HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/656
நறைகொண்ட மலர்தூவி விரையளிப்ப நாடோ றும் 
முறைகொண்டு நின்றடியார் முட்டாமே பணிசெய்யச் 
சிறைகொண்ட வண்டறையுஞ் செங்காட்டங் குடியதனுள் 
கறைகொண்ட கண்டத்தான் கணபதீச் சரத்தானே.

2-1/657
வாரேற்ற பறையொலியுஞ் சங்கொலியும் வந்தியம்ப 
ஊரேற்ற செல்வத்தோ டோ ங்கியசீர் விழவோவாச் 
சீரேற்ற முடைத்தாய செங்காட்டங் குடியதனுள் 
காரேற்ற கொன்றையான் கணபதீச் சரத்தானே.

3-1/658
வரந்தையான் சோபுரத்தான் மந்திரத்தான் தந்திரத்தான் 
கிரந்தையான் கோவணத்தான் கிண்கிணியான் கையதோர் 
சிரந்தையான் செங்காட்டங் குடியான்செஞ் சடைசேருங் 
கரந்தையான் வெண்ணீற்றான் கணபதீச் சரத்தானே.

4-1/659
தொங்கலுங் கமழ்சாந்தும் அகிற்புகையுந் தொண்டர்கொண் 
டங்கையால் தொழுதேத்த அருச்சுனற்கன் றருள்செய்தான் 
செங்கயல்பாய் வயலுடுத்த செங்காட்டங் குடியதனுள் 
கங்கைசேர் வார்சடையான் கணபதீச் சரத்தானே.

5-1/660
பாலினால் நறுநெய்யாற் பழத்தினாற் பயின்றாட்டி 
நுலினால் மணமாலை கொணர்ந்தடியார் புரிந்தேத்தச் 
சேலினார் வயல்புடைசூழ் செங்காட்டங் குடியதனுள் 
காலினாற் கூற்றுதைத்தான் கணபதீச் சரத்தானே.

6-1/661
நுண்ணியான் மிகப்பெரியான் ஓவுளார் வாயுளான் 
தண்ணியான் வெய்யான்நந் தலைமேலான் மனத்துளான் 
திண்ணியான் செங்காட்டங் குடியான்செஞ் சடைமதியக் 
கண்ணியான் கண்ணுதலான் கணபதீச் சரத்தானே.

7-1/662
மையினார் மலர்நெடுங்கண் மலைமகளோர் பாகமாம் 
மெய்யினான் பையரவம் அரைக்கசைத்தான் மீன்பிறழச் 
செய்யினார் தண்கழனிச் செங்காட்டங் குடியதனுள் 
கையினார் கூரெரியான் கணபதீச் சரத்தானே.

8-1/663
தோடுடையான் குழையுடையான் அரக்கன்றன் தோளடர்த்த 
பீடுடையான் போர்விடையான் பெண்பாகம் மிகப்பெரியான் 
சேடுடையான் செங்காட்டாங் குடியுடையான் சேர்ந்தாடுங் 
காடுடையான் நாடுடையான் கணபதீச் சரத்தானே.

9-1/664
ஆனுரா வுழிதருவான் அன்றிருவர் தேர்ந்துணரா 
வானுரான் வையகத்தான் வாழ்த்துவார் மனத்துளான் 
தேனுரான் செங்காட்டாங் குடியான்சிற் றம்பலத்தான் 
கானுரான் கழுமலத்தான் கணபதீச் சரத்தானே.

10-1/665
செடிநுகருஞ் சமணர்களுஞ் சீவரத்த சாக்கியரும் 
படிநுகரா தயருழப்பார்க் கருளாத பண்பினான் 
பொடிநுகருஞ் சிறுத்தொண்டர்க் கருள்செய்யும் பொருட்டாகக் 
கடிநகராய் வீற்றிருந்தான் கணபதீச் சரத்தானே.

11-1/666
கறையிலங்கு மலர்க்குவளை கண்காட்டக் கடிபொழிலின் 
நறையிலங்கு வயல்காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன் 
சிறையிலங்கு புனற்படப்பைச் செங்காட்டங் குடிசேர்த்தும் 
மறையிலங்கு தமிழ்வல்லார் வானுலகத் திருப்பாரே.

12-3/3471
பைங்கோட்டு மலர்ப்புன்னைப் பறவைகாள் பயப்பூரச் 
சங்காட்டந் தவிர்த்தென்னைத் தவிராநோய் தந்தானே 
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டன் பணிசெய்ய 
வெங்காட்டுள் அனலேந்தி விளையாடும் பெருமானே.

13-3/3472
பொன்னம்பூங் கழிக்கானற் புணர்துணையோ டுடன்வாழும் 
அன்னங்காள் அன்றில்காள் அகன்றும்போய் வருவீர்காள் 
கன்னவில்தோள் சிறுத்தொண்டன் கணபதீச் சரமேய 
இன்னமுதன் இணையடிக்கீழ் எனதல்லல் உரையீரே.

14-3/3473
குட்டத்துங் குழிக்கரையுங் குளிர்பொய்கைத் தடத்தகத்தும் 
இட்டத்தால் இரைதேரும் இருஞ்சிறகின் மடநாராய் 
சிட்டன்சீர்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய 
வட்டவார் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.

15-3/3474
கானருகும் வயலருகுங் கழியருகுங் கடலருகும் 
மீனிரிய வருபுனலில் இரைதேர்வெண் மடநாராய் 
தேனமர்தார்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய 
வானமருஞ் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.

16-3/3475
ஆரலாஞ் சுறவமேய்ந் தகன்கழனிச் சிறகுலர்த்தும் 
பாரல்வாய்ச் சிறுகுருகே பயில்தூவி மடநாராய் 
சீருலாஞ் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய 
நீருலாஞ் சடையார்க்கென் நிலைமைசென் றுரையீரே.

17-3/3476
குறைக்கொண்டார் இடர்தீர்த்தல் கடனன்றே குளிர்பொய்கைத் 
துறைக்கெண்டை கவர்குருகே துணைபிரியா மடநாராய் 
கறைக்கண்டன் பிறைச்சென்னி கணபதீச்சரம் மேய 
சிறுத்தொண்டன் பெருமான்சீர் அருளொருநாள் பெறலாமே.

18-3/3477
கருவடிய பசுங்கால்வெண் குருகேயொண் கழிநாராய் 
ஒருவடியாள் இரந்தாளென் றொருநாட்சென் றுரையீரே 
செருவடிதோட் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய 
திருவடிதன் திருவருளே பெறலாமோ திறத்தவர்க்கே.

19-3/3478
கூராரல் இரைதேர்ந்து குளமுலவி வயல்வாழுந் 
தாராவே மடநாராய் தமியேற்கொன் றுரையீரே 
சீராளன் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய 
பேராளன் பெருமான்றன் அருளொருநாள் பெறலாமே.

20-3/3479
நறப்பொலிபூங் கழிக்கானல் நவில்குருகே யுலகெல்லாம் 
அறப்பலிதேர்ந் துழல்வார்க்கென் அலர்கோடல் அழகியதே 
சிறப்புலவன் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய 
பிறப்பிலிபேர் பிதற்றிநின் றிழக்கோவெம் பெருநலமே.

21-3/3480
செந்தண்பூம் புனல்பரந்த செங்காட்டங் குடிமேய 
வெந்தநீ றணிமார்பன் சிறுத்தொண்ட னவன்வேண்ட 
அந்தண்பூங் கலிக்காழி அடிகளையே அடிபரவுஞ் 
சந்தங்கொள் சம்பந்தன் தமிழுரைப்போர் தக்கோரே.

22-6/7076
பெருந்தகையைப் பெறற்கரிய மாணிக் கத்தைப்
பேணிநினைந் தெழுவார்தம் மனத்தே மன்னி
இருந்தமணி விளக்கதனை நின்ற பூமேல்
எழுந்தருளி இருந்தானை எண்டோ ள் வீசி
அருந்திறன்மா நடமாடும் அம்மான் றன்னை
அங்கனகச் சுடர்க்குன்றை அன்றா லின்கீழ்த்
திருந்துமறைப் பொருள்நால்வர்க் கருள்செய் தானைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

23-6/7077
துங்கநகத் தாலன்றித் தொலையா வென்றித்
தொகுதிறலவ் விரணியனை ஆகங் கீண்ட
அங்கனகத் திருமாலும் அயனுந் தேடும்
ஆரழலை அனங்கனுடல் பொடியாய் வீழ்ந்து
மங்கநகத் தான்வல்ல மருந்து தன்னை
வண்கயிலை மாமலைமேல் மன்னி நின்ற
செங்கனகத் திரள்தோளெஞ் செல்வன் றன்னைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

24-6/7078
உருகுமனத் தடியவர்கட் கூறுந் தேனை
உம்பர்மணி முடிக்கணியை உண்மை நின்ற
பெருகுநிலைக் குறியாளர் அறிவு தன்னைப்
பேணியஅந் தணர்க்குமறைப் பொருளைப் பின்னும்
முருகுவிரி நறுமலர்மே லயற்கும் மாற்கும்
முழுமுதலை மெய்த்தவத்தோர் துணையை வாய்த்த
திருகுகுழல் உமைநங்கை பங்கன் றன்னைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

25-6/7079
கந்தமலர்க் கொன்றையணி சடையான் றன்னைக்
கதிர்விடுமா மணிபிறங்கு கனகச் சோதிச்
சந்தமலர்த் தெரிவையொரு பாகத் தானைச்
சராசரநற் றாயானை நாயேன் முன்னைப்
பந்தமறுத் தாளாக்கிப் பணிகொண் டாங்கே
பன்னியநுற் றமிழ்மாலை பாடு வித்தென்
சிந்தைமயக் கறுத்ததிரு வருளி னானைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

26-6/7080
நஞ்சடைந்த கண்டத்து நாதன் றன்னை
நளிர்மலர்ப்பூங் கணைவேளை நாச மாக
வெஞ்சினத்தீ விழித்ததொரு நயனத் தானை
வியன்கெடில வீரட்டம் மேவி னானை
மஞ்சடுத்த நீள்சோலை மாட வீதி
மதிலாரூ ரிடங்கொண்ட மைந்தன் றன்னைச்
செஞ்சினத்த திரிசூலப் படையான் றன்னைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

27-6/7081
கன்னியையங் கொருசடையிற் கரந்தான் றன்னைக்
கடவு[ரில் வீரட்டங் கருதி னானைப்
பொன்னிசூழ் ஐயாற்றெம் புனிதன் றன்னைப்
பூந்துருத்தி நெய்த்தானம் பொருந்தி னானைப்
பன்னியநான் மறைவிரிக்கும் பண்பன் றன்னைப்
பரிந்திமையோர் தொழுதேத்திப் பரனே யென்று
சென்னிமிசைக் கொண்டணிசே வடியி னானைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

28-6/7082
எத்திக்கு மாய்நின்ற இறைவன் றன்னை
ஏகம்பம் மேயானை இல்லாத் தெய்வம்
பொத்தித்தம் மயிர்பறிக்குஞ் சமணர் பொய்யிற்
புக்கழுந்தி வீழாமே போத வாங்கிப்
பத்திக்கே வழிகாட்டிப் பாவந் தீர்த்துப்
பண்டைவினைப் பயமான எல்லாம் போக்கித்
தித்தித்தென் மனத்துள்ளே ஊறுந் தேனைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

29-6/7083
கல்லாதார் மனத்தணுகாக் கடவுள் தன்னைக்
கற்றார்கள் உற்றோருங் காத லானைப்
பொல்லாத நெறியுகந்தார் புரங்கள் மூன்றும்
பொன்றிவிழ அன்றுபொரு சரந்தொட் டானை
நில்லாத நிணக்குரம்பைப் பிணக்கம் நீங்க
நிறைதவத்தை அடியேற்கு நிறைவித் தென்றுஞ்
செல்லாத செந்நெறிக்கே செல்விப் பானைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

30-6/7084
அரியபெரும் பொருளாகி நின்றான் றன்னை
அலைகடலில் ஆலால மமுது செய்த
கரியதொரு கண்டத்துச் செங்க ணேற்றுக்
கதிர்விடுமா மணிபிறங்கு காட்சி யானை
உரியபல தொழிற்செய்யு மடியார் தங்கட்
குலகமெலாம் முழுதளிக்கும் உலப்பி லானைத்
தெரிவையொரு பாகத்துச் சேர்த்தி னானைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

31-6/7085
போரரவம் மால்விடையொன் று{ர்தி யானைப்
புறம்பயமும் புகலூரும் மன்னி னானை
நீரரவச் செஞ்சடைமேல் நிலாவெண் டிங்கள்
நீங்காமை வைத்தானை நிமலன் றன்னைப்
பேரரவப் புட்பகத்தே ருடைய வென்றிப்
பிறங்கொளிவா ளரக்கன்முடி யிடியச் செற்ற
சீரரவக் கழலானைச் செல்வன் றன்னைச்
செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.
Thiruvidaivoi