழனநகராரே.

9-1/730
கடியார்கொன்றைச் சுரும்பின்மாலை கமழ்புன்சடையார்விண் 
முடியாப்படிமூ வடியாலுலக முழுதுந்தாவிய 
நெடியான்நீள்தா மரைமேலயனும் நேடிக்காணாத 
படியார்பொடியா டகலமுடையார் பழனநகராரே.

10-1/731
கண்டான்கழுவா முன்னேயோடிக் கலவைக்கஞ்சியை 
உண்டாங்கவர்கள் உரைக்குஞ்சிறுசொல் லோரார்பாராட்ட 
வண்டாமரையின் மலர்மேல்நறவ மதுவாய்மிகவுண்டு 
பண்டான்கெழும வண்டியாழ்செய்யும் பழனநகராரே.

11-1/732
வேய்முத்தோங்கி விரைமுன்பரக்கும் வேணுபுரந்தன்னுள் 
நாவுய்த்தனைய திறலான்மிக்க ஞானசம்பந்தன் 
பேசற்கினிய பாடல்பயிலும் பெருமான்பழனத்தை 
வாயிற்பொலிந்த மாலைபத்தும் வல்லார்நல்லாரே.

12-4/4272
சொன்மாலை பயில்கின்ற குயிலினங்காள் சொல்லீரே 
பன்மாலை வரிவண்டு பண்மிழற்றும் பழனத்தான் 
முன்மாலை நகுதிங்கள் முகிழ்விளங்கு முடிச்சென்னிப் 
பொன்மாலை மார்பன்என் புதுநலமுண் டிகழ்வானோ.

13-4/4273
கண்டகங்காள் முண்டகங்காள் கைதைகாள் நெய்தல்காள் 
பண்டரங்க வேடத்தான் பாட்டோ வாப் பழனத்தான் 
வண்டுலாந் தடமூழ்கி மற்றவனென் தளிர்வண்ணங் 
கொண்டநாள் தானறிவான் குறிக்கொள்ளா தொழிவானோ.

14-4/4274
மூமனைக்காஞ்சி இளங்குருகே மறந்தாயோ மதமுகத்த 
பனைக்கைமா வுரிபோர்த்தான் பலர்பாடும் பழனத்தான் 
நினைக்கின்ற நினைப்பெல்லாம் உரையாயோ நிகழ்வண்டே 
சுனைக்குவளை மலர்க்கண்ணாள் சொற்று{தாய்ச் சோர்வாளோ. 
மூ மனைக்காஞ்சியென்பது வீட்டுக்குச் சமீபத்திலிருக்குங் காஞ்சிமரம்.

15-4/4275
புதியையாய் இனியையாம் பூந்தென்றால் புறங்காடு 
பதியாவ திதுவென்று பலர்பாடும் பழனத்தான் 
மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்ட மதிகங்கை 
விதியாளன் என்னுயிர்மேல் விளையாடல் விடுத்தானோ.

16-4/4276
மண்பொருந்தி வாழ்பவர்க்கும் மாதீர்த்த வேதியர்க்கும் 
விண்பொருந்து தேவர்க்கும் வீடுபேறாய் நின்றானைப் 
பண்பொருந்த இசைபாடும் பழனஞ்சேர் அப்பனையென் 
கண்பொருந்தும் போழ்தத்துங் கைவிடநான் கடவேனோ.

17-4/4277
பொங்கோத மால்கடலிற் புறம்புறம்போய் இரைதேருஞ் 
செங்கால்வெண் மடநாராய் செயற்படுவ தறியேன்நான் 
அங்கோல வளைகவர்ந்தான் அணிபொழில்சூழ் பழனத்தான் 
தங்கோல நறுங்கொன்றைத் தாரருளா தொழிவானோ.

18-4/4278
துணையார முயங்கிப்போய்த் துறைசேரும் மடநாராய் 
பணையார வாரத்தான் பாட்டோ வாப் பழனத்தான் 
கணையார இருவிசும்பிற் கடியரணம் பொடிசெய்த 
இணையார மார்பன்என் எழில்நலமுண் டிகழ்வானோ.

19-4/4279
மூகூவைவாய் மணிவரன்றிக் கொழித்தோடுங் மூமூகாவிரிப்பூம் 
பாவைவாய் முத்திலங்கப் பாய்ந்தாடும் பழனத்தான் 
கோவைவாய் மலைமகள்கோன் கொல்லேற்றின் கொடியாடைப் 
பூவைகாள் மழலைகாள் போகாத பொழுதுளதே. 
 
மூகூவைவாய்மணி என்பது பூமியினிடத்தில் 
பொருந்திய முத்துக்கள் - அவையாவன - 
யானைக்கொம்பு, பன்றிக்கொம்பு, நாகம், பசுவின்பல், 
மூங்கிற்கணு, கொக்கின்கழுத்து, கற்புள்ள 
மாதர்கண்டம் என்னுமிவ்விடங்களி லுண்டாயிருக்கு 
முத்துக்களாம். 
மூமூ காவிரிப்பூம்பாவைவாய் முத்து என்பது நீர்முத்து 
எனக்கொள்க. அவை - சங்கு, இப்பி, மீன், தாமரைமலர் 
என்னு மிவைகளி லுண்டாகு முத்துக்கள். இதனை 
"சிறைகொள் நீர்த்தரளத் திரல்கொணித்திலத்த" எனத் 
திருமாளிகைத்தேவர் அருளிச்செய்த திருவிசைப்பா, 
2-வது பதிகம் 5-வது திருப்பாடலானுமுணர்க.

20-4/4280
புள்ளிமான் பொறியரவம் புள்ளுயர்த்தான் மணிநாகப் 
பள்ளியான் தொழுதேத்த இருக்கின்ற பழனத்தான் 
உள்ளுவார் வினைதீர்க்கும் என்றுரைப்பர் உலகெல்லாங் 
கள்ளியேன் நான்இவற்கென் கனவளையுங் கடவேனோ.

21-4/4281
வஞ்சித்தென் வளைகவர்ந்தான் வாரானே யாயிடினும் 
பஞ்சிக்காற் சிறகன்னம் பரந்தார்க்கும் பழனத்தான் 
அஞ்சிப்போய்க் கலிமெலிய அழலோம்பும் அப்பூதி 
குஞ்சிப்பூ வாய்நின்ற சேவடியாய் கோடியையே.

22-4/4512
ஆடினா ரொருவர் போலு 
மலர்கமழ் குழலி னாலைக் 
கூடினா ரொருவர் போலுங் 
குளிர்புனல் வளைந்த திங்கள் 
சூடினா ரொருவர் போலுந் 
தூயநன் மறைகள் நான்கும் 
பாடினா ரொருவர் போலும் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

23-4/4513
போவதோர் நெறியு மானார் 
புரிசடைப் புனித னார்நான் 
வேவதோர் வினையிற் பட்டு 
வெம்மைதான் விடவுங் கில்லேன் 
கூவல்தான் அவர்கள் கேளார் 
குணமிலா ஐவர் செய்யும் 
பாவமே தீர நின்றார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

24-4/4514
கண்டராய் முண்ட ராகிக் 
கையிலோர் கபால மேந்தித் 
தொண்டர்கள் பாடி யாடித் 
தொழுகழற் பரம னார்தாம் 
விண்டவர் புரங்க ளெய்த 
வேதியர் வேத நாவர் 
பண்டையென் வினைகள் தீர்ப்பார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

25-4/4515
நீரவன் தீயி னோடு 
நிழலவன் எழில தாய 
பாரவன் விண்ணின் மிக்க 
பரமவன் பரம யோகி 
யாரவ னண்ட மிக்க 
திசையினோ டொளிக ளாகிப் 
பாரகத் தமுத மானார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

26-4/4516
ஊழியா ரூழி தோறும் 
உலகினுக் கொருவ ராகிப் 
பாழியார் பாவந் தீர்க்கும் 
பராபரர் பரம தாய 
ஆழியான் அன்னத் தானும் 
அன்றவர்க் களப் பரிய 
பாழியார் பரவி யேத்தும் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

27-4/4517
ஆலின்கீழ் அறங்க ளெல்லாம் 
அன்றவர்க் கருளிச் செய்து 
நுலின்கீ ழவர்கட் கெல்லா 
நுண்பொரு ளாகி நின்று 
காலின்கீழ்க் காலன் றன்னைக் 
கடுகத்தான் பாய்ந்து பின்னும் 
பாலின்கீழ் நெய்யு மானார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

28-4/4518
ஆதித்தன் அங்கி சோமன் 
அயனொடு மால்பு தனும் 
போதித்து நின்று லகிற் 
போற்றிசைத் தாரி வர்கள் 
சோதித்தா ரேழு லகுஞ் 
சோதியுட் சோதி யாகிப் 
பாதிப்பெண் ணுருவ மானார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

29-4/4519
காற்றனாற் காலற் காய்ந்து 
காருரி போர்த்த ஈசர் 
தோற்றனார் கடலுள் நஞ்சைத் 
தோடுடைக் காதர் சோதி 
ஏற்றினார் இளவெண் டிங்கள் 
இரும்பொழில் சூழ்ந்த காயம் 
பாற்றினார் வினைக ளெல்லாம் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

30-4/4520
கண்ணனும் பிரம னோடு 
காண்கில ராகி வந்தே 
எண்ணியுந் துதித்து மேத்த 
எரியுரு வாகி நின்று 
வண்ணநன் மலர்கள் தூவி 
வாழ்த்துவார் வாழ்த்தி ஏத்தப் 
பண்ணுலாம் பாடல் கேட்டார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

31-4/4521
குடையுடை அரக்கன் சென்று 
குளிர்கயி லாய வெற்பின் 
இடைமட வரலை அஞ்ச 
எடுத்தலும் இறைவன் நோக்கி 
விடையுடை விகிர்தன் றானும் 
விரலினா லூன்றி மீண்டும் 
படைகொடை அடிகள் போலும் 
பழனத்தெம் பரம னாரே.

32-4/4991
மேவித்து நின்று விளைந்தன 
வெந்துயர் துக்கமெல்லாம் 
ஆவித்து நின்று கழிந்தன 
அல்லல் அவையறுப்பான் 
பாவித்த பாவனை நீயறி 
வாய்பழ னத்தரசே 
கூவித்துக் கொள்ளுந் தனையடி 
யேனைக் குறிக்கொள்வதே.

33-4/4992
சுற்றிநின் றார்புறங் காவ 
லமரர் கடைத்தலையில் 
மற்றுநின் றார்திரு மாலொடு 
நான்முகன் வந்தடிக்கீழ்ப் 
பற்றிநின் றார்பழ னத்தர 
சேயுன் பணியறிவான் 
உற்றுநின் றாரடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

34-4/4993
ஆடிநின் றாயண்டம் ஏழுங் 
கடந்துபோய் மேலவையுங் 
கூடிநின் றாய்குவி மென்முலை 
யாளையுங் கொண்டுடனே 
பாடிநின் றாய்பழ னத்தர 
சேயங்கோர் பால்மதியஞ் 
சூடிநின் றாயடி யேனையஞ் 
சாமைக் குறிக்கொள்வதே.

35-4/4994
எரித்துவிட் டாய்அம்பி னாற்புர 
மூன்றுமுன் னேபடவும் 
உரித்துவிட் டாய்உமை யாள்நடுக் 
கெய்தவோர் குஞ்சரத்தைப் 
பரித்துவிட் டாய்பழ னத்தர 
சேகங்கை வார்சடைமேற் 
தரித்துவிட் டாயடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

36-4/4995
முன்னியும் முன்னி முளைத்தன 
மூவெயி லும்முடனே 
மன்னியு மங்கும் இருந்தனை 
மாய மனத்தவர்கள் 
பன்னிய நுலின் பரிசறி 
வாய்பழ னத்தரசே 
உன்னியும் உன்னடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

37-4/4996
ஏய்ந்தறுத் தாய்இன்ப னாய்இருந் 
தேபடைத் தான்றலையைக் 
காய்ந்தறுத் தாய்கண்ணி னாலன்று 
காமனைக் காலனையும் 
பாய்ந்தறுத் தாய்பழ னத்தர 
சேயென் பழவினைநோய் 
ஆய்ந்தறுத் தாயடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

38-4/4997
மற்றுவைத் தாயங்கோர் மாலொரு 
பாகம் மகிழ்ந்துடனே 
உற்றுவைத் தாய்உமை யாளொடுங் 
கூடும் பரிசெனவே 
பற்றிவைத் தாய்பழ னத்தர 
சேயங்கோர் பாம்பொருகை 
சுற்றிவைத் தாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

39-4/4998
ஊரினின் றாய்ஒன்றி நின்றுவிண் 
டாரையும் ஒள்ளழலாற் 
போரினின் றாய்பொறை யாயுயி 
ராவி சுமந்துகொண்டு 
பாரிநின் றாய்பழ னத்தர 
சேபணி செய்பவர்கட் 
காரநின் றாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

40-4/4999
போகம்வைத் தாய்புரி புன்சடை 
மேலோர் புனலதனை 
ஆகம்வைத் தாய்மலை யான்மட 
மங்கை மகிழ்ந்துடனே 
பாகம்வைத் தாய்பழ னத்தர 
சேயுன் பணியருளால் 
ஆகம்வைத் தாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

41-4/5000
அடுத்திருந் தாய்அரக் கன்முடி 
வாயொடு தோள்நெரியக் 
கெடுத்திருந் தாய்கிளர்ந் தார்வலி 
யைக்கிளை யோடுடனே 
படுத்திருந் தாய்பழ னத்தர 
சேபுலி யின்னுரிதோல் 
உடுத்திருந் தாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே.

42-5/5576
அருவ னாய்அத்தி ஈருரி போர்த்துமை
உருவ னாய்ஒற்றி ய[ர்பதி யாகிலும்
பருவ ரால்வயல் சூழ்ந்த பழனத்தான்
திருவி னாற்றிரு வேண்டுமித் தேவர்க்கே.

43-5/5577
வையம் வந்து வணங்கி வலங்கொளும்
ஐய னைஅறி யார்சிலர் ஆதர்கள்
பைகொ ளாடர வார்த்த பழனன்பால்
பொய்யர் காலங்கள் போக்கிடு வார்களே.

44-5/5578
வண்ண மாக முறுக்கிய வாசிகை
திண்ண மாகத் திருச்சடைச் சேர்த்தியே
பண்ணு மாகவே பாடும் பழனத்தான்
எண்ணும் நீரவன் ஆயிர நாமமே.

45-5/5579
மூர்க்கப் பாம்பு பிடித்தது மூச்சிட
வாக்கப் பாம்பினைக் கண்ட துணிமதி
பாக்கப் பாம்பினைப் பற்றும் பழனத்தான்
தார்க்கொண் மாலை சடைக்கரந் திட்டதே.

46-5/5580
நீல முண்ட மிடற்றினன் நேர்ந்ததோர்
கோல முண்ட குணத்தான் நிறைந்ததோர்
பாலு முண்டு பழனன்பா லென்னிடை
மாலு முண்டிறை யென்றன் மனத்துளே.

47-5/5581
மந்த மாக வளர்பிறை சூடியோர்
சந்த மாகத் திருச்சடை சாத்துவான்
பந்த மாயின தீர்க்கும் பழனத்தான்
எந்தை தாய்தந்தை எம்பெரு மானுமே.

48-5/5582
மார்க்க மொன்றறி யார்மதி யில்லிகள்
பூக்க ரத்திற் புரிகிலர் மூடர்கள்
பார்க்க நின்று பரவும் பழனத்தான்
தாட்கண் நின்று தலைவணங் கார்களே.

49-5/5583
ஏறி னாரிமை யோர்கள் பணிகண்டு
தேறு வாரலர் தீவினை யாளர்கள்
பாறி னார்பணி வேண்டும் பழனத்தான்
கூறி னானுமை யாளொடுங் கூடவே.

50-5/5584
சுற்று வார்தொழு வார்சுடர் வண்ணன்மேல்
தெற்றி னார்திரி யும்புர மூன்றெய்தான்
பற்றி னார்வினை தீர்க்கும் பழனனை
எற்றி னான்மறக் கேனெம் பிரானையே.

51-5/5585
பொங்கு மாகடல் சூழ்இலங் கைக்கிறை
அங்க மான இறுத்தருள் செய்தவன்
பங்க னென்றும் பழனன் உமையொடுந்
தங்கன் றானடி யேனுடை யுச்சியே.

52-6/6603
அலையார் கடல்நஞ்ச முண்டார் தாமே
அமரர்களுக் கருள்செய்யு மாதி தாமே
கொலையாய கூற்ற முதைத்தார் தாமே
கொல்வேங்கைத் தோலொன் றசைத்தார் தாமே
சிலையாற் புரமூன் றெரித்தார் தாமே
தீநோய் களைந்தென்னை யாண்டார் தாமே
பலிதேர்ந் தழகாய பண்பர் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

53-6/6604
வெள்ள மொருசடைமே லேற்றார் தாமே
மேலார்கண் மேலார்கண் மேலார் தாமே
கள்ளங் கடிந்தென்னை யாண்டார் தாமே
கருத்துடைய பூதப் படையார் தாமே
உள்ளத் துவகை தருவார் தாமே
உறுநோய் சிறுபிணிகள் தீர்ப்பார் தாமே
பள்ளப் பரவைநஞ் சுண்டார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

54-6/6605
இரவும் பகலுமாய் நின்றார் தாமே
எப்போது மென்னெஞ்சத் துள்ளார் தாமே
அரவ மரையி லசைத்தார் தாமே
அனலாடி யங்கை மறித்தார் தாமே
குரவங் கமழுங்குற் றாலர் தாமே
கோலங்கள் மேன்மே லுகப்பார் தாமே
பரவு மடியார்க்குப் பாங்கர் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

55-6/6606
மாறின் மதின்மூன்று மெய்தார் தாமே
வரியரவங் கச்சாக ஆர்த்தார் தாமே
நீறுசேர் திருமேனி நிமலர் தாமே
நெற்றி நெருப்புக்கண் வைத்தார் தாமே
ஏறு கொடுஞ்சூலக் கையார் தாமே
என்பா பரண மணிந்தார் தாமே
பாறுண் தலையிற் பலியார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

56-6/6607
சீரால் வணங்கப் படுவார் தாமே
திசைக்கெல்லாந் தேவாகி நின்றார் தாமே
ஆரா வமுதமு மானார் தாமே
அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
நீரார் நியம முடையார் தாமே
நீள்வரை வில்லாக வளைத்தார் தாமே
பாரார் பரவப் படுவார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

57-6/6608
கால னுயிர்வெளவ வல்லார் தாமே
கடிதோடும் வெள்ளை விடையார் தாமே
கோலம் பலவு முகப்பார் தாமே
கோள்நாக நாணாகப் பூண்டார் தாமே
நீலம் பொலிந்த மிடற்றார் தாமே
நீள்வரையி னுச்சி யிருப்பார் தாமே
பால விருத்தரு மானார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

58-6/6609
ஏய்ந்த வுமைநங்கை பங்கர் தாமே
ஏ|ழிக் கப்புறமாய் நின்றார் தாமே
ஆய்ந்து மலர்தூவ நின்றார் தாமே
அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
தேய்ந்த பிறைசடைமேல் வைத்தார் தாமே
தீவா யரவதனை யார்த்தார் தாமே
பாய்ந்த படர்கங்கை யேற்றார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

59-6/6610
ஓராதார் உள்ளத்தில் நில்லார் தாமே
உள்@று மன்பர் மனத்தார் தாமே
பேராதென் சிந்தை யிருந்தார் தாமே
பிறர்க்கென்றுங் காட்சிக் கரியார் தாமே
ஊராரு மூவுலகத் துள்ளார் தாமே
உலகை நடுங்காமற் காப்பார் தாமே
பாரார் முழவத் திடையார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

60-6/6611
நீண்டவர்க்கோர் நெருப்புருவ மானார் தாமே
நேரிழையை யொருபாகம் வைத்தார் தாமே
பூண்டரவைப் புலித்தோல்மே லார்த்தார் தாமே
பொன்னிறத்த வெள்ளச் சடையார் தாமே
ஆண்டுலகே ழனைத்தினையும் வைத்தார் தாமே
அங்கங்கே சிவமாகி நின்றார் தாமே
பாண்டவரிற் பார்த்தனுக்குப் பரிந்தார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

61-6/6612
விடையேறி வேண்டுலகத் திருப்பார் தாமே
விரிகதிரோன் சோற்றுத் துறையார் தாமே
புடைசூழத் தேவர் குழாத்தார் தாமே
பூந்துருத்தி நெய்த்தான மேயார் தாமே
அடைவே புனல்சூழ்ஐ யாற்றார் தாமே
அரக்கனையு மாற்ற லழித்தார் தாமே
படையாப் பல்பூத முடையார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.
Thiruvidaivoi