HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/2780
முன்னம்நின்ற முடக்கால் முயற்கருள் செய்துநீள் 
புன்னைநின்று கமழ்பா திரிப்புலி ய[ருளான் 
தன்னைநின்று வணங்குந் தனைத்தவ மில்லிகள் 
பின்னைநின்ற பிணியாக் கையைப் பெறுவார்களே.

2-2/2781
கொள்ளிநக்க பகுவாய பேய்கள் குழைந்தாடவே 
முள்ளிலவம் முதுகாட் டுறையும் முதல்வன்னிடம் 
புள்ளினங்கள் பயிலும் பாதிரிப் புலிய[ர்தனை 
உள்ள நம்மேல் வினையாயின வொழியுங்களே.

3-2/2782
மருளினல்லார் வழிபாடு செய்யும் மழுவாளர்மேல் 
பொருளினல்லார் பயில்பா திரிப்புலி ய[ருளான் 
வெருளின்மானின் பிணைநோக்கல் செய்துவெறி செய்தபின் 
அருளியாகத் திடைவைத் ததுவும் மழகாகவே.

4-2/2783
போதினாலும் புகையாலும் உய்த்தே யடியார்கள்தாம் 
போதினாலே வழிபாடு செய்யப் புலிய[ர்தனுள் 
ஆதினாலும் மவலம் மிலாதவடி கள்மறை 
ஓதிநாளும் மிடும்பிச்சை யேற்றுண் டுணப்பாலதே.

5-2/2784
ஆகநல்லார் அமுதாக்க வுண்டான் அழலைந்தலை 
நாகநல்லார் பரவந்நயந் தங்கரை யார்த்தவன் 
போகநல்லார் பயிலும் பாதிரிப்புலி ய[ர்தனுள் 
பாகநல்லா ளொடுநின்ற எம்பர மேட்டியே.

6-2/2785
மதியமொய்த்த கதிர்போ லொளிம்மணற் கானல்வாய்ப் 
புதியமுத்தந் திகழ்பா திரிப்புலி ய[ரெனும் 
பதியில்வைக்கப் படுமெந்தை தன்பழந் தொண்டர்கள் 
குதியுங்கொள்வர் விதியுஞ் செய்வர் குழகாகவே.

7-2/2786
கொங்கரவப் படுவண் டறைகுளிர் கானல்வாய்ச் 
சங்கரவப் பறையின் னொலியவை சார்ந்தெழப் 
பொங்கரவம் முயர்பா திரிப்புலி ய[ர்தனுள் 
அங்கரவம் மரையில் லசைத்தானை அடைமினே.

8-2/2787
வீக்கமெழும் இலங்கைக் கிறைவிலங் கல்லிடை 
ஊக்கமொழிந் தலறவ் விரலாலிறை ய[ன்றினான் 
பூக்கமழும் புனல்பா திரிப்புலி ய[ர்தனை 
நோக்கமெலிந் தணுகா வினைநுணு குங்களே.

9-2/2788
அன்னந்தாவும் மணியார் பொழின்மணி யார்புன்னை 
பொன்னந்தாது சொரிபா திரிப்புலி ய[ர்தனுள் 
முன்னந்தாவி அடிமூன் றளந்தவன் நான்முகன் 
தன்னந்தாளுற் றுணராத தோர்தவ நீதியே.

10-2/2789
உரிந்தகூறை யுருவத் தொடுதெரு வத்திடைத் 
திரிந்துதின்னுஞ் சிறுநோன் பரும்பெருந் தேரரும் 
எரிந்துசொன்னவ் வுரைகொள் ளாதேயெடுத் தேத்துமின் 
புரிந்தவெண் ணீற்றண்ணல் பாதிரிப்புலி ய[ரையே.

11-2/2790
அந்தண்நல் லாரகன் காழியுள் ஞானசம் 
பந்தன்நல் லார்பயில் பாதிரிப்புலி ய[ர்தனுள் 
சந்தமாலைத் தமிழ்பத் திவைதரித் தார்கள்மேல் 
வந்துதீயவ் வடையாமை யால்வினை மாயுமே.

12-4/5071
ஈன்றாளு மாயெனக் கெந்தையு 
மாயுடன் தோன்றினராய் 
மூன்றா யுலகம் படைத்துகந் 
தான்மனத் துள்ளிருக்க 
ஏன்றான் இமையவர்க் கன்பன் 
திருப்பா திரிப்புலிய[ர்த் 
தோன்றாத் துணையா யிருந்தனன் 
றன்னடி யோங்களுக்கே.

13-4/5072
பற்றாய் நினைந்திடப் போதுநெஞ் 
சேயிந்தப் பாரைமுற்றுஞ் 
சுற்றாய் அலைகடல் மூடினுங் 
கண்டேன் புகல்நமக்கு 
உற்றான் உமையவட் கன்பன் 
திருப்பா திரிப்புலிய[ர் 
முற்றா முளைமதிக் கண்ணியி 
னான்றன மொய்கழலே.

14-4/5073
விடையான் விரும்பியென் னுள்ளத் 
திருந்தான் இனிநமக்கிங் 
கடையா அவலம் அருவினை 
சாரா நமனையஞ்சோம் 
புடையார் கமலத் தயன்போல் 
பவர்பா திரிப்புலிய[ர் 
உடையான் அடியார் அடியடி 
யோங்கட் கரியதுண்டே.

15-4/5074
மாயமெல் லாமுற்ற விட்டிருள் 
நீங்க மலைமகட்கே 
நேயம் நிலாவ இருந்தா 
னவன்றன் திருவடிக்கே 
தேயமெல் லாநின் றிறைஞ்சுந் 
திருப்பா திரிப்புலிய[ர் 
மேயநல் லான்மலர்ப் பாதமென் 
சிந்தையுள் நின்றனவே.

16-4/5075
வைத்த பொருள்நமக் காமென்று 
சொல்லி மனத்தடைத்துச் 
சித்த மொருக்கிச் சிவாய 
நமவென் றிருக்கினல்லால் 
மொய்த்த கதிர்மதி போல்வா 
ரவர்பா திரிப்புலிய[ர் 
அத்தன் அருள்பெற லாமோ 
அறிவிலாப் பேதைநெஞ்சே.

17-4/5076
கருவாய்க் கிடந்துன் கழலே 
நினையுங் கருத்துடையேன் 
உருவாய்த் தெரிந்துன்றன் நாமம் 
பயின்றேன் உனதருளாற் 
திருவாய் பொலியச் சிவாய 
நமவென்று நீறணிந்தேன் 
தருவாய் சிவகதி நீபா 
திரிப்புலி ய[ரரனே.

18-4/5077
எண்ணா தமரர் இரக்கப் 
பரவையுள் நஞ்சமுண்டாய் 
திண்ணார் அசுரர் திரிபுரந் 
தீயெழச் செற்றவனே 
பண்ணார்ந் தமைந்த பொருள்கள் 
பயில்பா திரிப்புலிய[ர்க் 
கண்ணார் நுதலாய் கழல்நங் 
கருத்தில் உடையனவே.

19-4/5078
புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியா 
வுன்னடி யென்மனத்தே 
வழுவா திருக்க வரந்தர 
வேண்டுமிவ் வையகத்தே 
தொழுவார்க் கிரங்கி யிருந்தருள் 
செய்பா திரிப்புலிய[ர்ச் 
செழுநீர்ப் புனற்கங்கை செஞ்சடை 
மேல்வைத்த தீவண்ணனே.

20-4/5079
மண்பா தலம்புக்கு மால்கடல் 
மூடிமற் றேழுலகும் 
விண்பால் திசைகெட் டிருசுடர் 
வீழினும் அஞ்சல்நெஞ்சே 
திண்பால் நமக்கொன்று கண்டோ ந் 
திருப்பா திரிப்புலிய[ர்க் 
கண்பாவு நெற்றிக் கடவுட் 
சுடரான் கழலிணையே.

21-4/5080
திருந்தா அமணர்தந் தீநெறிப் 
பட்டுத் திகைத்துமுத்தி 
தருந்தா ளிணைக்கே சரணம் 
புகுந்தேன் வரையெடுத்த 
பொருந்தா அரக்கன் உடல்நெரித் 
தாய்பா திரிப்புலிய[ர் 
இருந்தாய் அடியேன் இனிப்பிற 
வாமல்வந் தேன்றுகொள்ளே.
Thiruvidaivoi