HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-3/2900
அலைவளர் தண்மதி யோடய லேயடக் கியுமை 
முலைவளர் பாகமு யங்கவல் லமுதல் வன்முனி 
இலைவளர் தாழைகள் விம்முகா னல்இரா மேச்சுரம் 
தலைவளர் கோலநன் மாலையன் தானிருந் தாட்சியே.

2-3/2901
தேவியை வவ்விய தென்னிலங் கைத்தச மாமுகன் 
பூவிய லும்முடி பொன்றுவித் தபழி போயற 
ஏவிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
மேவிய சிந்தையி னார்கள்தம் மேல்வினை வீடுமே.

3-3/2902
மானன நோக்கிவை தேகிதன் னையொரு மாயையால் 
கானதில் வவ்விய காரரக் கன்னுயிர் செற்றவன் 
ஈனமி லாப்புக ழண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
ஞானமும் நன்பொரு ளாகிநின் றதொரு நன்மையே.

4-3/2903
உரையுண ராதவன் காமமென் னும்முறு வேட்கையான் 
வரைபொரு தோளிறச் செற்றவில் லிமகிழ்ந் தேத்திய 
விரைமரு வுங்கட லோதமல் கும்இரா மேச்சுரத் 
தரையர வாடநின் றாடல்பே ணும்அம்மான் அல்லனே.

5-3/2904
ஊறுடை வெண்டலை கையிலேந் திப்பல வு[ர்தொறும் 
வீறுடை மங்கையர் ஐயம்பெய் யவிற லார்ந்ததோர் 
ஏறுடை வெல்கொடி யெந்தைமே யஇரா மேச்சுரம் 
பேறுடை யான்பெய ரேத்தும்மாந் தர்பிணி பேருமே.

6-3/2905
அணையலை சூழ்கடல் அன்றடைத் துவழி செய்தவன் 
பணையிலங் கும்முடி பத்திறுத் தபழி போக்கிய 
இணையிலி என்றுமி ருந்தகோ யில்இரா மேச்சுரந் 
துணையிலி தூமலர்ப் பாதமேத் தத்துயர் நீங்குமே.

7-3/2906
சனிபுதன் ஞாயிறு வெள்ளிதிங் கட்பல தீயன 
முனிவது செய்துகந் தானைவென் றவ்வினை மூடிட 
இனியருள் நல்கிடென் றண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
பனிமதி சூடிநின் றாடவல் லபர மேட்டியே.

8-3/2907
பெருவரை யன்றெடுத் தேந்தினான் தன்பெயர் சாய்கெட 
அருவரை யாலடர்த் தன்றுநல் கியயன் மாலெனும் 
இருவரும் நாடிநின் றேத்துகோ யில்இரா மேச்சுரத் 
தொருவனு மேபல வாகிநின் றதொரு வண்ணமே.

9-3/2908
சாக்கியர் வன்சமண் கையர்மெய் யில்தடு மாற்றத்தார் 
வாக்கிய லும்முரை பற்றுவிட் டுமதி யொண்மையால் 
ஏக்கிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
ஆக்கிய செல்வனை யேத்திவாழ் மின்னரு ளாகவே.

10-3/2909
பகலவன் மீதியங் காமைக்காத் தபதி யோன்தனை 
இகலழி வித்தவன் ஏத்துகோ யில்இரா மேச்சுரம் 
புகலியுள் ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் புந்தியால் 
அகலிட மெங்கும்நின் றேத்தவல் லார்க்கில்லை அல்லலே.

11-3/3879
திரிதரு மாமணி நாகமாடத் திளைத்தொரு தீயழல்வாய்
நரிகதிக் கவெரி யேந்தியாடும் நலமே தெரிந்துணர்வார்
எரிகதிர் முத்தம் இலங்குகானல் இராமேச் சுரமேய
விரிகதிர் வெண்பிறை மல்குசென்னி விமலர் செயுஞ்செயலே.

12-3/3880
பொறிகிளர் பாம்பரை யார்த்தயலே புரிவோ டுமைபாடத்
தெறிகிள ரப்பெயர்ந் தெல்லியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
எறிகிளர் வெண்டிரை வந்துபேரும் இராமேச் சுரமேய
மறிகிளர் மான்மழுப் புல்குகையெம் மணாளர் செயுஞ்செயலே.

13-3/3881
அலைவளர் தண்புனல் வார்சடைமேல் அடக்கி யொருபாகம்
மலைவளர் காதலி பாடஆடி மயக்கா வருமாட்சி
இலைவளர் தாழை முகிழ்விரியும் இராமேச் சுரமேயார்
தலைவளர் கோலநன் மாலைசூடுந் தலைவர் செயுஞ்செயலே.

14-3/3882
மாதன நேரிழை யேர்தடங்கண் மலையான் மகள்பாடத்
தேதெரி அங்கையில் ஏந்தியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
ஏதமி லார்தொழு தேத்திவாழ்த்தும் இராமேச் சுரமேயார்
போதுவெண் டிங்கள்பைங் கொன்றைசூடும் புனிதர் செயுஞ்செயலே.

15-3/3883
சூலமோ டொண்மழு நின்றிலங்கச் சுடுகா டிடமாகக்
கோலநன் மாதுடன் பாடஆடுங் குணமே குறித்துணர்வார்
ஏலந றும்பொழில் வண்டுபாடும் இராமேச் சுரமேய
நீலமார் கண்ட முடையவெங்கள் நிமலர் செயுஞ்செயலே.

16-3/3884
கணைபிணை வெஞ்சிலை கையிலேந்திக் காமனைக் காய்ந்தவர்தாம்
இணைபிணை நோக்கிநல் லாளொடாடும் இயல்பின ராகிநல்ல
இணைமலர் மேலனம் வைகுகானல் இராமேச் சுரமேயார்
அணைபிணை புல்கு கரந்தைசூடும் அடிகள் செயுஞ்செயலே.

17-3/3885
நீரினார் புன்சடை பின்புதாழ நெடுவெண் மதிசூடி
ஊரினார் துஞ்சிருள் பாடியாடும் உவகை தெரிந்துணர்வார்
ஏரினார் பைம்பொழில் வண்டுபாடும் இராமேச் சுரமேய
காரினார் கொன்றைவெண் டிங்கள்சூடுங் கடவுள் செயுஞ்செயலே.

18-3/3886
பொன்றிகழ் சுண்ணவெண் ணீறுபூசிப் புலித்தோ லுடையாக
மின்றிகழ் சோதியர் பாடலாடல் மிக்கார் வருமாட்சி
என்றுநல் லோர்கள் பரவியேத்தும் இராமேச் சுரமேயார்
குன்றினா லன்றரக் கன்றடந்தோள் அடர்த்தார் கொளுங்கொள்கையே.

19-3/3887
கோவலன் நான்முகன் நோக்கொணாத குழகன் அழகாய
மேவலன் ஒள்ளெரி ஏந்தியாடும் இமையோர் இறைமெய்ம்மை
ஏவல னார்புகழ்ந் தேத்திவாழ்த்தும் இராமேச் சுரமேய
சேவல வெல்கொடி யேந்துகொள்கையெம் மிறைவர் செயுஞ்செயலே.

20-3/3888
பின்னொடு முன்னிடு தட்டைச்சாத்திப் பிரட்டே திரிவாரும்
பொன்னெடுஞ் சீவரப் போர்வையார்கள் புறங்கூறல் கேளாதே
இன்னெடுஞ் சோலைவண் டியாழ்முரலும் இராமேச் சுரமேய
பன்னெடு வெண்டலை கொண்டுழலும் பரமர் செயுஞ்செயலே.

21-3/3889
தேவியை வவ்விய தென்னிலங்கை அரையன் திறல்வாட்டி
ஏவியல் வெஞ்சிலை யண்ணல்நண்ணும் இராமேச் சுரத்தாரை
நாவியன் ஞானசம் பந்தன்நல்ல மொழியான் நவின்றேத்தும்
பாவியன் மாலைவல் லாரவர்தம் வினையாயின பற்றறுமே.

22-4/4746
பாசமுங் கழிக்க கில்லா 
அரக்கரைப் படுத்துத் தக்க 
வாசமிக் கலர்கள் கொண்டு 
மதியினால் மால்செய் கோயில் 
நேசமிக் கன்பி னாலே 
நினைமின்நீர் நின்று நாளுந் 
தேசமிக் கான் இருந்த 
திருஇரா மேச்சு ரமே.

23-4/4747
முற்றின நாள்கள் என்று 
முடிப்பதே கார ணமாய் 
உற்றவன் போர்க ளாலே 
உணர்விலா அரக்கர் தம்மைச் 
செற்றமால் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைப் 
பற்றிநீ பரவு நெஞ்சே 
படர்சடை ஈசன் பாலே.

24-4/4748
கடலிடை மலைகள் தம்மால் 
அடைத்துமால் கருமம் முற்றித் 
திடலிடைச் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைத் 
தொடலிடை வைத்து நாவிற் 
சுழல்கின்றேன் தூய்மை யின்றி 
உடலிடை நின்றும் பேரா 
ஐவர்ஆட் டுண்டு நானே.

25-4/4749
குன்றுபோல் தோளு டைய 
குணமிலா அரக்கர் தம்மைக் 
கொன்றுபோ ராழி யம்மால் 
வேட்கையாற் செய்த கோயில் 
நன்றுபோல் நெஞ்ச மேநீ 
நன்மையை அறிதி யாயிற் 
சென்றுநீ தொழுதுய் கண்டாய் 
திருஇரா மேச்சு ரமே.

26-4/4750
வீரமிக் கெயிறு காட்டி 
விண்ணுற நீண்ட ரக்கன் 
கூரமிக் கவனைச் சென்று 
கொன்றுடன் கடற் படுத்துத் 
தீரமிக் கானி ருந்த 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைக் 
கோரமிக் கார்த வத்தாற் 
கூடுவார் குறிப்பு ளாரே.

27-4/4751
ஆர்வலம் நம்மின் மிக்கார் 
என்றஅவ் வரக்கர் கூடிப் 
போர்வலஞ் செய்து மிக்குப் 
பொருதவர் தம்மை வீட்டித் 
தேர்வலஞ் செற்ற மால்செய் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைச் 
சேர்மட நெஞ்ச மேநீ 
செஞ்சடை எந்தை பாலே.

28-4/4752
வாக்கினால் இன்பு ரைத்து 
வாழ்கிலார் தம்மை யெல்லாம் 
போக்கினாற் புடைத்த வர்கள் 
உயிர்தனை யுண்டு மால்தான் 
தேக்குநீர் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தை 
நோக்கினால் வணங்கு வார்க்கு 
நோய்வினை நுணுகு மன்றே.

29-4/4753
பலவுநாள் தீமை செய்து 
பார்தன்மேற் குழுமி வந்து 
கொலைவிலார் கொடிய ராய 
அரக்கரைக் கொன்று வீழ்த்தச் 
சிலையினான் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைத் 
தலையினால் வணங்கு வார்கள் 
தாழ்வராந் தவம தாமே.

30-4/4754
கோடிமா தவங்கள் செய்து 
குன்றினார் தம்மை யெல்லாம் 
வீடவே சக்க ரத்தால் 
எறிந்துபின் அன்பு கொண்டு 
தேடிமால் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தை 
நாடிவாழ் நெஞ்ச மேநீ 
நன்னெறி யாகு மன்றே.

31-4/4755
வன்கண்ணர் வாள ரக்கர் 
வாழ்வினை யொன்ற றியார் 
புன்கண்ண ராகி நின்று 
போர்கள்செய் தாரை மாட்டிச் 
செங்கண்மால் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைத் 
தங்கணால் எய்த வல்லார் 
தாழ்வராந் தலைவன் பாலே.

32-4/4756
வரைகளொத் தேயு யர்ந்த 
மணிமுடி அரக்கர் கோனை 
விரையமுற் றறவொ டுக்கி 
மீண்டுமால் செய்த கோயில் 
திரைகள்முத் தால்வ ணங்குந் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தை 
உரைகள்பத் தாலு ரைப்பார் 
உள்குவார் அன்பி னாலே.
Thiruvidaivoi