HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/842
வரிவள ரவிரொளி யரவரை தாழ 
வார்சடை முடிமிசை வளர்மதி சூடிக் 
கரிவளர் தருகழல் கால்வல னேந்திக் 
கனலெரி யாடுவர் காடரங் காக 
விரிவளர் தருபொழில் இனமயி லால 
வெண்ணிறத் தருவிகள் திண்ணென வீழும் 
எரிவள ரினமணி புனமணி சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

2-1/843
ஆற்றையு மேற்றதோர் அவிர்சடை யுடையர் 
அழகினை யருளுவர் குழகல தறியார் 
கூற்றுயிர் செகுப்பதோர் கொடுமையை யுடையர் 
நடுவிரு ளாடுவர் கொன்றையந் தாரார் 
சேற்றயல் மிளிர்வன கயலிள வாளை 
செருச்செய வோர்ப்பன செம்முக மந்தி 
ஏற்றையொ டுழிதரும் எழில்திகழ் சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

3-1/844
கானமுஞ் சுடலையுங் கற்படு நிலனுங் 
காதலர் தீதிலர் கனல்மழு வாளர் 
வானமும் நிலமையும் இருமையு மானார் 
வணங்கவும் இணங்கவும் வாழ்த்தவும் படுவார் 
நானமும் புகையொளி விரையொடு கமழ 
நளிர்பொழி லிளமஞ்ஞை மன்னிய பாங்கர் 
ஏனமும் பிணையலும் எழில்திகழ் சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

4-1/845
கடமணி மார்பினர் கடல்தனி லுறைவார் 
காதலர் தீதிலர் கனல்மழு வாளர் 
விடமணி மிடறினர் மிளிர்வதோ ரரவர் 
வேறுமோர் சரிதையர் வேடமும் உடையர் 
வடமுலை யயலன கருங்குருந் தேறி 
வாழையின் தீங்கனி வார்ந்து தேனட்டும் 
இடமுலை யரிவையர் எழில்திகழ் சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

5-1/846
கார்கொண்ட கடிகமழ் விரிமலர்க் கொன்றைக் 
கண்ணியர் வளர்மதி கதிர்விடக் கங்கை 
நீர்கொண்ட சடையினர் விடையுயர் கொடியர் 
நிழல்திகழ் மழுவினர் அழல்திகழ் நிறத்தர் 
சீர்கொண்ட மென்சிறை வண்டுபண் செய்யுஞ் 
செழும்புன லனையன செங்குலை வாழை 
ஏர்கொண்ட பலவினொ டெழில்திகழ் சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

6-1/847
தோடணி குழையினர் சுண்ணவெண் ணீற்றர் 
சுடலையி னாடுவர் தோலுடை யாகப் 
பீடுயர் செய்ததோர் பெருமையை யுடையர் 
பேயுட னாடுவர் பெரியவர் பெருமான் 
கோடல்கள் ஒழுகுவ முழுகுவ தும்பி 
குரவமும் மரவமும் மன்னிய பாங்கர் 
ஏடவிழ் புதுமலர் கடிகமழ் சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

7-1/848
கழல்மல்கு காலினர் வேலினர் நுலர் 
கவர்தலை யரவொடு கண்டியும் பூண்பர் 
அழல்மல்கு மெரியொடும் அணிமழு வேந்தி 
ஆடுவர் பாடுவர் ஆரணங் குடையர் 
பொழில்மல்கு நீடிய அரவமு மரவம் 
மன்னிய கவட்டிடைப் புணர்குயி லாலும் 
எழில்மல்கு சோலையில் வண்டிசை பாடும் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

8-1/849
தேங்கமழ் கொன்றையந் திருமலர் புனைவார் 
திகழ்தரு சடைமிசைத் திங்களுஞ் சூடி 
வீந்தவர் சுடலைவெண் ணீறுமெய் பூசி 
வேறுமோர் சரிதையர் வேடமு முடையர் 
சாந்தமும் அகிலொடு முகில்பொதிந் தலம்பித் 
தவழ்கன மணியொடு மிகுபளிங் கிடறி 
ஏந்துவெள் ளருவிகள் எழில்திகழ் சாரல் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

9-1/850
பலஇலம் இடுபலி கையிலொன் றேற்பர் 
பலபுக ழல்லது பழியிலர் தாமுந் 
தலையிலங் கவிரொளி நெடுமுடி யரக்கன் 
தடக்கைகள் அடர்த்ததோர் தன்மையை யுடையர் 
மலையிலங் கருவிகள் மணமுழ வதிர 
மழைதவ ழிளமஞ்ஞை மல்கிய சாரல் 
இலைஇல வங்கமும் ஏலமுங் கமழும் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

10-1/851
பெருமைகள் தருக்கியோர் பேதுறு கின்ற 
பெருங்கடல் வண்ணனும் பிரமனு மோரா 
அருமையர் அடிநிழல் பரவிநின் றேத்தும் 
அன்புடை யடியவர்க் கணியரு மாவர் 
கருமைகொள் வடிவொடு சுனைவளர் குவளைக் 
கயலினம் வயலிள வாளைகள் இரிய 
எருமைகள் படிதர இளஅனம் ஆலும் 
இடைச்சுர மேவிய இவர்வண மென்னே.

11-1/852
மடைச்சுர மறிவன வாளையுங் கயலும் 
மருவிய வயல்தனில் வருபுனற் காழிச் 
சடைச்சுரத் துறைவதோர் பிறையுடை யண்ணல் 
சரிதைகள் பரவிநின் றுருகுசம் பந்தன் 
புடைச்சுரத் தருவரைப் பூக்கமழ் சாரல் 
புணர்மட நடையவர் புடையிடை யார்ந்த 
இடைச்சுர மேத்திய இசையொடு பாடல் 
இவைசொல வல்லவர் பிணியிலர் தாமே.
Thiruvidaivoi