HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/228
சிலைதனை நடுவிடை நிறுவியொர் 
சினமலி அரவது கொடுதிவி 
தலமலி சுரரசு ரர்களொலி 
சலசல கடல்கடை வுழிமிகு 
கொலைமலி விடமெழ அவருடல் 
குலைதர வதுநுகர் பவனெழில் 
மலைமலி மதில்புடை தழுவிய 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

2-1/229
கரமுத லியஅவ யவமவை 
கடுவிட அரவது கொடுவரு 
வரல்முறை அணிதரு மவனடல் 
வலிமிகு புலியத ளுடையினன் 
இரவலர் துயர்கெடு வகைநினை 
இமையவர் புரமெழில் பெறவளர் 
மரநிகர் கொடைமனி தர்கள்பயில் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

3-1/230
இழைவளர் தருமுலை மலைமக 
ளினிதுறை தருமெழி லுருவினன் 
முழையினின் மிகுதுயி லுறுமரி 
முசிவொடும் எழமுள ரியொடெழு 
கழைநுகர் தருகரி யிரிதரு 
கயிலையின் மலிபவ னிருளுறும் 
மழைதவழ் தருபொழில் நிலவிய 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

4-1/231
நலமிகு திருவித ழியின்மலர் 
நகுதலை யொடுகன கியின்முகை 
பலசுர நதிபட அரவொடு 
மதிபொதி சடைமுடி யினன்மிகு 
தலநில வியமனி தர்களொடு 
தவமுயல் தருமுனி வர்கள்தம 
மலமறு வகைமனம் நினைதரு 
மறைவன மமர்தரு பரமனே.

5-1/232
கதிமலி களிறது பிளிறிட 
வுரிசெய்த அதிகுண னுயர்பசு 
பதியதன் மிசைவரு பசுபதி 
பலகலை யவைமுறை முறையுணர் 
விதியறி தருநெறி யமர்முனி 
கணனொடு மிகுதவ முயல்தரும் 
அதிநிபு ணர்கள்வழி படவளர் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

6-1/233
கறைமலி திரிசிகை படையடல் 
கனல்மழு வெழுதர வெறிமறி 
முறைமுறை யொலிதம ருகமுடை 
தலைமுகிழ் மலிகணி வடமுகம் 
உறைதரு கரனுல கினிலுய 
ரொளிபெறு வகைநினை வொடுமலர் 
மறையவன் மறைவழி வழிபடு 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

7-1/234
இருநில னதுபுன லிடைமடி 
தரஎரி புகஎரி யதுமிகு 
பெருவளி யினிலவி தரவளி 
கெடவிய னிடைமுழு வதுகெட 
இருவர்க ளுடல்பொறை யொடுதிரி 
யெழிலுரு வுடையவன் இனமலர் 
மருவிய அறுபதம் இசைமுரல் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

8-1/235
சனம்வெரு வுறவரு தசமுக 
னொருபது முடியொடு மிருபது 
கனமரு வியபுயம் நெரிவகை 
கழலடி யிலொர்விரல் நிறுவினன் 
இனமலி கணநிசி சரன்மகிழ் 
வுறவருள் செய்தகரு ணையனென 
மனமகிழ் வொடுமறை முறையுணர் 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

9-1/236
அணிமலர் மகள்தலை மகனயன் 
அறிவரி யதொர்பரி சினிலெரி 
திணிதரு திரளுரு வளர்தர 
அவர்வெரு வுறலொடு துதிசெய்து 
பணியுற வெளியுரு வியபர 
னவனுரை மலிகடல் திரளெழும் 
மணிவள ரொளிவெயில் மிகுதரு 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

10-1/237
இயல்வழி தரவிது செலவுற 
இனமயி லிறகுறு தழையொடு 
செயல்மரு வியசிறு கடமுடி 
யடைகையர் தலைபறி செய்துதவம் 
முயல்பவர் துவர்படம் உடல்பொதி 
பவரறி வருபர னவனணி 
வயலினில் வளைவளம் மருவிய 
மறைவனம் அமர்தரு பரமனே.

11-1/238
வசையறு மலர்மகள் நிலவிய 
மறைவனம் அமர்பர மனைநினை 
பசையொடு மிகுகலை பலபயில் 
புலவர்கள் புகழ்வழி வளர்தரு 
இசையமர் கழுமல நகரிறை 
தமிழ்விர கனதுரை யியல்வல 
இசைமலி தமிழொரு பதும்வல 
அவருல கினிலெழில் பெறுவரே.

12-2/1862
சதுரம் மறைதான் துதிசெய்து வணங்கும்
மதுரம் பொழில்சூழ் மறைக்காட் டுறைமைந்தா
இதுநன் கிறைவைத் தருள்செய்க எனக்குன்
கதவந் திருக்காப்புக் கொள்ளுங் கருத்தாலே.

13-2/1863
சங்கந் தரளம் மவைதான் கரைக்கெற்றும்
வங்கக் கடல்சூழ் மறைக்காட் டுறைமைந்தா
மங்கை உமைபா கமுமா கவிதென்கொல்
கங்கை சடைமே லடைவித்த கருத்தே.

14-2/1864
குரவங் குருக்கத்தி கள்புன்னை கள்ஞாழல்
மருவும் பொழில்சூழ் மறைக்காட் டுறைமைந்தா
சிரமும் மலருந் திகழ்செஞ் சடைதன்மேல்
அரவம் மதியோ டடைவித்த லழகே.

15-2/1865
படர்செம் பவளத்தொடு பன்மலர் முத்தம்
மடலம் பொழில்சூழ் மறைக்காட் டுறைமைந்தா
உடலம் முமைபங்க மதாகியு மென்கொல்
கடல்நஞ் சமுதா அதுவுண்ட கருத்தே.

16-2/1866
வானோர் மறைமா தவத்தோர் வழிபட்ட
தேனார் பொழில்சூழ் மறைக்காட் டுறைசெல்வா
ஏனோர் தொழுதேத்த இருந்தநீ யென்கொல்
கானார் கடுவே டுவனான கருத்தே.

17-2/1867
பலகாலங்கள் வேதங்கள் பாதங்கள் போற்றி
மலரால் வழிபாடு செய்மா மறைக்காடா
உலகே ழுடையாய் கடைதோறு முன்னென்கொல்
தலைசேர் பலிகொண் டதிலுண் டதுதானே.

18-2/1868
வேலா வலயத் தயலே மிளிர்வெய்துஞ்
சேலார் திருமா மறைக்காட் டுறைசெல்வா
மாலோ டயன்இந் திரனஞ்ச முன்னென்கொல்
காலார் சிலைக்கா மனைக்காய்ந்த கருத்தே.

19-2/1869
கலங்கொள் கடலோதம் உலாவுங் கரைமேல்
வலங்கொள் பவர்வாழ்த் திசைக்கும் மறைக்காடா
இலங்கை யுடையான் அடர்ப்பட் டிடரெய்த
அலங்கல் விரலூன்றி யருள்செய்த வாறே.

20-2/1870
கோனென்று பல்கோடி உருத்திரர் போற்றுந்
தேனம் பொழில்சூழ் மறைக்கா டுறைசெல்வா
ஏனங் கழுகா னவருன்னை முன்னென்கொல்
வானந் தலமண்டி யுங்கண்டி லாவாறே.

21-2/1871
வேதம் பலவோமம் வியந்தடி போற்ற
ஓதம் உலவும் மறைக்காட்டி லுறைவாய்
ஏதில் சமண்சாக் கியர்வாக் கிவையென்கொல்
ஆத ரொடுதா மலர்தூற் றியவாறே.

22-2/1872
காழிந் நகரான் கலைஞான சம்பந்தன்
வாழிம் மறைக்கா டனைவாய்ந் தறிவித்த
ஏழின் னிசைமாலை யீரைந் திவைவல்லார்
வாழி யுலகோர் தொழவான் அடைவாரே.

23-2/2453
பொங்கு வெண்மணற் கானற் பொருகடல் திரைதவழ் முத்தங் 
கங்கு லாரிருள் போழுங் கலிமறைக் காடமர்ந் தார்தாந் 
திங்கள் சூடின ரேனுந் திரிபுரம் எரித்தன ரேனும் 
எங்கும் எங்கள் பிரானார் புகழல திகழ்பழி யிலரே.

24-2/2454
கூனி ளம்பிறை சூடிக் கொடுவரித் தோலுடை யாடை 
ஆனி லங்கிள ரைந்தும் ஆடுவர் பூண்பது மரவங் 
கான லங்கழி யோதங் கரையொடு கதிர்மணி ததும்பத் 
தேன லங்கமழ் சோலைத் திருமறைக் காடமர்ந் தாரே.

25-2/2455
நுண்ணி தாய்வெளி தாகி நுல்கிடந் திலங்கு பொன்மார்பிற் 
பண்ணி யாழென முரலும் பணிமொழி யுமையொரு பாகன் 
தண்ணி தாயவெள் ளருவி சலசல நுரைமணி ததும்பக் 
கண்ணி தானுமோர் பிறையார் கலிமறைக் காடமர்ந் தாரே.

26-2/2456
ஏழை வெண்குரு கயலே யிளம்பெடை தனதெனக் கருதித் 
தாழை வெண்மடற் புல்குந் தண்மறைக் காடமர்ந் தார்தாம் 
மாழை யங்கய லொண்கண் மலைமகள் கணவன தடியின் 
நீழ லேசர ணாக நினைபவர் வினைநலி விலரே.

27-2/2457
அரவம் வீக்கிய அரையும் அதிர்கழல் தழுவிய அடியும் 
பரவ நாஞ்செய்த பாவம் பறைதர வருளுவர் பதிதான் 
மரவம் நீடுயர் சோலை மழலைவண் டியாழ்செயும் மறைக்காட் 
டிரவும் எல்லியும் பகலும் ஏத்துதல் குணமெ னலாமே.

28-2/2458
பல்லி லோடுகை யேந்திப் பாடியும் ஆடியும் பலிதேர் 
அல்லல் வாழ்க்கைய ரேனும் அழகிய தறிவரெம் மடிகள் 
புல்ல மேறுவர் பூதம் புடைசெல வுழிதர்வர்க் கிடமாம் 
மல்கு வெண்டிரை யோதம் மாமறைக் காடது தானே.

29-2/2459
நாகந் தான்கயி றாக நளிர்வரை யதற்கு மத்தாகப் 
பாகந் தேவரோ டசுரர் படுகடல் அளறெழக் கடைய 
வேக நஞ்செழ ஆங்கே வெருவொடும் இரிந்தெங்கு மோட 
ஆகந் தன்னில்வைத் தமிர்தம் ஆக்குவித் தான்மறைக் காடே.

30-2/2460
தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தோன் தனதொரு பெருமையை ஓரான் 
மிக்கு மேற்சென்று மலையை யெடுத்தலும் மலைமகள் நடுங்க 
நக்குத் தன்திரு விரலா லூன்றலும் நடுநடுத் தரக்கன் 
பக்க வாயும்விட் டலறப் பரிந்தவன் பதிமறைக் காடே.

31-2/2461
விண்ட மாமல ரோனும் விளங்கொளி யரவணை யானும் 
பண்டுங் காண்பரி தாய பரிசினன் அவனுறை பதிதான் 
கண்ட லங்கழி யோதங் கரையொடு கதிர்மணி ததும்ப 
வண்ட லங்கமழ் சோலை மாமறைக் காடது தானே.

32-2/2462
பெரிய வாகிய குடையும் பீலியும் அவைவெயிற் கரவாக் 
கரிய மண்டைகை யேந்திக் கல்லென வுழிதருங் கழுக்கள் 
அரிய வாகவுண் டோ து மவர்திறம் ஒழிந்து நம்மடிகள் 
பெரிய சீர்மறைக் காடே பேணுமின் மனமுடை யீரே.

33-2/2463
மையுலாம் பொழில் சூழ்ந்த மாமறைக் காடமர்ந் தாரைக் 
கையினாற் றொழு தெழுவான் காழியுள் ஞானசம் பந்தன் 
செய்த செந்தமிழ் பத்துஞ் சிந்தையுள் சேர்க்க வல்லார்போய்ப் 
பொய்யில் வானவ ரோடும் புகவலர் கொளவலர் புகழே.

34-3/3614
கற்பொலிசு ரத்தினெரி கானினிடை மாநடம தாடிமடவார்
இற்பலிகொ ளப்புகுதும் எந்தைபெரு மானதிடம் என்பர்புவிமேல்
மற்பொலிக லிக்கடன்ம லைக்குவடெ னத்திரைகொ ழித்தமணியை
விற்பொலிநு தற்கொடியி டைக்கணிகை மார்கவரும் வேதவனமே.

35-3/3615
பண்டிரைபௌ வப்புணரி யிற்கனக மால்வரையை நட்டரவினைக்
கொண்டுகயி றிற்கடைய வந்தவிட முண்டகுழ கன்றனிடமாம்
வண்டிரை நிழற்பொழிலின் மாதவியின் மீதணவு தென்றல்வெறியார்
வெண்டிரைகள் செம்பவளம் உந்துகடல் வந்தமொழி வேதவனமே.

36-3/3616
காரியன்மெல் லோதிநதி மாதைமுடி வார்சடையில் வைத்துமலையார்
நாரியொரு பால்மகிழும் நம்பருறை வென்பர்நெடு மாடமறுகில்
தேரியல் விழாவினொலி திண்பணில மொண்படக நாளுமிசையால்
வேரிமலி வார்குழல்நன் மாதரிசை பாடலொலி வேதவனமே.

37-3/3617
நீறுதிரு மேனியின் மிசைத்தொளி பெறத்தடவி வந்திடபமே
ஏறியுல கங்கடொறும் பிச்சைநுகர் இச்சையர் இருந்தபதியாம்
ஊறுபொரு ளின்தமிழி யற்கிளவி தேருமட மாதருடனார்
வேறுதிசை யாடவர்கள் கூறஇசை தேருமெழில் வேதவனமே.

38-3/3618
கத்திரிகை துத்திரிக றங்குதுடி தக்கையொ டிடக்கைபடகம்
எத்தனையு லப்பில்கரு வித்திரள லம்பஇமை யோர்கள்பரச
ஒத்தற மிதித்துநட மிட்டவொரு வர்க்கிடம தென்பருலகில்
மெய்த்தகைய பத்தரொடு சித்தர்கள் மிடைந்துகளும் வேதவனமே.

39-3/3619
மாலைமதி வாளரவு கொன்றைமலர் துன்றுசடை நின்றுசுழலக்
காலையி லெழுந்தகதிர் தாரகைம டங்கஅன லாடும்அரனுர்
சோலையின் மரங்கடொறும் மிண்டியின வண்டுமது வுண்டிசைசெய
வேலையொலி சங்குதிரை வங்கசுற வங்கொணரும் வேதவனமே.

40-3/3620
வஞ்சக மனத்தவுணர் வல்லரணம் அன்றவிய வார்சிலைவளைத்
தஞ்சக மவித்தஅம ரர்க்கமர னாதிபெரு மானதிடமாங்
கிஞ்சுக விதழ்க்கனிகள் ஊறியசெவ் வாயவர்கள் பாடல்பயில
விஞ்சக இயக்கர்முனி வக்கணம் நிறைந்துமிடை வேதவனமே.

41-3/3621
முடித்தலைகள் பத்துடை முருட்டுரு வரக்கனை நெருக்கிவிரலால்
அடித்தலமுன் வைத்தலம ரக்கருணை வைத்தவ னிடம்பலதுயர்
கெடுத்தலை நினைத்தற வியற்றுதல் கிளர்ந்துபுல வாணர்வறுமை
விடுத்தலை மதித்துநிதி நல்குமவர் மல்குபதி வேதவனமே.

42-3/3622
வாசமலர் மேவியுறை வானும்நெடு மாலுமறி யாதநெறியைக்
கூசுதல்செ யாதஅம ணாதரொடு தேரர்குறு காதஅரனுர்
காசுமணி வார்கனகம் நீடுகட லோடுதிரை வார்துவலைமேல்
வீசுவலை வாணரவை வாரிவிலை பேசுமெழில் வேதவனமே.

43-3/3623
மந்தமுர வங்கடல் வளங்கெழுவு காழிபதி மன்னுகவுணி
வெந்தபொடி நீறணியும் வேதவனம் மேவுசிவன் இன்னருளினாற்
சந்தமிவை தண்டமிழின் இன்னிசை யெனப்பரவு பாடலுலகிற்
பந்தனுரை கொண்டுமொழி வார்கள்பயில் வார்களுயர் வானுலகமே.

44-4/4482
இந்திர னோடு தேவர் 
இருடிகள் ஏத்து கின்ற 
சுந்தர மானார் போலுந் 
துதிக்கலாஞ் சோதி போலுஞ் 
சந்திர னோடுங் கங்கை 
அரவையுஞ் சடையுள் வைத்து 
மந்திர மானார் போலும் 
மாமறைக் காட னாரே.

45-4/4483
தேயன நாட ராகித் 
தேவர்கள் தேவர் போலும் 
பாயன நாட றுக்கும் 
பத்தர்கள் பணிய வம்மின் 
காயன நாடு கண்டங் 
கதனுளார் காள கண்டர் 
மாயன நாடர் போலும் 
மாமறைக் காட னாரே.

46-4/4484
அறுமையிவ் வுலகு தன்னை 
யாமெனக் கருதி நின்று 
வெறுமையின் மனைகள் வாழ்ந்து 
வினைகளால் நலிவு ணாதே 
சிறுமதி அரவு கொன்றை 
திகழ்தரு சடையுள் வைத்து 
மறுமையும் இம்மை யாவார் 
மாமறைக் காட னாரே.

47-4/4485
கால்கொடுத் திருகை யேற்றிக் 
கழிநிரைத் திறைச்சி மேய்ந்து 
தோல்படுத் துதிர நீராற் 
சுவரெடுத் திரண்டு வாசல் 
ஏல்வுடைத் தாவ மைத்தங் 
கேழுசா லேகம் பண்ணி 
மால்கொடுத் தாவி வைத்தார் 
மாமறைக் காட னாரே.

48-4/4486
விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் 
வேதங்கள் விரும்பி யோதப் 
பண்ணினார் கின்ன ரங்கள் 
பத்தர்கள் பாடி யாடக் 
கண்ணினார் கண்ணி னுள்ளே 
சோதியாய் நின்ற எந்தை 
மண்ணினார் வலங்கொண் டேத்தும் 
மாமறைக் காட னாரே.

49-4/4487
அங்கையுள் அனலும் வைத்தார் 
அறுவகைச் சமயம் வைத்தார் 
தங்கையில் வீணை வைத்தார் 
தம்மடி பரவ வைத்தார் 
திங்களைக் கங்கை யோடு 
திகழ்தரு சடையுள் வைத்தார் 
மங்கையைப் பாகம் வைத்தார் 
மாமறைக் காட னாரே.

50-4/4488
கீதராய்க் கீதங் கேட்டுக் 
கின்னரந் தன்னை வைத்தார் 
வேதராய் வேத மோதி 
விளங்கிய சோதி வைத்தார் 
ஏதராய் நட்ட மாடி 
இட்டமாய்க் கங்கை யோடு 
மாதையோர் பாகம் வைத்தார் 
மாமறைக் காட னாரே.

51-4/4489
கனத்தினார் வலி யுடைய 
கடிமதில் அரணம் மூன்றுஞ் 
சினத்தினுட் சினமாய் நின்று 
தீயெழச் செற்றார் போலுந் 
தனத்தினைத் தவிர்ந்து நின்று 
தம்மடி பரவு வார்க்கு 
மனத்தினுள் மாசு தீர்ப்பார் 
மாமறைக் காட னாரே.

52-4/4490
தேசனைத் தேசன் றன்னைத் 
தேவர்கள் போற்றி சைப்பார் 
வாசனை செய்து நின்று 
வைகலும் வணங்கு மின்கள் 
காசினைக் கனலை என்றுங் 
கருத்தினில் வைத்த வர்க்கு 
மாசினைத் தீர்ப்பர் போலும் 
மாமறைக் காட னாரே.

53-4/4491
பிணியுடை யாக்கை தன்னைப் 
பிறப்பறுத் துய்ய வேண்டிற் 
பணியுடைத் தொழில்கள் பூண்டு 
பத்தர்கள் பற்றி னாலே 
துணிவுடை அரக்க னோடி 
எடுத்தலுந் தோகை அஞ்ச 
மணிமுடிப் பத்தி றுத்தார் 
மாமறைக் காட னாரே.

54-4/4492
தேரையு மேல்க டாவித் 
திண்ணமாத் தெளிந்து நோக்கி 
யாரையு மேலு ணரா 
ஆண்மையான் மிக்கான் தன்னைப் 
பாரையும் விண்ணும் அஞ்சப் 
பரந்த தோள் முடியடர்த்துக் 
காரிகை அஞ்ச லென்பார் 
கலிமறைக் காட னாரே.

55-4/4493
முக்கிமுன் வெகுண்டெ டுத்த 
முடியுடை அரக்கர்கோனை 
நக்கிருந் தூன்றிச் சென்னி 
நாண்மதி வைத்த எந்தை 
அக்கர வாமை பூண்ட 
அழகனார் கருத்தி னாலே 
தெக்குநீர்த் திரைகள் மோதுந் 
திருமறைக் காட னாரே.

56-4/4494
மிகப்பெருத் துலாவ மிக்கா 
னக்கொரு தேர்க டாவி 
அகப்படுத் தென்று தானும் 
ஆண்மையால் மிக்க ரக்கன் 
உகைத்தெடுத் தான்ம லையை 
ஊன்றலும் அவனை யாங்கே 
நகைப்படுத் தருளி னானுர் 
நான்மறைக் காடு தானே.

57-4/4495
அந்தரந் தேர்க டாவி 
யாரிவ னென்று சொல்லி 
உந்தினான் மாம லையை 
ஊன்றலும் ஒள்ள ரக்கன் 
பந்தமாந் தலைகள் பத்தும் 
வாய்கள்விட் டலறி வீழச் 
சிந்தனை செய்து விட்டார் 
திருமறைக் காட னாரே.

58-4/4496
தடுக்கவுந் தாங்க வொண்ணாத் 
தன்வலி யுடைய னாகிக் 
கடுக்கவோர் தேர்க டாவிக் 
கையிரு பதுக ளாலும் 
எடுப்பன்நான் என்ன பண்ட 
மென்றெடுத் தானை ஏங்க 
அடுக்கவே வல்ல னுராம் 
அணிமறைக் காடு தானே.

59-4/4497
நாண்முடிக் கின்ற சீரான் 
நடுங்கியே மீது போகான் 
கோள்பிடித் தார்த்த கையான் 
கொடியன்மா வலிய னென்று 
நீண்முடிச் சடையர் சேரும் 
நீள்வரை யெடுக்க லுற்றான் 
தோண்முடி நெரிய வைத்தார் 
தொன்மறைக் காட னாரே.

60-4/4498
பத்துவாய் இரட்டிக் கைக 
ளுடையன்மா வலிய னென்று 
பொத்திவாய் தீமை செய்த 
பொருவலி அரக்கர் கோனைக் 
கத்திவாய் கதற அன்று 
கால்விர லூன்றி யிட்டார் 
முத்துவாய்த் திரைகள் மோதும் 
முதுமறைக் காட னாரே.

61-4/4499
பக்கமே விட்ட கையான் 
பாங்கிலா மதிய னாகிப் 
புக்கனன் மாம லைக்கீழ்ப் 
போதுமா றறிய மாட்டான் 
மிக்கமா மதிகள் கெட்டு 
வீரமும் இழந்த வாறே 
நக்கன பூத மெல்லாம் 
நான்மறைக் காட னாரே.

62-4/4500
நாணஞ்சு கைய னாகி 
நான்முடி பத்தி னோடு 
பாணஞ்சு முன்னி ழந்த 
பாங்கிலா மதிய னாகி 
நீணஞ்சு தானு ணரா 
நின்றெடுத் தானை அன்று 
ஏணஞ்சு கைகள் செய்தார் 
எழில்மறைக் காட னாரே.

63-4/4501
கங்கைநீர் சடையுள் வைக்கக் 
காண்டலும் மங்கை ய[டத் 
தென்கையான் தேர்க டாவிச் 
சென்றெடுத் தான் மலையை 
முன்கைமா நரம்பு வெட்டி 
முன்னிருக் கிசைகள் பாட 
அங்கைவாள் அருளி னானுர் 
அணிமறைக் காடு தானே.

64-5/5312
ஓத மால்கடல் பாவி உலகெலாம்
மாத ரார்வலங் கொண்மறைக் காடரைக்
காதல் செய்து கருதப் படுமவர்
பாத மேத்தப் பறையுநம் பாவமே.

65-5/5313
பூக்குந் தாழை புறணி அருகெலாம்
ஆக்கந் தானுடை மாமறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீர்அடி யார்தமை
நோக்கிக் காண்பது நும்பணி செய்யிலே.

66-5/5314
புன்னை ஞாழல் புறணி அருகெலாம்
மன்னி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
அன்ன மென்னடை யாளையோர் பாகமாச்
சின்ன வேடம் உகப்பது செல்வமே.

67-5/5315
அட்ட மாமலர் சூடி அடம்பொடு
வட்டப் புன்சடை மாமறைக் காடரோ
நட்ட மாடியும் நான்மறை பாடியும்
இட்ட மாக இருக்கும் இடமிதே.

68-5/5316
நெய்த லாம்பல் நிறைவயல் சூழ்தரும்
மெய்யி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
தையல் பாகங்கொண் டீர்கவர் புன்சடைப்
பைதல் வெண்பிறை பாம்புடன் வைப்பதே.

69-5/5317
துஞ்சும் போதுந் துயிலின்றி ஏத்துவார்
வஞ்சின் றிவலங் கொண்மறைக் காடரோ
பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவை பலிகொணர்ந்
தஞ்சி நிற்பதும் ஐந்தலை நாகமே

70-5/5318
திருவி னார்செல்வ மல்கு விழாவணி
மருவி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
உருவி னாளுமை மங்கையோர் பாகமாய்
மருவி னாய்கங்கை யைச்சென்னி தன்னிலே.

71-5/5319
சங்கு வந்தலைக் குந்தடங் கானல்வாய்
வங்க மார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
கங்கை செஞ்சடை வைப்பது மன்றியே
அங்கை யில்லனல் ஏந்தல் அழகிதே.

72-5/5320
குறைக்காட் டான்விட்ட தேர்குத்த மாமலை
இறைக்காட் டியெடுத் தான்றலை ஈரைந்தும்
மறைக்காட் டானிறை ஊன்றலும் வாய்விட்டான்
இறைக்காட் டாயெம் பிரானுனை ஏத்தவே.

73-5/5321
பண்ணி னேர்மொழி யாளுமை பங்கரோ
மண்ணி னார்வலஞ் செய்ம்மறைக் காடரோ
கண்ணி னாலுமைக் காணக் கதவினைத்
திண்ண மாகத் திறந்தருள் செய்ம்மினே.

74-5/5322
ஈண்டு செஞ்சடை யாகத்துள் ஈசரோ
மூண்ட கார்முகி லின்முறிக் கண்டரோ
ஆண்டு கொண்டநீ ரேயருள் செய்திடும்
நீண்ட மாக்கத வின்வலி நீக்குமே.

75-5/5323
அட்ட மூர்த்திய தாகிய அப்பரோ
துட்டர் வான்புரஞ் சுட்ட சுவண்டரோ
பட்டங் கட்டிய சென்னிப் பரமரோ
சட்ட விக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

76-5/5324
அரிய நான்மறை யோதிய நாவரோ
பெரிய வான்புரஞ் சுட்ட சுவண்டரோ
விரிகொள் கோவண ஆடை விருத்தரோ
பெரிய வான்கத வம்பிரி விக்கவே.

77-5/5325
மலையில் நீடிருக் கும்மறைக் காடரோ
கலைகள் வந்திறைஞ் சுங்கழ லேத்தரோ
விலையில் மாமணி வண்ண வுருவரோ
தொலைவி லாக்கத வந்துணை நீக்குமே.

78-5/5326
பூக்குந் தாழை புறணி அருகெலாம்
ஆக்குந் தண்பொழில் சூழ்மறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீர்அடி கேள்உமை
நோக்கிக் காணக் கதவைத் திறவுமே.

79-5/5327
வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தரோ
அந்த மில்லி அணிமறைக் காடரோ
எந்தை நீயடி யார்வந் திறைஞ்சிட
இந்த மாக்கத வம்பிணி நீக்குமே.

80-5/5328
ஆறு சூடும் அணிமறைக் காடரோ
கூறு மாதுமைக் கீந்த குழகரோ
ஏற தேறிய எம்பெரு மானிந்த
மாறி லாக்கத வம்வலி நீக்குமே.

81-5/5329
சுண்ண வெண்பொடிப் பூசுஞ் சுவண்டரோ
பண்ணி யேறுகந் தேறும் பரமரோ
அண்ண லாதி அணிமறைக் காடரோ
திண்ண மாக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

82-5/5330
விண்ணு ளார்விரும் பியெதிர் கொள்ளவே
மண்ணு ளார்வணங் கும்மறைக் காடரோ
கண்ணி னாலுமைக் காணக் கதவினைத்
திண்ண மாகத் திறந்தருள் செய்ம்மினே.

83-5/5331
அரக்க னைவிர லாலடர்த் திட்டநீர்
இரக்க மொன்றிலீர் எம்பெரு மானிரே
சுரக்கும் புன்னைகள் சூழ்மறைக் காடரோ
சரக்க விக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

84-6/6475
தூண்டு சுடரனைய சோதி கண்டாய்
தொல்லமரர் சூளா மணிதான் கண்டாய்
காண்டற் கரிய கடவுள் கண்டாய்
கருதுவார்க் காற்ற எளியான் கண்டாய்
வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய்
மெய்ந்நெறி கண்டாய் விரத மெல்லாம்
மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

85-6/6476
கைகிளரும் வீணை வலவன் கண்டாய்
காபாலி கண்டாய் திகழுஞ் சோதி
மெய்கிளரும் ஞான விளக்குக் கண்டாய்
மெய்யடியார் உள்ளத்து வித்துக் கண்டாய்
பைகிளரும் நாக மசைத்தான் கண்டாய்
பராபரன் கண்டாய்பா சூரான் கண்டாய்
வைகிளருங் கூர்வாட் படையான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

86-6/6477
சிலந்திக் கருள்முன்னஞ் செய்தான் கண்டாய்
திரிபுரங்கள் தீவாய்ப் படுத்தான் கண்டாய்
நிலந்துக்க நீர்வளிதீ யானான் கண்டாய்
நிரூபியாய் ரூபியுமாய் நின்றான் கண்டாய்
சலந்துக்க சென்னிச் சடையான் கண்டாய்
தாமரையான் செங்கண்மால் தானே கண்டாய்
மலந்துக்க மால்விடையொன் று{ர்ந்தான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

87-6/6478
கள்ளி முதுகாட்டி லாடி கண்டாய்
காலனையுங் காலாற் கடந்தான் கண்டாய்
புள்ளி யுழைமானின் தோலான் கண்டாய்
புலியுரிசே ராடைப் புனிதன் கண்டாய்
வெள்ளி மிளிர்பிறைமேற் சூடி கண்டாய்
வெண்ணீற்றான் கண்டாய்நஞ் செந்தின் மேய
வள்ளி மணாளற்குத் தாதை கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

88-6/6479
மூரி முழங்கொலிநீ ரானான் கண்டாய்
முழுத்தழல்போல் மேனி முதல்வன் கண்டாய்
ஏரி நிறைந்தனைய செல்வன் கண்டாய்
இன்னடியார்க் கின்பம் விளைப்பான் கண்டாய்
ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய்
அண்ணா மலையுறையு மண்ணல் கண்டாய்
வாரி மதகளிறே போல்வான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

89-6/6480
ஆடல் மால்யானை யுரித்தான் கண்டாய்
அகத்தியான் பள்ளி யமர்ந்தான் கண்டாய்
கோடியான் கண்டாய் குழகன் கண்டாய்
குளிராரூர் கோயிலாக் கொண்டான் கண்டாய்
நாடிய நன்பொருள்க ளானான் கண்டாய்
நன்மையோ டிம்மைமற் றம்மை யெல்லாம்
வாடிய வாட்டந் தவிர்ப்பான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

90-6/6481
வேலைசேர் நஞ்ச மிடற்றான் கண்டாய்
விண்தடவு பூங்கயிலை வெற்பன் கண்டாய்
ஆலைசேர் வேள்வி யழித்தான் கண்டாய்
அமரர்கள் தாமேத்து மண்ணல் கண்டாய்
பால்நெய்சே ரானஞ்சு மாடி கண்டாய்
பருப்பதத் தான்கண்டாய் பரவை மேனி
மாலையோர் கூறுடைய மைந்தன் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

91-6/6482
அம்மை பயக்கும் அமிர்து கண்டாய்
அந்தேன் தெளிகண்டாய் ஆக்கஞ் செய்திட்
டிம்மை பயக்கு மிறைவன் கண்டாய்
என்னெஞ்சே உன்னில் இனியான் கண்டாய்
மெய்ம்மையே ஞான விளக்குக் கண்டாய்
வெண்காடன் கண்டாய் வினைகள் போக
மம்ம ரறுக்கு மருந்து கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

92-6/6483
மூலநோய் தீர்க்கும் முதல்வன் கண்டாய்
முத்தமிழும் நான்மறையு மானான் கண்டாய்
ஆலின்கீழ் நால்வர்க் கறத்தான் கண்டாய் 
ஆதியு மந்தமு மானான் கண்டாய்
பால விருத்தனு மானான் கண்டாய்
பவளத் தடவரையே போல்வான் கண்டாய்
மாலைசேர் கொன்றை மலிந்தான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் றானே.

93-6/6484
அயனவனும் மாலவனு மறியா வண்ணம்
ஆரழலாய் நீண்டுகந்த அண்ணல் கண்டாய்
துயரிலங்கை வேந்தன் துளங்க வன்று
சோதிவிர லாலுற வைத்தான் கண்டாய்
பெயரவற்குப் பேரருள்கள் செய்தான் கண்டாய்
பேரும் பெரும்படையோ டீந்தான் கண்டாய்
மயருறு வல்வினைநோய் தீர்ப்பான் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாலன் றானே.

94-7/7943
யாழைப்பழித் தன்னமொழி 
 மங்கையொரு பங்கன் 
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை 
 வைத்தான்இடம் பேணில் 
தாழைப்பொழி லூடேசென்று 
 பூழைத்தலை நுழைந்து 
வாழைக்கனி கூழைக்குரங் 
 குண்ணும்மறைக் காடே.

95-7/7944
சிகரத்திடை இளவெண்பிறை 
 வைத்தான்இடந் தெரியில் 
முகரத்திடை முத்தின்னொளி 
 பவளத்திரள் ஓதத் 
தகரத்திடை தாழைத்திரள் 
 ஞாழற்றிரள் நீழல் 
மகரத்தொடு சுறவங்கொணர்ந் 
 தெற்றும்மறைக் காடே.

96-7/7945
அங்கங்களும் மறைநான்குடன் 
 விரித்தானிடம் அறிந்தோம் 
தெங்கங்களும் நெடும்பெண்ணையும் 
 பழம்வீழ்மணற் படப்பைச் 
சங்கங்களும் இலங்கிப்பியும் 
 வலம்புரிகளும் இடறி 
வங்கங்களும் உயர்கூம்பொடு 
 வணங்கும்மறைக் காடே.

97-7/7946
நரைவிரவிய மயிர்தன்னொடு 
 பஞ்சவடி மார்பன் 
உரைவிரவிய உத்தமனிடம் 
 உணரல்லுறு மனமே 
குரைவிரவிய குலசேகரக் 
 கொண்டற்றலை விண்ட 
வரைபுரைவன திரைபொருதிழிந் 
 தெற்றும்மறைக் காடே.

98-7/7947
சங்கைப்பட நினையாதெழு 
 நெஞ்சேதொழு தேத்தக் 
கங்கைச்சடை முடியுடையவர்க் 
 கிடமாவது பரவை 
அங்கைக்கடல் அருமாமணி 
 உந்திக்கரைக் கேற்ற 
வங்கத்தொடு சுறவங்கொணர்ந் 
 தெற்றும்மறைக் காடே.

99-7/7948
அடல்விடையினன் மழுவாளினன் 
 அலராலணி கொன்றைப் 
படருஞ்சடை முடியுடையவர்க் 
 கிடமாவது பரவைக் 
கடலிடையிடை கழியருகினிற் 
 கடிநாறுதண் கைதை 
மடலிடையிடை வெண்குருகெழு 
 மணிநீர்மறைக் காடே.

100-7/7949
முளைவளரிள மதியுடையவன் 
 முன்செய்தவல் வினைகள் 
களைகளைந்தெனை ஆளல்லுறு 
 கண்டன்னிடஞ் செந்நெல் 
வளைவிளைவயற் கயல்பாய்தரு 
 குணவார்மணற் கடல்வாய் 
வளைவளையொடு சலஞ்சலங்கொணர்ந் 
 தெற்றும்மறைக் காடே.

101-7/7950
நலம்பெரியன சுரும்பார்ந்தன 
 நங்கோனிடம் அறிந்தோம் 
கலம்பெரியன சாருங்கடற் 
 கரைபொருதிழி கங்கைச் 
சலம்புரிசடை முடியுடையவர்க் 
 கிடமாவது பரவை 
வலம்புரியொடு சலஞ்சலங்கொணர்ந் 
 தெற்றும்மறைக் காடே.

102-7/7951
குண்டாடியுஞ் சமணாடியுங் 
 குற்றுடுக்கையர் தாமுங் 
கண்டார்கண்ட காரணம்மவை 
 கருதாதுகை தொழுமின் 
எண்டோ ளினன் முக்கண்ணினன் 
 ஏழிசையினன் அறுகால் 
வண்டாடுதண் பொழில்சூழ்ந்தெழு 
 மணிநீர்மறைக் காடே.

103-7/7952
பாரூர்பல புடைசூழ்வள 
 வயல்நாவலர் வேந்தன் 
வாரூர்வன முலையாள்உமை 
 பங்கன்மறைக் காட்டை 
ஆரூரன தமிழ்மாலைகள் 
 பாடும்மடித் தொண்டர் 
நீரூர்தரு நிலனோடுயர் 
 புகழாகுவர் தாமே.
Thiruvidaivoi