HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/1
தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக் 
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர் கள்வன் 
ஏடுடையமல ரான்முனைநாட்பணிந் தேத்த அருள்செய்த 
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

2-1/2
முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம் பவைபூண்டு 
வற்றலோடுகலனாப் பலிதேர்ந்தென துள்ளங் கவர்கள்வன் 
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப் 
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

3-1/3
நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண் மதிசூடி 
ஏர்பரந்தஇன வெள்வளைசோரஎன் னுள்ளங்கவர் கள்வன் 
ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய வோரூரிது வென்னப் 
பேர்பரந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

4-1/4
விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலை யோட்டில் 
உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன் 
மண்மகிழ்ந்தஅரவம் மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரை மார்பிற் 
பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

5-1/5
ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை ய[ருமிவ னென்ன 
அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன் 
கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததோர் காலமிது வென்னப் 
பெருமைபெற்றபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

6-1/6
மறைகலந்தவொலி பாடலொடாடல ராகிமழு வேந்தி 
இறைகலந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர் கள்வன் 
கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர் சிந்தப் 
பிறைகலந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

7-1/7
சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்எரி வீசிச்சதிர் வெய்த 
உடைமுயங்கும் அரவோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன் 
கடல்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானலம் பொன்னஞ்சிற கன்னம் 
பெடைமுயங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

8-1/8
வியரிலங்குவரை யுந்தியதோள்களை வீரம்விளை வித்த 
உயரிலங்கையரை யன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர் கள்வன் 
துயரிலங்குமுல கில்பலவு[ழிகள் தோன்றும்பொழு தெல்லாம் 
பெயரிலங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

9-1/9
தாணுதல்செய்திறை காணியமாலொடு தண்டாமரை யானும் 
நீணுதல்செய்தொழி யந்நிமிர்ந்தானென துள்ளங்கவர் கள்வன் 
வாணுதல்செய்மக ளிர்முதலாகிய வையத்தவ ரேத்தப் 
பேணுதல்செய்பிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

10-1/10
புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறி நில்லா 
ஒத்தசொல்லவுல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன் 
மத்தயானைமறு கவ்வுரிபோர்த்ததோர் மாயமிது வென்னப் 
பித்தர்போலும்பிர மாபுரமேவிய பெம்மா னிவனன்றே.

11-1/11
அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர் மேய 
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன் றன்னை 
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரை செய்த 
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்த லெளிதாமே.

12-1/12
குறிகலந்தஇசை பாடலினான்நசை யாலிவ்வுல கெல்லாம் 
நெறிகலந்ததொரு நீர்மையனாயெரு தேறும்பலி பேணி 
முறிகலந்ததொரு தோலரைமேலுடை யானிடம்மொய்ம் மலரின் 
பொறிகலந்தபொழில் சூழ்ந்தயலேபுய லாரும்புக லூரே.

13-1/13
காதிலங்குகுழை யன்னிழைசேர்திரு மார்பன்னொரு பாகம் 
மாதிலங்குதிரு மேனியினான்கரு மானின்னுரி யாடை 
மீதிலங்கவணிந் தானிமையோர்தொழ மேவும்மிடஞ் சோலைப் 
போதிலங்குநசை யால்வரிவண்டிசை பாடும்புக லூரே.

14-1/14
பண்ணிலாவுமறை பாடலினானிறை சேரும்வளை யங்கைப் 
பெண்ணிலாவவுடை யான்பெரியார்கழ லென்றுந்தொழு தேத்த 
உண்ணிலாவியவர் சிந்தையுள்நீங்கா வொருவற்கிட மென்பர் 
மண்ணிலாவும்அடி யார்குடிமைத்தொழில் மல்கும்புக லூரே.

15-1/15
நீரின்மல்குசடை யன்விடையன்னடை யார்தம்அரண் மூன்றுஞ் 
சீரின்மல்குமலை யேசிலையாக முனிந்தன்றுல குய்யக்(மூ) 
காரின்மல்குகடல் நஞ்சமதுண்ட கடவுள்ளிட மென்பர் 
ஊரின்மல்கிவளர் செம்மையினாலுயர் வெய்தும்புக லூரே.

16-1/16
செய்யமேனிவெளி யபொடிப்பூசுவர் சேரும்மடி யார்மேல் 
பையநின்றவினை பாற்றுவர்போற்றிசைத் தென்றும்பணி வாரை 
மெய்யநின்றபெரு மானுறையும்மிட மென்பரருள் பேணிப் 
பொய்யிலாதமனத் தார்பிரியாதுபொ ருந்தும்புக லூரே. 

17-1/17
கழலினோசைசிலம் பின்னொலியோசை கலிக்கப்பயில் கானிற் 
குழலினோசைகுறட் பாரிடம்போற்றக் குனித்தாரிட மென்பர் 
விழவினோசையடி யார்மிடைவுற்று விரும்பிப்பொலிந் தெங்கும் 
முழவினோசைமுந் நீரயர்வெய்த முழங்கும்புக லூரே.

18-1/18
வெள்ளமார்ந்துமிளிர் செஞ்சடைதன்மேல் விளங்கும்மதி சூடி 
உள்ளமார்ந்தஅடி யார்தொழுதேத்த உகக்கும்அருள் தந்தெங் 
கள்ளமார்ந்துகழி யப்பழிதீர்த்த கடவுட்கிட மென்பர் 
புள்ளையார்ந்தவய லின்விளைவால்வளம் மல்கும்புக லூரே.

19-1/19
தென்னிலங்கையரை யன்வரைபற்றி யெடுத்தான்முடி திண்டோ ள் 
தன்னிலங்குவிர லால்நெரிவித்திசை கேட்டன்றருள் செய்த 
மின்னிலங்குசடை யான்மடமாதொடு மேவும்மிட மென்பர் 
பொன்னிலங்குமணி மாளிகைமேல்மதி தோயும்புக லூரே.

20-1/20
நாகம்வைத்தமுடி யானடிகைதொழு தேத்தும்மடி யார்கள் 
ஆகம்வைத்தபெரு மான்பிரமன்னொடு மாலுந்தொழு தேத்த 
ஏகம்வைத்தஎரி யாய்மிகவோங்கிய எம்மானிடம் போலும் 
போகம்வைத்தபொழி லின்நிழலான்மது வாரும்புக லூரே. 

21-1/21
செய்தவத்தர்மிகு தேரர்கள்சாக்கியர் செப்பிற்பொரு ளல்லாக் 
கைதவத்தர்மொழி யைத்தவிர்வார்கள் கடவுள்ளிடம் போலுங் 
கொய்துபத்தர்மல ரும்புனலுங்கொடு தூவித்துதி செய்து 
மெய்தவத்தின்முயல் வாருயர்வானக மெய்தும்புக லூரே.

22-1/22
புற்றில்வாழும்அர வம்மரையார்த்தவன் மேவும்புக லூரைக் 
கற்றுநல்லவவர் காழியுள்ஞானசம் பந்தன்தமிழ் மாலை 
பற்றியென்றுமிசை பாடியமாந்தர் பரமன்னடி சேர்ந்து 
குற்றமின்றிக்குறை பாடொழியாப்புக ழோங்கிப்பொலி வாரே.

23-1/34
மைம்மரு பூங்குழல் கற்றைதுற்ற 
வாணுதல் மான்விழி மங்கையோடும் 
பொய்ம்மொழி யாமறை யோர்களேத்தப் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
எம்மிறை யேயிமை யாதமுக்கண் 
ஈசவென்நேச விதென்கொல் சொல்லாய் 
மெய்ம்மொழி நான்மறை யோர்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

24-1/35
கழன்மல்கு பந்தொடம் மானைமுற்றில் 
கற்றவர் சிற்றிடைக் கன்னிமார்கள் 
பொழின்மல்கு கிள்ளையைச் சொற்பயிற்றும் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
எழின்மல ரோன்சிர மேந்தியுண்டோ ர் 
இன்புறு செல்வமி தென்கொல்சொல்லாய் 
மிழலையுள் வேதிய ரேத்திவாழ்த்த 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

25-1/36
கன்னிய ராடல் கலந்துமிக்க 
கந்துக வாடை கலந்துதுங்கப் 
பொன்னியல் மாடம் நெருங்குசெல்வப் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
இன்னிசை யாழ்மொழி யாளோர்பாகத் 
தெம்மிறையேயிது வென்கொல் சொல்லாய் 
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

26-1/37
நாகப ணந்திகழ் அல்குல்மல்கும் 
நன்னுதல் மான்விழி மங்கையோடும் 
பூகவ ளம்பொழில் சூழ்ந்தஅந்தண் 
புகலிநி லாவிய புண்ணியனே 
ஏகபெ ருந்தகை யாயபெம்மான் 
எம்மிறையேயிது வென்கொல் சொல்லாய் 
மேகமு ரிஞ்செயில் சூழ்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

27-1/38
சந்தள றேறுத டங்கொள்கொங்கைத் 
தையலோடுந் தளராத வாய்மைப் 
புந்தியி னான்மறை யோர்களேத்தும் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
எந்தமை யாளுடை ஈசஎம்மான் 
எம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய் 
வெந்தவெண் ணீறணி வார்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

28-1/39
சங்கொலி இப்பிசு றாமகரந் 
தாங்கி நிரந்து தரங்கம்மேன்மேற் 
பொங்கொலி நீர்சுமந் தோங்குசெம்மைப் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
எங்கள்பி ரானிமை யோர்கள்பெம்மான் 
எம்மிறையேயிது வென்கொல் சொல்லாய் 
வெங்கதிர் தோய்பொழில் சூழ்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

29-1/40
காமனெ ரிப்பிழம் பாகநோக்கிக் 
காம்பன தோளியொ டுங்கலந்து 
பூமரு நான்முகன் போல்வரேத்தப் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
ஈமவ னத்தெரி யாட்டுகந்த 
எம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
வீமரு தண்பொழில் சூழ்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

30-1/41
இலங்கையர் வேந்தெழில் வாய்த்ததிண்டோ ள் 
இற்றல றவ்விர லொற்றியைந்து 
புலங்களைக் கட்டவர் போற்றஅந்தண் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
இலங்கெரி யேந்திநின் றெல்லியாடும் 
எம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய் 
விலங்கலொண் மாளிகை சூழ்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

31-1/42
செறிமுள ரித்தவி சேறியாறுஞ் 
செற்றதில் வீற்றிருந் தானும்மற்றைப் 
பொறியர வத்தணை யானுங்காணாப் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
எறிமழு வோடிள மான்கையின்றி 
இருந்தபி ரானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
வெறிகமழ் பூம்பொழில் சூழ்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

32-1/43
பத்தர்க ணம்பணிந் தேத்தவாய்த்த 
பான்மைய தன்றியும் பல்சமணும் 
புத்தரும் நின்றலர் தூற்றஅந்தண் 
புகலி நிலாவிய புண்ணியனே 
எத்தவத் தோர்க்குமி லக்காய்நின்ற 
எம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
வித்தகர் வாழ்பொழில் சூழ்மிழலை 
விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

33-1/44
விண்ணிழி கோயில் விரும்பிமேவும் 
வித்தக மென்கொலி தென்றுசொல்லிப் 
புண்ணிய னைப்புக லிந்நிலாவு 
பூங்கொடி யோடிருந் தானைப்போற்றி 
நண்ணிய கீர்த்தி நலங்கொள்கேள்வி 
நான்மறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன 
பண்ணியல் பாடல்வல் லார்களிந்தப் 
பாரொடு விண்பரி பாலகரே.

34-1/87
வண்டார்குழ லரிவையொடும் பிரியாவகை பாகம் 
பெண்டான்மிக ஆனான்பிறைச் சென்னிப்பெரு மானுர் 
தண்டாமரை மலராளுறை தவளந்நெடு மாடம் 
விண்டாங்குவ போலும்மிகு வேணுபுர மதுவே.

35-1/88
படைப்பும்நிலை யிறுதிப்பயன் பருமையொடு நேர்மை 
கிடைப்பல்கண முடையான்கிறி பூதப்படை யானுர் 
(மூ)புடைப்பாளையின் கமுகின்னொடு புன்னைமலர் நாற்றம் 
விடைத்தேவரு தென்றல்மிகு வேணுபுர மதுவே. 
 
(மூ) குடைப்பாளை என்றும் பாடம்.

36-1/89
கடந்தாங்கிய கரியையவர் வெருவவுரி போர்த்துப் 
படந்தாங்கிய அரவக்குழைப் பரமேட்டிதன் பழவு[ர் 
நடந்தாங்கிய நடையார்நல பவளத்துவர் வாய்மேல் 
விடந்தாங்கிய கண்ணார்பயில் வேணுபுர மதுவே.

37-1/90
தக்கன்தன சிரமொன்றினை அரிவித்தவன் தனக்கு 
மிக்கவ்வரம் அருள்செய்தஎம் விண்ணோர்பெரு மானுர் 
பக்கம்பல மயிலாடிட மேகம்முழ வதிர 
மிக்கம்மது வண்டார்பொழில் வேணுபுர மதுவே.

38-1/91
நானாவித உருவாய்நமை யாள்வான்நணு காதார் 
வானார்திரி புரமூன்றெரி யுண்ணச்சிலை தொட்டான் 
தேனார்ந்தெழு கதலிக்கனி யுண்பான்திகழ் மந்தி 
மேனோக்கிநின் றிரங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.

39-1/92
மண்ணோர்களும் விண்ணோர்களும் வெருவிமிக அஞ்சக் 
கண்ணார்சலம் மூடிக்கட லோங்கவ்வுயர்ந் தானுர் 
தண்ணார்நறுங் கமலம்மலர் சாயவ்விள வாளை 
(மூமூ)விண்ணோர்துதி கொள்ளும்வியன் வேணுபுர மதுவே. 
(மூமூ) விண்ணார் குதிகொள்ளும் என்றும் பாடம்.

40-1/93
மலையான்மகள் அஞ்சவ்வரை எடுத்தவ்வலி யரக்கன் 
தலைதோளவை நெரியச்சரண் உகிர்வைத்தவன் தன்னுர் 
கலையாறொடு சுருதித்தொகை கற்றோர்மிகு கூட்டம் 
விலையாயின சொற்றேர்தரு வேணுபுர மதுவே.

41-1/94
வயமுண்டவ மாலும்அடி காணாதல மாக்கும் 
பயனாகிய பிரமன்படு தலையேந்திய பரனுர் 
கயமேவிய சங்கந்தரு கழிவிட்டுயர் செந்நெல் 
வியன்மேவிவந் துறங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.

42-1/95
மாசேறிய உடலாரமண் (மூ)கழுக்கள்ளொடு தேரர் 
தேசேறிய பாதம்வணங் காமைத்தெரி யானுர் 
தூசேறிய அல்குல்துடி இடையார்துணை முலையார் 
வீசேறிய புருவத்தவர் வேணுபுர மதுவே. 
(மூ) குழுக்கள் என்றும் பாடம்.

43-1/96
வேதத்தொலி யானும்மிகு வேணுபுரந் தன்னைப் பாதத்தினின் மனம்வைத்தெழு பந்தன்தன பாடல் ஏதத்தினை இல்லா இவை பத்தும்இசை வல்லார் கேதத்தினை இல்லார்சிவ கெதியைப்பெறு வாரே. 11

44-1/195
பிறையணி படர்சடை முடியிடைப் 
பெருகிய புனலுடை யவனிறை 
இறையணி வளையிணை முலையவ 
ளிணைவன தெழிலுடை யிடவகை 
கறையணி பொழில்நிறை வயலணி 
கழுமலம் அமர்கனல் உருவினன் 
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு 
நலம்மலி கழல்தொழன் மருவுமே.

45-1/196
பிணிபடு கடல்பிற விகளற 
லெளிதுள ததுபெரு கியதிரை 
அணிபடு கழுமலம் இனிதம 
ரனலுரு வினனவிர் சடைமிசை 
தணிபடு கதிர்வள ரிளமதி 
புனைவனை உமைதலை வனைநிற 
மணிபடு கறைமிட றனைநல 
மலிகழ லிணைதொழன் மருவுமே.

46-1/197
வரியுறு புலியத ளுடையினன் 
வளர்பிறை யொளிகிளர் கதிர்பொதி 
விரியுறு சடைவிரை புழைபொழில் 
விழவொலி மலிகழு மலம்அமர் 
எரியுறு நிறஇறை வனதடி 
இரவொடு பகல்பர வுவர்தம 
தெரியுறு வினைசெறி கதிர்முனை 
இருள்கெட நனிநினை வெய்துமதே.

47-1/198
வினைகெட மனநினை வதுமுடி 
கெனின்நனி தொழுதெழு குலமதி 
புனைகொடி யிடைபொருள் தருபடு 
களிறின துரிபுதை யுடலினன் 
மனைகுட வயிறுடை யனசில 
வருகுறள் படையுடை யவன்மலி 
கனைகட லடைகழு மலமமர் 
கதிர்மதி யினனதிர் கழல்களே.

48-1/199
தலைமதி புனல்விட அரவிவை 
தலைமைய தொருசடை யிடையுடன் 
நிலைமரு வவொரிட மருளினன் 
நிழன்மழு வினொடழல் கணையினன் 
மலைமரு வியசிலை தனின்மதி 
லெரியுண மனமரு வினன்நல 
கலைமரு வியபுற வணிதரு 
கழுமலம் இனிதமர் தலைவனே.

49-1/200
வரைபொரு திழியரு விகள்பல 
பருகொரு கடல்வரி மணலிடை 
கரைபொரு திரையொலி கெழுமிய 
கழுமலம் அமர்கன லுருவினன் 
அரைபொரு புலியதள் உடையினன் 
அடியிணை தொழவரு வினையெனும் 
உரைபொடி படவுறு துயர்கெட 
வுயருல கெய்தலொரு தலைமையே.

50-1/201
முதிருறு கதிர்வளர் இளமதி 
சடையனை நறநிறை தலைதனில் 
உதிருறு மயிர்பிணை தவிர்தசை 
யுடைபுலி அதளிடை யிருள்கடி 
கதிருறு சுடரொளி கெழுமிய 
கழுமலம் அமர்மழு மலிபடை 
அதிருறு கழலடி களதடி 
தொழுமறி வலதறி வறியமே.

51-1/202
கடலென நிறநெடு முடியவ 
னடுதிறல் தெறஅடி சரணென 
அடல்நிறை படையரு ளியபுக 
ழரவரை யினன்அணி கிளர்பிறை 
விடம்நிறை மிடறுடை யவன்விரி 
சடையவன் விடையுடை யவனுமை 
உடனுறை பதிகடல் மறுகுடை 
யுயர்கழு மலவியன் நகரதே.

52-1/203
கொழுமல ருறைபதி யுடையவன் 
நெடியவ னெனவிவர் களுமவன் 
விழுமையை யளவறி கிலரிறை 
விரைபுணர் பொழிலணி விழவமர் 
கழுமலம் அமர்கன லுருவினன் 
அடியிணை தொழுமவ ரருவினை 
எழுமையு மிலநில வகைதனி 
லெளிதிமை யவர்விய னுலகமே.

53-1/204
அமைவன துவரிழு கியதுகி 
லணியுடை யினர்அமண் உருவர்கள் 
சமையமும் ஒருபொரு ளெனுமவை 
சலநெறி யனஅற வுரைகளும் 
இமையவர் தொழுகழு மலமம 
ரிறைவன தடிபர வுவர்தமை 
நமையல வினைநல னடைதலி 
லுயர்நெறி நனிநணு குவர்களே.

54-1/205
பெருகிய தமிழ்விர கினன்மலி 
பெயரவ னுறைபிணர் திரையொடு 
கருகிய நிறவிரி கடலடை 
கழுமல முறைவிட மெனநனி 
பெருகிய சிவனடி பரவிய 
பிணைமொழி யனவொரு பதுமுடன் 
மருவிய மனமுடை யவர்மதி 
யுடையவர் விதியுடை யவர்களே.

55-1/250
பூவார் கொன்றைப் புரிபுன் சடையீசா 
காவா யெனநின் றேத்துங் காழியார் 
மேவார் புரம்மூன் றட்டா ரவர்போலாம் 
பாவா ரின்சொற் பயிலும் பரமரே.

56-1/251
எந்தை யென்றங் கிமையோர் புகுந்தீண்டிக் 
கந்த மாலை கொடுசேர் காழியார் 
வெந்த நீற்றர் விமல ரவர்போலாம் 
அந்தி நட்டம் ஆடும் அடிகளே.

57-1/252
தேனை வென்ற மொழியா ளொருபாகங் 
கான மான்கைக் கொண்ட காழியார் 
வான மோங்கு கோயி லவர்போலாம் 
ஆன இன்பம் ஆடும் அடிகளே.

58-1/253
மாணா வென்றிக் காலன் மடியவே 
காணா மாணிக் களித்த காழியார் 
நாணார் வாளி தொட்டா ரவர்போலாம் 
பேணார் புரங்கள் அட்ட பெருமானே.

59-1/254
மாடே ஓதம் எறிய வயற்செந்நெல் 
காடே றிச்சங் கீனுங் காழியார் 
வாடா மலராள் பங்க ரவர்போலாம் 
ஏடார் புரமூன் றெரித்த இறைவரே.

60-1/255
கொங்கு செருந்தி கொன்றை மலர்கூடக் 
கங்கை புனைந்த சடையார் காழியார் 
அங்கண் அரவம் ஆட்டும் அவர்போலாஞ் 
செங்கண் அரக்கர் புரத்தை யெரித்தாரே.

61-1/256
கொல்லை விடைமுன் பூதங் குனித்தாடுங் 
கல்ல வடத்தை யுகப்பார் காழியார் 
அல்ல விடத்து நடந்தா ரவர்போலாம் 
பல்ல விடத்தும் பயிலும் பரமரே.

62-1/257
எடுத்த அரக்கன் நெரிய விரலூன்றிக் 
கடுத்து முரிய அடர்த்தார் காழியார் 
எடுத்த பாடற் கிரங்கு மவர்போலாம் 
பொடிக்கொள் நீறு பூசும் புனிதரே.

63-1/258
ஆற்ற லுடைய அரியும் பிரமனுந் 
தோற்றங் காணா வென்றிக் காழியார் 
ஏற்ற மேறங் கேறு மவர்போலாங் 
கூற்ற மறுகக் குமைத்த குழகரே.

64-1/259
பெருக்கப் பிதற்றுஞ் சமணர் சாக்கியர் 
கரக்கும் உரையை விட்டார் காழியார் 
இருக்கின் மலிந்த இறைவ ரவர்போலாம் 
அருப்பின் முலையாள் பங்கத் தையரே.

65-1/260
காரார் வயல்சூழ் காழிக் கோன்றனைச் 
சீரார் ஞான சம்பந் தன்சொன்ன 
பாரார் புகழப் பரவ வல்லவர் 
ஏரார் வானத் தினிதா இருப்பரே.

66-1/316
விதியாய் விளைவாய் விளைவின் பயனாகிக் 
கொதியா வருகூற் றையுதைத் தவர்சேரும் 
பதியா வதுபங் கயநின் றலரத்தேன் 
பொதியார் பொழில்சூழ் புகலிந் நகர்தானே.

67-1/317
ஒன்னார்புர மூன்று மெரித்த ஒருவன் 
மின்னாரிடை யாளொடுங் கூடிய வேடந் 
தன்னாலுறை வாவது தண்கடல் சூழ்ந்த 
பொன்னார் வயற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.

68-1/318
வலியின்மதி செஞ்சடை வைத்தம ணாளன் 
புலியின்னதள் கொண்டரை யார்த்த புனிதன் 
மலியும்பதி மாமறை யோர்நிறைந் தீண்டிப் 
பொலியும்புனற் பூம்புக லிந்நகர் தானே.

69-1/319
கயலார்தடங் கண்ணி யொடும்மெரு தேறி 
அயலார்கடை யிற்பலி கொண்ட அழகன் 
இயலாலுறை யும்மிடம் எண்டிசை யோர்க்கும் 
புயலார்கடற் பூம்புக லிந்நகர் தானே.

70-1/320
காதார்கன பொற்குழை தோட திலங்கத் 
தாதார்மலர் தண்சடை யேற முடித்து 
(மூ)நாதான்உறை யும்மிட மாவது நாளும் 
போதார்பொழிற் பூம்புக லிந்நகர் தானே. 
(மூ) நாதன் - நாதான் என நீண்டது.

71-1/321
வலமார்படை மான்மழு ஏந்திய மைந்தன் 
கலமார்கடல் நஞ்சமு துண்ட கருத்தன் 
குலமார்பதி கொன்றைகள் பொன்சொரி யத்தேன் 
புலமார்வயற் பூம்புக லிந்நகர் தானே.

72-1/322
கறுத்தான்கன லால்மதில் மூன்றையும் வேவச் 
செறுத்தான்திக ழுங்கடல் நஞ்சமு தாக 
அறுத்தான்அயன் தன்சிரம் ஐந்திலும் ஒன்றைப் 
பொறுத்தானிடம் பூம்புக லிந்நகர் தானே.

73-1/323
தொழிலால்மிகு தொண்டர்கள் தோத்திரஞ் சொல்ல 
எழிலார்வரை யாலன் றரக்கனைச் செற்ற 
கழலானுறை யும்மிடங் கண்டல்கள் மிண்டி 
பொழிலால்மலி பூம்புக லிந்நகர் தானே.

74-1/324
மாண்டார்சுட லைப்பொடி பூசி மயானத் 
தீண்டாநட மாடிய வேந்தன்றன் மேனி 
நீண்டானிரு வர்க்கெரி யாய்அர வாரம் 
பூண்டான்நகர் பூம்புக லிந்நகர் தானே.

75-1/325
உடையார்துகில் போர்த்துழல் வார்சமண் கையர் 
அடையாதன சொல்லுவர் ஆதர்கள் ஓத்தைக் 
கிடையாதவன் றன்னகர் நன்மலி பூகம் 
புடையார்தரு பூம்புக லிந்நகர் தானே.

76-1/326
இரைக்கும்புனல் செஞ்சடை வைத்தஎம் மான்றன் 
புரைக்கும்பொழில் பூம்புக லிந்நகர் தன்மேல் 
உரைக்குந்தமிழ் ஞானசம் பந்தனொண் மாலை 
வரைக்குந்தொழில் வல்லவர் நல்லவர் தாமே.

77-1/360
அடலே றமருங் கொடியண்ணல் 
மடலார் குழலா ளொடுமன்னுங் 
கடலார் புடைசூழ் தருகாழி 
தொடர்வா ரவர்தூ நெறியாரே.

78-1/361
திரையார் புனல்சூ டியசெல்வன் 
வரையார் மகளோ டுமகிழ்ந்தான் 
கரையார் புனல்சூழ் தருகாழி 
நிரையார் மலர்தூ வுமினின்றே.

79-1/362
இடியார் குரலே றுடையெந்தை 
துடியா ரிடையா ளொடுதுன்னுங் 
கடியார் பொழில்சூழ் தருகாழி 
அடியார் அறியார் அவலம்மே.

80-1/363
ஒளியார் விடமுண் டவொருவன் 
அளியார் குழல்மங் கையொடன்பாய் 
களியார் பொழில்சூழ் தருகாழி 
எளிதாம் அதுகண் டவரின்பே.

81-1/364
பனியார் மலரார் தருபாதன் 
முனிதா னுமையோ டுமுயங்கி 
கனியார் பொழில்சூழ் தருகாழி 
இனிதாம் அதுகண் டவரீடே.

82-1/365
கொலையார் தருகூற் றமுதைத்து 
மலையான் மகளோ டுமகிழ்ந்தான் 
கலையார் தொழுதேத் தியகாழி 
தலையால் தொழுவார் தலையாரே.

83-1/366
திருவார் சிலையால் எயிலெய்து 
உருவார் உமையோ டுடனானான் 
கருவார் பொழில்சூழ் தருகாழி 
மருவா தவர்வான் மருவாரே.

84-1/367
அரக்கன் வலியொல் கஅடர்த்து 
வரைக்கு மகளோ டுமகிழ்ந்தான் 
சுரக்கும் புனல்சூழ் தருகாழி 
நிரக்கும் மலர்தூ வுநினைந்தே.

85-1/368
இருவர்க் கெரியா கிநிமிர்ந்தான் 
உருவிற் பெரியா ளொடுசேருங் 
கருநற் பரவை கமழ்காழி 
மருவப் பிரியும் வினைமாய்ந்தே.

86-1/369
சமண்சாக் கியர்தாம் அலர்தூற்ற 
அமைந்தான் உமையோ டுடனன்பாய்க் 
கமழ்ந்தார் பொழில்சூழ் தருகாழி 
சுமந்தார் மலர்தூ வுதல்தொண்டே.

87-1/370
நலமா கியஞான சம்பந்தன் 
கலமார் கடல்சூழ் தருகாழி 
நிலையா கநினைந் தவர்பாடல் 
வலரா னவர்வான் அடைவாரே.

88-1/504
பல்லடைந்த வெண்டலையிற் பலிகொள்வ தன்றியும்போய் 
வில்லடைந்த புருவநல்லாள் மேனியில் வைத்தலென்னே 
சொல்லடைந்த தொல்மறையோ டங்கங் கலைகளெல்லாஞ் 
செல்லடைந்த செல்வர்வாழுஞ் சிரபுரம் மேயவனே.

89-1/505
கொல்லைமுல்லை நகையினாளோர் கூறது வன்றியும்போய் 
அல்லல்வாழ்க்கைப் பலிகொண்டுண்ணும் ஆதர வென்னைகொலாஞ் 
சொல்லநீண்ட பெருமையாளர் தொல்கலை கற்றுவல்லார் 
செல்லநீண்ட செல்வமல்கு சிரபுரம் மேயவனே.

90-1/506
நீரடைந்த சடையின்மேலோர் நிகழ்மதி யன்றியும்போய் 
ஊரடைந்த ஏறதேறி யுண்பலி கொள்வதென்னே 
காரடைந்த சோலைசூழ்ந்து காமரம் வண்டிசைப்பச் 
சீரடைந்த செல்வமோங்கு சிரபுரம் மேயவனே.

91-1/507
கையடைந்த மானினோடு காரர வன்றியும்போய் 
மெய்யடைந்த வேட்கையோடு மெல்லியல் வைத்ததென்னே 
கையடைந்த களைகளாகச் செங்கழு நீர்மலர்கள் 
செய்யடைந்த வயல்கள்சூழ்ந்த சிரபுரம் மேயவனே.

92-1/508
புரமெரித்த பெற்றியோடும் போர்மத யானை தன்னைக் 
கரமெடுத்துத் தோலுரித்த காரணம் ஆவதென்னே 
மரமுரித்த தோலுடுத்த மாதவர் தேவரோடுஞ் 
சிரமெடுத்த கைகள்கூப்புஞ் சிரபுரம் மேயவனே.

93-1/509
கண்ணுமூன்றும் உடையதன்றிக் கையினில் வெண்மழுவும் 
பண்ணுமூன்று வீணையோடு பாம்புடன் வைத்ததென்னே 
எண்ணுமூன்று கனலுமோம்பி எழுமையும் விழுமியராய்த் 
திண்ணமூன்று வேள்வியாளர் சிரபுரம் மேயவனே.

94-1/510
குறைபடாத வேட்கையோடு கோல்வளை யாளொருபாற் 
பொறைபடாத இன்பமோடு புணர்தரு மெய்ம்மையென்னே 
இறைபடாத மென்முலையார் மாளிகை மேலிருந்து 
சிறைபடாத பாடலோங்கு சிரபுரம் மேயவனே.

95-1/511
மலையெடுத்த வாளரக்கன் அஞ்ச ஒருவிரலால் 
நிலையெடுத்த கொள்கையானே நின்மல னேநினைவார் 
துலையெடுத்த சொற்பயில்வார் மேதகு வீதிதோறுஞ் 
சிலையெடுத்த தோளினானே சிரபுரம் மேயவனே.

96-1/512
மாலினோடு மலரினானும் வந்தவர் காணாது 
சாலுமஞ்சப் பண்ணிநீண்ட தத்துவ மேயதென்னே 
நாலுவேதம் ஓதலார்கள் நந்துணை யென்றிறைஞ்சச் 
சேலுமேயுங் கழனிசூழ்ந்த சிரபுரம் மேயவனே.

97-1/513
புத்தரோடு சமணர்சொற்கள் புறனுரை யென்றிருக்கும் 
பத்தர்வந்து பணியவைத்த பான்மைய தென்னைகொலாம் 
மத்தயானை யுரியும்போர்த்து மங்கையொ டும்முடனே 
சித்தர்வந்து பணியுஞ்செல்வச் சிரபுரம் மேயவனே.

98-1/514
தெங்குநீண்ட சோலைசூழ்ந்த சிரபுரம் மேயவனை 
அங்கம்நீண்ட மறைகள்வல்ல அணிகொள்சம் பந்தனுரை 
பங்கம்நீங்கப் பாடவல்ல பத்தர்கள் பாரிதன்மேற் 
சங்கமோடு நீடிவாழ்வர் தன்மையி னாலவரே.

99-1/645
வண்டரங்கப் புனற்கமல மதுமாந்திப் பெடையினொடும் 
ஒண்டரங்க இசைபாடும் அளிஅரசே ஒளிமதியத் 
துண்டரங்கப் பூண்மார்பர் திருத்தோணி புரத்துறையும் 
பண்டரங்கர்க் கென்நிலைமை பரிந்தொருகால் பகராயே.

100-1/646
எறிசுறவங் கழிக்கானல் இளங்குருகே என்பயலை 
அறிவுறா தொழிவதுவும் அருவினையேன் பயனன்றே 
செறிசிறார் பதமோதுந் திருத்தோணி புரத்துறையும் 
வெறிநிறார் மலர்க்கண்ணி வேதியர்க்கு விளம்பாயே.

101-1/647
பண்பழனக் கோட்டகத்து வாட்டமிலாச் செஞ்சூட்டுக் 
கண்பகத்தின் வாரணமே கடுவினையேன் உறுபயலை 
செண்பகஞ்சேர் பொழில்புடைசூழ் திருத்தோணி புரத்துறையும் 
பண்பனுக்கென் பரிசுரைத்தால் பழியாமோ மொழியாயே.

102-1/648
காண்டகைய செங்காலொண் கழிநாராய் காதலாற் 
பூண்டகைய முலைமெலிந்து பொன்பயந்தா ளென்றுவளர் 
சேண்டகைய மணிமாடத் திருத்தோணி புரத்துறையும் 
ஆண்டகையாற் கின்றேசென் றடியறிய உணர்த்தாயே.

103-1/649
பாராரே யெனையொருகால் தொழுகின்றேன் பாங்கமைந்த 
காராரும் செழுநிறத்துப் பவளக்கால் கபோதகங்காள் 
தேராரும் நெடுவீதித் திருத்தோணி புரத்துறையும் 
நீராருஞ் சடையாருக் கென்நிலைமை நிகழ்த்தீரே.

104-1/650
சேற்றெழுந்த மலர்க்கமலச் செஞ்சாலிக் கதிர்வீச 
வீற்றிருந்த அன்னங்காள் விண்ணோடு மண்மறைகள் 
தோற்றுவித்த திருத்தோணி புரத்தீசன் துளங்காத 
கூற்றுதைத்த திருவடியே கூடுமா கூறீரே.

105-1/651
முன்றில்வாய் மடல்பெண்ணைக் குரம்பைவாழ் முயங்குசிறை 
அன்றில்காள் பிரிவுறும்நோய் அறியாதீர் மிகவல்லீர் 
தென்றலார் புகுந்துலவுந் திருத்தோணி புரத்துறையுங் 
கொன்றைவார் சடையார்க்கென் கூர்பயலை கூறீரே.

106-1/652
பானாறு மலர்ச்சூதப் பல்லவங்க ளவைகோதி 
ஏனோர்க்கும் இனிதாக மொழியுமெழில் இளங்குயிலே 
தேனாரும் பொழில்புடைசூழ் திருத்தோணி புரத்தமரர் 
கோனாரை என்னிடத்தே வரவொருகாற் கூவாயே.

107-1/653
நற்பதங்கள் மிகஅறிவாய் நானுன்னை வேண்டுகின்றேன் 
பொற்பமைந்த வாயலகின் பூவைநல்லாய் போற்றுகின்றேன் 
சொற்பதஞ்சேர் மறையாளர் திருத்தோணி புரத்துறையும் 
விற்பொலிதோள் விகிர்தனுக்கென் மெய்ப்பயலை விளம்பாயே.

108-1/654
சிறையாரும் மடக்கிளியே இங்கேவா தேனொடுபால் 
முறையாலே உணத்தருவேன் மொய்பவளத் தொடுதரளந் 
துறையாருங் கடற்றோணி புரத்தீசன் துளங்குமிளம் 
பிறையாளன் திருநாமம் எனக்கொருகாற் பேசாயே.

109-1/655
போர்மிகுத்த வயற்றோணி புரத்துறையும் புரிசடையெங் 
கார்மிகுத்த கறைக்கண்டத் திறையவனை வண்கமலத் 
தார்மிகுத்த வரைமார்பன் சம்பந்தன் உரைசெய்த 
சீர்மிகுத்த தமிழ்வல்லார் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.

110-1/678
எரியார்மழுவொன் றேந்தியங்கை இடுதலையேகலனா 
வரியார்வளையா ரையம்வவ்வாய் மாநலம்வவ்வுதியே 
சரியாநாவின் வேதகீதன் தாமரைநான்முகத்தன் 
பெரியான்பிரமன் பேணியாண்ட பிரமபுரத்தானே.

111-1/679
பெயலார்சடைக்கோர் திங்கள்சூடிப் பெய்பலிக்கென்றயலே 
கயலார்தடங்கண் அஞ்சொல்நல்லார் கண்டுயில்வவ்வுதியே 
இயலால்நடாவி இன்பமெய்தி இந்திரனாள்மண்மேல் 
வியலார்முரச மோங்குசெம்மை வேணுபுரத்தானே.

112-1/680
நகலார்தலையும் வெண்பிறையும் நளிர்சடைமாட்டயலே 
பகலாப்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் பாய்கலைவவ்வுதியே 
அகலாதுறையும் மாநிலத்தில் அயலின்மையாலமரர் 
புகலால்மலிந்த பூம்புகலி மேவியபுண்ணியனே.

113-1/681
சங்கோடிலங்கத் தோடுபெய்து காதிலோர்தாழ்குழையன் 
அங்கோல்வளையார் ஐயம்வவ்வா யால்நலம்வவ்வுதியே 
செங்கோல்நடாவிப் பல்லுயிர்க்குஞ் செய்வினைமெய்தெரிய 
வெங்கோத்தருமன் மேவியாண்ட வெங்குருமேயவனே.

114-1/682
தணிநீர்மதியஞ் சூடிநீடு தாங்கியதாழ்சடையன் 
பிணிநீர்மடவார் ஐயம்வவ்வாய் பெய்கலைவவ்வுதியே 
அணிநீருலக மாகியெங்கும் ஆழ்கடலாலழுங்கத் 
துணிநீர்பணியத் தான்மிதந்த தோணிபுரத்தானே.

115-1/683
கவர்பூம்புனலுந் தண்மதியுங் கமழ்சடைமாட்டயலே 
அவர்பூம்பலியோ டையம்வவ்வா யால்நலம்வவ்வுதியே 
அவர்பூணரையர்க் காதியாயவள்தன் மன்னனாள்மண்மேற் 
தவர்பூம்பதிகள் எங்குமெங்குந் தங்குதராயவனே.

116-1/684
முலையாழ்கெழும மொந்தைகொட்ட முன்கடைமாட்டயலே 
நிலையாப்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் நீநலம்வவ்வுதியே 
தலையாய்க்கிடந்திவ் வையமெல்லாந் தன்னதோராணைநடாய்ச் 
சிலையால்மலிந்த சீர்ச்சிலம்பன் சிரபுரமேயவனே.

117-1/685
எருதேகொணர்கென் றேறியங்கை இடுதலையேகலனாக் 
கருதேர்மடவார் ஐயம்வவ்வாய் கண்டுயில்வவ்வுதியே 
ஒருதேர்கடாவி ஆரமரு ளொருபதுதோள்தொலையப் 
பொருதேர்வலவன் மேவியாண்ட புறவமர்புண்ணியனே.

118-1/686
துவர்சேர்கலிங்கப் போர்வையாருந் தூய்மையிலாச்சமணுங் 
கவர்செய்துழலக் கண்டவண்ணங் காரிகைவார்குழலார் 
அவர்பூம்பலியோ டையம்வவ்வா யால்நலம்வவ்வுதியே 
தவர்செய்நெடுவேற் சண்டனாளச் சண்பையமர்ந்தவனே.

119-1/687
நிழலால்மலிந்த கொன்றைசூடி நீறுமெய்பூசிநல்ல 
குழலார்மடவா ரையம்வவ்வாய் கோல்வளைவவ்வுதியே 
அழலாயுலகங் கவ்வைதீர ஐந்தலைநீண்முடிய 
கழல்நாகரையன் காவலாகக் காழியமர்ந்தவனே.

120-1/688
கட்டார்துழாயன் தாமரையான் என்றிவர்காண்பரிய 
சிட்டார்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் செய்கலைவவ்வுதியே 
நட்டார்நடுவே நந்தனாள நல்வினையாலுயர்ந்த 
கொட்டாறுடுத்த தண்வயல்சூழ் கொச்சையமர்ந்தவனே.

121-1/689
கடையார்கொடிநன் மாடவீதிக் கழுமலவு[ர்க்கவுணி 
நடையார்பனுவல் மாலையாக ஞானசம்பந்தன்நல்ல 
படையார்மழுவன் றன்மேல்மொழிந்த பல்பெயர்ப்பத்தும்வல்லார்க் 
கடையாவினைகள் உலகில்நாளும் அமருலகாள்பவரே.

122-1/712
பங்மேறு மதிசேர்சடையார் விடையார்பலவேதம் 
அங்கமாறும் மறைநான்கவையு மானார்மீனாரும் 
வங்கமேவு கடல்வாழ்பரதர் மனைக்கேநுனைமூக்கின் 
சங்கமேறி முத்தமீனுஞ் சண்பைநகராரே.

123-1/713
சூதகஞ்சேர் கொங்கையாளோர் பங்கர்சுடர்க்கமலப் 
போதகஞ்சேர் புண்ணியனார் பூதகணநாதர் 
மேதகஞ்சேர் மேகமந்தண் சோலையில்விண்ணார்ந்த 
சாதகஞ்சேர் பாளைநீர்சேர் சண்பைநகராரே.

124-1/714
மகரத்தாடு கொடியோனுடலம் பொடிசெய்தவனுடைய 
நிகரொப்பில்லாத் தேவிக்கருள்செய் நீலகண்டனார் 
பகரத்தாரா வன்னம்பகன்றில் பாதம்பணிந்தேத்தத் 
தகரப்புன்னை தாழைப்பொழில்சேர் சண்பைநகராரே.

125-1/715
மொய்வல்லசுரர் தேவர்கடைந்த முழுநஞ்சதுவுண்ட 
தெய்வர்செய்ய வுருவர்கரிய கண்டர்திகழ்சுத்திக் 
கையர்கட்டங் கத்தர்கரியின் உரியர்காதலாற் 
சைவர்பாசு பதர்கள்வணங்குஞ் சண்பைநகராரே.

126-1/716
கலமார்கடலுள் விடமுண்டமரர்க் கமுதம்அருள்செய்த 
குலமார்கயிலைக் குன்றதுடைய கொல்லையெருதேறி 
நலமார்வெள்ளை நாளிகேரம் விரியார்நறும்பாளை 
சலமார்கரியின் மருப்புக்காட்டுஞ் சண்பைநகராரே.

127-1/717
மாகரஞ்சேர் அத்தியின்தோல் போர்த்துமெய்ம்மாலான் 
சூகரஞ்சேர் எயிறுபூண்ட சோதியன்மேதக்க 
ஆகரஞ்சேர் இப்பிமுத்தை அந்தண்வயலுக்கே 
சாகரஞ்சேர் திரைகளுந்துஞ் சண்பைநகராரே.

128-1/718
இருளைப்புரையும் நிறத்திலரக்கன்ன்றனையீடழிவித்து 
அருளைச்செய்யும் அம்மானேரா ரந்தண்கந்தத்தின் 
மருளைச்சுரும்பு பாடியளக்கர் வரையார்திரைக்கையால் 
தரளத்தோடு பவளமீனுஞ் சண்பைநகராரே.

129-1/719
மண்டான்முழுதும் உண்டமாலும் மலர்மிசைமேலயனும் 
எண்டானறியா வண்ணம்நின்ற இறைவன்மறையோதி 
தண்டார்குவளைக் கள்ளருந்தித் தாமரைத்தாதின்மேற் 
பண்டான்கொண்டு வண்டுபாடுஞ் சண்பைநகராரே.

130-1/720
போதியாரும் பிண்டியாரும் புகழலசொன்னாலும் 
நீதியாகக் கொண்டங்கருளும் நிமலனிருநான்கின் 
மாதிசித்தர் மாமறையின் மன்னியதொன்னுலர் 
சாதிகீத வர்த்தமானர் சண்பைநகராரே.

131-1/721
வந்தியோடு பூசையல்லாப் போழ்தில்மறைபேசிச் 
சந்திபோதிற் சமாதிசெய்யுஞ் சண்பைநகர்மேய 
அந்திவண்ணன் தன்னையழகார் ஞானசம்பந்தன்சொல் 
சிந்தைசெய்து பாடவல்லார் சிவகதிசேர்வாரே.

132-1/798
நறவநிறைவண் டறைதார்க்கொன்றை நயந்துநயனத்தால் 
சுறவஞ்செறிவண் கொடியோனுடலம் பொடியாவிழிசெய்தான் 
புறவமுறைவண் பதியாமதியார் புரமூன்றெரிசெய்த 
இறைவனறவன் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

133-1/799
உரவன்புலியின் உரிதோலாடை உடைமேல்படநாகம் 
விரவிவிரிபூங் கச்சாவசைத்த விகிர்தன்னுகிர்தன்னால் 
பொருவெங்களிறு பிளிறவுரித்துப் புறவம்பதியாக 
இரவும்பகலும் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

134-1/800
பந்தமுடைய பூதம்பாடப் பாதஞ்சிலம்பார்க்கக் 
கந்தமல்கு குழலிகாணக் கரிகாட்டெரியாடி 
அந்தண்கடல்சூழ்ந் தழகார்புறவம் பதியாவமர்வெய்தி 
எந்தம்பெருமான் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

135-1/801
நினைவார்நினைய இனியான்பனியார் மலர்தூய்நித்தலுங் 
கனையார்விடையொன் றுடையான்கங்கை திங்கள்கமழ்கொன்றைப் 
புனைவார்சடையின் முடியான்கடல்சூழ் புறவம்பதியாக 
எனையாளுடையான் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

136-1/802
செங்கண்அரவும் நகுவெண்டலையும் முகிழ்வெண்திங்களுந் 
தங்குசடையன் விடையனுடையன் சரிகோவணஆடை 
பொங்குதிரைவண் கடல்சூழ்ந்தழகார் புறவம்பதியாக 
எங்கும்பரவி இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

137-1/803
பின்னுசடைகள் தாழக்கேழல் எயிறுபிறழப்போய் 
அன்னநடையார் மனைகள்தோறும் அழகார்பலிதேர்ந்து 
புன்னைமடலின் பொழில்சூழ்ந்தழகார் புறவம்பதியாக 
என்னையுடையான் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

138-1/804
உண்ணற்கரிய நஞ்சையுண் டொருதோழந்தேவர் 
விண்ணிற்பொலிய அமுதமளித்த விடைசேர்கொடியண்ணல் 
பண்ணிற்சிறைவண் டறைபூஞ்சோலைப் புறவம்பதியாக 
எண்ணிற்சிறந்த இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

139-1/805
விண்டானதிர வியனார்கயிலை வேரோடெடுத்தான்றன் 
திண்டோ ளுடலும் முடியுநெரியச் சிறிதேய[ன்றிய 
புண்டானொழிய அருள்செய்பெருமான் புறவம்பதியாக 
எண்டோ ளுடையான் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

140-1/806
நெடியான்நீள்தா மரைமேலயனும் நேடிக்காண்கில்லாப் 
படியாமேனி யுடையான்பவள வரைபோல்திருமார்பிற் 
பொடியார்கோலம் உடையான்கடல்சூழ் புறவம்பதியாக 
இடியார்முழவார் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

141-1/807
ஆலும்மயிலின் பீலியமணர் அறிவில்சிறுதேரர் 
கோலும்மொழிகள் ஒழியக்குழுவுந் தழலுமெழில்வானும் 
போலும்வடிவும் உடையான்கடல்சூழ் புறவம்பதியாக 
ஏலும்வகையான் இமையோரேத்த உமையோடிருந்தானே.

142-1/808
பொன்னார்மாடம் நீடுஞ்செல்வப் புறவம்பதியாக 
மின்னாரிடையாள் உமையாளோடும் இருந்தவிமலனைத் 
தன்னார்வஞ்செய் தமிழின்விரகன் உரைத்ததமிழ்மாலை 
பன்னாள்பாடி யாடப்பிரியார் பரலோகந்தானே.

143-1/809
காலைநன் மாமலர் கொண்டடி பரவிக் 
கைதொழு மாணியைக் கறுத்தவெங் காலன் 
ஓலம திடமுன் உயிரொடு மாள 
உதைத்தவ னுமையவள் விருப்பனெம் பெருமான் 
மாலைவந் தணுக ஓதம்வந் துலவி 
மறிதிரை சங்கொடு பவளம்முன் உந்தி 
வேலைவந் தணையுஞ் சோலைகள் சூழ்ந்த 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

144-1/810
பெண்ணினைப் பாகம் அமர்ந்துசெஞ் சடைமேற் 
பிறையொடும் அரவினை யணிந் தழகாகப் 
பண்ணினைப் பாடி யாடிமுன் பலிகொள் 
பரமரெம் மடிகளார் பரிசுகள் பேணி 
மண்ணினை மூடி வான்முக டேறி 
மறிதிரை கடல்முகந் தெடுப்பமற் றுயர்ந்து 
விண்ணள வோங்கி வந்திழி கோயில் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

145-1/811
ஓரியல் பில்லா உருவம தாகி 
ஒண்டிறல் வேடன துருவது கொண்டு 
காரிகை காணத் தனஞ்சயன் றன்னைக் 
கறுத்தவற் களித்துடன் காதல்செய் பெருமான் 
நேரிசை யாக அறுபத முரன்று 
நிரைமலர்த் தாதுகள் மூசவிண் டுதிர்ந்து 
வேரிக ளெங்கும் விம்மிய சோலை 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

146-1/812
வண்டணை கொன்றை வன்னியு மத்தம் 
மருவிய கூவிளம் எருக்கொடு மிக்க 
கொண்டணி சடையர் விடையினர் பூதங் 
கொடுகொட்டி குடமுழாக் கூடியு முழவப் 
பண்டிகழ் வாகப் பாடியோர் வேதம் 
பயில்வர்முன் பாய்புனற் கங்கையைச் சடைமேல் 
வெண்பிறை சூடி உமையவ ளோடும் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

147-1/813
சடையினர் மேனி நீறது பூசித் 
தக்கைகொள் பொக்கண மிட்டுட னாகக் 
கடைதொறும் வந்து பலியது கொண்டு 
கண்டவர் மனமவை கவர்ந் தழகாகப் 
படையது ஏந்திப் பைங்கயற் கண்ணி 
உமையவள் பாகமு மமர்ந்தருள் செய்து 
விடையொடு பூதஞ் சூழ்தரச் சென்று 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

148-1/814
கரைபொரு கடலில் திரையது மோதக் 
கங்குல்வந் தேறிய சங்கமு மிப்பி 
உரையுடை முத்தம் மணலிடை வைகி 
ஓங்குவா னிருளறத் துரப்பவெண் டிசையும் 
புரைமலி வேதம் போற்றுபூ சுரர்கள் 
புரிந்தவர் நலங்கொள்ஆ குதியினில் நிறைந்த 
விரைமலி தூபம் விசும்பினை மறைக்கும் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

149-1/815
வல்லிநுண் ணிடையாள் உமையவள் தன்னை 
மறுகிட வருமத களிற்றினை மயங்க 
ஒல்லையிற் பிடித்தங் குரித்தவள் வெருவல் 
கெடுத்தவர் விரிபொழில் மிகுதிரு ஆலில் 
நல்லற முரைத்து ஞானமோ டிருப்ப 
நலிந்திட லுற்று வந்தவக் கருப்பு 
வில்லியைப் பொடிபட விழித்தவர் விரும்பி 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

150-1/816
பாங்கிலா வரக்கன் கயிலைஅன் றெடுப்பப் 
பலதலை முடியொடு தோளவை நெரிய 
ஓங்கிய விரலால் ஊன்றியன் றவற்கே 
ஒளிதிகழ் வாளது கொடுத் தழகாய 
கோங்கொடு செருந்தி கூவிள மத்தம் 
கொன்றையுங் குலாவிய செஞ்சடைச் செல்வர் 
வேங்கைபொன் மலரார் விரைதரு கோயில் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

151-1/817
ஆறுடைச் சடையெம் அடிகளைக் காண 
அரியொடு பிரமனும் அளப்பதற் காகிச் 
சேறிடைத் திகழ்வா னத்திடை புக்குஞ் 
செலவறத் தவிர்ந்தனர் எழிலுடைத் திகழ்வெண் 
நீறுடைக் கோல மேனியர் நெற்றிக் 
கண்ணினர் விண்ணவர் கைதொழு தேத்த 
வேறெமை யாள விரும்பிய விகிர்தர் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

152-1/818
பாடுடைக் குண்டர் சாக்கியர் சமணர் 
பயில்தரு மறவுரை விட்டழ காக 
ஏடுடை மலராள் பொருட்டு வன்தக்கன் 
எல்லையில் வேள்வியைத் தகர்த்தருள் செய்து 
காடிடைக் கடிநாய் கலந்துடன் சூழக் 
கண்டவர் வெருவுற விளித்து வெய்தாய 
வேடுடைக் கோலம் விரும்பிய விகிர்தர் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரே.

153-1/819
விண்ணியல் விமானம் விரும்பிய பெருமான் 
வெங்குரு மேவியுள் வீற்றிருந் தாரை 
நண்ணிய நுலன் ஞானச ம்பந்தன் 
நவின்றயிவ் வாய்மொழி நலம்மிகு பத்தும் 
பண்ணியல் பாகப் பத்திமை யாலே 
பாடியு மாடியும் பயில வல்லார்கள் 
விண்ணவர் விமானங் கொடுவர வேறி 
வியனுல காண்டுவீற் றிருப்பவர் தாமே.

154-1/853
அயிலுறு படையினர் விடையினர் முடிமேல் 
அரவமும் மதியமும் விரவிய அழகர் 
மயிலுறு சாயல் வனமுலை யொருபால் 
மகிழ்பவர் வானிடை முகில்புல்கு மிடறர் 
பயில்வுறு சரிதையர் எருதுகந் தேறிப் 
பாடியு மாடியும் பலிகொள்வர் வலிசேர் 
கயிலையும் பொதியிலும் இடமென வுடையார் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

155-1/854
கொண்டலும் நீலமும் புரைதிரு மிடறர் 
கொடுமுடி யுறைபவர் படுதலைக் கையர் 
பண்டல ரயன்சிரம் அரிந்தவர் பொருந்தும் 
படர்சடை யடிகளார் பதியத னயலே 
வண்டலும் வங்கமுஞ் சங்கமுஞ் சுறவும் 
மறிகடல் திரைகொணர்ந் தெற்றிய கரைமேற் 
கண்டலுங் கைதையும் நெய்தலுங் குலவுங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

156-1/855
எண்ணிடை யொன்றினர் இரண்டின ருருவம் 
எரியிடை மூன்றினர் நான்மறை யாளர் 
மண்ணிடை ஐந்தினர் ஆறின ரங்கம் 
வகுத்தன ரேழிசை எட்டிருங் கலைசேர் 
பண்ணிடை யொன்பதும் உணர்ந்தவர் பத்தர் 
பாடிநின் றடிதொழ மதனனை வெகுண்ட 
கண்ணிடைக் கனலினர் கருதிய கோயில் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

157-1/856
எரியொரு கரத்தினர் இமையவர்க் கிறைவர் 
ஏறுகந் தேறுவர் நீறுமெய் பூசித் 
திரிதரு மியல்பினர் அயலவர் புரங்கள் 
தீயெழ விழித்தனர் வேய்புரை தோளி 
வரிதரு கண்ணிணை மடவர லஞ்ச 
மஞ்சுற நிமிர்ந்ததோர் வடிவொடும் வந்த 
கரியுரி மருவிய அடிகளுக் கிடமாங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

158-1/857
ஊரெதிர்ந் திடுபலி தலைகல னாக 
உண்பவர் விண்பொலிந் திலங்கிய வுருவர் 
பாரெதிர்ந் தடிதொழ விரைதரு மார்பிற் 
படஅர வாமையக் கணிந்தவர்க் கிடமாம் 
நீரெதிர்ந் திழிமணி நித்தில முத்தம் 
நிரைசொரி சங்கமொ டொண்மணி வரன்றிக் 
காரெதிர்ந் தோதம்வன் திரைகரைக் கெற்றுங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

159-1/858
முன்னுயிர்த் தோற்றமும் இறுதியு மாகி 
முடியுடை அமரர்கள் அடிபணிந் தேத்தப் 
பின்னிய சடைமிசைப் பிறைநிறை வித்த 
பேரரு ளாளனார் பேணிய கோயில் 
பொன்ணியல் நறுமலர் புனலொடு தூபஞ் 
சாந்தமு மேந்திய கையின ராகிக் 
கன்னியர் நாடொறும் வேடமே பரவுங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

160-1/859
கொலைக்கணித் தாவரு கூற்றுதை செய்தார் 
குரைகழல் பணிந்தவர்க் கருளிய பொருளின் 
நிலைக்கணித் தாவர நினையவல் லார்தம் 
நெடுந்துயர் தவிர்த்தவெம் நிமலருக் கிடமாம் 
மலைக்கணித் தாவர வன்றிரை முரல 
மதுவிரி புன்னைகள் முத்தென வரும்பக் 
கலைக்கணங் கானலின் நீழலில் வாழுங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

161-1/860
புயம்பல வுடையதென் இலங்கையர் வேந்தன் 
பொருவரை யெடுத்தவன் பொன்முடி திண்டோ ள் 
பயம்பல படவடர்த் தருளிய பெருமான் 
பரிவொடு மினிதுறை கோயில தாகும் 
வியன்பல விண்ணினும் மண்ணினு மெங்கும் 
வேறுவே றுகங்களிற் பெயருள தென்னக் 
கயம்பல படக்கடற் றிரைகரைக் கெற்றுங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

162-1/861
விலங்கலொன் றேந்திவன் மழைதடுத் தோனும் 
வெறிகமழ் தாமரை யோனுமென் றிவர்தம் 
பலங்களால் நேடியும் அறிவரி தாய 
பரிசினன் மருவிநின் றினிதுறை கோயில் 
மலங்கிவன் றிரைவரை எனப்பரந் தெங்கும் 
மறிகட லோங்கிவெள் ளிப்பியுஞ் சுமந்து 
கலங்கடன் சரக்கொடு நிரக்கவந் தேறுங் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

163-1/862
ஆம்பல தவமுயன் றறவுரை சொல்லும் 
அறிவிலாச் சமணருந் தேரருங் கணிசேர் 
நோம்பல தவமறி யாதவர் நொடிந்த 
மூதுரை கொள்கிலா முதல்வர் தம்மேனிச் 
சாம்பலும் பூசிவெண் டலைகல னாகத் 
தையலா ரிடுபலி வையகத் தேற்றுக் 
காம்பன தோளியொ டினிதுறை கோயில் 
கழுமலம் நினையநம் வினைகரி சறுமே.

164-1/863
கலிகெழு பாரிடை ய[ரென வுளதாங் 
கழுமலம் விரும்பிய கோயில்கொண் டவர்மேல் 
வலிகெழு மனம்மிக வைத்தவன் மறைசேர் 
வருங்கலை ஞானசம் பந்தன தமிழின் 
ஒலிகெழு மாலையென் றுரைசெய்த பத்தும் 
உண்மையி னால்நினைந் தேத்தவல் லார்மேல் 
மெலிகெழு துயரடை யாவினை சிந்தும் 
விண்ணவ ராற்றலின் மிகப்பெறு வாரே.

165-1/875
நல்லார் தீமேவுந் தொழிலார் நால்வேதஞ் 
சொல்லார் கேண்மையார் சுடர்பொற் கழலேத்த 
வில்லாற் புரஞ்செற்றான் மேவும் பதிபோலுங் 
கல்லார் மதில்சூழ்ந்த காழிந் நகர்தானே.

166-1/876
துளிவண் டேன்பாயும் இதழி தூமத்தந் 
தெளிவெண் டிங்கள்மா சுணநீர் திகழ்சென்னி 
ஒளிவெண் டலைமாலை உகந்தா னுர்போலுங் 
களிவண்டியாழ் செய்யுங் காழிந் நகர்தானே.

167-1/877
ஆலக் கோலத்தின் நஞ்சுண் டமுதத்தைச் 
சாலத் தேவர்க்கீந் தளித்தான் தன்மையால் 
பாலற் காய்நன்றும் பரிந்து பாதத்தால் 
காலற் காய்ந்தானுர் காழிந் நகர்தானே.

168-1/878
இரவில் திரிவோர்கட் கிறைதோ ளிணைபத்தும் 
நிரவிக் கரவாளை நேர்ந்தா னிடம்போலும் 
பரவித் திரிவோர்க்கும் பால்நீ றணிவோர்க்குங் 
கரவில் தடக்கையார் காழிந் நகர்தானே.

169-1/879
மாலும் பிரமனும் அறியா மாட்சியான் 
தோலும் புரிநுலுந் துதைந்த வரைமார்பன் 
ஏலும் பதிபோலும் இரந்தோர்க் கெந்நாளுங் 
காலம் பகராதார் காழிந் நகர்தானே.

170-1/880
தங்கை யிடவுண்பார் தாழ்சீ வரத்தார்கள் 
பெங்கை யுணராதே பேணித் தொழுமின்கள் 
மங்கை யொருபாகம் மகிழ்ந்தான் மலர்ச்சென்னிக் 
கங்கை தரித்தானுர் காழிந் நகர்தானே.

171-1/881
வாசங் கமழ்காழி மதிசெஞ் சடைவைத்த 
ஈசன் நகர்தன்னை இணையில் சம்பந்தன் 
பேசுந் தமிழ்வல்லோர் பெருநீ ருலகத்துப் 
பாசந் தனையற்றுப் பழியில் புகழாரே.

172-1/969
அரனை உள்குவீர், பிரம னுருளெம் 
பரனை யேமனம், பரவி உய்ம்மினே.

173-1/970
காண உள்குவீர், வேணு நற்புரத் 
தாணுவின் கழல், பேணி உய்ம்மினே.

174-1/971
நாதன் என்பிர்காள், காதல் ஒண்புகல் 
ஆதி பாதமே, ஓதி உய்ம்மினே.

175-1/972
அங்கம் மாதுசேர், பங்கம் ஆயவன் 
வெங்கு ருமன்னும், எங்க ளீசனே.

176-1/973
வாணி லாச்சடைத், தோணி வண்புரத் 
தாணி நற்பொனைக், காணு மின்களே.

177-1/974
பாந்த ளார்சடைப், பூந்த ராய்மன்னும் 
ஏந்து கொங்கையாள், வேந்த னென்பரே.

178-1/975
கரிய கண்டனைச், சிரபு ரத்துளெம் 
அரசை நாடொறும், பரவி உய்ம்மினே.

179-1/976
நறவ மார்பொழிற், புறவம் நற்பதி 
இறைவன் நாமமே, மறவல் நெஞ்சமே.

180-1/977
தென்றில் அரக்கனைக், குன்றிற் சண்பைமன் 
அன்று நெரித்தவா, நின்று நினைமினே.

181-1/978
அயனும் மாலுமாய், முயலுங் காழியான் 
பெயல்வை எய்திநின், றியலும் உள்ளமே.

182-1/979
தேரர் அமணரைச், சேர்வில் கொச்சைமன் 
நேரில் கழல்நினைந், தோரும் உள்ளமே.

183-1/980
தொழும னத்தவர், கழும லத்துறை 
பழுதில் சம்பந்தன், மொழிகள் பத்துமே.

184-1/1047
எய்யாவென்றித் தானவரூர்மூன் றெரிசெய்த 
மையார்கண்டன் மாதுமைவைகுந் திருமேனிச் 
செய்யான்வெண்ணீ றணிவான்றிகழ்பொற் பதிபோலும் 
பொய்யாநாவின் அந்தணர்வாழும் புறவம்மே.

185-1/1048
மாதொருபாலும் மாலொருபாலும் மகிழ்கின்ற 
நாதனென்றேத்தும் நம்பரன்வைகுந் நகர்போலும் 
மாதவிமேய வண்டிசைபாட மயிலாடப் 
போதலர்செம்பொன் புன்னைகொடுக்கும் புறவம்மே.

186-1/1049
வற்றாநதியும் மதியும்பொதியும் சடைமேலே 
புற்றாடரவின் படமாடவுமிப் புவனிக்கோர் 
பற்றாயிடுமின் பலியென்றடைவார் பதிபோலும் 
பொற்றாமரையின் பொய்கைநிலாவும் புறவம்மே.

187-1/1050
துன்னார்புரமும் பிரமன்சிரமுந் துணிசெய்து 
மின்னார்சடைமேல் அரவும்மதியும் விளையாடப் 
பன்னாளிடுமின் பலியென்றடைவார் பதிபோலும் 
பொன்னார்புரிநுல் அந்தணர்வாழும் புறவம்மே.

188-1/1051
தேவாஅரனே சரணென்றிமையோர் திசைதோறுங் 
காவாயென்று வந்தடையக்கார் விடமுண்டு 
பாவார்மறையும் பயில்வோருறையும் பதிபோலும் 
பூவார்கோலச் சோலைசுலாவும் புறவம்மே.

189-1/1052
கற்றறிவெய்திக் காமன்முன்னாகும் முகவெல்லாம் 
அற்றரனேநின் னடிசரணென்னும் அடியோர்க்குப் 
பற்றதுவாய பாசுபதன்சேர் பதியென்பர் 
பொற்றிகழ்மாடத் தொளிகள்நிலாவும் புறவம்மே.

190-1/1053
எண்டிசையோரஞ் சிடுவகைகார்சேர் வரையென்னக் 
கொண்டெழுகோல முகில்போற் பெரியகரிதன்னைப் 
பண்டுரிசெய்தோன் பாவனைசெய்யும் பதியென்பர் 
புண்டரிகத்தோன் போன்மறையோர்சேர் புறவம்மே.

191-1/1054
பரக்குந்தொல்சீர்த் தேவர்கள்சேனைப் பௌவத்தைத் 
துரக்குஞ்செந்தீப் போலமர்செய்யுந் தொழில்மேவும் 
அரக்கன்திண்டோ ள் அழிவித்தானக் காலத்திற் 
புரக்கும்வேந்தன் சேர்தருமூதூர் புறவம்மே.

192-1/1055
மீத்திகழண்டந் தந்தயனோடு மிகுமாலும் 
மூர்த்தியைநாடிக் காணவொணாது முயல்விட்டாங் 
கேத்தவெளிப்பா டெய்தியவன்றன் னிடமென்பர் 
பூத்திகழ்சோலைத் தென்றலுலாவும் புறவம்மே.

193-1/1056
வையகம்நீர்தீ வாயுவும்விண்ணும் முதலானான் 
மெய்யலதேரர் உண்டிலையென்றே நின்றேதம் 
கையினிலுண்போர் காணவொணாதான் நகரென்பர் 
பொய்யகமில்லாப் பூசுரர்வாழும் புறவம்மே.

194-1/1057
பொன்னியல்மாடப் புரிசைநிலாவும் புறவத்து 
மன்னியஈசன் சேவடிநாளும் பணிகின்ற 
தன்னியல்பில்லாச் சண்பையர்கோன்சீர்ச் சம்பந்தன் 
இன்னிசைஈரைந் தேத்தவல்லோர்கட் கிடர்போமே.

195-1/1102
உரவார்கலையின் கவிதைப்புலவர்க் கொருநாளுங் 
கரவாவண்கைக் கற்றவர்சேருங் கலிக்காழி 
அரவார்அரையா அவுணர்புரமூன் றெரிசெய்த 
சரவாவென்பார் தத்துவஞானத் தலையாரே.

196-1/1103
மொய்சேர்வண்டுண் மும்மதநால்வாய் முரண்வேழக் 
கைபோல்வாழை காய்குலையீனுங் கலிக்காழி 
மைசேர்கண்டத் தெண்டோ ள்முக்கண் மறையோனே 
ஐயாவென்பார்க் கல்லல்களான அடையாவே.

197-1/1104
இளகக்கமலத் தீன்களியங்குங் கழிசூழக் 
களகப்புரிசைக் கவினார்சாருங் கலிக்காழி 
அளகத்திருநன் நுதலிபங்கா அரனேயென் 
றுளகப்பாடும் அடியார்க்குறுநோய் அடையாவே.

198-1/1105
எண்ணார்முத்தம் ஈன்றுமரகதம் போற்காய்த்துக் 
கண்ணார்கமுகு பவளம்பழுக்குங் கலிக்காழிப் 
பெண்ணோர்பாகா பித்தாபிரானே யென்பார்க்கு 
நண்ணாவினைகள் நாடொறுமின்பம் நணுகும்மே.

199-1/1106
மழையார்சாரல் செம்புனல்வந்தங் கடிவருடக் 
கழையார்கரும்பு கண்வளர்சோலைக் கலிக்காழி 
உழையார்கரவா உமையாள்கணவா ஒளிர்சங்கக் 
குழையாவென்று கூறவல்லார்கள் குணவோரே.

200-1/1107
குறியார்திரைகள் வரைகள்நின்றுங் கோட்டாறு 
கறியார்கழிசம் பிரசங்கொடுக்குங் கலிக்காழி 
வெறியார்கொன்றைச் சடையாவிடையா என்பாரை 
அறியாவினைகள் அருநோய்பாவம் அடையாவே.

201-1/1108
உலங்கொள்சங்கத் தார்கலியோதத் துதையுண்டு 
கலங்கள்வந்து கார்வயலேறுங் கலிக்காழி 
இலங்கைமன்னன் தன்னையிடர்கண் டருள்செய்த 
சலங்கொள்சென்னி மன்னாஎன்னத் தவமாமே.

202-1/1109
ஆவிக்கமலத் தன்னமியங்குங் கழிசூழக் 
காவிக்கண்ணார் மங்கலம்ஓவாக் கலிக்காழிப் 
பூவிற்றோன்றும் புத்தேளொடுமா லவன்றானும் 
மேவிப்பரவும் அரசேயென்ன வினைபோமே.

203-1/1110
மலையார்மாடம் நீடுயர்இஞ்சி மஞ்சாருங் 
கலையார்மதியஞ் சேர்தரும்அந்தண் கலிக்காழித் 
தலைவாசமணர் சாக்கியர்க்கென்றும் அறிவொண்ணா 
நிலையாயென்ன தொல்வினையாய நில்லாவே.

204-1/1111
வடிகொள்வாவிச் செங்கழுநீரிற் கொங்காடிக் 
கடிகொள்தென்றல் முன்றிலில்வைகுங் கலிக்காழி 
அடிகள்தம்மை அந்தமில்ஞான சம்பந்தன் 
படிகொள்பாடல் வல்லவர்தம்மேற் பழிபோமே.

205-1/1122
ஆடல் அரவசைத்தான் அருமாமறை தான்விரித்தான் கொன்றை 
சூடிய செஞ்சடையான் சுடுகாடமர்ந்த பிரான் 
ஏடவிழ் மாமலையாள் ஒருபாகம் அமர்ந்தடியார் ஏத்த 
ஆடிய எம்மிறைய[ர் புகலிப் பதியாமே.

206-1/1123
ஏல மலிகுழலார் இசைபாடி எழுந்தருளாற் சென்று 
சோலை மலிசுனையிற் குடைந்தாடித் துதிசெய்ய 
ஆலை மலிபுகைபோய் அண்டர்வானத்தை மூடிநின்று நல்ல 
மாலை யதுசெய்யும் புகலிப் பதியாமே.

207-1/1124
ஆறணி செஞ்சடையான் அழகார்புரம் மூன்றுமன்று வேவ 
நீறணி யாகவைத்த நிமிர்புன்சடை எம்மிறைவன் 
பாறணி வெண்டலையிற் பகலேபலி என்றுவந்து நின்ற 
வேறணி கோலத்தினான் விரும்பும் புகலியதே.

208-1/1125
வெள்ள மதுசடைமேற் கரந்தான் விரவார்புரங்கள் மூன்றுங் 
கொள்ள எரிமடுத்தான் குறைவின்றி யுறைகோயில் 
அள்ளல் விளைகழனி அழகார்விரைத் தாமரைமேல் அன்னப் 
புள்ளினம் வைகியெழும் புகலிப் பதிதானே.

209-1/1126
சூடும் மதிச்சடைமேல் சுரும்பார்மலர்க் கொன்றைதுன்ற நட்டம் 
ஆடும் அமரர்பிரான் அழகார்உமை யோடுமுடன் 
வேடு படநடந்த விகிர்தன் குணம்பரவித் தொண்டர் 
பாட இனிதுறையும் புகலிப் பதியாமே.

210-1/1127
மைந்தணி சோலையின்வாய் மதுப்பாய்வரி வண்டினங்கள் வந்து 
நந்திசை பாடநடம் பயில்கின்ற நம்பனிடம் 
அந்திசெய் மந்திரத்தால் அடியார்கள் பரவியெழ விரும்பும் 
புந்திசெய் நால்மறையோர் புகலிப் பதிதானே.

211-1/1128
மங்கையோர் கூறுகந்த மழுவாளன் வார்சடைமேல் திங்கள் 
கங்கைதனைக் கரந்த கறைக்கண்டன் கருதுமிடஞ் 
செங்கயல் வார்கழனி திகழும் புகலிதனைச் சென்றுதம் 
அங்கையி னால்தொழுவார் அவலம் அறியாரே.

212-1/1129
வல்லிய நுண்ணிடையாள் உமையாள் விருப்பனவன் நண்ணும் 
நல்லிட மென்றறியான் நலியும் விறலரக்கன் 
பல்லொடு தோள்நெரிய விரலூன்றிப் பாடலுமே கைவாள் 
ஒல்லை அருள்புரிந்தான் உறையும் புகலியதே.

213-1/1130
தாதலர் தாமரைமேல் அயனுந் திருமாலுந் தேடி 
ஓதியுங் காண்பரிய உமைகோன் உறையுமிடம் 
மாதவி வான்வகுளம் மலர்ந்தெங்கும் விரைதோய வாய்ந்த 
போதலர் சோலைகள்சூழ் புகலிப் பதிதானே.

214-1/1131
வெந்துவர் மேனியினார் விரிகோவ ணநீத்தார் சொல்லும் 
அந்தர ஞானமெல்லாம் அவையோர் பொருளென்னேல் 
வந்தெதி ரும்புரமூன் றெரித்தான் உறைகோயில் வாய்ந்த 
புந்தியினார் பயிலும் புகலிப் பதிதானே.

215-1/1132
வேதமோர் கீதமுணர் வாணர்தொழு தேத்தமிகு வாசப் 
போதனைப் போல்மறையோர் பயிலும் புகலிதன்னுள் 
நாதனை ஞானமிகு சம்பந்தன் தமிழ்மாலை நாவில் 
ஓதவல் லாருலகில் உறுநோய் களைவாரே.

216-1/1174
வாருறு வனமுலை மங்கைபங்கன் 
நீருறு சடைமுடி நிமலனிடங் 
காருறு கடிபொழில் சூழ்ந்தழகார் 
சீருறு வளவயற் சிரபுரமே.

217-1/1175
அங்கமொ டருமறை யருள்புரிந்தான் 
திங்களொ டரவணி திகழ்முடியன் 
மங்கையொ டினிதுறை வளநகரஞ் 
செங்கயல் மிளிர்வயல் சிரபுரமே.

218-1/1176
பரிந்தவன் பன்முடி அமரர்க்காகித் 
திரிந்தவர் புரமவை தீயின்வேவ 
வரிந்தவெஞ் சிலைபிடித் தடுசரத்தைத் 
தெரிந்தவன் வளநகர் சிரபுரமே.

219-1/1177
நீறணி மேனியன் நீள்மதியோ 
டாறணி சடையினன் அணியிழையோர் 
கூறணிந் தினிதுறை குளிர்நகரஞ் 
சேறணி வளவயல் சிரபுரமே.

220-1/1178
அருந்திறல் அவுணர்கள் அரணழியச் 
சரந்துரந் தெரிசெய்த சங்கரனுர் 
குருந்தொடு கொடிவிடு மாதவிகள் 
திருந்திய புறவணி சிரபுரமே.

221-1/1179
கலையவன் மறையவன் காற்றொடுதீ 
மலையவன் விண்ணொடு மண்ணுமவன் 
கொலையவன் கொடிமதில் கூட்டழித்த 
சிலையவன் வளநகர் சிரபுரமே.

222-1/1180
வானமர் மதியொடு மத்தஞ்சூடித் 
தானவர் புரமெய்த சைவனிடங் 
கானமர் மடமயில் பெடைபயிலுந் 
தேனமர் பொழிலணி சிரபுரமே.

223-1/1181
மறுத்தவர் திரிபுரம் மாய்ந்தழியக் 
கறுத்தவன் காரரக் கன்முடிதோள் 
இறுத்தவன் இருஞ்சினக் காலனைமுன் 
செறுத்தவன் வளநகர் சிரபுரமே.

224-1/1182
வண்ணநன் மலருறை மறையவனுங் 
கண்ணனுங் கழல்தொழக் கனலுருவாய் 
விண்ணுற வோங்கிய விமலனிடம் 
திண்ணநன் மதிலணி சிரபுரமே.

225-1/1183
வெற்றரை யுழல்பவர் விரிதுகிலார் 
கற்றிலர் அறவுரை புறனுரைக்கப் 
பற்றலர் திரிபுரம் மூன்றும்வேவச் 
செற்றவன் வளநகர் சிரபுரமே.

226-1/1184
அருமறை ஞானசம் பந்தனந்தண் 
சிரபுர நகருறை சிவனடியைப் 
பரவிய செந்தமிழ் பத்தும்வல்லார் 
திருவொடு புகழ்மல்கு தேசினரே.

227-1/1259
காட தணிகலங் காரர வம்பதி காலதனிற் 
தோட தணிகுவர் சுந்தரக் காதினில் தூச்சிலம்பர் 
வேட தணிவர் விசயற் குருவம்வில் லுங்கொடுப்பர் 
பீட தணிமணி மாடப் பிரம புரத்தாரே.

228-1/1260
கற்றைச் சடையது கங்கணம் முன்கையில் திங்கள்கங்கை 
பற்றித்து முப்புரம் பார்படைத் தோன்றலை சுட்டதுபண் 
டெற்றித்துப் பாம்பை யணிந்தது கூற்றை யெழில்விளங்கும் 
வெற்றிச் சிலைமதில் வேணு புரத்தெங்கள் வேதியரே.

229-1/1261
கூவிளங் கையது பேரி சடைமுடிக் கூட்டத்தது 
தூவிளங் கும்பொடி பூண்டது பூசிற்று துத்திநாகம் 
ஏவிளங் குந்நுத லாளையும் பாகம் உரித்தனரின் 
பூவிளஞ் சோலைப் புகலியுள் மேவிய புண்ணியரே.

230-1/1262
உரித்தது பாம்பை யுடல்மிசை இட்டதோர் ஒண்களிற்றை 
எரித்ததொ ராமையை இன்புறப் பூண்டது முப்புரத்தைச் 
செருத்தது சூலத்தை ஏந்திற்று தக்கனை வேள்விபன்னுல் 
விரித்தவர் வாழ்தரு வேங்குரு வில்வீற் றிருந்தவரே.

231-1/1263
கொட்டுவர் அக்கரை யார்ப்பது தக்கை குறுந்தாளன 
விட்டுவர் பூதங் கலப்பில ரின்புக ழென்புலவின் 
மட்டுவ ருந்தழல் சூடுவர் மத்தமும் ஏந்துவர்வான் 
தொட்டுவ ருங்கொடித் தோணி புரத்துறை சுந்தரரே.

232-1/1264
சாத்துவர் பாசந் தடக்கையி லேந்துவர் கோவணந்தங் 
கூத்தவர் கச்சுக் குலவிநின் றாடுவர் கொக்கிறகும் 
பேர்த்தவர் பல்படை பேயவை சூடுவர் பேரெழிலார் 
பூத்தவர் கைதொழு பூந்தராய் மேவிய புண்ணியரே.

233-1/1265
காலது கங்கை கற்றைச்சடை யுள்ளாற் கழல்சிலம்பு 
மாலது ஏந்தல் மழுவது பாகம் வளர்கொழுங்கோட் 
டாலது ஊர்வர் அடலேற் றிருப்பர் அணிமணிநீர்ச் 
சேலது கண்ணியொர் பங்கர் சிரபுரம் மேயவரே.

234-1/1266
நெருப்புரு வெள்விடை மேனியர் ஏறுவர் நெற்றியின்கண் 
மருப்புரு வன்கண்ணர் தாதையைக் காட்டுவர் மாமுருகன் 
விருப்புறு பாம்புக்கு மெய்த்தந்தை யார்விறல் மாதவர்வாழ் 
பொருப்புறு மாளிகைத் தென்புற வத்தணி புண்ணியரே.

235-1/1267
இலங்கைத் தலைவனை யேந்திற் றிறுத்த திரலை யின்னாள் 
கலங்கிய கூற்றுயிர் பெற்றது மாணி குமைபெற்றது 
கலங்கிளர் மொந்தையின் ஆடுவர் கொட்டுவர் காட்டகத்துச் 
சலங்கிளர் வாழ்வயல் சண்பையுள் மேவிய தத்துவரே.

236-1/1268
அடியிணை கண்டிலன் தாமரை யோன்மால் முடிகண்டிலன் 
கொடியணி யும்புலி யேறுகந் தேறுவர் தோலுடுப்பர் 
பிடியணி யுந்நடை யாள்வெற் பிருப்பதோர் கூறுடையர் 
கடியணி யும்பொழிற் காழியுள் மேய கறைக்கண்டரே.

237-1/1269
கையது வெண்குழை காதது சூலம் அமணர்புத்தர் 
எய்துவர் தம்மை அடியவர் எய்தாரோர் ஏனக்கொம்பு 
மெய்திகழ் கோவணம் பூண்ப துடுப்பது மேதகைய 
கொய்தலர் பூம்பொழில் கொச்சையுள் மேவிய கொற்றவரே.

238-1/1270
கல்லுயர் கழுமல விஞ்சியுள் மேவிய கடவுள்தன்னை 
நல்லுரை ஞானசம் பந்தன்ஞா னத்தமிழ் நன்குணரச் 
சொல்லிடல் கேட்டல் வல்லோர் தொல்லைவானவர் தங்களொடுஞ் 
செல்குவர் சீரரு ளாற்பெற லாம்சிவ லோகமதே.

239-1/1359
பந்தத்தால் வந்தெப்பால் பயின்றுநின் றவும்பரப் 
பாலேசேர்வா யேனோர்கான் பயில்கண முனிவர்களுஞ் 
சிந்தித்தே வந்திப்பச் சிலம்பின்மங்கை தன்னொடுஞ் 
சேர்வார்நாள்நாள் நீள்கயிலைத் திகழ்தரு பரிசதெலாஞ் 
சந்தித்தே யிந்தப்பார் சனங்கள்நின்று தங்கணாற் 
தாமேகாணா வாழ்வாரத் தகவுசெய் தவனதிடங் 
கந்தத்தால் எண்டிக்குங் கமழ்ந்திலங்கு சந்தனக் 
காடார்பூவார் சீர்மேவுங் கழுமல வளநகரே.

240-1/1360
பிச்சைக்கே யிச்சித்துப் பிசைந்தணிந்த வெண்பொடிப் 
பீடார்நீடார் மாடாரும் பிறைநுதல் அரிவையொடும் 
உச்சத்தால் நச்சிப்போல் தொடர்ந்தடர்ந்த வெங்கணே 
று{ராவு[ரா நீள்வீதிப் பயில்வொடும் ஒலிசெயிசை 
வச்சத்தான் நச்சுச்சேர் வடங்கொள்கொங்கை மங்கைமார் 
வாராநேரே மாலாகும் வசிவல வவனதிடங் 
கச்சத்தான் மெச்சிப்பூக் கலந்திலங்கு வண்டினங் 
காரார்காரார் நீள்சோலைக் கழுமல வளநகரே.

241-1/1361
திங்கட்கே தும்பைக்கே திகழ்ந்திலங்கு மத்தையின் 
சேரேசேரே நீராகச் செறிதரு சுரநதியோ 
டங்கைச்சேர் வின்றிக்கே அடைந்துடைந்த வெண்டலைப் 
பாலேமேலே மாலேயப் படர்வுறு மவனிறகும் 
பொங்கப்பேர் நஞ்சைச்சேர் புயங்கமங்கள் கொன்றையின் 
போதார்தாரே தாமேவிப் புரிதரு சடையனிடங் 
கங்கைக்கே யும்பொற்பார் கலந்துவந்த பொன்னியின் 
காலேவாரா மேலேபாய் கழுமல வளநகரே.

242-1/1362
அண்டத்தா லெண்டிக்கு மமைந்தடங்கு மண்டலத் 
தாறேவேறே வானாள்வார் அவரவ ரிடமதெலாம் 
மண்டிப்போய் வென்றிப்போர் மலைந்தலைந்த வும்பரும் 
மாறேலாதார் தாமேவும் வலிமிகு புரமெரிய 
முண்டத்தே வெந்திட்டே முடிந்திடிந்த இஞ்சிசூழ் 
மூவாமூதூர் மூதூரா முனிவுசெய் தவனதிடங் 
கண்டிட்டே செஞ்சொற்சேர் கவின்சிறந்த மந்திரக் 
காலேயோவா தார்மேவுங் கழுமல வளநகரே.

243-1/1363
திக்கிற்றே வற்றற்றே திகழ்ந்திலங்கு மண்டலச் 
சீறார்வீறார் போரார்தா ரகனுட லவனெதிரே 
புக்கிட்டே வெட்டிட்டே புகைந்தெழுந்த சண்டத்தீப் 
போலேபூநீர் தீகான்மீப் புணர்தரு முயிர்கள்திறஞ் 
சொக்கத்தே நிர்த்தத்தே தொடர்ந்தமங்கை செங்கதத் 
தோடேயாமே மாலோகத் துயர்களை பவனதிடங் 
கைக்கப்போ யுக்கத்தே கனன்றுமிண்டு தண்டலைக் 
காடேயோடா ஊரேசேர் கழுமல வளநகரே.

244-1/1364
செற்றிட்டே வெற்றிச்சேர் திகழ்ந்ததும்பி மொய்ம்புறுஞ் 
சேரேவாரா நீள்கோதைத் தெரியிழை பிடியதுவாய் 
ஒற்றைச்சேர் முற்றல்கொம் புடைத்தடக்கை முக்கண்மிக் 
கோவாதேபாய் மாதானத் துறுபுகர் முகஇறையைப் 
பெற்றிட்டே மற்றிப்பார் பெருத்துமிக்க துக்கமும் 
பேராநோய்தா மேயாமைப் பிரிவுசெய் தவனதிடங் 
கற்றிட்டே யெட்டெட்டுக் கலைத்துறைக் கரைச்செலக் 
காணாதாரே சேராமெய்க் கழுமல வளநகரே.

245-1/1365
பத்திப்பேர் வித்திட்டே பரந்தஐம் புலன்கள்வாய்ப் 
பாலேபோகா மேகாவா பகையறும் வகைநினையா 
முத்திக்கே விக்கத்தே முடிக்குமுக் குணங்கள்வாய் 
மூடாவு[டா நாலந்தக் கரணமும் ஒருநெறியாய்ச் 
சித்திக்கே யுய்த்திட்டுத் திகழ்ந்தமெய்ப் பரம்பொருள் 
சேர்வார்தாமே தானாகச் செயுமவன் உறையுமிடங் 
கத்திட்டோ ர் சட்டங்கங் கலந்திலங்கும் நற்பொருள் 
காலேயோவா தார்மேவுங் கழுமல வளநகரே.

246-1/1366
செம்பைச்சேர் இஞ்சிச்சூழ் செறிந்திலங்கு பைம்பொழிற் 
சேரேவாரா வாரீசத் திரையெறி நகரிறைவன் 
இம்பர்க்கே தஞ்செய்திட் டிருந்தரன் பயின்றவெற் 
பேரார்பூநே ரோர்பாதத் தெழில்விரல் அவண்நிறுவிட் 
டம்பொற்பூண் வென்றித்தோள் அழிந்துவந்த னஞ்செய்தாற் 
காரார்கூர்வாள் வாணாளன் றருள்புரி பவனதிடங் 
கம்பத்தார் தும்பித்திண் கவுட்சொரிந்த மும்மதக் 
காரார்சேறார் மாவீதிக் கழுமல வளநகரே.

247-1/1367
பன்றிக்கோ லங்கொண்டிப் படித்தடம் பயின்றிடப் 
பானாமால்தா னாமேயப் பறவையி னுருவுகொள 
ஒன்றிட்டே யம்புச்சே ருயர்ந்தபங் கயத்தவ 
னோதானோதான் அ/துணரா துருவின தடிமுடியுஞ் 
சென்றிட்டே வந்திப்பத் திருக்களங்கொள் பைங்கணின் 
றேசால்வேறோ ராகாரந் தெரிவுசெய் தவனதிடங் 
கன்றுக்கே முன்றிற்கே கலந்திலந் நிறைக்கவுங் 
காலேவாரா மேலேபாய் கழுமல வளநகரே.

248-1/1368
தட்டிட்டே முட்டிக்கைத் தடுக்கிடுக்கி நின்றுணாத் 
தாமேபேணா தேநாளுஞ் சமணொடு முழல்பவரும் 
இட்டத்தா லத்தந்தா னிதன்றதென்று நின்றவர்க் 
கேயாமேவா யேதுச்சொல் லிலைமலி மருதம்பூப் 
புட்டத்தே யட்டிட்டுப் புதைக்குமெய்க்கொள் புத்தரும் 
போல்வார்தாமோ ராமேபோய்ப் புணர்வுசெய் தவனதிடங் 
கட்டிக்கால் வெட்டித்தீங் கரும்புதந்த பைம்புனற் 
காலேவாரா மேலேபாய் கழுமல வளநகரே.

249-1/1369
கஞ்சத்தேன் உண்டிட்டே களித்துவண்டு சண்பகக் 
கானேதேனே போராருங் கழுமல நகரிறையைத் 
தஞ்சைச்சார் சண்பைக்கோன் சமைத்தநற் கலைத்துறை 
தாமேபோல்வார் தேனேரார் தமிழ்விர கனமொழிகள் 
எஞ்சத்தேய் வின்றிக்கே இமைத்திசைத் தமைத்தகொண் 
டேழேயேழே நாலேமூன் றியலிசை இசையியல்பா 
வஞ்சத்தேய் வின்றிக்கே மனங்கொளப் பயிற்றுவோர் 
மார்பேசேர்வாள் வானோர்சீர் மதிநுதல் மடவரலே.

250-1/1370
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான் 
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான் 
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான் 
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்.

251-1/1371
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன் 
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன் 
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன் 
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்.

252-1/1372
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே 
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே 
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே 
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே.

253-1/1373
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன் 
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன் 
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன் 
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்.

254-1/1374
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன் 
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன் 
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன் 
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்.

255-1/1375
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி 
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி 
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி 
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி.

256-1/1376
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில் 
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில் 
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில் 
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்.

257-1/1377
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன் 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன் 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன் 
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்.

258-1/1378
தசமுக னெறிதர வு[ன்று சண்பையான் 
தசமுக னெறிதர வு[ன்று சண்பையான் 
தசமுக னெறிதர வு[ன்று சண்பையான் 
தசமுக னெறிதர வு[ன்று சண்பையான்.

259-1/1379
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே 
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே 
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே 
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே.

260-1/1380
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே 
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே 
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே 
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே.

261-1/1381
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை.

262-1/1382
ஓருரு வாயினை மானாங் காரத் 
தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம் 
ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும் 
படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை 
இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை

263-1/1383
சேவுயருந் திண்கொடியான் திருவடியே 
சரணென்று சிறந்தவன்பால் 
நாவியலும் மங்கையொடு நான்முகன்றான் 
வழிபட்ட நலங்கொள்கோயிற் 
வாவிதொறும் வண்கமலம் முகம்காட்டச் 
செங்குமுதம் வாய்கள்காட்டக் 
காவியிருங் கருங்குவளை கருநெய்தல் 
கண்காட்டுங் கழுமலமே.

264-1/1384
பெருந்தடங்கண் செந்துவர்வாய்ப் பீடுடைய 
மலைச்செல்வி பிரியாமேனி 
அருந்தகைய சுண்ணவெண்ணீ றலங்கரித்தான் 
அமரர்தொழ வமருங்கோயில் 
தருந்தடக்கை முத்தழலோர் மனைகள்தொறும் 
இறைவனது தன்மைபாடிக் 
கருந்தடங்கண் ணார்கழல்பந் தம்மானைப் 
பாட்டயருங் கழுமலமே.

265-1/1385
அலங்கல்மலி வானவருந் தானவரும் 
அலைகடலைக் கடையப்பூதங் 
கலங்கவெழு கடுவிடமுண் டிருண்டமணி 
கண்டத்தோன் கருதுங்கோயில் 
விலங்கலமர் புயன்மறந்து மீன்சனிபுக் 
கூன்சலிக்குங் காலத்தானுங் 
கலங்கலிலா மனப்பெருவண் கையுடைய 
மெய்யர்வாழ் கழுமலமே.

266-1/1386
பாரிதனை நலிந்தமரர் பயமெய்தச் 
சயமெய்தும் பரிசுவெம்மைப் 
போரிசையும் புரமூன்றும் பொன்றவொரு 
சிலைவளைத்தோன் பொருந்துங்கோயில் 
வாரிசைமென் முலைமடவார் மாளிகையின் 
சூளிகைமேல் மகப்பாராட்டக் 
காரிசையும் விசும்பியங்குங் கணங்கேட்டு 
மகிழ்வெய்துங் கழுமலமே.

267-1/1387
ஊர்கின்ற அரவமொளி விடுதிங்க 
ளொடுவன்னி மத்தமன்னும் 
நீர்நின்ற கங்கைநகு வெண்டலைசேர் 
செஞ்சடையான் நிகழுங்கோயில் 
ஏர்தங்கி மலர்நிலவி யிசைவெள்ளி 
மலையென்ன நிலவிநின்ற 
கார்வண்டின் கணங்களாற் கவின்பெருகு 
சுதைமாடக் கழுமலமே.

268-1/1388
தருஞ்சரதந் தந்தருளென் றடிநினைந்து 
தழலணைந்து தவங்கள்செய்த 
பெருஞ்சதுரர் பெயலர்க்கும் பீடார்தோ 
ழமையளித்த பெருமான்கோயில் 
அரிந்தவய லரவிந்த மதுவுகுப்ப 
அதுகுடித்துக் களித்துவாளை 
கருஞ்சகடம் இளகவளர் கரும்பிரிய 
அகம்பாயுங் கழுமலமே.

269-1/1389
புவிமுதலைம் பூதமாய்ப் புலனைந்தாய் 
நிலனைந்தாய்க் கரணம்நான்காய் 
அவையவைசேர் பயனுருவா யல்லவுரு 
வாய்நின்றான் அமருங்கோயில் 
தவமுயல்வோர் மலர்பறிப்பத் தாழவிடு 
கொம்புதைப்பக் கொக்கின்காய்கள் 
கவணெறிகற் போற்சுனையின் கரைசேரப் 
புள்ளிரியுங் கழுமலமே.

270-1/1390
அடல்வந்த வானவரை யழித்துலகு 
தெழித்துழலும் அரக்கர்கோமான் 
மிடல்வந்த இருபதுதோள் நெரியவிரல் 
பணிகொண்டோ ன் மேவுங்கோயில் 
நடவந்த உழவரிது நடவொணா 
வகைபரலாய்த் தென்றுதுன்று 
கடல்வந்த சங்கீன்ற முத்துவயற் 
கரைகுவிக்குங் கழுமலமே.

271-1/1391
பூமகள்தன் கோனயனும் புள்ளினொடு 
கேழலுரு வாகிப்புக்கிட் 
டாமளவுஞ் சென்றுமுடி யடிகாணா 
வகைநின்றான் அமருங்கோயில் 
பாமருவும் கலைப்புலவோர் பன்மலர்கள் 
கொண்டணிந்து பரிசினாலே 
காமனைகள் பூரித்துக் களிகூர்ந்து 
நின்றேத்துங் கழுமலமே.

272-1/1392
குணமின்றிப் புத்தர்களும் பொய்த்தவத்தை 
மெய்த்தவமாய் நின்றுகையில் 
உணல்மருவுஞ் சமணர்களு முணராத 
வகைநின்றான் உறையுங்கோயில் 
மணமருவும் வதுவையொலி விழவினொலி 
யிவையிசைய மண்மேல்தேவர் 
கணமருவும் மறையினொலி கீழ்ப்படுக்க 
மேல்படுக்குங் கழுமலமே.

273-1/1393
கற்றவர்கள் பணிந்தேத்துங் கழுமலத்து 
ளீசன்றன் கழல்மேல்நல்லோர் 
நற்றுணையாம் பெருந்தன்மை ஞானசம் 
பந்தன்றான் நயந்துசொன்ன 
சொற்றுணையோ ரைந்தினொடைந் திவைவல்லார் 
தூமலராள் துணைவராகி 
முற்றுலக மதுவாண்டு முக்கணான் 
அடிசேர முயல்கின்றாரே.

274-2/1470
செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்த்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.

275-2/1471
எற்று தெண்டிரை யேறிய சங்கினொ டிப்பிகள்
பொற்றி கழ்கம லப்பழ னம்புகு பூந்தராய்ச்
சுற்றி நல்லிமை யோர்தொழு பொன்கழ லீர்சொலீர்
பெற்ற மேறுதல் பெற்றிமை யோபெரு மானிரே.

276-2/1472
சங்கு செம்பவ ளத்திரள் முத்தவை தாங்கொடு
பொங்கு தெண்டிரை வந்தலைக் கும்புனற் பூந்தராய்த்
துங்க மால்களிற் றின்னுரி போர்த்துகந் தீர்சொலீர்
மங்கை பங்கமும் அங்கத்தொ டொன்றிய மாண்பதே.

277-2/1473
சேம வன்மதில் பொன்னணி மாளிகை சேணுயர்
பூம ணங்கம ழும்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்ச்
சோம னும்மர வுந்தொடர் செஞ்சடை யீர்சொலீர்
காமன் வெண்பொடி யாகக் கடைக்கண் சிவந்ததே.

278-2/1474
பள்ள மீனிரை தேர்ந்துழ லும்பகு வாயன
புள்ளும் நாடொறுஞ் சேர்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்த்
துள்ளும் மான்மறி யேந்திய செங்கையி னீர்சொலீர்
வெள்ள நீரொரு செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.

279-2/1475
மாதி லங்கிய மங்கைய ராடம ருங்கெலாம்
போதி லங்கம லமது வார்புனற் பூந்தராய்ச்
சோதி யஞ்சுடர் மேனிவெண் ணீறணி வீர்சொலீர்
காதி லங்குழை சங்கவெண் தோடுடன் வைத்ததே.

280-2/1476
வருக்க மார்தரு வான்கடு வன்னொடு மந்திகள்
தருக்கொள் சோலை தருங்கனி மாந்திய பூந்தராய்த்
துரக்கும் மால்விடைமேல்வரு வீரடி கேள்சொலீர்
அரக்க னாற்றல் அழித்தரு ளாக்கிய ஆக்கமே.

281-2/1477
வரிகொள் செங்கயல் பாய்புனல் சூழ்ந்த மருங்கெலாம்
புரிசை நீடுயர் மாடம் நிலாவிய பூந்தராய்ச்
சுருதி பாடிய பாணியல் தூமொழி யீர்சொலீர்
கரிய மாலயன் நேடியு மைக்கண் டிலாமையே.

282-2/1478
வண்ட லங்கழ னிம்மடை வாளைகள் பாய்புனற்
புண்ட ரீகம லர்ந்து மதுத்தரு பூந்தராய்த்
தொண்டர் வந்தடி போற்றிசெய் தொல்கழ லீர்சொலீர்
குண்டர் சாக்கியர் கூறிய தாங்குறி யின்மையே.

283-2/1479
மகர வார்கடல் வந்தண வும்மணற் கானல்வாய்ப்
புகலி ஞானசம் பந்தன் எழில்மிகு பூந்தராய்ப்
பகவ னாரைப் பரவுசொல் மாலைபத் தும்வல்லார்
அகல்வர் தீவினை நல்வினை யோடுட னாவரே.

284-2/1580
நல்லானை நான்மறை யோடிய லாறங்கம்
வல்லானை வல்லவர் பான்மலிந் தோங்கிய
சொல்லானைத் தொன்மதிற் காழியே கோயிலாம்
இல்லானை யேத்தநின் றார்க்குள தின்பமே.

285-2/1581
நம்மான மாற்றி நமக்கரு ளாய்நின்ற
பெம்மானைப் பேயுடன் ஆடல் புரிந்தானை
அம்மானை அந்தணர் சேரு மணிகாழி
எம்மானை ஏத்தவல் லார்க்கிட ரில்லையே.

286-2/1582
அருந்தானை யன்புசெய் தேத்தகில் லார்பால்
பொருந்தானைப் பொய்யடி மைத்தொழில் செய்வாருள்
விருந்தானை வேதிய ரோதி மிடைகாழி
இருந்தானை யேத்துமின் நும்வினை யேகவே.

287-2/1583
புற்றானைப் புற்றர வம்மரை யின்மிசைச்
சுற்றானைத் தொண்டுசெய் வாரவர் தம்மொடும்
அற்றானை அந்தணர் காழி யமர்கோயில்
பற்றானைப் பற்றிநின் றார்க்கில்லை பாவமே.

288-2/1584
நெதியானை நெஞ்சிடங் கொள்ள நினைவார்தம்
விதியானை விண்ணவர் தாம்வியந் தேத்திய
கதியானைக் காருல வும்பொழிற் காழியாம்
பதியானைப் பாடுமின் நும்வினை பாறவே.

289-2/1585
செப்பான மென்முலை யாளைத் திகழ்மேனி
வைப்பானை வார்கழ லேத்தி நினைவார்தம்
ஒப்பானை ஓதம் உலாவு கடற்காழி
மெய்ப்பானை மேவிய மாந்தர் வியந்தாரே.

290-2/1586
துன்பானைத் துன்பம் அழித்தரு ளாக்கிய
இன்பானை யேழிசை யின்னிலை பேணுவார்
அன்பானை அணிபொழிற் காழி நகர்மேய
நம்பானை நண்ணவல் லார்வினை நாசமே.

291-2/1587
குன்றானைக் குன்றெடுத் தான்புயம் நாலைந்தும்
வென்றானை மென்மல ரானொடு மால்தேட
நின்றானை நேரிழை யாளொடுங் காழியுள்
நன்றானை நம்பெரு மானை நணுகுமே.

292-2/1588
சாவாயும் வாதுசெய் சாவகர் சாக்கியர்
மேவாத சொல்லவை கேட்டு வெகுளேன்மின்
பூவாய கொன்றையி னானைப் புனற்காழிக்
கோவாய கொள்கையி னாணடி கூறுமே.

293-2/1589
கழியார்சீ ரோதமல் குங்கடற் காழியுள்
ஒழியாது கோயில்கொண் டானை யுகந்துள்கித்
தழியார்சொல் ஞானசம் பந்தன் தமிழார
மொழிவார்கள் மூவுல கும்பெறு வார்களே.

294-2/1645
நிலவும் புனலும் நிறைவா ளரவும்
இலகுஞ் சடையார்க் கிடமாம் எழிலார்
உலவும் வயலுக் கொளியார் முத்தம்
விலகுங் கடலார் வேணு புரமே.

295-2/1646
அரவார் கரவன் அமையார் திரள்தோள்
குரவார் குழலா ளொருகூ றனிடங்
கரவா தகொடைக் கலந்தா ரவர்க்கு
விரவா கவல்லார் வேணு புரமே.

296-2/1647
ஆகம் மழகா யவள்தான் வெருவ
நாகம் உரிபோர்த் தவனண் ணுமிடம்
போகந் தருசீர் வயல்சூழ் பொழில்கள்
மேகந் தவழும் வேணு புரமே. 

297-2/1648
காசக் கடலில் விடமுண் டகண்டத்
தீசர்க் கிடமா வதுஇன் னறவ
வாசக் கமலத் தனம்வன் றிரைகள்
வீசத் துயிலும் வேணு புரமே.

298-2/1649
அரையார் கலைசேர் அனமென் னடையை
உரையா வுகந்தா னுறையும் இடமாம்
நிரையார் கமுகின் நிகழ்பா ளையுடை
விரையார் பொழில்சூழ் வேணு புரமே.

299-2/1650
ஒளிரும் பிறையும் முறுகூ விளவின்
தளிருஞ் சடைமே லுடையா னிடமாம்
நளிரும் புனலின் னலசெங் கயல்கள்
மிளிரும் வயல்சூழ் வேணு புரமே.

300-2/1651
ஏவும் படைவேந் தன்இரா வணனை
ஆவென் றலற அடர்த்தா னிடமாந்
தாவும் மறிமா னொடுதண் மதியம்
மேவும் பொழில்சூழ் வேணு புரமே.

301-2/1652
கண்ணன் கடிமா மலரிற் றிகழும்
அண்ணல் இருவர் அறியா இறைய[ர்
வண்ணச் சுதைமா ளிகைமேற் கொடிகள்
விண்ணிற் றிகழும் வேணு புரமே.

302-2/1653
போகம் மறியார் துவர்போர்த் துழல்வார்
ஆகம் மறியா அடியார் இறைய[ர்
மூகம் மறிவார் கலைமுத் தமிழ்நுல்
மீகம் மறிவார் வேணு புரமே.

303-2/1654
கலமார் கடல்போல் வளமார் தருநற்
புலமார் தருவே ணுபுரத் திறையை
நலமார் தருஞா னசம்பந் தன்சொன்ன
குலமார் தமிழ்கூ றுவர்கூர் மையரே.

304-2/1731
உகலி யாழ்கட லோங்கு பாருளீர்
அகலி யாவினை யல்லல் போயறும்
இகலி யார்புர மெய்த வன்னுறை
புகலி யாம்நகர் போற்றி வாழ்மினே.

305-2/1732
பண்ணி யாள்வதோ ரேற்றர் பால்மதிக்
கண்ணி யார்கமழ் கொன்றை சேர்முடிப்
புண்ணி யன்னுறை யும்பு கலியை
நண்ணு மின்னல மான வேண்டிலே.

306-2/1733
வீசு மின்புரை காதன் மேதகு
பாச வல்வினை தீர்த்த பண்பினன்
பூசு நீற்றினன் பூம்பு கலியைப்
பேசு மின்பெரி தின்ப மாகவே.

307-2/1734
கடிகொள் கூவிளம் மத்தம் வைத்தவன்
படிகொள் பாரிடம் பேசும் பான்மையன்
பொடிகொள் மேனியன் பூம்பு கலியுள்
அடிகளை யடைந் தன்பு செய்யுமே.

308-2/1735
பாதத் தாரொலி பல்சி லம்பினன்
ஓதத் தார்விட முண்ட வன்படைப்
பூதத் தான்புக லிந்ந கர்தொழ
ஏதத் தார்க்கிட மில்லை யென்பரே.

309-2/1736
மறையி னான்ஒலி மல்கு வீணையன்
நிறையி னார்நிமிர் புன்ச டையனெம்
பொறையி னானுறை யும்பு கலியை
நிறையி னாற்றொழ நேச மாகுமே.

310-2/1737
கரவி டைமனத் தாரைக் காண்கிலான்
இரவி டைப்பலி கொள்ளும் எம்மிறை
பொருவி டைஉயர்த் தான்பு கலியைப்
பரவி டப்பயில் பாவம் பாறுமே.

311-2/1738
அருப்பி னார்முலை மங்கை பங்கினன்
விருப்பி னான்அரக் கன்னு ரஞ்செகும்
பொருப்பி னான்பொழி லார்பு கலிய[ர்
இருப்பி னானடி யேத்தி வாழ்த்துமே.

312-2/1739
மாலும் நான்முகன் றானும் வார்கழற்
சீல மும்முடி தேட நீண்டெரி
போலு மேனியன் பூம்பு கலியுள்
பால தாடிய பண்ப னல்லனே.

313-2/1740
நின்று துய்ப்பவர் நீசர் தேரர்சொல்
ஒன்ற தாகவை யாவு ணர்வினுள்
நின்ற வன்னிக ழும்பு கலியைச்
சென்று கைதொழச் செல்வ மாகுமே.

314-2/1741
புல்ல மேறிதன் பூம்பு கலியை
நல்ல ஞானசம் பந்தன் நாவினாற்
சொல்லும் மாலையீ ரைந்தும் வல்லவர்க்
கில்லை யாம்வினை இருநி லத்துளே.

315-2/1775
முன்னிய கலைப்பொருளும் மூவுலகில் வாழ்வும்
பன்னிய வொருத்தர்பழ வு[ர்வினவின் ஞாலந்
துன்னிஇமை யோர்கள்துதி செய்துமுன் வணங்குஞ்
சென்னியர் விருப்புறு திருப்புகலி யாமே.

316-2/1776
வண்டிரை மதிச்சடை மிலைத்த புனல்சூடிப்
பண்டெரிகை யாடுபர மன்பதிய தென்பர்
புண்டரிக வாசமது வீசமலர்ச் சோலைத்
தெண்டிரை கடற்பொலி திருப்புகலி யாமே.

317-2/1777
பாவணவு சிந்தையவர் பத்தரொடு கூடி
நாவணவு மந்தணன் விருப்பிடம தென்பர்
பூவணவு சோலையிருள் மாலையெதிர் கூரத்
தேவண விழாவளர் திருப்புகலி யாமே.

318-2/1778
மைதவழும் மாமிடறன் மாநடம தாடிக்
கைவளையி னாளொடு கலந்தபதி யென்பர்
செய்பணி பெருத்தெழும் உருத்திரங்கள் கூடித்
தெய்வம திணக்குறு திருப்புகலி யாமே.

319-2/1779
முன்னமிரு மூன்றுசம யங்களவை யாகிப்
பின்னையருள் செய்தபிறை யாளனுறை கோயில்
புன்னைய மலர்ப்பொழில் களக்கினொளி காட்டச்
செந்நெல்வய லார்தரு திருப்புகலி யாமே.

320-2/1780
வங்கமலி யுங்கடல்வி டத்தினை நுகர்ந்த
அங்கணன் அருத்திசெய் திருக்குமிட மென்பர்
கொங்கண வியன்பொழிலின் மாசுபணி மூசத்
தெங்கணவு தேன்மலி திருப்புகலி யாமே.

321-2/1781
நல்குரவும் இன்பமும் நலங்களவை யாகி
வல்வினைகள் தீர்த்தருளும் மைந்தனிட மென்பர்
பல்குமடி யார்கள்படி யாரஇசை பாடிச்
செல்வமறை யோருறை திருப்புகலி யாமே.

322-2/1782
பரப்புறு புகழ்ப்பெருமை யாளன்வரை தன்னால்
அரக்கனை யடர்த்தருளும் அண்ணலிட மென்பர்
நெருக்குறு கடற்றிரைகண் முத்தமணி சிந்தச்
செருக்குறு பொழிற்பொலி திருப்புகலி யாமே.

323-2/1783
கோடலொடு கூன்மதி குலாயசடை தன்மேல்
ஆடரவம் வைத்தருளும் அப்பன்இரு வர்க்கும்
நேடஎரி யாகிஇரு பாலுமடி பேணித்
தேடவுறை யுந்நகர் திருப்புகலி யாமே.

324-2/1784
கற்றமண ருற்றுலவு தேரருரை செய்த
குற்றமொழி கொள்கைய திலாதபெரு மானுர்
பொற்றொடி மடந்தையரும் மைந்தர்புல னைந்துஞ்
செற்றவர் விருப்புறு திருப்புகலி யாமே.

325-2/1785
செந்தமிழ் பரப்புறு திருப்புகலி தன்மேல்
அந்தமுத லாகிநடு வாயபெரு மானைப்
பந்தனுரை செந்தமிழ்கள் பத்துமிசை கூர
வந்தவண மேத்துமவர் வானமுடை யாரே.

326-2/1895
எம்பிரான் எனக்கமுத மாவானுந் தன்னடைந்தார்
தம்பிரான் ஆவானுந் தழலேந்து கையானுங்
கம்பமா கரியுரித்த காபாலி கறைக்கண்டன்
வம்புலாம் பொழிற்பிரம புரத்துறையும் வானவனே.

327-2/1896
தாமென்றும் மனந்தளராத் தகுதியராய் உலகத்துக்
காமென்று சரண்புகுந்தார் தமைக்காக்குங் கருணையினான்
ஓமென்று மறைபயில்வார் பிரமபுரத் துறைகின்ற
காமன்றன் னுடலெரியக் கனல்சேர்ந்த கண்ணானே.

328-2/1897
நன்னெஞ்சே யுனையிரந்தேன் நம்பெருமான் திருவடியே
உன்னஞ்செய் திருகண்டாய் உய்வதனை வேண்டுதியேல்
அன்னஞ்சேர் பிரமபுரத் தாரமுதை எப்போதும்
பன்னுஞ்சீர் வாயதுவே பார்கண்ணே பரிந்திடவே.

329-2/1898
சாநாளின் றிம்மனமே சங்கைதனைத் தவிர்ப்பிக்குங்
கோனாளுந் திருவடிக்கே கொழுமலர்தூ வெத்தனையுந்
தேனாளும் பொழிற்பிரம புரத்துறையுந் தீவணனை
நாநாளும் நன்னியமஞ் செய்தவன்சீர் நவின்றேத்தே.

330-2/1899
கண்ணுதலான் வெண்ணீற்றான் கமழ்சடையான் விடையேறி
பெண்ணிதமாம் உருவத்தான் பிஞ்ஞகன்பேர் பலவுடையான்
விண்ணுதலாத் தோன்றியசீர்ப் பிரமபுரந் தொழவிரும்பி
எண்ணுதலாஞ் செல்வத்தை இயல்பாக அறிந்தோமே.

331-2/1900
எங்கேனும் யாதாகிப் பிறந்திடினுந் தன்னடியார்க்
கிங்கேயென் றருள்புரியும் எம்பெருமான் எருதேறிக்
கொங்கேயும் மலர்ச்சோலைக் குளிர்பிரம புரத்துறையுஞ்
சங்கேயொத் தொளிர்மேனிச் சங்கரன்றன் தன்மைகளே.

332-2/1901
சிலையதுவெஞ் சிலையாகத் திரிபுரமூன் றெரிசெய்த
இலைநுனைவேற் றடக்கையன் ஏந்திழையா ளொருகூறன்
அலைபுனல்சூழ் பிரமபுரத் தருமணியை அடிபணிந்தால்
நிலையுடைய பெருஞ்செல்வம் நீடுலகிற் பெறலாமே.

333-2/1902
எரித்தமயிர் வாளரக்கன் வெற்பெடுக்கத் தோளொடுதாள்
நெரித்தருளுஞ் சிவமூர்த்தி நீறணிந்த மேனியினான்
உரித்தவரித் தோலுடையான் உறைபிரம புரந்தன்னைத்
தரித்தமனம் எப்போதும் பெறுவார்தாம் தக்காரே.

334-2/1903
கரியானும் நான்முகனுங் காணாமைக் கனலுருவாய்
அரியானாம் பரமேட்டி அரவஞ்சே ரகலத்தான்
தெரியாதான் இருந்துறையுந் திகழ்பிரம புரஞ்சேர
உரியார்தாம் ஏழுலகும் உடனாள உரியாரே.

335-2/1904
உடையிலார் சீவரத்தார் தன்பெருமை உணர்வரியான்
முடையிலார் வெண்டலைக்கை மூர்த்தியாந் திருவுருவன்
பெடையிலார் வண்டாடும் பொழிற்பிரம புரத்துறையுஞ்
சடையிலார் வெண்பிறையான் தாள்பணிவார் தக்காரே.

336-2/1905
தன்னடைந்தார்க் கின்பங்கள் தருவானைத் தத்துவனைக்
கன்னடைந்த மதிற்பிரம புரத்துறையுங் காவலனை
முன்னடைந்தான் சம்பந்தன் மொழிபத்து மிவைவல்லார்
பொன்னடைந்தார் போகங்கள் பலவடைந்தார் புண்ணியரே.

337-2/1993
பண்ணின் நேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறும்
கண்ணின் நேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணின் நேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.

338-2/1994
மொண்ட லம்பிய வார்தி ரைக்கடல் மோதி மீதெறி சங்கம் வங்கமுங்
கண்டலம் புடைசூழ் வயல்சேர் கலிக்காழி
வண்ட லம்பிய கொன்றை யானடி வாழ்த்தி யேத்திய மாந்தர் தம்வினை
விண்டல் அங்கெளிதாம் அதுநல் விதியாமே.

339-2/1995
நாடெ லாமொளி யெய்த நல்லவர் நன்று மேத்தி வணங்கு வார்பொழிற்
காடெ லாமலர் தேன்துளிக்குங் கடற்காழி
தோடு லாவிய காது ளாய்சுரி சங்க வெண்குழை யாயென் றென்றுன்னும்
வேடங் கொண்டவர் கள்வினைநீங்க லுற்றாரே.

340-2/1996
மையி னார்பொழில் சூழ நீழலில் வாச மார்மது மல்க நாடொறுங்
கையி னார்மலர் கொண்டெழுவார் கலிக்காழி
ஐய னேயர னேயென் றாதரித் தோதி நீதியு ளேநி னைப்பவர்
உய்யு மாறுலகில் உயர்ந்தாரி னுள்ளாரே.

341-2/1997
மலிக டுந்திரை மேல்நி மிர்ந்தெதிர் வந்து வந்தொளிர் நித்தி லம்விழக்
கலிக டிந்தகை யார்மருவுங் கலிக்காழி
வலிய காலனை வீட்டி மாணிதன் இன்னு யிரளித் தானை வாழ்த்திட
மெலியுந் தீவினை நோயவைமே வுவர்வீடே.

342-2/1998
மற்று மிவ்வுல கத்து ளோர்களும் வானு ளோர்களும் வந்து வைகலுங்
கற்ற சிந்தைய ராய்க்கருதுங் கலிக்காழி
நெற்றி மேலமர் கண்ணி னானைநி னைந்தி ருந்திசை பாடுவார் வினை
செற்ற மாந்தரெ னத்தெளிமின்கள் சிந்தையுளே.

343-2/1999
தான லம்புரை வேதி யரொடு தக்க மாதவர் தாந்தொ ழப்பயில்
கான லின்விரை சேரவிம்முங் கலிக்காழி
ஊனு ளாருயிர் வாழ்க்கை யாயுற வாகி நின்றவொ ருவனே யென்றென்
றானலங் கொடுப்பா ரருள்வேந்த ராவாரே.

344-2/2000
மைத்த வண்டெழு சோலை யாலைகள் சாலி சேர்வய லார வைகலுங்
கத்து வார்கடல் சென்றுலவுங் கலிக்காழி
அத்த னேயர னேய ரக்கனை யன்ற டர்த்துகந் தாயு னகழல்
பத்த ராய்ப்பர வும்பயனீங்கு நல்காயே.

345-2/2001
பரும ராமொடு தெங்கு பைங்கத லிப்ப ருங்கனி யுண்ண மந்திகள்
கருவரா லுகளும் வயல்சூழ் கலிக்காழி
திருவின் நாயக னாய மாலொடு செய்ய மாமலர்ச் செல்வ னாகிய
இருவர் காண்பரியா னெனவேத்துத லின்பமே.

346-2/2002
பிண்ட முண்டுழல் வார்க ளும்பிரி யாது வண்டுகி லாடை போர்த்தவர்
கண்டு சேரகிலா ரழகார் கலிக்காழித்
தொண்டை வாயுமை யோடுங் கூடிய வேடனே சுட லைப்பொ டியணி
அண்ட வாணனென் பார்க்கடையா அல்லல்தானே.

347-2/2003
பெயரெ னும்மிவை பன்னி ரண்டினும் உண்டெ னப்பெயர் பெற்ற வு[ர்திகழ்
கயலு லாம்வயல் சூழ்ந்தழகார் கலிக்காழி
நயன டன்கழ லேத்தி வாழ்த்திய ஞான சம்பந்தன் செந்தமிழ் உரை
உயரு மாமொழி வாருலகத் துயர்ந்தாரே.

348-2/2048
உருவார்ந்த மெல்லியலோர் பாகமுடையீ ரடைவோர்க்குக்
கருவார்ந்த வானுலகங் காட்டிக்கொடுத்தல் கருத்தானீர்
பொருவார்ந்த தெண்கடலொண் சங்கந்திளைக்கும் பூம்புகலித்
திருவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே.

349-2/2049
நீரார்ந்த செஞ்சடையீர் நிரையார்கழல்சேர் பாதத்தீர்
ஊரார்ந்த சில்பலியீர் உழைமானுரிதோ லாடையீர்
போரார்ந்த தெண்டிரைசென் றணையுங்கானல் பூம்புகலிச்
சீரார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.

350-2/2050
அழிமல்கு பூம்புனலும் அரவுஞ்சடைமே லடைவெய்த
மொழிமல்கு மாமறையீர் கறையார்கண்டத் தெண்தோளீர்
பொழின்மல்கு வண்டினங்கள் அறையுங்கானற் பூம்புகலி
எழில்மல்கு கோயிலே கோயிலாக இருந்தீரே.

351-2/2051
கையிலார்ந்த வெண்மழுவொன் றுடையீர்கடிய கரியின்தோல்
மயிலார்ந்த சாயல்மட மங்கைவெருவ மெய்போர்த்தீர்
பயிலார்ந்த வேதியர்கள் பதியாய்விளங்கும் பைம்புகலி
எயிலார்ந்த கோயிலே கோயிலாக இசைந்தீரே.

352-2/2052
நாவார்ந்த பாடலீர் ஆடலரவம் அரைக்கார்த்தீர்
பாவார்ந்த பல்பொருளின் பயன்களானீர் அயன்பேணும்
பூவார்ந்த பொய்கைகளும் வயலுஞ்சூழ்ந்த பொழிற்புகலி
தேவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே.

353-2/2053
மண்ணார்ந்த மணமுழவந் ததும்பமலையான் மகளென்னும்
பெண்ணார்ந்த மெய்மகிழப் பேணியெரிகொண் டாடினீர்
விண்ணார்ந்த மதியமிடை மாடத்தாரும் வியன்புகலிக்
கண்ணார்ந்த கோயிலே கோயிலாகக் கலந்தீரே.

354-2/2054
களிபுல்கு வல்லவுணர் ஊர்மூன்றெரியக் கணைதொட்டீர்
அளிபுல்கு பூமுடியீர் அமரரேத்த அருள்செய்தீர்
தெளிபுல்கு தேனினமும் மலருள்விரைசேர் திண்புகலி
ஒளிபுல்கு கோயிலே கோயிலாக உகந்தீரே.

355-2/2055
பரந்தோங்கு பல்புகழ்சேர் அரக்கர்கோனை வரைக்கீழிட்
டுரந்தோன்றும் பாடல்கேட் டுகவையளித்தீர் உகவாதார்
புரந்தோன்று மும்மதிலு மெரியச்செற்றீர் பூம்புகலி
வரந்தோன்று கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

356-2/2056
சலந்தாங்கு தாமரைமேல் அயனுந்தரணி யளந்தானுங்
கலந்தோங்கி வந்திழிந்துங் காணாவண்ணங் கனலானீர்
புலந்தாங்கி ஐம்புலனுஞ் செற்றார்வாழும் பூம்புகலி
நலந்தாங்கு கோயிலே கோயிலாக நயந்தீரே.

357-2/2057
நெடிதாய வன்சமணும் நிறைவொன்றில்லாச் சாக்கியருங்
கடிதாய கட்டுரையாற் கழறமேலோர் பொருளானீர்
பொடியாரும் மேனியினீர் புகலிமறையோர் புரிந்தேத்த
வடிவாருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே.

358-2/2058
ஒப்பரிய பூம்புகலி ஓங்குகோயில் மேயானை
அப்பரிசில் பதியான அணிகொள்ஞான சம்பந்தன்
செப்பரிய தண்டமிழால் தெரிந்தபாட லிவைவல்லார்
எப்பரிசில் இடர்நீங்கி இமையோருலகத் திருப்பாரே.

359-2/2102
நலங்கொள் முத்தும் மணியும் அணியுந் திரளோதங்
கலங்கள் தன்னில் கொண்டு கரைசேர் கலிக்காழி
வலங்கொள் மழுவொன் றுடையாய் விடையா யெனவேத்தி
அலங்கல் சூட்ட வல்லார்க் கடையா அருநோயே.

360-2/2103
ஊரார் உவரிச் சங்கம் வங்கங் கொடுவந்து
காரார் ஓதங் கரைமேல் உயர்த்துங் கலிக்காழி
நீரார் சடையாய் நெற்றிக் கண்ணா என்றென்று
பேரா யிரமும் பிதற்றத் தீரும் பிணிதானே.

361-2/2104
வடிகொள் பொழிலில் மிழலை வரிவண் டிசைசெய்யக்
கடிகொள் போதிற் றென்றல் அணையுங் கலிக்காழி
முடிகொள் சடையாய் முதல்வா வென்று முயன்றேத்தி
அடிகை தொழுவார்க் கில்லை அல்லல் அவலமே.

362-2/2105
மனைக்கே யேற வளஞ்செய் பவளம் வளர்முத்தங்
கனைக்குங் கடலுள் ஓதம் ஏறுங் கலிக்காழிப்
பனைக்காப் பகட்டீ ருரியாய் பெரியாய் யெனப்பேணி
நினைக்க வல்ல அடியார் நெஞ்சில் நல்லாரே.

363-2/2106
பருதி யியங்கும் பாரிற் சீரார் பணியாலே
கருதி விண்ணோர் மண்ணோர் விரும்புங் கலிக்காழிச்
சுருதி மறைநான் கான செம்மை தருவானைக்
கருதி யெழுமின் வழுவா வண்ணந் துயர்போமே.

364-2/2107
மந்த மருவும் பொழிலில் எழிலார் மதுவுண்டு
கந்த மருவ வரிவண் டிசைசெய் கலிக்காழிப்
பந்தம் நீங்க அருளும் பரனே எனவேத்திச்
சிந்தை செய்வார் செம்மை நீங்கா திருப்பாரே.

365-2/2108
புயலார் பூமி நாமம் ஓதிப் புகழ்மல்கக்
கயலார் கண்ணார் பண்ணார் ஒலிசெய் கலிக்காழிப்
பயில்வான் றன்னைப் பத்தி யாரத் தொழுதேத்த
முயல்வார் தம்மேல் வெம்மைக் கூற்ற முடுகாதே.

366-2/2109
அரக்கன் முடிதோள் நெரிய அடர்த்தான் அடியார்க்குக்
கரக்ககில்லா தருள்செய் பெருமான் கலிக்காழிப்
பரக்கும் புகழான் தன்னை யேத்திப் பணிவார்மேல்
பெருக்கும் இன்பந் துன்ப மான பிணிபோமே.

367-2/2110
மாணா யுலகங் கொண்ட மாலும் மலரோனுங்
காணா வண்ணம் எரியாய் நிமிர்ந்தான் கலிக்காழிப்
பூணார் முலையாள் பங்கத் தானைப் புகழ்ந்தேத்திக்
கோணா நெஞ்சம் உடையார்க் கில்லை குற்றமே.

368-2/2111
அஞ்சி யல்லல் மொழிந்து திரிவார் அமண்ஆதர்
கஞ்சி காலை யுண்பார்க் கரியான் கலிக்காழித்
தஞ்ச மாய தலைவன் தன்னை நினைவார்கள்
துஞ்ச லில்லா நல்ல வுலகம் பெறுவாரே.

369-2/2112
ஊழி யாய பாரில் ஓங்கும் உயர்செல்வக்
காழி யீசன் கழலே பேணுஞ் சம்பந்தன்
தாழும் மனத்தால் உரைத்த தமிழ்கள் இவைவல்லார்
வாழி நீங்கா வானோ ருலகில் மகிழ்வாரே.

370-2/2167
கறையணி வேலிலர் போலுங் கபாலந் தரித்திலர் போலும் 
மறையும் நவின்றிலர் போலும் மாசுணம் ஆர்த்திலர் போலும் 
பறையுங் கரத்திலர் போலும் பாசம் பிடித்திலர் போலும் 
பிறையுஞ் சடைக்கிலர் போலும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

371-2/2168
கூரம் பதுவிலர் போலுங் கொக்கின் இறகிலர் போலும் 
ஆரமும் பூண்டிலர் போலும் ஆமை அணிந்திலர் போலுந் 
தாருஞ் சடைக்கிலர் போலும் சண்டிக் கருளிலர் போலும் 
பேரும் பலவிலர் போலும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

372-2/2169
சித்த வடிவிலர் போலுந் தேசந் திரிந்திலர் போலுங் 
கத்தி வருங் கடுங்காளி கதங்கள் தவிர்த்திலர் போலும் 
மெய்த்த நயனம் இடந்தார்க் காழி யளித்திலர் போலும் 
பித்த வடிவிலர் போலும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

373-2/2170
நச்சர வாட்டிலர் போலும் நஞ்சம் மிடற்றிலர் போலுங் 
கச்சுத் தரித்திலர் போலுங் கங்கை தரித்திலர் போலும் 
மொய்ச்சவன் பேயிலர் போலும் முப்புரம் எய்திலர் போலும் 
பிச்சை இரந்திலர் போலும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

374-2/2171
தோடு செவிக்கிலர் போலுஞ் சூலம் பிடித்திலர் போலும் 
ஆடு தடக்கை வலிய ஆனை உரித்திலர் போலும் 
ஓடு கரத்திலர் போலும் ஒள்ளழல் கையிலர் போலும் 
பீடு மிகுத்தெழு செல்வப் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

375-2/2172
விண்ணவர் கண்டிலர் போலும் வேள்வி யழித்திலர் போலும் 
அண்ணல் அயன்றலை வீழ அன்று மறுத்திலர் போலும் 
வண்ண எலும்பினொ டக்கு வடங்கள் தரித்திலர் போலும் 
பெண்ணினம் மொய்த்தெழு செல்வப் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

376-2/2173
பன்றியின் கொம்பிலர் போலும் பார்த்தற் கருளிலர் போலுங் 
கன்றிய காலனை வீழக் கால்கொடு பாய்ந்திலர் போலுந் 
துன்று பிணஞ்சுடு காட்டி லாடித் துதைந்திலர் போலும் 
பின்றியும் பீடும் பெருகும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

377-2/2174
பரசு தரித்திலர் போலும் படுதலை பூண்டிலர் போலும் 
அரசன் இலங்கையர் கோனை அன்றும் அடர்த்திலர் போலும் 
புரைசெய் புனத்திள மானும் புலியின் அதளிலர் போலும் 
பிரச மலர்ப்பொழில் சூழ்ந்த பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

378-2/2175
அடிமுடி மாலயன் தேட அன்றும் அளப்பிலர் போலுங் 
கடிமலர் ஐங்கணை வேளைக் கனல விழித்திலர் போலும் 
படிமலர்ப் பாலனுக் காகப் பாற்கடல் ஈந்திலர் போலும் 
பிடிநடை மாதர் பெருகும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

379-2/2176
வெற்றரைச் சீவரத் தார்க்கு வெளிப்பட நின்றிலர் போலும் 
அற்றவர் ஆழ்நிழல் நால்வர்க் கறங்கள் உரைத்திலர் போலும் 
உற்றவ ரொன்றிலர் போலும் ஓடு முடிக் கிலர்போலும் 
பெற்றமும் ஊர்ந்திலர் போலும் பிரம புரம்அமர்ந் தாரே.

380-2/2177
பெண்ணுரு ஆணுரு அல்லாப் பிரம புரநகர் மேய 
அண்ணல்செய் யாதன வெல்லாம் அறிந்து வகைவகை யாலே 
நண்ணிய ஞானசம் பந்தன் நவின்றன பத்தும் வல்லார்கள் 
விண்ணவ ரோடினி தாக வீற்றிருப் பாரவர் தாமே.

381-2/2222
பிரமனுர் வேணுபுரம் புகலி வெங்குருப் பெருநீர்த் தோணி 
புரமன்னு பூந்தராய் பொன்னஞ் சிரபுரம் புறவஞ் சண்பை 
அரன்மன்னு தண்காழி கொச்சை வயமுள்ளிட் டங்காதி யாய 
பரமனுர் பன்னிரண்டாய் நின்றதிருக் கழுமலம் நாம்பரவு மூரே.

382-2/2223
வேணுபுரம் பிரமனுர் புகலிபெரு வெங்குரு வெள்ளத் தோங்குந் 
தோணிபுரம் பூந்தராய் தூநீர்ச் சிரபுரம் புறவங் காழி 
கோணிய கோட்டாற்றுக் கொச்சை வயஞ்சண்பை கூருஞ் செல்வங் 
காணிய வையகத்தா ரேத்துங் கழுமலம் நாங்கருது மூரே.

383-2/2224
புகலி சிரபுரம் வேணுபுரஞ் சண்பை புறவங் காழி 
நிகரில் பிரமபுரங் கொச்சை வயம்நீர்மேல் நின்ற மூதூர் 
அகலிய வெங்குருவோ டந்தண் டராய்அமரர் பெருமாற் கின்பம் 
பகரு நகர்நல்ல கழுமலநாங் கைதொழுது பாடு மூரே.

384-2/2225
வெங்குருத் தண்புகலி வேணுபுரஞ் சண்பை வெள்ளங் கொள்ளத் 
தொங்கிய தோணிபுரம் பூந்தராய் தொகுபிரம புரந்தொல் காழி 
தங்கு பொழிற்புறவங் கொச்சை வயந்தலைபண் டாண்ட மூதூர் 
கங்கை சடைமுடிமே லேற்றான் கழுமலநாங் கருது மூரே.

385-2/2226
தொன்னீரில் தோணிபுரம் புகலி வெங்குருத் துயர்தீர் காழி 
இன்னீர வேணுபுரம் பூந்தராய் பிரமனுர் எழிலார் சண்பை 
நன்னீர பூம்புறவங் கொச்சை வயஞ்சிலம்ப னகராம் நல்ல 
பொன்னீர புன்சடையான் பூந்தண் கழுமலம்நாம் புகழு மூரே.

386-2/2227
தண்ணந் தராய்புகலி தாமரையா னுர்சண்பை தலைமுன் ஆண்ட 
அண்ணல்நகர் கொச்சை வயந்தண் புறவஞ்சீர் அணியார் காழி 
விண்ணியல்சீர் வெங்குருநல் வேணுபுரந் தோணிபுரம் மேலா லேந்து 
கண்ணுதலான் மேவியநற் கழுமலம்நாங் கைதொழுது கருது மூரே.

387-2/2228
சீரார் சிரபுரமுங் கொச்சைவயஞ் சண்பையொடு புறவ நல்ல 
ஆராத் தராய்பிரம னுர்புகலி வெங்குருவோ டந்தண் காழி 
ஏரார் கழுமலமும் வேணுபுரந் தோணிபுர மென்றென் றுள்கி 
பேரால் நெடியவனும் நான்முகனுங் காண்பரிய பெருமா னுரே.

388-2/2229
புறவஞ் சிரபுரமுந் தோணிபுரஞ் சண்பைமிகு புகலி காழி 
நறவ மிகுசோலைக் கொச்சை வயந்தராய் நான்முகன் றனுர் 
விறலாய வெங்குருவும் வேணுபுரம் விசயன் மேலம் பெய்து 
திறலால் அரக்கனைச்செற் றான்றன் கழுமலம்நாஞ் சேரு மூரே.

389-2/2230
சண்பை பிரமபுரந் தண்புகலி வெங்குருநற் காழி சாயாப் 
பண்பார் சிரபுரமுங் கொச்சை வயந்தராய் புறவம் பார்மேல் 
நண்பார் கழுமலஞ்சீர் வேணுபுரந் தோணிபுரம் நாணி லாத 
வெண்பற் சமணரொடு சாக்கியரை வியப்பழித்த விமல னுரே.

390-2/2231
செழுமலிய பூங்காழி புறவஞ் சிரபுரஞ்சீர்ப் புகலி செய்ய 
கொழுமலரான் நன்னகரந் தோணிபுரங் கொச்சைவயஞ் சண்பை யாய 
விழுமியசீர் வெங்குருவோ டோ ங்குதராய் வேணுபுரம் மிகுநன் மாடக் 
கழுமலமென் றின்னபெயர் பன்னிரண்டுங் கண்ணுதலான் கருது மூரே.

391-2/2232
கொச்சை வயம்பிரம னுர்புகலி வெங்குரு புறவங் காழி 
நிச்சல் விழவோவா நீடார் சிரபுரம்நீள் சண்பை மூதூர் 
நச்சினிய பூந்தராய் வேணுபுரந் தோணிபுர மாகி நம்மேல் 
அச்சங்கள் தீர்த்தருளும் அம்மான் கழுமலம்நாம் அமரு மூரே.

392-2/2233
காவி மலர்புரையுங் கண்ணார் கழுமலத்தின் பெயரை நாளும் 
பாவியசீர்ப் பன்னிரண்டும் நன்னுலாப் பத்திமையாற் பனுவல் மாலை 
நாவி னலம்புகழ்சீர் நான்மறையான் ஞானசம் பந்தன் சொன்ன 
மேவி யிசைமொழிவார் விண்ணவரில் எண்ணுதலை விருப்பு ளாரே.

393-2/2256
விளங்கியசீர்ப் பிரமனுர் வேணுபுரம் 
புகலிவெங் குருமேற் சோலை 
வளங்கவருந் தோணிபுரம் பூந்தராய்ச் 
சிரபுரம்வண் புறவ மண்மேல் 
களங்கமிலூர் சண்பைகமழ் காழிவயங் 
கொச்சைகழு மலமென் றின்ன 
இளங்குமரன் றன்னைப்பெற் றிமையவர்தம் 
பகையெறிவித் திறைவ னுரே.

394-2/2257
திருவளருங் கழுமலமே கொச்சைதே 
வேந்திரனுர் அயனுர் தெய்வத் 
தருவளரும் பொழிற்புறவஞ் சிலம்பனுர் 
காழிதகு சண்பை யொண்பா 
வுருவளர்வெங் குருப்புகலி யோங்குதராய் 
தோணிபுரம் உயர்ந்த தேவர் 
வெருவவளர் கடல்விடம துண்டணிகொள் 
கண்டத்தோன் விரும்புமூரே.

395-2/2258
வாய்ந்தபுகழ் மறைவளருந் தோணிபுரம் 
பூந்தராய் சிலம்பன் வா|ர் 
ஏய்ந்தபுற வந்திகழுஞ் சண்பையெழில் 
காழியிறை கொச்சை யம்பொன் 
வேய்ந்தமதிற் கழுமலம்விண் ணோர்பணிய 
மிக்கயனுர் அமரர் கோனுர் 
ஆய்ந்தகலை யார்புகலி வெங்குருவ 
தரன்நாளும் அமரு மூரே.

396-2/2259
மாமலையாள் கணவன்மகிழ் வெங்குருமாப் 
புகலிதராய் தோணிபுரம் வான் 
சேமமதில் புடைதிகழுங் கழுமலமே 
கொச்சைதே வேந்திரனுர் சீர்ப் 
பூமகனுர் பொலிவுடைய புறவம்விறற் 
சிலம்பனுர் காழி சண்பை 
பாமருவு கலையெட்டெட் டுணர்ந்தவற்றின் 
பயன்நுகர்வோர் பரவு மூரே. 

397-2/2260
வயங்கொச்சை தயங்கு பூமேல் 
விரைச்சேருங் கழுமலம்மெய் யுணர்ந்தயனுர் 
விண்ணவர்தங் கோனுர் வென்றித் 
திரைச்சேரும் புனற்புகலி வெங்குருசெல் 
வம்பெருகு தோணிபுரஞ் சீர் 
உரைசேர்பூந் தராய்சிலம்ப னுர்புறவம் 
உலகத்தில் உயர்ந்த வு[ரே.

398-2/2261
புண்டரிகத் தார்வயல்சூழ் புறவமிகு 
சிரபுரம்பூங் காழி சண்பை 
எண்டிசையோர் இறைஞ்சியவெங் குருப்புகலி 
பூந்தராய் தோணிபுரஞ் சீர் 
வண்டமரும் பொழில்மல்கு கழுமலம்நற் 
கொச்சைவா னவர்தங் கோனுர் 
அண்டயனு ரிவையென்பர் அருங்கூற்றை 
யுதைத்துகந்த அப்ப னுரே.

399-2/2262
வண்மைவளர் வரத்தயனுர் வானவர்தங் 
கோனுர்வண் புகலி யிஞ்சி 
வெண்மதிசேர் வெங்குருமிக் கோரிறைஞ்சு 
சண்பைவியன் காழி கொச்சை 
கண்மகிழுங் கழுமலங்கற் றோர்புகழுந் 
தோணிபுரம் பூந்தராய் சீர்ப் 
பண்மலியுஞ் சிரபுரம்பார் புகழ்புறவம் 
பால்வண்ணன் பயிலு மூரே.

400-2/2263
மோடிபுறங் காக்குமூர் புறவஞ்சீர்ச் 
சிலம்பனுர் காழி மூதூர் 
நீடியலுஞ் சண்பைகழு மலங்கொச்சை 
வேணுபுரங் கமல நீடு 
கூடியய னுர்வளர்வெங் குருப்புகலி 
தராய்தோணி புரங்கூ டப்போர் 
தேடியுழல் அவுணர்பயில் திரிபுரங்கள் 
செற்றமலைச் சிலைய னுரே.

401-2/2264
இரக்கமுடை யிறையவனுர் தோணிபுரம் 
பூந்தராய் சிலம்பன் தன்னுர் 
நிரக்கவரு புனற்புறவம் நின்றதவத் 
தயனுர்சீர்த் தேவர் கோனுர் 
வரக்கரவாப் புகலிவெங் குருமாசி 
லாச்சண்பை காழி கொச்சை 
அரக்கன்விறல் அழித்தருளி கழுமலமந் 
தணர்வேத மறாத வு[ரே.

402-2/2265
மேலோதுங் கழுமலமெய்த் தவம்வளருங் 
கொச்சையிந் திரனுர் மெய்ம்மை 
நுலோதும் அயன்றனுர் நுண்ணறிவார் 
குருப்புகலி தராய்தூ நீர்மேல் 
சேலோடு தோணிபுரந் திகழ்புறவஞ் 
சிலம்பனுர் செருச்செய் தன்று 
மாலோடும் அயனறியான் வண்காழி 
சண்பைமண்ணோர் வாழ்த்து மூரே.

403-2/2266
ஆக்கமர்சீ ரூர்சண்பை காழியமர் 
கொச்சைகழு மலமன் பானுர் 
ஓக்கமுடைத் தோணிபுரம் பூந்தராய் 
சிரபுரமொண் புறவ நண்பார் 
பூக்கமலத் தோன்மகி|ர் புரந்தரனுர் 
புகலிவெங் குருவு மென்பர் 
சாக்கியரோ டமண்கையர் தாமறியா 
வகைநின்றான் தங்கு மூரே.

404-2/2267
அக்கரஞ்சேர் தருமனுர் புகலிதராய் 
தோணிபுரம் அணிநீர்ப் பொய்கைப் 
புக்கரஞ்சேர் புறவஞ்சீர்ச் சிலம்பனுர் 
புகழ்க்காழி சண்பை தொல்லூர் 
மிக்கரஞ்சீர்க் கழுமலமே கொச்சைவயம் 
வேணுபுரம் அயனுர் மேலிச் 
சக்கரஞ்சீர்த் தமிழ்விரகன் தான்சொன்ன 
தமிழ்தரிப்போர் தவஞ்செய் தோரே.

405-2/2268
பூமகனுர் புத்தேளுக் கிறைவனுர் 
குறைவிலாப் புகலி பூமேல் 
மாமக@ர் வெங்குருநல் தோணிபுரம் 
பூந்தராய் வாய்ந்த இஞ்சிச் 
சேமமிகு சிரபுரஞ்சீர்ப் புறவநிறை 
புகழ்ச்சண்பை காழி கொச்சை 
காமனைமுன் காய்ந்தநுதற் கண்ணவனுர் 
கழுமலம்நாங் கருது மூரே.

406-2/2269
கருத்துடைய மறையவர்சேர் கழுமலம்மெய்த் 
தோணிபுரம் கனக மாட 
உருத்திகழ்வெங் குருப்புகலி யோங்குதரா 
யுலகாருங் கொச்சை காழி 
திருத்திகழுஞ் சிரபுரந்தே வேந்திரனுர் 
செங்கமலத் தயனுர் தெய்வத் 
தருத்திகழும் பொழிற்புறவஞ் சண்பைசடை 
முடியண்ணல் தங்கு மூரே.

407-2/2270
ஊர்மதியைக் கதுவவுயர் மதிற்சண்பை 
யொளிமருவு காழி கொச்சை 
கார்மலியும் பொழில்புடைசூழ் கழுமலமெய்த் 
தோணிபுரங் கற்றோ ரேத்துஞ் 
சீர்மருவு பூந்தராய் சிரபுரம்மெய்ப் 
புறவம்அய னுர்பூங் கற்பத் 
தார்மருவும் இந்திரனுர் புகலிவெங் 
குருக்கங்கை தரித்தோ னுரே.

408-2/2271
தரித்தமறை யாளர்மிகு வெங்குருச்சீர்த் 
தோணிபுரந் தரியா ரிஞ்சி 
எரித்தவன்சேர் கழுமலமே கொச்சைபூந் 
தராய்புகலி யிமையோர் கோனுர் 
தெரித்தபுகழ்ச் சிரபுரஞ்சீர் திகழ்காழி 
சண்பைசெழு மறைக ளெல்லாம் 
விரித்தபுகழ்ப் புறவம்விரைக் கமலத்தோ 
னுருலகில் விளங்கு மூரே.

409-2/2272
விளங்கயனுர் பூந்தராய் மிகுசண்பை 
வேணுபுரம் மேக மேய்க்கும் 
இளங்கமுகம் பொழிற்றோணி புரங்காழி 
யெழிற்புகலி புறவம் ஏரார் 
வளங்கவரும் வயற்கொச்சை வெங்குருமாச் 
சிரபுரம்வன் னஞ்ச முண்டு 
களங்கமலி களத்தவன்சீர்க் கழுமலங்கா 
மன்னுடலங் காய்ந்தோ னுரே.

410-2/2273
காய்ந்துவரு காலனையன் றுதைத்தவனுர் 
கழுமலமாத் தோணிபுரஞ் சீர் 
ஏய்ந்தவெங் குருபுகலி இந்திரனுர் 
இருங்கமலத் தயனுர் இன்பம் 
வாய்ந்தபுற வந்திகழுஞ் சிரபுரம்பூந் 
தராய்கொச்சை காழி சண்பை 
சேந்தனைமுன் பயந்துலகில் தேவர்கள்தம் 
பகைகெடுத்தோன் திகழு மூரே.

411-2/2274
திகழ்மாட மலிசண்பை பூந்தராய் 
பிரமனுர் காழி தேசார் 
மிகுதோணி புரந்திகழும் வேணுபுரம் 
வயங்கொச்சை புறவம் விண்ணோர் 
புகழ்புகலி கழுமலஞ்சீர்ச் சிரபுரம்வெங் 
குருவெம்போர் மகிடற் செற்று 
நிகழ்நீலி நின்மலன்றன் அடியிணைகள் 
பணிந்துலகில் நின்ற வு[ரே.

412-2/2275
நின்றமதில் சூழ்தருவெங் குருத்தோணி 
புரநிகழும் வேணு மன்றில் 
ஒன்றுகழு மலங்கொச்சை உயர்காழி 
சண்பைவளர் புறவ மோடி 
சென்றுபுறங் காக்குமூர் சிரபுரம்பூந் 
தராய்புகலி தேவர் கோனுர் 
வென்றிமலி பிரமபுரம் பூதங்கள் 
தாங்காக்க மிக்க வு[ரே.

413-2/2276
மிக்ககம லத்தயனுர் விளங்குபுற 
வஞ்சண்பை காழி கொச்சை 
தொக்கபொழிற் கழுமலந்தூத் தோணிபுரம் 
பூந்தராய் சிலம்பன் சேரூர் 
மைக்கொள்பொழில் வேணுபுரம் மதிற்புகலி 
வெங்குருவல் அரக்கன் திண்டோ ள் 
ஒக்கஇரு பதுமுடிகள் ஒருபதுமீ 
டழித்துகந்த எம்மா னுரே.

414-2/2277
எம்மான்சேர் வெங்குருச்சீர்ச் சிலம்பனுர் 
கழுமலநற் புகலி யென்றும் 
பொய்ம்மாண்பி லோர்புறவங் கொச்சைபுரந் 
தரனுர்நற் றோணிபுரம் போர்க் 
கைம்மாவை யுரிசெய்தோன் காழியய 
னுர்தராய் சண்பை காரின் 
மெய்ம்மால்பூ மகனுணரா வகைதழலாய் 
விளங்கியஎம் இறைவ னுரே.

415-2/2278
இறைவனமர் சண்பையெழிற் புறவம்அய 
னுர்இமையோர்க் கதிபன் சேரூர் 
குறைவில்புகழ்ப் புகலிவெங் குருத்தோணி 
புரங்குணமார் பூந்தராய் நீர்ச் 
சிறைமலிநற் சிரபுரஞ்சீர்க் காழிவளர் 
கொச்சைகழு மலந்தே சின்றிப் 
பறிதலையோ டமண்கையர் சாக்கியர்கள் 
பரிசறியா அம்மா னுரே.

416-2/2279
அம்மான்சேர் கழுமலமாச் சிரபுரம்வெங் 
குருக்கொச்சை புறவ மஞ்சீர் 
மெய்ம்மானத் தொண்புகலி மிகுகாழி 
தோணிபுரந் தேவர் கோனுர் 
அம்மான்மன் னுயர்சண்பை தராய்அயனுர் 
வழிமுடக்கு மாவின் பாச்சல் 
தம்மானொன் றியஞான சம்பந்தன் 
தமிழ்கற்போர் தக்கோர் தாமே.

417-2/2280
விண்ணி யங்குமதிக் கண்ணியான்விரி யுஞ்சடைப் 
பெண்ண யங்கொள்திரு மேனியான்பெரு மானனற் 
கண்ண யங்கொள்திரு நெற்றியான்கலிக் காழியுள் 
மண்ண யங்கொள்மறை யாளரேத்துமலர்ப் பாதனே.

418-2/2281
வலிய காலனுயிர் வீட்டினான்மட வாளொடும் 
பலிவி ரும்பியதோர் கையினான்பர மேட்டியான் 
கலியை வென்றமறை யாளர்தங்கலிக் காழியுள் 
நலிய வந்தவினை தீர்த்துகந்தஎம் நம்பனே.

419-2/2282
சுற்ற லாநற்புலித் தோலசைத்தயன் வெண்டலைத் 
துற்ற லாயதொரு கொள்கையான்சுடு நீற்றினான் 
கற்றல் கேட்டலுடை யார்கள்வாழ்கலிக் காழியுள் 
மற்ற யங்குதிரள் தோளெம்மைந்தனவன் அல்லனே.

420-2/2283
பல்ல யங்குதலை யேந்தினான்படு கானிடை 
மல்ல யங்குதிரள் தோள்களாரநட மாடியுங் 
கல்ல யங்குதிரை சூழநீள்கலிக் காழியுள் 
தொல்ல யங்குபுகழ் பேணநின்றசுடர் வண்ணனே.

421-2/2284
தூந யங்கொள்திரு மேனியிற்பொடிப் பூசிப்போய் 
நாந யங்கொள்மறை யோதிமாதொரு பாகமாக் 
கான யங்கொள்புனல் வாசமார்கலிக் காழியுள் 
தேன யங்கொள்முடி ஆனைந்தாடிய செல்வனே.

422-2/2285
சுழியி லங்கும்புனற் கங்கையாள்சடை யாகவே 
மொழியி லங்கும்மட மங்கைபாகம் உகந்தவன் 
கழியி லங்குங்கடல் சூழுந்தண்கலிக் காழியுள் 
பழியி லங்குந்துய ரொன்றிலாப்பர மேட்டியே.

423-2/2286
முடியி லங்கும்உயர் சிந்தையான்முனி வர்தொழ 
அடியி லங்குங்கழ லார்க்கவேயன லேந்தியுங் 
கடியி லங்கும்பொழில் சூழுந்தண்கலிக் காழியுள் 
கொடியி லங்கும்மிடை யாளொடுங்குடி கொண்டதே.

424-2/2287
வல்ல ரக்கன்வரை பேர்க்கவந்தவன் தோள்முடி 
கல்ல ரக்கிவ்விறல் வாட்டினான்கலிக் காழியுள் 
நல்லொ ருக்கியதோர் சிந்தையார்மலர் தூவவே 
தொல்லி ருக்குமறை யேத்துகந்துடன் வாழுமே.

425-2/2288
மருவு நான்மறை யோனுமாமணி வண்ணனும் 
இருவர் கூடியிசைந் தேத்தவேயெரி யான்றனுர் 
வெருவ நின்றதிரை யோதமார்வியன் முத்தவை 
கருவை யார்வயற் சங்குசேர்கலிக் காழியே.

426-2/2289
நன்றி யொன்றுமுண ராதவன்சமண் சாக்கியர் 
அன்றி யங்கவர் சொன்னசொல்லவை கொள்கிலான் 
கன்று மேதியிளங் கானல்வாழ்கலிக் காழியுள் 
வென்றி சேர்வியன் கோயில்கொண்டவிடை யாளனே.

427-2/2290
கண்ணு மூன்றுமுடை யாதிவாழ்கலிக் காழியுள் 
அண்ண லந்தண்ணருள் பேணிஞானசம் பந்தன்சொல் 
வண்ண மூன்றுந்தமி ழிற்றெரிந்திசை பாடுவார் 
விண்ணு மண்ணும்விரி கின்றதொல்புக ழாளரே.

428-2/2346
பூதத்தின் படையினீர் பூங்கொன்றைத் தாரினீர் 
ஓதத்தின் ஒலியோடும் உம்பர்வா னவர்புகுந்து 
வேதத்தின் இசைபாடி விரைமலர்கள் சொரிந்தேத்தும் 
பாதத்தீர் வேணுபுரம் பதியாகக் கொண்டீரே.

429-2/2347
சுடுகாடு மேவினீர் துன்னம்பெய் கோவணந்தோல் 
உடையாடை யதுகொண்டீர் உமையாளை யொருபாகம் 
அடையாளம் அதுகொண்டீர் அங்கையினிற் பரசுவெனும் 
படையாள்வீர் வேணுபுரம் பதியாகக் கொண்டீரே.

430-2/2348
கங்கைசேர் சடைமுடியீர் காலனைமுன் செற்றுகந்தீர் 
திங்களோ டிளஅரவந் திகழ்சென்னி வைத்துகந்தீர் 
மங்கையோர் கூறுடையீர் மறையோர்கள் நிறைந்தேத்தப் 
பங்கயஞ்சேர் வேணுபுரம் பதியாகக் கொண்டீரே.

431-2/2349
நீர்கொண்ட சடைமுடிமேல் நீள்மதியம் பாம்பினொடும் 
ஏர்கொண்ட கொன்றையினோ டெழில்மத்தம் இலங்கவே 
சீர்கொண்ட மாளிகைமேற் சேயிழையார் வாழ்த்துரைப்பக் 
கார்கொண்ட வேணுபுரம் பதியாகக் கலந்தீரே.

432-2/2350
ஆலைசேர் தண்கழனி அழகாக நறவுண்டு 
சோலைசேர் வண்டினங்கள் இசைபாடத் தூமொழியார் 
காலையே புகுந்திறைஞ்சிக் கைதொழமெய் மாதினொடும் 
பாலையாழ் வேணுபுரம் பதியாகக் கொண்டீரே.

433-2/2351
மணிமல்கு மால்வரைமேல் மாதினொடு மகிழ்ந்திருந்தீர் 
துணிமல்கு கோவணத்தீர் சுடுகாட்டில் ஆட்டுகந்தீர் 
பணிமல்கு மறையோர்கள் பரிந்திறைஞ்ச வேணுபுரத் 
தணிமல்கு கோயிலே கோயிலாக அமர்ந்தீரே.

434-2/2352
நீலஞ்சேர் மிடற்றினீர் நீண்டசெஞ் சடையினீர் 
கோலஞ்சேர் விடையினீர் கொடுங்காலன் தனைச்செற்றீர் 
ஆலஞ்சேர் கழனியழ கார்வேணு புரம்அமருங் 
கோலஞ்சேர் கோயிலே கோயிலாகக் கொண்டீரே.

435-2/2353
இரைமண்டிச் சங்கேறுங் கடல்சூழ்தென் னிலங்கையர்கோன் 
விரைமண்டு முடிநெரிய விரல்வைத்தீர் வரைதன்னிற் 
கரைகண்டிப் பேரோதங் கலந்தெற்றுங் கடற்கவினார் 
விரைமண்டு வேணுபுர மேயமர்ந்து மிக்கீரே.

436-2/2354
தீயோம்பு மறைவாணர்க் காதியாந் திசைமுகன்மால் 
போயோங்கி யிழிந்தாரும் போற்றரிய திருவடியீர் 
பாயோங்கு மரக்கலங்கள் படுதிரையால் மொத்துண்டு 
சேயோங்கு வேணுபுரஞ் செழும்பதியாத் திகழ்ந்தீரே.

437-2/2355
நிலையார்ந்த வுண்டியினர் நெடுங்குண்டர் சாக்கியர்கள் 
புலையானார் அறவுரையைப் போற்றாதுன் பொன்னடியே 
நிலையாகப் பேணிநீ சரணென்றார் தமையென்றும் 
விலையாக ஆட்கொண்டு வேணுபுரம் விரும்பினையே.

438-2/2367
நீலநன் மாமிடற்றன் இறைவன் சினத்த 
நெடுமா வுரித்த நிகரில் 
சேலன கண்ணிவண்ணம் ஒருகூ றுருக்கொள் 
திகழ்தேவன் மேவு பதிதான் 
வேலன கண்ணிமார்கள் விளையாடு மோசை 
விழவோசை வேத வொலியின் 
சாலநல் வேலையோசை தருமாட வீதி 
கொடியாடு கொச்சை வயமே.

439-2/2368
விடையுடை யப்பனொப்பில் நடமாட வல்ல 
விகிர்தத் துருக்கொள் விமலன் 
சடையிடை வெள்ளெருக்க மலர்கங்கை திங்கள் 
தகவைத்த சோதிபதி தான் 
மடையிடை யன்னமெங்கும் நிறையப் பரந்து 
கமலத்து வைகும் வயல்சூழ் 
கொடையுடை வண்கையாளர் மறையோர்க ளென்றும் 
வளர்கின்ற கொச்சை வயமே.

440-2/2369
படவர வாடுமுன்கை யுடையா னிடும்பை 
களைவிக்கும் எங்கள் பரமன் 
இடமுடை வெண்டலைக்கை பலிகொள்ளு மின்பன் 
இடமாய வேர்கொள் பதிதான் 
நடமிட மஞ்ஞைவண்டு மதுவுண்டு பாடும் 
நளிர்சோலை கோலு கனகக் 
குடமிடு கூடமேறி வளர்பூவை நல்ல 
மறையோது கொச்சை வயமே.

441-2/2370
எண்டிசை பாலரெங்கும் இகலிப் புகுந்து 
முயல்வுற்ற சிந்தை முடுகி 
பண்டொளி தீபமாலை யிடுதூப மோடு 
பணிவுற்ற பாதர் பதிதான் 
மண்டிய வண்டன்மிண்டி வரும்நீர பொன்னி 
வயல்பாய வாளை குழுமிக் 
குண்டகழ் பாயுமோசை படைநீட தென்ன 
வளர்கின்ற கொச்சை வயமே.

442-2/2371
பனிவளர் மாமலைக்கு மருகன் குபேர 
னொடுதோழ மைக்கொள் பகவன் 
இனியன அல்லவற்றை யினிதாக நல்கும் 
இறைவன் இடங்கொள் பதிதான் 
முனிவர்கள் தொக்குமிக்க மறையோர்க ளோமம் 
வளர்தூம மோடி யணவிக் 
குனிமதி மூடிநீடும் உயர்வான் மறைத்து 
நிறைகின்ற கொச்சை வயமே.

443-2/2372
புலியதள் கோவணங்கள் உடையாடை யாக 
வுடையான் நினைக்கு மளவில் 
நலிதரு முப்புரங்கள் எரிசெய்த நாதன் 
நலமா இருந்த நகர்தான் 
கலிகெட அந்தணாளர் கலைமேவு சிந்தை 
யுடையார் நிறைந்து வளரப் 
பொலிதரு மண்டபங்கள் உயர்மாட நீடு 
வரைமேவு கொச்சை வயமே.

444-2/2373
மழைமுகில் போலுமேனி யடல்வா ளரக்கன் 
முடியோடு தோள்கள் நெரியப் 
பிழைகெட மாமலர்ப்பொன் அடிவைத்த பேயொ 
டுடனாடி மேய பதிதான் 
இழைவள ரல்குல்மாதர் இசைபாடி யாட 
விடுமூச லன்ன கமுகின் 
குழைதரு கண்ணிவிண்ணில் வருவார்கள் தங்கள் 
அடிதேடு கொச்சை வயமே.

445-2/2374
வண்டமர் பங்கயத்து வளர்வானும் வையம் 
முழுதுண்ட மாலும் இகலிக் 
கண்டிட வொண்ணுமென்று கிளறிப் பறந்தும் 
அறியாத சோதி பதிதான் 
நண்டுண நாரைசெந்நெல் நடுவே யிருந்து 
விரைதேரப் போது மடுவிற் 
புண்டரி கங்களோடு குமுதம் மலர்ந்து 
வயல்மேவு கொச்சை வயமே.

446-2/2375
கையினி லுண்டுமேனி யுதிர்மாசர் குண்டர் 
இடுசீவ ரத்தி னுடையார் 
மெய்யுரை யாதவண்ணம் விளையாட வல்ல 
விகிர்தத் துருக்கொள் விமலன் 
பையுடை நாகவாயில் எயிறார மிக்க 
குரவம் பயின்று மலரச் 
செய்யினில் நீலமொட்டு விரியக் கமழ்ந்து 
மணநாறு கொச்சை வயமே.

447-2/2376
இறைவனை ஒப்பிலாத ஒளிமேனி யானை 
உலகங்க ளேழு முடனே 
மறைதரு வெள்ளமேறி வளர்கோயில் மன்னி 
இனிதா இருந்த மணியைக் 
குறைவில ஞானமேவு குளிர்பந்தன் வைத்த 
தமிழ்மாலை பாடு மவர்போய் 
அறைகழ லீசனாளும் நகர்மேவி யென்றும் 
அழகா இருப்ப தறிவே.

448-2/2432
அறையும் பூம்புன லோடு மாடர வச்சடை தன்மேற் 
பிறையுஞ் சூடுவர் மார்பிற் பெண்ணொரு பாக மமர்ந்தார் 
மறையி னொல்லொலி யோவா மந்திர வேள்வி யறாத 
குறைவில் அந்தணர் வாழுங் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

449-2/2433
சுண்ணத்தர் தோலொடு நுல்சேர் மார்பினர் துன்னிய பூதக் 
கண்ணத்தர் வெங்கன லேந்திக் கங்குல்நின் றாடுவர் கேடில் 
எண்ணத்தர் கேள்விநல் வேள்வி யறாதவர் மாலெரி யோம்பும் 
வண்ணத்த அந்தணர் வாழுங் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

450-2/2434
பாலை யன்னவெண் ணீறு பூசுவர் பல்சடை தாழ 
மாலை யாடுவர் கீத மாமறை பாடுதல் மகிழ்வர் 
வேலை மால்கட லோதம் வெண்டிரை கரைமிசை விளங்குங் 
கோல மாமணி சிந்துங் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

451-2/2435
கடிகொள் கூவிள மத்தங் கமழ்சடை நெடுமுடிக் கணிவர் 
பொடிகள் பூசிய மார்பிற் புனைவர்நன் மங்கையோர் பங்கர் 
கடிகொள் நீடொலி சங்கின் ஒலியொடு கலையொலி துதைந்து 
கொடிக ளோங்கிய மாடக் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

452-2/2436
ஆடன் மாமதி யுடையா ராயின பாரிடஞ் சூழ 
வாடல் வெண்டலை யேந்தி வையக மிடுபலிக் குழல்வார் 
ஆடல் மாமட மஞ்ஞை அணிதிகழ் பேடையொ டாடிக் 
கூடு தண்பொழில் சூழ்ந்த கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

453-2/2437
மண்டு கங்கையும் அரவு மல்கிய வளர்சடை தன்மேற் 
துண்ட வெண்பிறை யணிவர் தொல்வரை வில்லது வாக 
விண்ட தானவர் அரணம் வௌ;வழல் எரிகொள விடைமேற் 
கொண்ட கோலம துடையார் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

454-2/2438
அன்றவ் வால்நிழ லமர்ந்து வறவுரை நால்வர்க் கருளிப் 
பொன்றி னார்தலை யோட்டி லுண்பது பொருகட லிலங்கை 
வென்றி வேந்தனை யொல்க வு[ன்றிய விரலினர் வான்தோய் 
குன்ற மன்னபொன் மாடக் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

455-2/2439
சீர்கொள் மாமல ரானுஞ் செங்கண்மா லென்றிவ ரேத்த 
ஏர்கொள் வௌ;வழ லாகி யெங்கு முறநிமிர்ந் தாரும் 
பார்கொள் விண்ணழல் கால்நீர்ப் பண்பினர் பால்மொழி யோடுங் 
கூர்கொள் வேல்வல னேந்திக் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

456-2/2440
குண்டர் வண்துவ ராடை போர்த்ததோர் கொள்கை யினார்கள் 
மிண்டர் பேசிய பேச்சு மெய்யல மையணி கண்டர் 
பண்டை நம்வினை தீர்க்கும் பண்பின ரொண்கொடி யோடுங் 
கொண்டல் சேர்மணி மாடக் கொச்சை வயமமர்ந் தாரே.

457-2/2441
கொந்த ணிபொழில் சூழ்ந்த கொச்சை வயநகர் மேய 
அந்த ணன்னடி யேத்தும் அருமறை ஞானசம் பந்தன் 
சந்த மார்ந்தழ காய தண்டமிழ் மாலைவல் லோர்போய் 
முந்தி வானவ ரோடும் புகவலர் முனைகெட வினையே.

458-2/2507
பொங்கு வெண்புரி வளரும் பொற்புடை மார்பனெம் பெருமான் 
செங்கண் ஆடர வாட்டுஞ் செல்வனெஞ் சிவனுறை கோயில் 
பங்க மில்பல மறைகள் வல்லவர் பத்தர்கள் பரவுந் 
தங்கு வெண்டிரைக் கானல் தண்வயல் காழிநன் னகரே.

459-2/2508
தேவர் தானவர் பரந்து திண்வரை மால்கடல் நிறுவி 
நாவ தாலமிர் துண்ண நயந்தவர் இரிந்திடக் கண்டு 
ஆவ வென்றரு நஞ்சம் உண்டவன் அமர்தரு மூதூர் 
காவ லார்மதில் சூழ்ந்த கடிபொழிற் காழிநன் னகரே.

460-2/2509
கரியின் மாமுக முடைய கணபதி தாதை பல்பூதந் 
திரிய இல்பலிக் கேகுஞ் செழுஞ்சுடர் சேர்தரு மூதூர் 
சரியின் முன்கை நன்மாதர் சதிபட மாநட மாடி 
உரிய நாமங்க ளேத்தும் ஒலிபுனற் காழிநன் னகரே.

461-2/2510
சங்க வெண்குழைச் செவியன் தண்மதி சூடிய சென்னி 
அங்கம் பூணென வுடைய அப்பனுக் கழகிய வு[ராந் 
துங்க மாளிகை யுயர்ந்த தொகுகொடி வானிடை மிடைந்து 
வங்க வாண்மதி தடவு மணிபொழிற் காழிநன் னகரே.

462-2/2511
மங்கை கூறமர் மெய்யான் மான்மறி யேந்திய கையான் 
எங்க ளீசனென் றெழுவார் இடர்வினை கெடுப்பவற் கூராஞ் 
சங்கை யின்றிநன் நியமந் தாஞ்செய்து தகுதியின் மிக்க 
கங்கை நாடுயர் கீர்த்தி மறையவர் காழிநன் னகரே.

463-2/2512
நாறு கூவிள மத்தம் நாகமுஞ் சூடிய நம்பன் 
ஏறு மேறிய ஈசன் இருந்தினி தமர்தரு மூதூர் 
நீறு பூசிய வுருவர் நெஞ்சினுள் வஞ்சமொன் றின்றித் 
தேறு வார்கள்சென் றேத்துஞ் சீர்திகழ் காழிநன் னகரே.

464-2/2513
நடம தாடிய நாதன் நந்திதன் முழவிடைக் காட்டில் 
விடம மர்ந்தொரு காலம் விரித்தறம் உரைத்தவற் கூராம் 
இடம தாமறை பயில்வார் இருந்தவர் திருந்தியம் போதிற் 
குடம தார்மணி மாடங் குலாவிய காழிநன் னகரே.

465-2/2514
கார்கொள் மேனியவ் வரக்கன் றன்கடுந் திறலினைக் கருதி 
ஏர்கொள் மங்கையும் அஞ்ச எழில்மலை யெடுத்தவன் நெரியச் 
சீர்கொள் பாதத்தோர் விரலாற் செறுத்தவெஞ் சிவனுறை கோயில் 
தார்கொள் வண்டினஞ் சூழ்ந்த தண்வயல் காழிநன் னகரே.

466-2/2515
மாலும் மாமல ரானும் மருவிநின் றிகலிய மனத்தாற் 
பாலுங் காண்பரி தாய பரஞ்சுடர் தன்பதி யாகுஞ் 
சேலும் வாளையுங் கயலுஞ் செறிந்துதன் கிளையொடு மேய 
ஆலுஞ் சாலிநற் கதிர்கள் அணிவயற் காழிநன் னகரே.

467-2/2516
புத்தர் பொய்மிகு சமணர் பொலிகழ லடியிணை காணுஞ் 
சித்த மற்றவர்க் கிலாமைத் திகழ்ந்தநற் செழுஞ்சுடர்க் கூராஞ் 
சித்த ரோடுநல் லமரர் செறிந்தநன் மாமலர் கொண்டு 
முத்த னேயரு ளென்று முறைமைசெய் காழிநன் னகரே.

468-2/2517
ஊழி யானவை பலவும் ஒழித்திடுங் காலத்தி லோங்கு 
---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ----

469-2/2518
நம்பொருள்நம் மக்களென்று நச்சிஇச்சை செய்துநீர் 
அம்பரம்அ டைந்துசால அல்லலுய்ப்ப தன்முனம் 
உம்பர்நாதன் உத்தமன் ஒளிமிகுத்த செஞ்சடை 
நம்பன்மேவு நன்னகர் நலங்கொள்காழி சேர்மினே.

470-2/2519
பாவமேவும் உள்ளமோடு பத்தியின்றி நித்தலும் 
ஏவமான செய்துசாவ தன்முனம் மிசைந்துநீர் 
தீபமாலை தூபமுஞ் செறிந்தகைய ராகிநந் 
தேவதேவன் மன்னுமூர் திருந்துகாழி சேர்மினே.

471-2/2520
சோறுகூறை யின்றியே துவண்டுதூர மாய்நுமக் 
கேறுசுற்றம் எள்கவே யிடுக்கணுய்ப்ப தன்முனம் 
ஆறுமோர் சடையினான் ஆதியானை செற்றவன் 
நாறுதேன் மலர்ப்பொழில் நலங்கொள்காழி சேர்மினே.

472-2/2521
நச்சிநீர் பிறன்கடை நடந்துசெல்ல நாளையும் 
உச்சிவம் மெனும்முரை உணர்ந்துகேட்ப தன்முனம் 
பிச்சர்நச் சரவரைப் பெரியசோதி பேணுவார் 
இச்சைசெய்யும் எம்பிரான் எழில்கொள்காழி சேர்மினே.

473-2/2522
கண்கள்காண் பொழிந்துமேனி கன்றியொன் றலாதநோய் 
உண்கிலாமை செய்துநும்மை யுய்த்தழிப்ப தன்முனம் 
விண்குலாவு தேவருய்ய வேலைநஞ் சமுதுசெய் 
கண்கள்மூன் றுடையவெங் கருத்தர்காழி சேர்மினே.

474-2/2523
அல்லல்வாழ்க்கை யுய்ப்பதற் கவத்தமே பிறந்துநீர் 
எல்லையில் பிணக்கினிற் கிடந்திடா தெழும்மினோ 
பல்லில்வெண் டலையினிற் பலிக்கியங்கு பான்மையான் 
கொல்லையேற தேறுவான் கோலக்காழி சேர்மினே.

475-2/2524
பொய்மிகுத்த வாயராய்ப் பொறாமையோடு சொல்லுநீர் 
ஐமிகுத்த கண்டரா யடுத்துரைப்ப தன்முனம் 
மைமிகுத்த மேனிவா ளரக்கனை நெரித்தவன் 
பைமிகுத்த பாம்பரைப் பரமர்காழி சேர்மினே.

476-2/2525
காலினோடு கைகளுந் தளர்ந்துகாம நோய்தனால் 
ஏலவார் குழலினார் இகழ்ந்துரைப்ப தன்முனம் 
மாலினோடு நான்முகன் மதித்தவர்கள் காண்கிலா 
நீலமேவு கண்டனார் நிகழ்ந்தகாழி சேர்மினே.

477-2/2526
நிலைவெறுத்த நெஞ்சமோடு நேசமில் புதல்வர்கள் 
முலைவெறுத்த பேர்தொடங்கி யேமுனிவ தன்முனந் 
தலைபறித்த கையர்தேரர் தாந்தரிப் பரியவன் 
சிலைபிடித்தெ யிலெய்தான் திருந்துகாழி சேர்மினே.

478-2/2527
தக்கனார் தலையரிந்த சங்கரன் றனதரை 
அக்கினோ டரவசைத்த அந்திவண்ணர் காழியை 
ஒக்கஞான சம்பந்தன் உரைத்தபாடல் வல்லவர் 
மிக்கஇன்ப மெய்திவீற் றிருந்துவாழ்தல் மெய்ம்மையே.

479-2/2572
அன்ன மென்னடை அரிவையோ டினிதுறை 
அமரர்தம் பெருமானார் 
மின்னு செஞ்சடை வெள்ளெருக் கம்மலர் 
வைத்தவர் வேதந்தாம் 
பன்னு நன்பொருள் பயந்தவர் பருமதிற் 
சிரபுரத் தார்சீரார் 
பொன்னின் மாமலர் அடிதொழும் அடியவர் 
வினையொடும் பொருந்தாரே.

480-2/2573
கோல மாகரி உரித்தவர் அரவொடும் 
ஏனக்கொம் பிளஆமை 
சாலப் பூண்டுதண் மதியது சூடிய 
சங்கர னார்தம்மைப் 
போலத் தம்மடி யார்க்குமின் பளிப்பவர் 
பொருகடல் விடமுண்ட 
நீலத் தார்மிடற் றண்ணலார் சிரபுரந் 
தொழவினை நில்லாவே.

481-2/2574
மானத் திண்புய வரிசிலைப் பார்த்தனைத் 
தவங்கெட மதித்தன்று 
கானத் தேதிரி வேடனா யமர்செயக் 
கண்டருள் புரிந்தார்பூந் 
தேனைத் தேர்ந்துசேர் வண்டுகள் திரிதருஞ் 
சிரபுரத் துறையெங்கள் 
கோனைக் கும்பிடும் அடியரைக் கொடுவினை 
குற்றங்கள் குறுகாவே.

482-2/2575
மாணி தன்னுயிர் மதித்துண வந்தவக் 
காலனை உதைசெய்தார் 
பேணி யுள்குமெய் யடியவர் பெருந்துயர்ப் 
பிணக்கறுத் தருள்செய்வார் 
வேணி வெண்பிறை யுடையவர் வியன்புகழ்ச் 
சிரபுரத் தமர்கின்ற 
ஆணிப் பொன்னினை அடிதொழும் அடியவர்க் 
கருவினை யடையாவே.

483-2/2576
பாரும் நீரொடு பல்கதிர் இரவியும் 
பனிமதி ஆகாசம் 
ஓரும் வாயுவும் ஒண்கனல் வேள்வியில் 
தலைவனு மாய்நின்றார் 
சேருஞ் சந்தனம் அகிலொடு வந்திழி 
செழும்புனற் கோட்டாறு 
வாருந் தண்புனல் சூழ்சிர புரந்தொழும் 
அடியவர் வருந்தாரே.

484-2/2577
ஊழி யந்தத்தில் ஒலிகடல் ஓட்டந்திவ் 
வுலகங்க ளவைமூட 
ஆழி யெந்தையென் றமரர்கள் சரண்புக 
அந்தரத் துயர்ந்தார்தாம் 
யாழின் நேர்மொழி யேழையோ டினிதுறை 
இன்பன்எம் பெருமானார் 
வாழி மாநகர்ச் சிரபுரந் தொழுதெழ 
வல்வினை அடையாவே.

485-2/2578
பேய்கள் பாடப்பல் பூதங்கள் துதிசெய 
பிணமிடு சுடுகாட்டில் 
வேய்கொள் தோளிதான் வெள்கிட மாநடம் 
ஆடும்வித் தகனாரொண் 
சாய்கள் தான்மிக வுடையதண் மறையவர் 
தகுசிர புரத்தார்தாந் 
தாய்க ளாயினார் பல்லுயிர்க் குந்தமைத் 
தொழுமவர் தளராரே.

486-2/2579
இலங்கு பூண்வரை மார்புடை இராவணன் 
எழில்கொள்வெற் பெடுத்தன்று 
கலங்கச் செய்தலுங் கண்டுதங் கழலடி 
நெரியவைத் தருள்செய்தார் 
புலங்கள் செங்கழு நீர்மலர்த் தென்றல்மன் 
றதனிடைப் புகுந்தாருங் 
குலங்கொள் மாமறை யவர்சிர புரந்தொழு 
தெழவினை குறுகாவே.

487-2/2580
வண்டு சென்றணை மலர்மிசை நான்முகன் 
மாயனென் றிவரன்று 
கண்டு கொள்ளவோர் ஏனமோ டன்னமாய்க் 
கிளறியும் பறந்துந்தாம் 
பண்டு கண்டது காணவே நீண்டவெம் 
பசுபதி பரமேட்டி 
கொண்ட செல்வத்துச் சிரபுரந் தொழுதெழ 
வினையவை கூடாவே.

488-2/2581
பறித்த புன்தலைக் குண்டிகைச் சமணரும் 
பார்மிசைத் துவர்தோய்ந்த 
செறித்த சீவரத் தேரருந் தேர்கிலாத் 
தேவர்கள் பெருமானார் 
முறித்து மேதிகள் கரும்புதின் றாவியில் 
மூழ்கிட இளவாளை 
வெறித்துப் பாய்வயற் சிரபுரந் தொழவினை 
விட்டிடும் மிகத்தானே.

489-2/2582
பரசு பாணியைப் பத்தர்கள் அத்தனைப் 
பையர வோடக்கு 
நிரைசெய் பூண்திரு மார்புடை நிமலனை 
நித்திலப் பெருந்தொத்தை 
விரைசெய் பூம்பொழிற் சிரபுரத் தண்ணலை 
விண்ணவர் பெருமானைப் 
பரவு சம்பந்தன் செந்தமிழ் வல்லவர் 
பரமனைப் பணிவாரே.

490-2/2692
பொடியிலங்குந் திருமேனி யாளர்புலி யதளினர் 
அடியிலங்குங் கழலார்க்க ஆடும்மடி கள்ளிடம் 
இடியிலங்குங் குரலோதம் மல்கவ்வெறி வார்திரைக் 
கடியிலங்கும் புனல்முத் தலைக்குங்கடற் காழியே.

491-2/2693
மயலிலங்குந் துயர்மா சறுப்பானருந் தொண்டர்கள் 
அயலிலங்கப் பணிசெய்ய நின்றவ்வடி கள்ளிடம் 
புயலிலங்குங் கொடையாளர் வேதத்தொலி பொலியவே 
கயலிலங்கும் வயற்கழனி சூழுங்கடற் காழியே.

492-2/2694
கூர்விலங்குந் திருசூல வேலர்குழைக் காதினர் 
மார்விலங்கும் புரிநுலு கந்தம்மண வாளனுர் 
நேர்விலங்கல் லனதிரைகள் மோதந்நெடுந் தாரைவாய்க் 
கார்விலங்கல் லெனக்கலந் தொழுகுங்கடற் காழியே.

493-2/2695
குற்றமில்லார் குறைபாடு செய்வார்பழி தீர்ப்பவர் 
பெற்றநல்ல கொடிமுன் னுயர்த்தபெரு மானிடம் 
மற்றுநல்லார் மனத்தா லினியார்மறை கலையெலாங் 
கற்றுநல்லார் பிழைதெரிந் தளிக்குங்கடற் காழியே.

494-2/2696
விருதிலங்குஞ் சரிதைத்தொழி லார்விரி சடையினார் 
எருதிலங்கப் பொலிந்தேறும் எந்தைக்கிட மாவது 
பெரிதிலங்கும் மறைகிளைஞர் ஓதப்பிழை கேட்டலாற் 
கருதுகிள்ளைக் குலந்தெரிந்து தீர்க்குங்கடற் காழியே.

495-2/2697
தோடிலங்குங் குழைக்காதர் வேதர்சுரும் பார்மலர்ப் 
பீடிலங்குஞ் சடைப்பெருமை யாளர்க்கிட மாவது 
கோடிலங்கும் பெரும்பொழில்கள் மல்கப்பெருஞ் செந்நெலின் 
காடிலங்கும் வயல்பயிலும் அந்தண்கடற் காழியே.

496-2/2698
மலையிலங்குஞ் சிலையாக வேகம்மதில் மூன்றெரித் 
தலையிலங்கும் புனற்கங்கை வைத்தவ்வடி கட்கிடம் 
இலையிலங்கும் மலர்க்கைதை கண்டல்வெறி விரவலால் 
கலையிலங்குங் கணத்தினம் பொலியுங்கடற் காழியே.

497-2/2699
முழுதிலங்கும் பெரும்பாருள் வாழும்முரண் இலங்கைக்கோன் 
அழுதிரங்கச் சிரமுர மொடுங்கவ்வடர்த் தாங்கவன் 
தொழுதிரங்கத் துயர்தீர்த் துகந்தார்க் கிடமாவது 
கழுதும்புள்ளும் மதிற்புறம தாருங்கடற் காழியே.

498-2/2700
பூவினானும் விரிபோதின் மல்குந்திரு மகள்தனை 
மேவினானும் வியந்தேத்த நீண்டாரழ லாய்நிறைந் 
தோவியங்கே யவர்க்கருள் புரிந்தவ்வொரு வர்க்கிடங் 
காவியங்கண் மடமங்கை யர்சேர்கடற் காழியே.

499-2/2701
உடைநவின்றா ருடைவிட் டுழல்வாரிருந் தவத்தார் 
முடைநவின்றம் மொழியொழித் துகந்தம்முதல் வன்னிடம் 
மடைநவின்ற புனற்கெண்டை பாயும்வயல் மலிதர 
கடைநவின்றந் நெடுமாட மோங்குங்கடற் காழியே.

500-2/2702
கருகுமுந்நீர் திரையோத மாருங்கடற் காழியுள் 
உரகமாருஞ் சடையடிகள் தம்பாலுணர்ந் துறுதலாற் 
பெருகமல்கும் புகழ்பேணுந் தொண்டர்க்கிசை யார்தமிழ் 
விரகன்சொன்ன இவைபாடி யாடக்கெடும் வினைகளே.

501-2/2791
விடையதேறி வெறியக் கரவார்த்த விமலனார் 
படையதாகப் பரசு தரித்தார்க் கிடமாவது 
கொடையிலோவார் குலமும் முயர்ந்தம் மறையோர்கள்தாம் 
புடைகொள்வேள்விப் புகையும்பர் உலாவும் புகலியே.

502-2/2792
வேலைதன்னில் மிகுநஞ்சினை யுண்டிருள் கண்டனார் 
ஞாலமெங்கும் பலிகொண் டுழல்வார் நகராவது 
சாலநல்லார் பயிலும் மறைகேட்டுப் பதங்களைச் 
சோலைமேவுங் கிளித்தான் சொற்பயிலும் புகலியே.

503-2/2793
வண்டுவாழுங் குழல்மங்கை யோர்கூ றுகந்தார்மதித் 
துண்டமேவுஞ் சுடர்த்தொல் சடையார்க் கிடமாவது 
கெண்டைபாய மடுவில் லுயர்கேதகை மாதவி 
புண்டரீக மலர்ப்பொய்கை நிலாவும் புகலியே.

504-2/2794
திரியும்மூன்று புரமும் மெரித்துத் திகழ்வானவர்க் 
கரியபெம்மான் அரவக் குழையார்க் கிடமாவது 
பெரியமாடத் துயருங் கொடியின் மிடைவால்வெயிற் 
புரிவிலாத தடம்பூம் பொழில்சூழ் தண்புகலியே.

505-2/2795
ஏவிலாருஞ் சிலைப்பார்த் தனுக்கின் னருள்செய்தவர் 
நாவினாள்மூக் கரிவித்த நம்பர்க் கிடமாவது 
மாவிலாருங் கனிவார் கிடங்கில்விழ வாளைபோய்ப் 
பூவிலாரும் புனற்பொய்கை யில்வைகும் புகலியே.

506-2/2796
தக்கன்வேள்வி தகர்த்த தலைவன் தையலாளொடும் 
ஒக்கவேயெம் முரவோ னுறையும் மிடமாவது 
கொக்குவாழை பலவின் கொழுந்தண் கனிகொன்றைகள் 
புக்கவாசப் புன்னைபொன் திரள்காட்டும் புகலியே.

507-2/2797
தொலைவிலாத அரக்கன் னுரத்தைத் தொலைவித்தவன் 
தலையுந்தோளும் நெரித்து சதுரர்க் கிடமாவது 
கலையின்மேவும் மனத்தோர் இரப்போர்க்குக் கரப்பிலார் 
பொலியுமந்தண் பொழில்சூழ்ந் தழகாரும் புகலியே.

508-2/2798
கீண்டுபுக்கார் பறந்தார் அயர்ந்தார் கேழலன்னமாய்க் 
காண்டுமென்றார் கழல்பணிய நின்றார்க் கிடமாவது 
நீண்டநாரை இரையாரல் வாரநிறை செறுவினிற் 
பூண்டுமிக்கவ் வயல்காட்டும் அந்தண் புகலியே.

509-2/2799
தடுக்குடுத்துத் தலையைப் பறிப்பாரொடு சாக்கியர் 
இடுக்கணுய்ப்பார் இறைஞ்சாத எம்மாற் கிடமாவது 
மடுப்படுக்குஞ் சுருதிப்பொருள் வல்லவர் வானுளோர் 
அடுத்தடுத்துப் புகுந்தீண்டும் அந்தண் புகலியே.

510-2/2800
எய்தவொண்ணா இறைவன் உறைகின்ற புகலியைக் 
கைதவமில்லாக் கவுணியன் ஞானசம் பந்தன்சீர் 
செய்தபத்தும் இவைசெப்ப வல்லார்சிவ லோகத்தில் 
எய்திநல்ல இமையோர்கள் ஏத்தவிருப் பார்களே.

511-3/2812
பந்துசேர்விர லாள்பவ ளத்துவர் 
வாயினாள்பனி மாமதி போல்முகத் 
தந்தமில்புக ழாள்மலைமாதொடும் ஆதிப்பிரான் 
வந்துசேர்விடம் வானவ ரெத்திசை 
யுந்நிறைந்து வலஞ்செய்து மாமலர் 
புந்திசெய்திறைஞ் சிப்பொழிபூந்தராய் போற்றுதுமே.

512-3/2813
காவியங்கருங் கண்ணி னாள்கனித் 
தொண்டைவாய்கதிர் முத்தநல் வெண்ணகைத் 
தூவியம்பெடை யன்னநடைச்சுரி மென்குழலாள் 
தேவியுந்திரு மேனியோர் பாகமாய் 
ஒன்றிரண்டொரு மூன்றொடு சேர்பதி 
பூவிலந்தணன் ஒப்பவர்பூந்தராய் போற்றுதுமே.

513-3/2814
பையராவரும் அல்குல் மெல்லியல் 
பஞ்சின்நேரடி வஞ்சிகொள் நுண்ணிடைத் 
தையலாளொரு பாலுடையெம்மிறை சாருமிடஞ் 
செய்யெலாங்கழு நீர்கமலம் மலர்த் 
தேறலூறலின் சேறுல ராதநற் 
பொய்யிலாமறை யோர்பயில்பூந்தராய் போற்றுதுமே.

514-3/2815
முள்ளிநாண்முகை மொட்டியல் கோங்கின் 
அரும்புதேன்கொள் குரும்பைமூ வாமருந் 
துள்ளியன்றபைம் பொற்கலசத்திய லொத்தமுலை 
வெள்ளிமால்வரை யன்னதோர் மேனியின் 
மேவினார்பதி வீமரு தண்பொழிற் 
புள்ளினந்துயில் மல்கியபூந்தராய் போற்றுதுமே.

515-3/2816
பண்ணியன்றெழு மென்மொழி யாள்பகர் 
கோதையேர்திகழ் பைந்தளிர் மேனியோர் 
பெண்ணியன்றமொய்ம் பிற்பெருமாற்கிடம் பெய்வளையார் 
கண்ணியன்றெழு காவிச் செழுங்கரு 
நீலமல்கிய காமரு வாவிநற் 
புண்ணியருறை யும்பதிபூந்தராய் போற்றுதுமே.

516-3/2817
வாணிலாமதி போல்நுத லாள்மட 
மாழையொண்கணாள் வண்தர ளந்நகை 
பாணிலாவிய இன்னிசையார்மொழிப் பாவையொடுஞ் 
சேணிலாத்திகழ் செஞ்சடையெம்மண்ணல் 
சேர்வதுசிக ரப்பெருங் கோயில்சூழ் 
போணிலாநுழை யும்பொழிற்பூந்தராய் போற்றுதுமே.

517-3/2818
காருலாவிய வார்குழ லாள்கயற் 
கண்ணினாள் புயற்காலொளி மின்னிடை 
வாருலாவிய மென்முலையாள்மலை மாதுடனாய் 
நீருலாவிய சென்னி யன்மன்னி 
நிகருநாமம்முந் நான்கு நிகழ்பதி 
போருலாவெயில் சூழ்பொழிற்பூந்தராய் போற்றுதுமே.

518-3/2819
காசைசேர்குழ லாள்கய லேர்தடங் 
கண்ணிகாம்பன தோட்கதிர் மென்முலைத் 
தேசுசேர்மலை மாதமருந்திரு மார்பகலத் 
தீசன்மேவும் இருங்கயி லையெடுத் 
தானைஅன்றடர்த் தான்இணைச் சேவடி 
பூசைசெய்பவர் சேர்பொழிற்பூந்தராய் போற்றுதுமே.

519-3/2820
கொங்குசேர்குழ லாள்நிழல் வெண்ணகை 
கொவ்வைவாய்க் கொடியேரிடை யாளுமை 
பங்குசேர்திரு மார்புடையார்படர் தீயுருவாய் 
மங்குல்வண்ணனும் மாமல ரோனும் 
மயங்கநீண்டவர் வான்மிசை வந்தெழு 
பொங்குநீரின் மிதந்தநன்பூந்தராய் போற்றுதுமே.

520-3/2821
கலவமாமயி லார்இய லாள்கரும் 
பன்னமென்மொழி யாள்கதிர் வாணுதற் 
குலவுபூங்குழ லாளுமைகூறனை வேறுரையால் 
அலவைசொல்லுவார் தேரமண் ஆதர்கள் 
ஆக்கினான்றனை நண்ணலு நல்குநற் 
புலவர்தாம்புகழ் பொற்பதிபூந்தராய் போற்றுதுமே.

521-3/2822
தேம்பல்நுண்ணிடை யாள்செழுஞ் சேலன 
கண்ணியோடண்ணல் சேர்விடந் தேன்அமர் 
பூம்பொழில்திகழ் பொற்பதிபூந்தராய் போற்றுதுமென் 
றோம்புதன்மையன் முத்தமிழ் நான்மறை 
ஞானசம்பந்தன் ஒண்டமிழ் மாலைகொண் 
டாம்படியிவை யேத்தவல்லார்க்கடை யாவினையே.

522-3/2823
இயலிசை யெனும்பொரு ளின்திறமாம் 
புயலன மிடறுடைப் புண்ணியனே 
கயலன அரிநெடுங் கண்ணியொடும் 
அயலுல கடிதொழ அமர்ந்தவனே 
கலனாவது வெண்டலை கடிபொழிற் புகலிதன்னுள் 
நிலனாள்தொறும் இன்புற நிறைமதி யருளினனே.

523-3/2824
நிலையுறும் இடர்நிலை யாதவண்ணம் 
இலையுறு மலர்கள்கொண் டேத்துதும்யாம் 
மலையினில் அரிவையை வெருவவன்தோல் 
அலைவரு மதகரி யுரித்தவனே 
இமையோர்கள்நின் தாள்தொழ எழில்திகழ் பொழிற்புகலி 
உமையாளொடு மன்னினை உயர்திரு வடியிணையே.

524-3/2825
பாடினை அருமறை வரல்முறையால் 
ஆடினை காணமுன் அருவனத்திற் 
சாடினை காலனைத் தயங்கொளிசேர் 
நீடுவெண் பிறைமுடி நின்மலனே 
நினையேயடி யார்தொழ நெடுமதிற் புகலிந்நகர் 
தனையேயிட மேவினை தவநெறி அருளெமக்கே.

525-3/2826
நிழல்திகழ் மழுவினை யானையின்தோல் 
அழல்திகழ் மேனியில் அணிந்தவனே 
கழல்திகழ் சிலம்பொலி யலம்பநல்ல 
முழவொடும் அருநட முயற்றினனே 
முடிமேல்மதி சூடினை முருகமர் பொழிற்புகலி 
அடியாரவ ரேத்துற அழகொடும் இருந்தவனே.

526-3/2827
கருமையின் ஒளிர்கடல் நஞ்சமுண்ட 
உரிமையின் உலகுயிர் அளித்தநின்றன் 
பெருமையை நிலத்தவர் பேசினல்லால் 
அருமையில் அளப்பரி தாயவனே 
அரவேரிடை யாளொடும் அலைகடல் மலிபுகலிப் 
பொருள்சேர்தர நாடொறும் புவிமிசைப் பொலிந்தவனே.

527-3/2828
அடையரி மாவொடு வேங்கையின்தோல் 
புடைபட அரைமிசைப் புனைந்தவனே 
படையுடை நெடுமதிற் பரிசழித்த 
விடையுடைக் கொடிமல்கு வேதியனே 
விகிர்தாபர மாநின்னை விண்ணவர் தொழப்புகலித் 
தகுவாய்மட மாதொடுந் தாள்பணிந் தவர்தமக்கே.

528-3/2829
அடியவர் தொழுதெழ அமரரேத்தச் 
செடியவல் வினைபல தீர்ப்பவனே 
துடியிடை அகலல்குல் தூமொழியைப் 
பொடியணி மார்புறப் புல்கினனே 
புண்ணியா புனிதாபுக ரேற்றினை புகலிந்நகர் 
நண்ணினாய் கழலேத்திட நண்ணகிலா வினையே.

529-3/2830
இரவொடு பகலதாம் எம்மானுன்னைப் 
பரவுதல் ஒழிகிலேன் வழியடியேன் 
குரவிரி நறுங்கொன்றை கொண்டணிந்த 
அரவிரி சடைமுடி ஆண்டகையே 
அனமென்னடை யாளொடும் அதிர்கடல் இலங்கைமன்னை 
இனமார்தரு தோளடர்த் திருந்தனை புகலியுளே.

530-3/2831
உருகிட வுவகைதந் துடலினுள்ளால் 
பருகிடும் அமுதன பண்பினனே 
பொருகடல் வண்ணனனும் பூவுளானும் 
பெருகிடும் அருளெனப் பிறங்கெரியாய் 
உயர்ந்தாயினி நீயெனை ஒண்மலரடி யிணைக்கீழ் 
வயந்தாங்குற நல்கிடு வளர்மதிற் புகலிமனே.

531-3/2832
கையினி லுண்பவர் கணிகைநோன்பர் 
செய்வன தவமலாச் செதுமதியார் 
பொய்யவ ருரைகளைப் பொருளெனாத 
மெய்யவ ரடிதொழ விரும்பினனே 
வியந்தாய்வெள் ளேற்றினை விண்ணவர் தொழுபுகலி 
உயர்ந்தார்பெருங் கோயிலுள் ஒருங்குடன் இருந்தவனே.

532-3/2833
புண்ணியர் தொழுதெழு புகலிந்நகர் 
விண்ணவ ரடிதொழ விளங்கினானை 
நண்ணிய ஞானசம் பந்தன்வாய்மை 
பண்ணிய அருந்தமிழ் பத்தும்வல்லார் 
நடலையவை யின்றிப்போய் நண்ணுவர் சிவனுலகம் 
இடராயின இன்றித்தாம் எய்துவர் தவநெறியே.

533-3/2845
தக்கன் வேள்வி தகர்த்தவன் பூந்தராய் 
மிக்க செம்மை விமலன் வியன்கழல் 
சென்று சிந்தையில் வைக்க மெய்க்கதி 
நன்ற தாகிய நம்பன்தானே.

534-3/2846
புள்ளி னம்புகழ் போற்றிய பூந்தராய் 
வெள்ளந் தாங்கு விகிர்தன் அடிதொழ 
ஞாலத் தில்லுயர் வாருள்கு நன்னெறி 
மூல மாய முதல்வன்தானே.

535-3/2847
வேந்த ராயுல காள விருப்புறிற் 
பூந்தராய் நகர் மேயவன் பொற்கழல் 
நீதி யால்நினைந் தேத்தி யுள்கிடச் 
சாதி யாவினை யானதானே.

536-3/2848
பூசு ரர்தொழு தேத்திய பூந்தராய் 
ஈசன் சேவடி யேத்தி யிறைஞ்சிடச் 
சிந்தை நோயவை தீர நல்கிடும் 
இந்து வார்சடை யெம்மிறையே.

537-3/2849
பொலிந்த என்பணி மேனியன் பூந்தராய் 
மலிந்த புந்திய ராகி வணங்கிட 
நுந்தம் மேல்வினை யோட வீடுசெய் 
எந்தை யாயஎம் ஈசன்தானே.

538-3/2850
பூதஞ் சூழப் பொலிந்தவன் பூந்தராய் 
நாதன் சேவடி நாளும் நவின்றிட 
நல்கு நாடொறும் இன்ப நளிர்புனல் 
பில்கு வார்சடைப் பிஞ்ஞகனே.

539-3/2851
புற்றில் நாகம் அணிந்தவன் பூந்தராய் 
பற்றி வாழும் பரமனைப் பாடிடப் 
பாவ மாயின தீரப் பணித்திடுஞ் 
சேவ தேறிய செல்வன்தானே.

540-3/2852
போத கத்துரி போர்த்தவன் பூந்தராய் 
காத லித்தான் கழல்விரல் ஒன்றினால் 
அரக்கன் ஆற்றல் அழித்தவ னுக்கருள் 
பெருக்கி நின்ற எம்பிஞ்ஞகனே.

541-3/2853
மத்த மான இருவர் மருவொணா 
அத்த னானவன் மேவிய பூந்தராய் 
ஆள தாக அடைந்துய்ம்மின் நும்வினை 
மாளு மாறருள் செய்யுந்தானே.

542-3/2854
பொருத்த மில்சமண் சாக்கியர் பொய்கடிந் 
திருத்தல் செய்த பிரான்இமை யோர்தொழப் 
பூந்த ராய்நகர் கோயில் கொண்டுகை 
ஏந்து மான்மறி யெம்மிறையே.

543-3/2855
புந்தி யால்மிக நல்லவர் பூந்தராய் 
அந்த மில்லெம் மடிகளை ஞானசம் 
பந்தன் மாலைகொண் டேத்தி வாழுநும் 
பந்த மார்வினை பாறிடுமே.

544-3/2867
கண்ணுத லானும்வெண் ணீற்றினா னுங்கழ லார்க்கவே 
பண்ணிசை பாடநின் றாடினா னும்பரஞ் சோதியும் 
புண்ணிய நான்மறை யோர்களேத் தும்புக லிந்நகர்ப் 
பெண்ணின்நல் லாளொடும் வீற்றிருந் தபெரு மானன்றே.

545-3/2868
சாம்பலோ டுந்தழ லாடினா னுஞ்சடை யின்மிசைப் 
பாம்பினோ டும்மதி சூடினா னும்பசு வேறியும் 
பூம்படு கல்லிள வாளைபா யும்புக லிந்நகர் 
காம்பன தோளியோ டும்மிருந் தகட வுளன்றே.

546-3/2869
கருப்புநல் வார்சிலைக் காமன்வே வக்கடைக் கண்டானும் 
மருப்புநல் லானையின் ஈருரி போர்த்த மணாளனும் 
பொருப்பன மாமணி மாடமோங் கும்புக லிந்நகர் 
விருப்பின்நல் லாளொடும் வீற்றிருந் தவிம லனன்றே.

547-3/2870
அங்கையில் அங்கழல் ஏந்தினா னும்மழ காகவே 
கங்கையைச் செஞ்சடை சூடினா னுங்கட லின்னிடைப் 
பொங்கிய நஞ்சமு துண்டவ னும்புக லிந்நகர் 
மங்கைநல் லாளொடும் வீற்றிருந் தமண வாளனே.

548-3/2871
சாமநல் வேதனுந் தக்கன்றன் வேள்வித கர்த்தானும் 
நாமநு றாயிரஞ் சொல்லிவா னோர்தொழும் நாதனும் 
பூமல்கு தண்பொழில் மன்னுமந் தண்புக லிந்நகர்க் 
கோமள மாதொடும் வீற்றிருந் தகுழ கனன்றே.

549-3/2872
இரவிடை யொள்ளெரி யாடினா னும்மிமை யோர்தொழச் 
செருவிடை முப்புரந் தீயெரித் தசிவ லோகனும் 
பொருவிடை யொன்றுகந் தேறினா னும்புக லிந்நகர் 
அரவிடை மாதொடும் வீற்றிருந் தஅழ கனன்றே.

550-3/2873
சேர்ப்பது திண்சிலை மேவினா னுந்திகழ் பாலன்மேல் 
வேர்ப்பது செய்தவெங் கூற்றுதைத் தானும்வேள் விப்புகை 
போர்ப்பது செய்தணி மாடமோங் கும்புக லிந்நகர் 
பார்ப்பதி யோடுடன் வீற்றிருந் தபர மனன்றே.

551-3/2874
கன்னெடு மால்வரைக் கீழரக் கன்னிடர் கண்டானும் 
வின்னெடும் போர்விறல் வேடனா கிவிச யற்கொரு 
பொன்னெடுங் கோல்கொடுத் தானுமந் தண்புக லிந்நகர் 
அன்னமன் னநடை மங்கையொ டுமமர்ந் தானன்றே.

552-3/2875
பொன்னிற நான்முகன் பச்சையான் என்றிவர் புக்குழித் 
தன்னையின் னானெனக் காண்பரி யதழற் சோதியும் 
புன்னைபொன் தாதுதிர் மல்குமந் தண்புக லிந்நகர் 
மின்னிடை மாதொடும் வீற்றிருந் தவிம லனன்றே.

553-3/2876
பிண்டியும் போதியும் பேணுவார் பேச்சினைப் பேணாததோர் 
தொண்டருங் காதல்செய் சோதியா யசுடர்ச் சோதியான் 
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுக லிந்நகர் 
வண்டமர் கோதையொ டும்மிருந் தமண வாளனே.

554-3/2877
பூங்கமழ் கோதையொ டும்மிருந் தான்புக லிந்நகர்ப் 
பாங்கனை ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் பத்திவை 
ஆங்கமர் வெய்திய ஆதியா கஇசை வல்லவர் 
ஓங்கம ராவதி யோர்தொழச் செல்வதும் உண்மையே.

555-3/2932
மின்னன எயிறுடை விரவ லோர்கள்தந் 
துன்னிய புரம்உகச் சுளிந்த தொன்மையர் 
புன்னையம் பொழிலணி பூந்த ராய்நகர் 
அன்னமன் னந்நடை அரிவை பங்கரே.

556-3/2933
மூதணி முப்புரத் தெண்ணி லோர்களை 
வேதணி சரத்தினால் வீட்டி னாரவர் 
போதணி பொழிலமர் பூந்த ராய்நகர் 
தாதணி குழலுமை தலைவர் காண்மினே.

557-3/2934
தருக்கிய திரிபுரத் தவர்கள் தாம்உகப் 
பெருக்கிய சிலைதனைப் பிடித்த பெற்றியர் 
பொருக்கடல் புடைதரு பூந்த ராய்நகர்க் 
கருக்கிய குழலுமை கணவர் காண்மினே.

558-3/2935
நாகமும் வரையுமே நாணும் வில்லுமா 
மாகமார் புரங்களை மறித்த மாண்பினர் 
பூகமார் பொழிலணி பூந்த ராய்நகர்ப் 
பாகமர் மொழியுமை பங்கர் காண்மினே.

559-3/2936
வெள்ளெயி றுடையவவ் விரவ லார்க@ர் 
ஒள்ளெரி ய[ட்டிய வொருவ னாரொளிர் 
புள்ளணி புறவினிற் பூந்த ராய்நகர்க் 
கள்ளணி குழலுமை கணவர் காண்மினே.

560-3/2937
துங்கியல் தானவர் தோற்ற மாநகர் 
அங்கியில் வீழ்தர வாய்ந்த வம்பினர் 
பொங்கிய கடலணி பூந்த ராய்நகர் 
அங்கய லனகணி அரிவை பங்கரே.

561-3/2938
அண்டர்க ளுய்ந்திட அவுணர் மாய்தரக் 
கண்டவர் கடல்விட முண்ட கண்டனார் 
புண்டரீ கவ்வயற் பூந்த ராய்நகர் 
வண்டமர் குழலிதன் மணாளர் காண்மினே.

562-3/2939
மாசின அரக்கனை வரையின் வாட்டிய 
காய்சின வெயில்களைக் கறுத்த கண்டனார் 
பூசுரர் பொலிதரு பூந்த ராய்நகர்க் 
காசைசெய் குழலுமை கணவர் காண்மினே.

563-3/2940
தாமுக மாக்கிய அசுரர் தம்பதி 
வேமுக மாக்கிய விகிர்தர் கண்ணனும் 
பூமகன் அறிகிலாப் பூந்தராய் நகர்க் 
கோமகன் எழில்பெறும் அரிவை கூறரே

564-3/2941
முத்தர அசுரர்கள் மொய்த்த முப்புரம் 
அத்தகும் அழலிடை வீட்டி னார்அமண் 
புத்தரும் அறிவொணாப் பூந்த ராய்நகர்க் 
கொத்தணி குழலுமை கூறர் காண்மினே.

565-3/2942
புரமெரி செய்தவர் பூந்த ராய்நகர்ப் 
பரமலி குழலுமை நங்கை பங்கரைப் 
பரவிய பந்தன்மெய்ப் பாடல் வல்லவர் 
சிரமலி சிவகதி சேர்தல் திண்ணமே.

566-3/3052
மண்ணின்நல் லவண்ணம் வாழலாம் வைகலும் 
எண்ணின்நல் லகதிக்கி யாதுமோர் குறைவிலைக் 
கண்ணின்நல் ல/துறுங் கழுமல வளநகர்ப் 
பெண்ணின்நல் லாளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

567-3/3053
போதையார் பொற்கிண்ணத் தடிசில்பொல் லாதெனத் 
தாதையார் முனிவுறத் தானெனை யாண்டவன் 
காதையார் குழையினன் கழுமல வளநகர்ப் 
பேதையா ளவளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

568-3/3054
தொண்டணை செய்தொழில் துயரறுத் துய்யலாம் 
வண்டணை கொன்றையான் மதுமலர்ச் சடைமுடிக் 
கண்டுணை நெற்றியான் கழுமல வளநகர்ப் 
பெண்டுணை யாகவோர் பெருந்தகை யிருந்ததே.

569-3/3055
அயர்வுளோம் என்றுநீ அசைவொழி நெஞ்சமே 
நியர்வளை முன்கையாள் நேரிழை யவளொடுங் 
கயல்வயல் குதிகொளுங் கழுமல வளநகர்ப் 
பெயர்பல துதிசெயப் பெருந்தகை யிருந்ததே.

570-3/3056
அடைவிலோம் என்றுநீ அயர்வொழி நெஞ்சமே 
விடையமர் கொடியினான் விண்ணவர் தொழுதெழுங் 
கடையுயர் மாடமார் கழுமல வளநகர்ப் 
பெடைநடை யவளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

571-3/3057
மற்றொரு பற்றிலை நெஞ்சமே மறைபல 
கற்றநல் வேதியர் கழுமல வளநகர்ச் 
சிற்றிடைப் பேரல்குல் திருந்திழை யவளொடும் 
பெற்றெனை யாளுடைப் பெருந்தகை யிருந்ததே.

572-3/3058
குறைவளை வதுமொழி குறைவொழி நெஞ்சமே 
நிறைவளை முன்கையாள் நேரிழை யவளொடுங் 
கறைவளர் பொழிலணி கழுமல வளநகர்ப் 
பிறைவளர் சடைமுடிப் பெருந்தகை யிருந்ததே.

573-3/3059
அரக்கனார் அருவரை யெடுத்தவன் அலறிட 
நெருக்கினார் விரலினால் நீடியாழ் பாடவே 
கருக்குவாள் அருள்செய்தான் கழுமல வளநகர்ப் 
பெருக்குநீ ரவளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

574-3/3060
நெடியவன் பிரமனும் நினைப்பரி தாயவர் 
அடியொடு முடியறி யாவழல் உருவினன் 
கடிகமழ் பொழிலணி கழுமல வளநகர்ப் 
பிடிநடை யவளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

575-3/3061
தாருறு தட்டுடைச் சமணர்சாக் கியர்கள்தம் 
ஆருறு சொற்களைந் தடியிணை யடைந்துய்ம்மின் 
காருறு பொழில்வளர் கழுமல வளநகர்ப் 
பேரறத் தாளொடும் பெருந்தகை யிருந்ததே.

576-3/3062
கருந்தடந் தேன்மல்கு கழுமல வளநகர்ப் 
பெருந்தடங் கொங்கையோ டிருந்தஎம் பிரான்றனை 
அருந்தமிழ் ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ் 
விரும்புவா ரவர்கள்போய் விண்ணுல காள்வரே.

577-3/3190
கரமுனம்மல ராற்புனல்மலர் 
தூவியேகலந் தேத்துமின் 
பரமனுர்பல பேரினாற்பொலி 
பத்தர்சித்தர்கள் தாம்பயில் 
வரமுன்னவ்வருள் செய்யவல்லஎம் 
ஐயன்நாடொறும் மேயசீர்ப் 
பிரமனுர்பிர மாபுரத்துறை 
பிஞ்ஞகனருள் பேணியே.

578-3/3191
விண்ணிலார்மதி சூடினான்விரும் 
பும்மறையவன் தன்றலை 
உண்ணநன்பலி பேணினான்உல 
கத்து@னுயி ரான்மலைப் 
பெண்ணினார்திரு மேனியான்பிர 
மாபுரத்துறை கோயிலுள் 
அண்ணலாரரு ளாளனாயமர் 
கின்றஎம்முடை யாதியே.

579-3/3192
எல்லையில்புக ழாளனும்இமை 
யோர்கணத்துடன் கூடியும் 
பல்லையார்தலை யிற்பலியது 
கொண்டுகந்த படிறனுந் 
தொல்லைவையகத் தேறுதொண்டர்கள் 
தூமலர்சொரிந் தேத்தவே 
மல்லையம்பொழில் தேன்பில்கும்பிர 
மாபுரத்துறை மைந்தனே.

580-3/3193
அடையலார்புரஞ் சீறியந்தணர் 
ஏத்தமாமட மாதொடும் 
பெடையெலாங்கடற் கானல்புல்கும்பிர 
மாபுரத்துறை கோயிலான் 
தொடையலார்நறுங் கொன்றையான்தொழி 
லேபரவிநின் றேத்தினால் 
இடையிலார்சிவ லோகமெய்துதற் 
கீதுகாரணங் காண்மினே.

581-3/3194
வாயிடைம்மறை யோதிமங்கையர் 
வந்திடப்பலி கொண்டுபோய்ப் 
போயிடம்எரி கானிடைப்புரி 
நாடகம்இனி தாடினான் 
பேயொடுங்குடி வாழ்வினான்பிர 
மாபுரத்துறை பிஞ்ஞகன் 
தாயிடைப்பொருள் தந்தையாகுமென் 
றோதுவார்க்கருள் தன்மையே.

582-3/3195
ஊடினாலினி யாவதென்னுயர் 
நெஞ்சமேயுறு வல்வினைக் 
கோடிநீயுழல் கின்றதென்னழ 
லன்றுதன்கையி லேந்தினான் 
பீடுநேர்ந்தது கொள்கையான்பிர 
மாபுரத்துறை வேதியன் 
ஏடுநேர்மதி யோடராவணி 
எந்தையென்றுநின் றேத்திடே.

583-3/3196
செய்யன்வெள்ளியன் ஒள்ளியார்சில 
ரென்றும்ஏத்தி நினைந்திட 
ஐயன்ஆண்டகை அந்தணன்அரு 
மாமறைப்பொரு ளாயினான் 
பெய்யும்மாமழை யானவன்பிர 
மாபுரம்இடம் பேணிய 
வெய்யவெண்மழு வேந்தியைநினைந் 
தேத்துமின்வினை வீடவே.

584-3/3197
கன்றொருக்கையில் ஏந்திநல்விள 
வின்கனிபட நுறியுஞ் 
சென்றொருக்கிய மாமறைப்பொருள் 
தேர்ந்தசெம்மல ரோனுமாய் 
அன்றரக்கனைச் செற்றவன்அடி 
யும்முடியவை காண்கிலார் 
பின்றருக்கிய தண்பொழிற்பிர 
மாபுரத்தரன் பெற்றியே.

585-3/3198
உண்டுடுக்கைவிட் டார்களும்உயர் 
கஞ்சிமண்டைகொள் தேரரும் 
பண்டடக்குசொற் பேசுமப்பரி 
வொன்றிலார்கள்சொல் கொள்ளன்மின் 
தண்டொடக்குவன் சூலமுந்தழல் 
மாமழுப்படை தன்கையிற் 
கொண்டொடுக்கிய மைந்தன்எம்பிர 
மாபுரத்துறை கூத்தனே.

586-3/3199
பித்தனைப்பிர மாபுரத்துறை 
பிஞ்ஞகன்கழல் பேணியே 
மெய்த்தவத்துநின் றோர்களுக்குரை 
செய்துநன்பொருள் மேவிட 
வைத்தசிந்தையுள் ஞானசம்பந்தன் 
வாய்நவின்றெழு மாலைகள் 
பொய்த்தவம்பொறி நீங்கஇன்னிசை 
போற்றிசெய்யும்மெய்ம் மாந்தரே.

587-3/3255
சந்த மார்முலை யாள்தன கூறனார் 
வெந்த வெண்பொடி யாடிய மெய்யனார் 
கந்த மார்பொழில் சூழ்தரு காழியுள் 
எந்தை யாரடி யென்மனத் துள்ளவே.

588-3/3256
மானி டம்முடை யார்வளர் செஞ்சடைத் 
தேனி டங்கொளுங் கொன்றையந் தாரினார் 
கானி டங்கொளுந் தண்வயற் காழியார் 
ஊனி டங்கொண்டென் உச்சியில் நிற்பரே.

589-3/3257
மைகொள் கண்டத்தர் வான்மதிச் சென்னியர் 
பைகொள் வாளர வாட்டும் படிறனார் 
கைகொள் மான்மறி யார்கடற் காழியுள் 
ஐயன் அந்தணர் போற்ற இருக்குமே.

590-3/3258
புற்றின் நாகமும் பூளையும் வன்னியுங் 
கற்றை வார்சடை வைத்தவர் காழியுட் 
பொற்றொ டியோ டிருந்தவர் பொற்கழல் 
உற்ற போதுடன் ஏத்தி யுணருமே.

591-3/3259
நலியுங் குற்றமும் நம்முட னோய்வினை 
மெலியு மாறது வேண்டுதி ரேல்வெய்ய 
கலிக டிந்தகை யார்கடற் காழியுள் 
அலைகொள் செஞ்சடை யாரடி போற்றுமே.

592-3/3260
பெண்ணோர் கூறினர் பேயுடன் ஆடுவர் 
பண்ணும் ஏத்திசை பாடிய வேடத்தர் 
கண்ணு மூன்றுடை யார்கடற் காழியுள் 
அண்ண லாய அடிகள் சரிதையே.

593-3/3261
பற்று மானும் மழுவும் அழகுற 
முற்று மூர்திரிந் துபலி முன்னுவர் 
கற்ற மாநன் மறையவர் காழியுட் 
பெற்றம் ஏற துகந்தார் பெருமையே.

594-3/3262
எடுத்த வல்லரக் கன்முடி தோளிற 
அடர்த்து கந்தருள் செய்தவர் காழியுள் 
கொடித்த யங்குநற் கோயிலுள் இன்புற 
இடத்து மாதொடு தாமும் இருப்பரே.

595-3/3263
காலன் தன்னுயிர் வீட்டு கழலடி 
மாலு நான்முகன் தானும் வனப்புற 
ஓல மிட்டுமுன் தேடி யுணர்கிலாச் 
சீலங் கொண்டவ னுர்திகழ் காழியே.

596-3/3264
உருவ நீத்தவர் தாமும் உறுதுவர் 
தருவ லாடையி னாருந் தகவிலர் 
கருமம் வேண்டுதி ரேற்கடற் காழியுள் 
ஒருவன் சேவடி யேயடைந் துய்ம்மினே.

597-3/3265
கானல் வந்துல வுங்கடற் காழியுள் 
ஈன மில்லி இணையடி யேத்திடும் 
ஞான சம்பந்தன் சொல்லிய நற்றமிழ் 
மான மாக்கும் மகிழ்ந்துரை செய்யவே.

598-3/3394
இறையவன் ஈசன்எந்தை இமையோர்தொழு தேத்தநின்ற 
கறையணி கண்டன்வெண்தோ டணிகாதினன் காலத்தன்று 
மறைமொழி வாய்மையினான் மலையாளொடு மன்னுசென்னிப் 
பிறையணி செஞ்சடையான் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

599-3/3395
சடையினன் சாமவேதன் சரிகோவண வன்மழுவாட் 
படையினன் பாய்புலித்தோ லுடையான்மறை பல்கலைநுல் 
உடையவன் ஊனமில்லி யுடனாயுமை நங்கையென்னும் 
பெடையொடும் பேணுமிடம் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

600-3/3396
மாணியை நாடுகாலன் உயிர்மாய்தரச் செற்றுக்காளி 
காணிய ஆடல்கொண்டான் கலந்தூர்வழிச் சென்றுபிச்சை 
ஊணியல் பாகக்கொண்டங் குடனேயுமை நங்கையொடும் 
பேணிய கோயில்மன்னும் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

601-3/3397
பாரிடம் விண்ணுமெங்கும் பயில்நஞ்சு பரந்துமிண்ட 
பேரிடர்த் தேவர்கணம் பெருமானிது காவெனலும் 
ஓரிடத்தே கரந்தங் குமைநங்கையொ டும்முடனே 
பேரிட மாகக்கொண்ட பிரமாபுரம் பேணுமினே.

602-3/3398
நச்சர வச்சடைமேல் நளிர்திங்களு மொன்றவைத்தங் 
கச்சமெ ழவிடைமேல் அழகார்மழு வேந்திநல்ல 
இச்சை பகர்ந்துமிக இடுமின்பலி யென்றுநாளும் 
பிச்சைகொள் அண்ணல்நண்ணும் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

603-3/3399
பெற்றவன் முப்புரங்கள் பிழையாவண்ணம் வாளியினாற் 
செற்றவன் செஞ்சடையில் திகழ்கங்கைத னைத்தரித்திட் 
டொற்றை விடையினனாய் உமைநங்கையொ டும்முடனே 
பெற்றிமை யாலிருந்தான் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

604-3/3400
வேத மலிந்தஒலி விழவின்னொலி வீணையொலி 
கீத மலிந்துடனே கிளரத்திகழ் பௌவமறை 
ஓத மலிந்துயர்வான் முகடேறவொண் மால்வரையான் 
பேதை யொடும்மிருந்தான் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

605-3/3401
இமையவர் அஞ்சியோட எதிர்வாரவர் தம்மையின்றி 
அமைதரு வல்லரக்கன் அடர்த்தும்மலை அன்றெடுப்பக் 
குமையது செய்துபாடக் கொற்றவாளொடு நாள்கொடுத்திட் 
டுமையொ டிருந்தபிரான் பிரமாபுரம் உன்னுமினே.

606-3/3402
ஞாலம் அளித்தவனும் அரியும்மடி யோடுமுடி 
காலம் பலசெலவுங் கண்டிலாமையி னாற்கதறி 
ஓல மிடஅருளி உமைநங்கையொ டும்முடனாய் 
ஏல இருந்தபிரான் பிரமாபுரம் ஏத்துமினே.

607-3/3403
துவருறும் ஆடையினார் தொக்கபீலியர் நக்கரையர் 
அவரவர் தன்மைகள்கண் டணுகேன்மின் னருள்பெறுவீர் 
கவருறு சிந்தையொன்றிக் கழிகாலமெல் லாம்படைத்த 
இவரவர் என்றிறைஞ்சிப் பிரமாபுரம் ஏத்துமினே.

608-3/3404
உரைதரு நான்மறையோர் புகழ்ந்தேத்தவொண் மாதினொடும் 
வரையென வீற்றிருந்தான் மலிகின்ற பிரமபுரத் 
தரசினை யேத்தவல்ல அணிசம்பந்தன் பத்தும்வல்லார் 
விரைதரு விண்ணுலகம் எதிர்கொள்ள விரும்புவரே.

609-3/3514
சுரருலகு நரர்கள்பயில் தரணிதலம் முரணழிய அரணமதில்முப்
புரமெரிய விரவுவகை சரவிசைகொள் கரமுடைய பரமனிடமாம்
வரமருள வரன்முறையி னிரைநிறைகொள் வருசுருதி சிரவுரையினாற்
பிரமனுயர் அரனெழில்கொள் சரணவிணை பரவவளர் பிரமபுரமே.

610-3/3515
தாணுமிகு வாணிசைகொள் தாணுவியர் பேணுமது காணுமளவிற்
கோணுநுதல் நீள்நயனி கோணில்பிடி மாணிமது நாணும்வகையே
ஏணுகரி பூணழிய வாணியல்கொள் மாணிபதி சேணமரர்கோன்
வேணுவினை யேணிநகர் காணிறிவி காணநடு வேணுபுரமே.

611-3/3516
பகலொளிசெய் நகமணியை முகைமலரைநிகழ்சரண வகவுமுனிவர்க்
ககலமலி சகலகலை மிகவுரைசெய் முகமுடைய பகவனிடமாம்
பகைகளையும் வகையில்அறு முகஇறையை மிகஅருள நிகரிலிமையோர்
புகவுலகு புகழஎழில் திகழநிக ழலர்பெருகு புகலிநகரே.

612-3/3517
அங்கண்மதி கங்கைநதி வெங்கண்அர வங்களெழில் தங்குமிதழித்
துங்கமலர் தங்குசடை யங்கிநிகர் எங்களிறை தங்குமிடமாம்
வெங்கதிர்வி ளங்குலகம் எங்குமெதிர் பொங்கெரிபு லன்கள்களைவோர்
வெங்குருவி ளங்கியுமை பங்கர்சர ணங்கள்பணி வெங்குருவதே.

613-3/3518
ஆணியல்பு காணவன வாணவியல் பேணியெதிர் பாணமழைசேர்
தூணியற நாணியற வேணுசிலை பேணியற நாணிவிசயன்
பாணியமர் பூணவருள் மாணுபிர மாணியிட மேணிமுறையிற்
பாணியுல காளமிக வாணின்மலி தோணிநிகர் தோணிபுரமே.

614-3/3519
நிராமய பராபர புராதன பராவுசிவ ராகவருளென்
றிராவுமெ திராயது பராநினை புராணனம ராதிபதியாம்
அராமிசை யிராதெழில் தராயர பராயண வராகவுருவா
தராயனை விராயெரி பராய்மிகு தராய்மொழி விராயபதியே.

615-3/3520
அரணையுறு முரணர்பலர் மரணம்வர விரணமதி லரமலிபடைக்
கரம்விசிறு விரகனமர் கரணனுயர் பரனெறிகொள் கரனதிடமாம்
பரவமுது விரவவிடல் புரளமுறு மரவையரி சிரமரியவச்
சிரமரன சரணமவை பரவவிரு கிரகமமர் சிரபுரமதே.

616-3/3521
அறமழிவு பெறவுலகு தெறுபுயவன் விறலழிய நிறுவிவிரன்மா
மறையினொலி முறைமுரல்செய் பிறையெயிற னுறஅருளும் இறைவனிடமாங்
குறைவின்மிக நிறைதையுழி மறையமரர் நிறையருள முறையொடுவரும்
புறவனெதிர் நிறைநிலவு பொறையனுடல் பெறவருளு புறவமதுவே.

617-3/3522
விண்பயில மண்பகிரி வண்பிரமன் எண்பெரிய பண்படைகொண்மால்
கண்பரியு மொண்பொழிய நுண்பொருள்கள் தண்புகழ்கொள் கண்டனிடமாம்
மண்பரியு மொண்பொழிய நுண்புசகர் புண்பயில விண்படரவச்
சண்பைமொழி பண்பமுனி கண்பழிசெய் பண்புகளை சண்பைநகரே.

618-3/3523
பாழியுறை வேழநிகர் பாழமணர் சூழுமுட லாளருணரா
ஏழினிசை யாழின்மொழி யேழையவள் வாழுமிறை தாழுமிடமாங்
கீழிசைகொள் மேலுலகில் வாழரசு சூழரசு வாழவரனுக்
காழியசில் காழிசெய வேழுலகில் ஊழிவளர் காழிநகரே.

619-3/3524
நச்சரவு கச்செனவ சைச்சுமதி யுச்சியின்மி லைச்சொருகையான்
மெய்ச்சிர மணைச்சுலகி னிச்சமிடு பிச்சையமர் பிச்சனிடமாம்
மச்சமத நச்சிமத மச்சிறுமி யைச்செய்தவ வச்சவிரதக்
கொச்சைமுர வச்சர்பணி யச்சுரர்கள் நச்சிமிடை கொச்சைநகரே.

620-3/3525
ஒழுகலரி தழிகலியில் உழியுலகு பழிபெருகு வழியைநினையா
முழுதுடலில் எழுமயிர்கள் தழுவுமுனி குழுவினொடு கெழுவுசிவனைத்
தொழுதுலகில் இழுகுமலம் அழியும்வகை கழுவுமுரை கழுமலநகர்ப்
பழுதிலிறை யெழுதுமொழி தமிழ்விரகன் வழிமொழிகள் மொழிதகையவே.

621-3/3603
எந்தமது சிந்தைபிரி யாதபெரு மானெனஇ றைஞ்சியிமையோர்
வந்துதுதி செய்யவளர் தூபமொடு தீபமலி வாய்மையதனால்
அந்தியமர் சந்திபல அர்ச்சனைகள் செய்யஅமர் கின்றஅழகன்
சந்தமலி குந்தளநன் மாதினொடு மேவுபதி சண்பைநகரே.

622-3/3604
அங்கம்விரி துத்தியர வாமைவிர வாரமமர் மார்பிலழகன்
பங்கயமு கத்தரிவை யோடுபிரி யாதுபயில் கின்றபதிதான்
பொங்குபர வைத்திரைகொ ணர்ந்துபவ ளத்திரள்பொ லிந்தவயலே
சங்குபுரி யிப்பிதர ளத்திரள்பி றங்கொளிகொள் சண்பைநகரே.

623-3/3605
போழுமதி தாழுநதி பொங்கரவு தங்குபுரி புன்சடையினன்
யாழின்மொழி மாழைவிழி யேழையிள மாதினொ டிருந்தபதிதான்
வாழைவளர் ஞாழல்மகிழ் மன்னுபுனை துன்னுபொழில் மாடுமடலார்
தாழைமுகிழ் வேழமிகு தந்தமென உந்துதகு சண்பைநகரே.

624-3/3606
கொட்டமுழ விட்டவடி வட்டணைகள் கட்டநட மாடிகுலவும்
பட்டநுதல் கட்டுமலர் மட்டுமலி பாவையொடு மேவுபதிதான்
வட்டமதி தட்டுபொழி லுட்டமது வாய்மைவழு வாதமொழியார்
சட்டகலை எட்டுமரு வெட்டும்வளர் தத்தைபயில் சண்பைநகரே.

625-3/3607
பணங்கெழுவு பாடலினோ டாடல்பிரி யாதபர மேட்டிபகவன்
அணங்கெழுவு பாகமுடை ஆகமுடை யன்பர்பெரு மானதிடமாம்
இணங்கெழுவி யாடுகொடி மாடமதில் நீடுவிரை யார்புறவெலாந்
தணங்கெழுவி யேடலர்கொள் தாமரையில் அன்னம்வளர் சண்பைநகரே.

626-3/3608
பாலனுயிர் மேலணவு காலனுயிர் பாறவுதை செய்தபரமன்
ஆலுமயில் போலியலி ஆயிழைத னோடுமமர் வெய்துமிடமாம்
ஏலமலி சோலையின வண்டுமலர் கெண்டிநற வுண்டிசைசெய
சாலிவயல் கோலமலி சேலுகள நீலம்வளர் சண்பைநகரே.

627-3/3609
விண்பொய்அத னால்மழைவி ழாதொழியி னும்விளைவு தான்மிகவுடை
மண்பொய்அத னால்வளமி லாதொழியி னுந்தமது வண்மைவழுவார்
உண்பகர வாருலகி னுழிபல தோறும்நிலை யானபதிதான்
சண்பைநகர் ஈசனடி தாழுமடி யார்தமது தன்மையதுவே.

628-3/3610
வரைக்குல மகட்கொரு மறுக்கம்வரு வித்தமதி யில்வலியுடை
யரக்கனது ரக்கரசி ரத்துறவ டர்த்தருள் புரிந்தஅழகன்
இருக்கையத ருக்கன்முத லானஇமை யோர்குழுமி யேழ்விழவினிற்
தருக்குல நெருக்குமலி தண்பொழில்கள் கொண்டலன சண்பைநகரே.

629-3/3611
நீலவரை போலநிகழ் கேழலுரு நீள்பறவை நேருருவமாம்
மாலுமல ரானும்அறி யாமைவளர் தீயுருவ மானவரதன்
சேலும்இன வேலும்அன கண்ணியொடு நண்ணுபதி சூழ்புறவெலாஞ்
சாலிமலி சோலைகுயில் புள்ளினொடு கிள்ளைபயில் சண்பைநகரே.

630-3/3612
போதியர்கள் பிண்டியர்கள் போதுவழு வாதவகை யுண்டுபலபொய்
ஓதியவர் கொண்டுசெய்வ தொன்றுமிலை நன்றதுணர் வீருரைமினோ
ஆதியெமை ஆளுடைய அரிவையொடு பிரிவிலி அமர்ந்தபதிதான்
சாதிமணி தெண்டிரைகொ ணர்ந்துவயல் புகஎறிகொள் சண்பைநகரே.

631-3/3613
வாரின்மலி கொங்கையுமை நங்கையொடு சங்கரன்ம கிழ்ந்தமருமூர்
சாரின்முரல் தெண்கடல்வி சும்புறமு ழங்கொலிகொள் சண்பைநகர்மேற்
பாரின்மலி கின்றபுகழ் நின்றதமிழ் ஞானசம் பந்தனுரைசெய்
சீரின்மலி செந்தமிழ்கள் செப்புமவர் சேர்வர்சிவ லோகநெறியே.

632-3/3668
சங்கமரு முன்கைமட மாதையொரு பாலுடன் விரும்பி
அங்கமுடல் மேலுறவ ணிந்துபிணி தீரஅருள் செய்யும்
எங்கள்பெரு மானிடமெ னத்தகுமு னைக்கடலின் முத்தந்
துங்கமணி இப்பிகள் கரைக்குவரு தோணிபுர மாமே.

633-3/3669
சல்லரிய யாழ்முழவம் மொந்தைகுழல் தாளமதி யம்பக்
கல்லரிய மாமலையர் பாவையொரு பாகநிலை செய்து
அல்லெரிகை யேந்திநட மாடுசடை அண்ணலிட மென்பர்
சொல்லரிய தொண்டர்துதி செய்யவளர் தோணிபுர மாமே.

634-3/3670
வண்டரவு கொன்றைவளர் புன்சடையின் மேல்மதியம் வைத்துப்
பண்டரவு தன்னரையி லார்த்தபர மேட்டிபழி தீரக்
கண்டரவ வொண்கடலின் நஞ்சமமு துண்டகட வுள்@ர்
தொண்டரவர் மிண்டிவழி பாடுமல்கு தோணிபுர மாமே.

635-3/3671
கொல்லைவிடை யேறுடைய கோவணவன் நாவணவு மாலை
ஒல்லையுடை யான்அடைய லார்அரணம் ஒள்ளழல் விளைத்த
வில்லையுடை யான்மிக விரும்புபதி மேவிவளர் தொண்டர்
சொல்லையடை வாகஇடர் தீர்த்தருள்செய் தோணிபுர மாமே.

636-3/3672
தேயுமதி யஞ்சடை யிலங்கிட விலங்கன்மலி கானிற்
காயுமடு திண்கரியின் ஈருரிவை போர்த்தவன் நினைப்பார்
தாயெனநி றைந்ததொரு தன்மையினர் நன்மையொடு வாழ்வு
தூயமறை யாளர்முறை யோதிநிறை தோணிபுர மாமே.

637-3/3673
பற்றலர்தம் முப்புரம் எரித்தடி பணிந்தவர்கள் மேலைக்
குற்றம தொழித்தருளு கொள்கையினன் வெள்ளின்முது கானிற்
பற்றவன் இசைக்கிளவி பாரிடம தேத்தநட மாடுந்
துற்றசடை அத்தனுறை கின்றபதி தோணிபுர மாமே.

638-3/3674
பண்ணமரு நான்மறையர் நுன்முறை பயின்றதிரு மார்பிற்
பெண்ணமரு மேனியினர் தம்பெருமை பேசும்அடி யார்மெய்த்
திண்ணமரும் வல்வினைகள் தீரஅருள் செய்தலுடை யானுர்
துண்ணென விரும்புசரி யைத்தொழிலர் தோணிபுர மாமே.

639-3/3675
தென்றிசை யிலங்கையரை யன்திசைகள் வீரம்விளை வித்து
வென்றிசை புயங்களை யடர்த்தருளும் வித்தக னிடஞ்சீர்
ஒன்றிசை யியற்கிளவி பாடமயி லாடவளர் சோலை
துன்றுசெய வண்டுமலி தும்பிமுரல் தோணிபுர மாமே.

640-3/3676
நாற்றமிகு மாமலரின் மேலயனும் நாரணனும் நாடி
ஆற்றலத னால்மிக வளப்பரிய வண்ணம்எரி யாகி
ஊற்றமிகு கீழுலகும் மேலுலகும் ஓங்கியெழு தன்மைத்
தோற்றமிக நாளுமரி யானுறைவு தோணிபுர மாமே.

641-3/3677
மூடுதுவ ராடையினர் வேடநிலை காட்டும்அமண் ஆதர்
கேடுபல சொல்லிடுவ ரம்மொழி கெடுத்தடை வினானக்
காடுபதி யாகநட மாடிமட மாதொடிரு காதிற்
தோடுகுழை பெய்தவர் தமக்குறைவு தோணிபுர மாமே.

642-3/3678
துஞ்சிருளின் நின்றுநட மாடிமிகு தோணிபுர மேய
மஞ்சனை வணங்குதிரு ஞானசம் பந்தனசொன் மாலை
தஞ்சமென நின்றிசை மொழிந்தஅடி யார்கள்தடு மாற்றம்
வஞ்சமிலர் நெஞ்சிருளும் நீங்கியருள் பெற்றுவளர் வாரே.

643-3/3701
பெண்ணிய லுருவினர் பெருகிய புனல்விர வியபிறைக்
கண்ணியர் கடுநடை விடையினர் கழல்தொழும் அடியவர்
நண்ணிய பிணிகெட அருள்புரி பவர்நணு குயர்பதி
புண்ணிய மறையவர் நிறைபுகழ் ஒலிமலி புறவமே.

644-3/3702
கொக்குடை இறகொடு பிறையொடு குளிர்சடை முடியினர்
அக்குடை வடமுமோர் அரவமு மலரரை மிசையினிற்
திக்குடை மருவிய வுருவினர் திகழ்மலை மகளொடும்
புக்குட னுறைவது புதுமலர் விரைகமழ் புறவமே.

645-3/3703
கொங்கியல் சுரிகுழல் வரிவளை யிளமுலை உமையொரு
பங்கியல் திருவுரு வுடையவர் பரசுவொ டிரலைமெய்
தங்கிய கரதல முடையவர் விடையவர் உறைபதி
பொங்கிய பொருகடல் கொளவதன் மிசையுயர் புறவமே.

646-3/3704
மாதவ முடைமறை யவனுயிர் கொளவரு மறலியை
மேதகு திருவடி யிறையுற வுயிரது விலகினார்
சாதக வுருவியல் கானிடை உமைவெரு வுறவரு
போதக உரியதள் மருவினர் உறைபதி புறவமே.

647-3/3705
காமனை யழல்கொள விழிசெய்து கருதலர் கடிமதில்
தூமம துறவிறல் சுடர்கொளு வியஇறை தொகுபதி
ஓமமொ டுயர்மறை பிறவிய வகைதனொ டொளிகெழு
பூமகன் அலரொடு புனல்கொடு வழிபடு புறவமே.

648-3/3706
சொன்னய முடையவர் சுருதிகள் கருதிய தொழிலினர்
பின்னைய நடுவுணர் பெருமையர் திருவடி பேணிட
முன்னைய முதல்வினை யறஅரு ளினருறை முதுபதி
புன்னையின் முகைநெதி பொதியவிழ் பொழிலணி புறவமே.

649-3/3707
வரிதரு புலியத ளுடையினர் மழுவெறி படையினர்
பிரிதரு நகுதலை வடமுடி மிசையணி பெருமையர்
எரிதரு முருவினர் இமையவர் தொழுவதோ ரியல்பினர்
புரிதரு குழலுமை யொடுமினி துறைபதி புறவமே.

650-3/3708
வசிதரு முருவொடு மலர்தலை யுலகினை வலிசெயும்
நிசிசர னுடலொடு நெடுமுடி யொருபது நெரிவுற
ஒசிதர வொருவிரல் நிறுவினர் ஒளிவளர் வெளிபொடி
பொசிதரு திருவுரு வுடையவர் உறைபதி புறவமே.

651-3/3709
தேனக மருவிய செறிதரு முளரிசெய் தவிசினில்
ஊனக மருவிய புலனுகர் வுணர்வுடை யொருவனும்
வானகம் வரையக மறிகடல் நிலனெனு மெழுவகைப்
போனக மருவின னறிவரி யவர்பதி புறவமே.

652-3/3710
கோசர நுகர்பவர் கொழுகிய துவரன துகிலினர்
பாசுர வினைதரு பளகர்கள் பழிதரு மொழியினர்
நீசரை விடுமினி நினைவுறு நிமலர்த முறைபதி
பூசுரர் மறைபயில் நிறைபுக ழொலிமலி புறவமே.

653-3/3711
போதியல் பொழிலணி புறவநன் னகருறை புனிதனை
வேதிய ரதிபதி மிகுதலை தமிழ்கெழு விரகினன்
ஓதிய வொருபது முரியதொ ரிசைகொள வுரைசெயும்
நீதிய ரவரிரு நிலனிடை நிகழ்தரு பிறவியே.

654-3/3756
திருந்துமா களிற்றிள மருப்பொடு திரண்மணிச் சந்தமுந்திக்
குருந்துமா குரவமுங் குடசமும் பீலியுஞ் சுமந்துகொண்டு
நிரந்துமா வயல்புகு நீடுகோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேவிப்
பொருந்தினார் திருந்தடி போற்றிவாழ் நெஞ்சமே புகலதாமே.

655-3/3757
ஏலமார் இலவமோ டினமலர்த் தொகுதியா யெங்கும்நுந்திக்
கோலமா மிளகொடு கொழுங்கனி கொன்றையுங் கொண்டுகோட்டா
றாலியா வயல்புகு மணிதரு கொச்சையே நச்சிமேவும்
நீலமார் கண்டனை நினைமட நெஞ்சமே அஞ்சல்நீயே.

656-3/3758
பொன்னுமா மணிகொழித் தெறிபுனற் கரைகள்வாய் நுரைகளுந்திக்
கன்னிமார் முலைநலம் கவரவந் தேறுகோட் டாறுசூழ
மன்னினார் மாதொடும் மருவிடங் கொச்சையே மருவின்நாளும்
முன்னைநோய் தொடருமா றில்லைகாண் நெஞ்சமே அஞ்சல்நீயே.

657-3/3759
கந்தமார் கேதகைச் சந்தனக் காடுசூழ் கதலிமாடே
வந்துமா வள்ளையின் பவரளிக் குவளையைச் சாடியோடக்
கொந்துவார் குழலினார் குதிகொள்கோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேய
எந்தையார் அடிநினைந் துய்யலாம் நெஞ்சமே அஞ்சல்நீயே.

658-3/3760
மறைகொளுந் திறலினார் ஆகுதிப் புகைகள்வான் அண்டமிண்டிச்
சிறைகொளும் புனலணி செழுமதி திகழ்மதிற் கொச்சைதன்பால்
உறைவிட மெனமன மதுகொளும் பிரமனார் சிரமறுத்த
இறைவன தடியிணை இறைஞ்சிவாழ் நெஞ்சமே அஞ்சல்நீயே.

659-3/3761
சுற்றமும் மக்களுந் தொக்கவத் தக்கனைச் சாடியன்றே
உற்றமால் வரையுமை நங்கையைப் பங்கமா உள்கினானோர்
குற்றமில் லடியவர் குழுமிய வீதிசூழ் கொச்சைமேவி
நற்றவம் அருள்புரி நம்பனை நம்பிடாய் நாளும்நெஞ்சே.

660-3/3762
கொண்டலார் வந்திடக் கோலவார் பொழில்களிற் கூடிமந்தி
கண்டவார் கழைபிடித் தேறிமாமுகில்தனைக் கதுவுகொச்சை
அண்டவா னவர்களும் அமரரும் முனிவரும் பணியஆலம்
உண்டமா கண்டனார் தம்மையே உள்குநீ அஞ்சல்நெஞ்சே.

661-3/3763
அடலெயிற் றரக்கனார் நெருக்கிமா மலையெடுத் தார்த்தவாய்கள்
உடல்கெடத் திருவிரல் ஊன்றினார் உறைவிடம் ஒளிகொள்வெள்ளி
மடலிடைப் பவளமும் முத்தமுந் தொத்துவண் புன்னைமாடே
பெடையொடுங் குருகினம் பெருகுதண் கொச்சையே பேணுநெஞ்சே.

662-3/3764
அரவினிற் றுயில்தரும் அரியும்நற் பிரமனும் அன்றயர்ந்து
குரைகழற் றிருமுடி யளவிட அரியவர் கொங்குசெம்பொன்
விரிபொழி லிடைமிகு மலைமகள் மகிழ்தர வீற்றிருந்த
கரியநன் மிடறுடைக் கடவுளார் கொச்சையே கருதுநெஞ்சே.

663-3/3765
கடுமலி யுடலுடை அமணருங் கஞ்சியுண் சாக்கியரும்
இடுமற வுரைதனை இகழ்பவர் கருதுநம் ஈசர்வானோர்
நடுவுறை நம்பனை நான்மறை யவர்பணிந் தேத்தஞாலம்
உடையவன் கொச்சையே உள்கிவாழ் நெஞ்சமே அஞ்சல்நீயே.

664-3/3766
காய்ந்துதங் காலினாற் காலனைச் செற்றவர் கடிகொள்கொச்சை
ஆய்ந்துகொண் டிடமென இருந்தநல் லடிகளை ஆதரித்தே
ஏய்ந்ததொல் புகழ்மிகு மெழில்மறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
வாய்ந்தஇம் மாலைகள் வல்லவர் நல்லவா னுலகின்மேலே.

665-3/3810
விண்ணவர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
சுண்ணவெண் பொடியணி வீரே
சுண்ணவெண் பொடியணி வீரும தொழுகழல்
எண்ணவல் லாரிட ரிலரே.

666-3/3811
வேதியர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
ஆதிய அருமறை யீரே
ஆதிய அருமறை யீருமை யலர்கொடு
ஓதிய ருணர்வுடை யோரே.

667-3/3812
விளங்குதண் பொழிலணி வெங்குரு மேவிய
இளம்பிறை யணிசடை யீரே
இளம்பிறை யணிசடை யீரும திணையடி
உளங்கொள உறுபிணி யிலரே.

668-3/3813
விண்டலர் பொழிலணி வெங்குரு மேவிய
வண்டமர் வளர்சடை யீரே
வண்டமர் வளர்சடை யீருமை வாழ்த்துமத்
தொண்டர்கள் துயர்பிணி யிலரே.

669-3/3814
மிக்கவர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
அக்கினோ டரவசைத் தீரே
அக்கினோ டரவசைத் தீரும தடியிணை
தக்கவர் உறுவது தவமே.

670-3/3815
வெந்தவெண் பொடியணி வெங்குரு மேவிய
அந்தமில் பெருமையி னீரே
அந்தமில் பெருமையி னீருமை யலர்கொடு
சிந்தைசெய் வோர்வினை சிதைவே.

671-3/3816
விழமல்கு பொழிலணி வெங்குரு மேவிய
அழன்மல்கும் அங்கையி னீரே
அழன்மல்கும் அங்கையி னீருமை யலர்கொடு
தொழஅல்லல் கெடுவது துணிவே.

672-3/3817
வித்தக மறையவர் வெங்குரு மேவிய
மத்தநன் மலர்புனை வீரே
மத்தநன் மலர்புனை வீரும தடிதொழுஞ்
சித்தம துடையவர் திருவே.

673-3/3818
மேலவர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய
ஆலநன் மணிமிடற் றீரே
ஆலநன் மணிமிடற் றீரும தடிதொழுஞ்
சீலம துடையவர் திருவே.

674-3/3819
விரைமல்கு பொழிலணி வெங்குரு மேவிய
அரைமல்கு புலியத ளீரே
அரைமல்கு புலியத ளீரும தடியிணை
உரைமல்கு புகழவர் உயர்வே.

675-3/3872
கரும்பமர் வில்லியைக் காய்ந்துகாதற் காரிகை மாட்டருளி
அரும்பமர் கொங்கையோர் பால்மகிழ்ந்த அற்புதஞ் செப்பரிதாற்
பெரும்பக லேவந்தென் பெண்மைகொண்டு பேர்ந்தவர் சேர்ந்தஇடஞ்
சுரும்பமர் சோலைகள் சூழ்ந்தசெம்மைத் தோணி புரந்தானே.

676-3/3873
கொங்கியல் பூங்குழற் கொவ்வைச்செவ்வாய்க் கோமள மாதுமையாள்
பங்கிய லுந்திரு மேனியெங்கும் பால்வெள்ளை நீறணிந்து
சங்கியல் வெள்வளை சோரவந்தென் சாயல்கொண் டார்தமதூர்
துங்கியன் மாளிகை சூழ்ந்தசெம்மைத் தோணி புரந்தானே.

677-3/3874
மத்தக் களிற்றுரி போர்க்கக்கண்டு மாதுமை பேதுறலுஞ்
சித்தந் தெளியநின் றாடியேறு{ர் தீவண்ணர் சில்பலிக்கென்
றொத்தபடி வந்தென் னுள்ளங்கொண்ட ஒருவர்க் கிடம்போலுந்
துத்தநல் லின்னிசை வண்டுபாடுந் தோணி புரந்தானே.

678-3/3875
வள்ள லிருந்த மலையதனை வலஞ்செய்தல் வாய்மையென
உள்ளங் கொள்ளாது கொதித்தெழுந்தன் றெடுத்தோன் உரம்நெரிய
மௌ;ள விரல்வைத்தென் உள்ளங்கொண்டார் மேவு மிடம்போலுந்
துள்ளொலி வெள்ளத்தின் மேல்மிதந்த தோணி புரந்தானே.

679-3/3876
வெல்பற வைக்கொடி மாலும்மற்றை விரைமலர் மேலயனும்
பல்பற வைப்படி யாயுயர்ந்தும் பன்றிய தாய்ப்பணிந்துஞ்
செல்வற நீண்டெஞ் சிந்தைகொண்ட செல்வ ரிடம்போலுந்
தொல்பற வைசுமந் தோங்குசெம்மைத் தோணி புரந்தானே.

680-3/3877
குண்டிகை பீலிதட் டோ டுநின்று கோசரங் கொள்ளியரும்
மண்டைகை யேந்தி மனங்கொள்கஞ்சி ய[ணரும் வாய்மடிய
இண்டை புனைந்தெரு தேறிவந்தென் எழில்கவர்ந் தாரிடமாந்
தொண்டிசை பாடல றாததொன்மைத் தோணி புரந்தானே.

681-3/3878
தூமரு மாளிகை மாடம்நீடு தோணிபுரத் திறையை
மாமறை நான்கினொ டங்கமாறும் வல்லவன் வாய்மையினால்
நாமரு கேள்வி நலந்திகழும் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பாமரு பாடல்கள் பத்தும்வல்லார் பார்முழு தாள்பவரே.

682-3/3978
வரம தேகொளா உரம தேசெயும் 
புரமெ ரித்தவன் பிரம நற்புரத்
தரன்நன் நாமமே பரவு வார்கள்சீர் 
விரவு நீள்புவியே.

683-3/3979
சேணு லாமதில் வேணு மண்ணுளோர் 
காண மன்றலார் வேணு நற்புரத்
தாணு வின்கழல் பேணு கின்றவ 
ராணி யொத்தவரே.

684-3/3980
அகல மார்தரைப் புகலும் நான்மறைக் 
கிகலி யோர்கள்வாழ் புகலி மாநகர்ப்
பகல்செய் வோனெதிர்ச் சகல சேகரன் 
அகில நாயகனே.

685-3/3981
துங்க மாகரி பங்க மாவடுஞ் 
செங்கை யானிகழ் வெங்கு ருத்திகழ்
அங்க ணானடி தங்கை யாற்றொழத் 
தங்கு மோவினையே.

686-3/3982
காணி யொண்பொருட் கற்ற வர்க்கீகை 
யுடைமை யோரவர் காதல் செய்யுநற்
றோணி வண்புரத் தாணி யென்பவர் 
தூமதி யினரே.

687-3/3983
ஏந்த ராவெதிர் வாய்ந்த நுண்ணிடைப் 
பூந்த ணோதியாள் சேர்ந்த பங்கினன்
பூந்த ராய்தொழும் மாந்தர் மேனிமேற் 
சேர்ந்தி ராவினையே.

688-3/3984
சுரபு ரத்தினைத் துயர்செய் தாருகன் 
துஞ்ச வெஞ்சினக் காளி யைத்தருஞ்
சிரபு ரத்துளா னென்ன வல்லவர் 
சித்தி பெற்றவரே.

689-3/3985
உறவு மாகியற் றவர்க ளுக்குமா 
நெதிகொ டுத்துநீள் புவியி லங்குசீர்ப்
புறவ மாநகர்க் கிறைவ னேயெனத் 
தெறகி லாவினையே.

690-3/3986
பண்பு சேரிலங் கைக்கு நாதன்நன் 
முடிகள் பத்தையுங் கெடநெ ரித்தவன்
சண்பை யாதியைத் தொழும வர்களைச் 
சாதியா வினையே.

691-3/3987
ஆழி யங்கையிற் கொண்ட மாலயன் 
அறிவொ ணாததோர் வடிவு கொண்டவன்
காழி மாநகர்க் கடவுள் நாமமே 
கற்றல் நற்றவமே.

692-3/3988
விச்சை யொன்றிலாச் சமணர் சாக்கியப் 
பிச்சர் தங்களைக் கரிச றுத்தவன்
கொச்சை மாநகர்க் கன்பு செய்பவர் 
குணங்கள் கூறுமினே.

693-3/3989
கழும லத்தினுட் கடவுள் பாதமே 
கருது ஞானசம் பந்த னின்றமிழ்
முழுதும் வல்லவர்க் கின்ப மேதரும் 
முக்கண் எம்மிறையே.

694-3/4012
உற்றுமை சேர்வது மெய்யினையே உணர்வது நின்னருள் மெய்யினையே
கற்றவர் காய்வது காமனையே கனல்விழி காய்வது காமனையே
அற்றம் மறைப்பதும் உன்பணியே அமரர்கள் செய்வதும் உன்பணியே
பெற்று முகந்தது கந்தனையே பிரம புரத்தை யுகந்தனையே.

695-3/4013
சதிமிக வந்த சலந்தரனே தடிசிர நேர்கொள் சலந்தரனே
அதிரொளி சேர்திகி ரிப்படையால் அமர்ந்தனர் உம்பர் துதிப்படையால்
மதிதவழ் வெற்பது கைச்சிலையே மருவிட மேற்பது கைச்சிலையே
விதியினி லிட்ட விரும்பரனே வேணு புரத்தை விரும்பரனே.

696-3/4014
காதம ரத்திகழ் தோடினனே கானவ னாய்க்கடி தோடினனே
பாதம தாற்கூற் றுதைத்தனனே பார்த்தன் உடலம் புதைத்தனனே
தாதவிழ் கொன்றை தரித்தனனே சார்ந்த வினைய தரித்தனனே
போத மமரு முரைப்பொருளே புகலி யமர்ந்த பரம்பொருளே.

697-3/4015
மைத்திகழ் நஞ்சுமிழ் மாசுணமே மகிழ்ந்தரை சேர்வது மாசுணமே
மெய்த்துடல் பூசுவர் மேன்மதியே வேதம தோதுவர் மேன்மதியே
பொய்த்தலை யோடுறு மத்தமதே புரிசடை வைத்தது மத்தமதே
வித்தக ராகிய வெங்குருவே விரும்பி யமர்ந்தனர் வெங்குருவே.

698-3/4016
உடன்பயில் கின்றனன் மாதவனே யுறுபொறி காய்ந்திசை மாதவனே
திடம்பட மாமறை கண்டனனே திரிகுண மேவிய கண்டனனே
படங்கொள் அரவரை செய்தனனே பகடுரி கொண்டரை செய்தனனே
தொடர்ந்த துயர்க்கொரு நஞ்சிவனே தோணி புரத்துறை நஞ்சிவனே.

699-3/4017
திகழ்கைய தும்புகை தங்கழலே தேவர் தொழுவதுந் தங்கழலே
இகழ்பவர் தாமொரு மானிடமே யிருந்தனு வோடெழில் மானிடமே
மிகவரு நீர்கொளு மஞ்சடையே மின்னிகர் கின்றது மஞ்சடையே
தகவிர தங்கொள்வர் சுந்தரரே தக்கத ராயுறை சுந்தரரே.

700-3/4018
ஓர்வரு கண்கள் இணைக்கயலே உமையவள் கண்கள் இணைக்கயலே
ஏர்மரு வுங்கழ னாகமதே யெழில்கொ ளுதாசன னாகமதே
நீர்வரு கொந்தள கங்கையதே நெடுஞ்சடை மேவிய கங்கையதே
சேர்வரு யோகதி யம்பகனே சிரபுர மேயதி யம்பகனே.

701-3/4019
ஈண்டு துயிலம ரப்பினனே யிருங்கணி டந்தடி யப்பினனே
தீண்டல ரும்பரி சக்கரமே திகழ்ந்தொளி சேர்வது சக்கரமே
வேண்டி வருந்த நகைத்தலையே மிகைத்தவ ரோடுந கைத்தலையே
பூண்டனர் சேரலு மாபதியே புறவம் அமர்ந்த வுமாபதியே.

702-3/4020
நின்மணி வாயது நீழலையே நேசம தானவர் நீழலையே
உன்னி மனத்தெழு சங்கமதே யொளியத னோடுறு சங்கமதே
கன்னிய ரைக்கவ ருங்களனே கடல்விட முண்ட கருங்களனே
மன்னி வரைப்பதி சண்பையதே வாரி வயன்மலி சண்பையதே.

703-3/4021
இலங்கை யரக்கர் தமக்கிறையே யிடந்து கயிலை யெடுக்கிறையே
புலன்கள் கெடவுடன் பாடினனே பொறிகள் கெடவுடன் பாடினனே
இலங்கிய மேனி யிராவணனே யெய்து பெயரும் இராவணனே
கலந்தருள் பெற்றது மாவசியே காழி யரனடி மாவசியே.

704-3/4022
கண்ணிகழ் புண்டரி கத்தினனே கலந்திரி புண்டரி கத்தினனே
மண்ணிக ழும்பரி சேனமதே வானக மேய்வகை சேனமதே
நண்ணி யடிமுடி யெய்தலரே நளிர்மலி சோலையில் எய்தலரே
பண்ணியல் கொச்சை பசுபதியே பசுமிக வு[ர்வர் பசுபதியே.

705-3/4023
பருமதில் மதுரைமன் அவையெதிரே பதிகம தெழுதிலை யவையெதிரே
வருநதி யிடைமிசை வருகரனே வசையொடு மலர்கெட வருகரனே
கருதலில் இசைமுரல் தருமருளே கழுமலம் அமரிறை தருமருளே
மருவிய தமிழ்விர கனமொழியே வல்லவர் தம்மிடர் திடமொழியே.

706-3/4057
யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா காணாகா
காணாகாமா காழீயா மாமாயாநீ மாமாயா.

707-3/4058
யாகாயாழீ காயாகா தாயாராரா தாயாயா
யாயாதாரா ராயாதா காயாகாழீ யாகாயா.

708-3/4059
தாவாமூவா தாசாகா ழீநாதாநீ யாமாமா
மாமாயாநீ தாநாழீ காசாதாவா மூவாதா.

709-3/4060
நீவாவாயா காயாழீ காவாவானோ வாராமே
மேராவானோ வாவாகா ழீயாகாயா வாவாநீ.

710-3/4061
யாகாலாமே யாகாழீ யாமேதாவீ தாயாவீ
வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா.

711-3/4062
மேலேபோகா மேதேழீ காலாலேகா லானாயே
யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே.

712-3/4063
நீயாமாநீ யேயாமா தாவேழீகா நீதானே
நேதாநீகா ழீவேதா மாயாயேநீ மாயாநீண.

713-3/4064
நேணவராவிழ யாசைழியே வேகதளேரிய ளாயுழிகா
காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே.

714-3/4065
காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ
பூமேலேமா லேகாழீ காணீகாலே மேலேகா.

715-3/4066
வேரியுமேணவ காழியொயே யேனை நிணேமட ளோகரதே
தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே.

716-3/4067
நேரகழாமித யாசழிதா யேனனியேனனி ளாயுழிகா
காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே.

717-3/4068
மடமலி கொன்றை துன்றுவா ளெருக்கும் வன்னியும் மத்தமுஞ் சடைமேற்
படலொலி திரைகள் மோதிய கங்கைத் தலைவனார் தம்மிடம் பகரில்
விடலொலி பரந்த வெண்டிரை முத்தம் இப்பிகள் கொணர்ந்துவெள் ளருவிக்
கடலொலி யோதம் மோதவந் தலைக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

718-3/4069
மின்னிய அரவும் வெறிமலர் பலவும் விரும்பிய திங்களுந் தங்கு
சென்னிய துடையான் தேவர்தம் பெருமான் சேயிழை யொடும்உறை விடமாம்
பொன்னியன் மணியும் முரிகரி மருப்புஞ் சந்தமும் உந்துவன் றிரைகள்
கன்னிய ராடக் கடலொலி மலியுங் கழுமல நகரென லாமே.

719-3/4070
சீருறு தொண்டர் கொண்டடி போற்றச் செழுமலர் புனலொடு தூபந்
தாருறு கொன்றை தம்முடி வைத்த சைவனார் தங்கிட மெங்கும்
ஊருறு பதிகள் உலகுடன் பொங்கி யொலிபுனல் கொளவுடன் மிதந்த
காருறு செம்மை நன்மையான் மிக்க கழுமல நகரென லாமே.

720-3/4071
மண்ணினா ரேத்த வானுலார் பரச அந்தரத் தமரர்கள் போற்றப்
பண்ணினா ரெல்லாம் பலபல வேட முடையவர் பயில்விட மெங்கும்
எண்ணினான் மிக்கார் இயல்பினா னிறைந்தார் ஏந்திழை யவரொடு மைந்தர்
கண்ணினால் இன்பங் கண்டொளி பரக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

721-3/4072
சுருதியான் றலையும் நாமகள் மூக்குஞ் சுடரவன் கரமுமுன் னியங்கு
பருதியான் பல்லும் இறுத்தவர்க் கருளும் பரமனார் பயின்றினி திருக்கை
விருதினான் மறையும் அங்கமோ ராறும் வேள்வியும் வேட்டவர் ஞானங்
கருதினா ருலகிற் கருத்துடை யார்சேர் கழுமல நகரென லாமே.

722-3/4073
புற்றில்வாள் அரவும் ஆமையும் பூண்ட புனிதனார் பனிமலர்க் கொன்றை
பற்றிவான் மதியஞ் சடையிடை வைத்த படிறனார் பயின்றினி திருக்கை
செற்றுவன் றிரைகள் ஒன்றொடொன் றோடிச் செயிர்த்துவண் சங்கொடு வங்கங்
கற்றுறை வரைகள் கரைக்குவந் துரைக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

723-3/4074
அலைபுனற் கங்கை தங்கிய சடையார் அடல்நெடு மதிலொரு மூன்றுங்
கொலையிடைச் செந்தீ வெந்தறக் கண்ட குழகனார் கோயில தென்பர்
மலையின்மிக் குயர்ந்த மரக்கலஞ் சரக்கு மற்றுமற் றிடையிடை யெங்குங்
கலைகளித் தேறிக் கானலில் வாழுங் கழுமல நகரென லாமே.

724-3/4075
ஒருக்கமுன் நினையாத் தக்கன்றன் வேள்வி யுடைதர வுழறிய படையார்
அரக்கனை வரையால் ஆற்றலன் றழித்த அழகனார் அமர்ந்துறை கோயில்
பரக்கும்வண் புகழார் பழியவை பார்த்துப் பலபல அறங்களே பயிற்றிக்
கரக்குமா றறியா வண்மையால் வாழுங் கழுமல நகரென லாமே.

725-3/4076
அருவரை பொறுத்த ஆற்றலி னானும் அணிகிளர் தாமரை யானும்
இருவரும் ஏத்த எரியுரு வான இறைவனார் உறைவிடம் வினவில்
ஒருவரிவ் வுலகில் வாழ்கிலா வண்ணம் ஒலிபுனல் வெள்ளமுன் பரப்பக்
கருவரை சூழ்ந்த கடலிடை மிதக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

726-3/4077
உரிந்துயர் உருவில் உடைதவிர்ந் தாரும் அத்துகில் போர்த்துழல் வாருந்
தெரிந்து புன்மொழிகள் செப்பின கேளாச் செம்மையார் நன்மையால் உறைவாங்
குருந்துயர் கோங்கு கொடிவிடு முல்லை மல்லிகை சண்பகம் வேங்கை
கருந்தடங் கண்ணின் மங்கைமார் கொய்யுங் கழுமல நகரென லாமே.

727-3/4078
கானலங் கழனி யோதம்வந் துலவுங் கழுமல நகருறை வார்மேல்
ஞானசம் பந்தன் நற்றமிழ் மாலை நன்மையால் உரைசெய்து நவில்வார்
ஊனசம் பந்தத் துறுபிணி நீங்கி உள்ளமும் ஒருவழிக் கொண்டு
வானிடை வாழ்வர் மண்மிசைப் பிறவார் மற்றிதற் காணையும் நமதே.

728-4/4948
பார்கொண்டு மூடிக் கடல்கொண்ட 
ஞான்றுநின் பாதமெல்லாம் 
நாலஞ்சு புள்ளினம் ஏந்தின 
என்பர் நளிர்மதியங் 
கால்கொண்ட வண்கைச் சடைவிரித் 
தாடுங் கழுமலவர்க் 
காளன்றி மற்றுமுண் டோ அந்த 
ணாழி அகலிடமே.

729-4/4949
கடையார் கொடிநெடு மாடங்க 
ளெங்குங் கலந்திலங்க 
உடையா னுடைதலை மாலையுஞ் 
சூடி உகந்தருளி 
விடைதா னுடையவவ் வேதியன் 
வாழுங் கழுமலத்துள் 
அடைவார் வினைக ளவையௌ;க 
நாடொறும் ஆடுவரே.

730-4/4950
திரைவாய்ப் பெருங்கடல் முத்தங் 
குவிப்ப முகந்துகொண்டு 
நுரைவாய் நுளைச்சிய ரோடிக் 
கழுமலத் துள்ளழுந்தும் 
விரைவாய் நறுமலர் சூடிய 
விண்ணவன் றன்னடிக்கே 
வரையாப் பரிசிவை நாடொறும் 
நந்தமை யாள்வனவே.

731-4/4951
விரிக்கும் அரும்பதம் வேதங்க 
ளோதும் விழுமியநுல் 
உரைக்கில் அரும்பொருள் உள்ளுவர் 
கேட்கில் உலகமுற்றும் 
இரிக்கும் பறையொடு பூதங்கள் 
பாடக் கழுமலவன் 
நிருத்தம் பழம்படி யாடுங் 
கழல்நம்மை ஆள்வனவே.

732-4/4952
சிந்தித் தெழுமன மேநினை 
யாமுன் கழுமலத்தைப் 
பந்தித்த வல்வினை தீர்க்க 
வல்லானைப் பசுபதியைச் 
சந்தித்த கால மறுத்துமென் 
றெண்ணி யிருந்தவர்க்கு 
முந்தித் தொழுகழல் நாடொறும் 
நந்தம்மை ஆள்வனவே.

733-4/4953
நிலையும் பெருமையும் நீதியுஞ் 
சால அழகுடைத்தாய் 
அலையும் பெருவெள்ளத் தன்று 
மிதந்தவித் தோணிபுரஞ் 
சிலையில் திரிபுரம் மூன்றெரித் 
தார்தங் கழுமலவர் 
அலருங் கழலடி நாடொறும் 
நந்தமை ஆள்வனவே.

734-4/4954
முற்றிக் கிடந்துமுந் நீரின் 
மிதந்துடன் மொய்த்தமரர் 
சுற்றிக் கிடந்து தொழப்படு 
கின்றது சூழரவந் 
தெற்றிக் கிடந்துவெங் கொன்றளந் 
துன்றிவெண் திங்கள்சூடுங் 
கற்றைச் சடைமுடி யார்க்கிட 
மாய கழுமலமே.

735-4/4955
உடலும் உயிரும் ஒருவழிச் 
செல்லும் உலகத்துள்ளே 
அடையும் உனைவந் தடைந்தார் 
அமரர் அடியிணைக்கீழ் 
நடையும் விழவொடு நாடொறும் 
மல்கும் கழுமலத்துள் 
விடையன் தனிப்பதம் நாடொறும் 
நந்தமை ஆள்வனவே.

736-4/4956
பரவைக் கடல்நஞ்ச முண்டது 
மில்லையிப் பார்முழுதும் 
நிரவிக் கிடந்து தொழப்படு 
கின்றது நீண்டிருவர் 
சிரமப் படவந்து சார்ந்தார் 
கழலடி காண்பதற்கே 
அரவக் கழலடி நாடொறும் 
நந்தமை ஆள்வனவே.

737-4/4957
கரையார் கடல்சூழ் இலங்கையர் 
கோன்றன் முடிசிதறத் 
தொலையா மலரடி ஊன்றலும் 
உள்ளம் விதிர்விதிர்த்துத் 
தலையாய்க் கிடந்துயர்ந் தான்றன் 
கழுமலங் காண்பதற்கே 
அலையாப் பரிசிவை நாடொறும் 
நந்தமை ஆள்வனவே.

738-4/4958
படையார் மழுவொன்று பற்றிய 
கையன் பதிவினவிற் 
கடையார் கொடிநெடு மாடங்க 
ளோங்குங் கழுமலமாம் 
மடைவாய்க் குருகினம் பாளை 
விரிதொறும் வண்டினங்கள் 
பெடைவாய் மதுவுண்டு பேரா 
திருக்கும் பெரும்பதியே.

739-5/5676
மாதி யன்று மனைக்கிரு வென்றக்கால்
நீதி தான்சொல நீயெனக் காரெனுஞ்
சோதி யார்தரு தோணி புரவர்க்குத்
தாதி யாவன்நா னென்னுமென் தையலே.

740-5/5677
நக்கம் வந்து பலியிடென் றார்க்கிட்ட
மிக்க தையலை வெள்வளை கொள்வது
தொக்க நீர்வயல் தோணி புரவர்க்குத்
தக்க தன்று தமது பெருமைக்கே.

741-5/5678
கெண்டை போல்நய னத்திம வான்மகள்
வண்டு வார்குழ லாளுட னாகவே
துண்ட வான்பிறைத் தோணி புரவரைக்
கண்டு காமுறு கின்றனள் கன்னியே.

742-5/5679
பாலை யாழ்மொழி யாளவள் தாழ்சடை
மேல ளாவது கண்டனள் விண்ணுறச்
சோலை யார்தரு தோணி புரவர்க்குச்
சால நல்லளா கின்றனள் தையலே.

743-5/5680
பண்ணின் நேர்மொழி யாள்பலி யிட்டவிப்
பெண்ணை மால்கொடு பெய்வளை கொள்வது
சுண்ண மாடிய தோணி புரத்துறை
அண்ண லாருக்குச் சால அழகிதே.

744-5/5681
முல்லை வெண்ணகை மொய்குழ லாயுனக்
கல்ல னாவ தறிந்திலை நீகனித்
தொல்லை யார்பொழில் தோணி புரவர்க்கே
நல்லை யாயிடு கின்றனை நங்கையே.

745-5/5682
ஒன்று தானறி யாருல கத்தவர்
நின்று சொல்லி நிகழ்ந்த நினைப்பிலர்
துன்று வார்பொழில் தோணி புரவர்தங்
கொன்றை சூடுங் குறிப்பது வாகுமே.

746-5/5683
உறவு பேய்க்கணம் உண்பது வெண்டலை
உறைவ தீமம் உடலிலோர் பெண்கொடி
துறைக ளார்கடல் தோணி புரத்துறை
இறைவ னார்க்கிவள் என்கண்டன் பாவதே.

747-5/5684
மாக யானை மருப்பேர் முலையினர்
போக யானு மவள்புக்க தேபுகத்
தோகை சேர்தரு தோணி புரவர்க்கே
ஆக யானு மவர்க்கினி யாளதே.

748-5/5685
இட்ட மாயின செய்வாளென் பெண்கொடி
கட்டம் பேசிய காரரக் கன்றனைத்
துட்ட டக்கிய தோணி புரத்துறை
அட்ட மூர்த்திக்கு அன்பது வாகியே.

749-7/7817
சாதலும் பிறத்தலுந் தவிர்த்தெனை வகுத்துத் 
 தன்னருள் தந்தஎந் தலைவனை மலையின் 
மாதினை மதித்தங்கோர் பால்கொண்ட மணியை 
 வருபுனல் சடையிடை வைத்தஎம் மானை 
ஏதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை 
 எண்வகை ஒருவனை எங்கள்பி ரானைக் 
காதில்வெண் குழையனைக் கடல்கொள மிதந்த 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

750-7/7818
மற்றொரு துணையினி மறுமைக்குங் காணேன்
 வருந்தலுற் றேன்மற வாவரம் பெற்றேன் 
சுற்றிய சுற்றமுந் துணையென்று கருதேன் 
 துணையென்று நான்தொழப் பட்டஒண் சுடரை 
முத்தியும் ஞானமும் வானவர் அறியா 
 முறைமுறை பலபல நெறிகளுங் காட்டிக் 
கற்பனை கற்பித்த கடவுளை அடியேன் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

751-7/7819
திருத்தினை நகர்உறை சேந்தன் அப்பன்என்
 செய்வினை அறுத்திடுஞ் செம்பொனை அம்பொன் 
ஒருத்தனை அல்லதிங் காரையும் உணரேன் 
 உணர்வுபெற் றேன்உய்யுங் காரணந் தன்னால் 
விருத்தனைப் பாலனைக் கனவிடை விரவி 
 விழித்தெங்குங் காணமாட் டாதுவிட் டிருந்தேன் 
கருத்தனை நிருத்தஞ்செய் காலனை வேலைக் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

752-7/7820
மழைக்கரும் பும்மலர்க் கொன்றையி னானை 
 வளைக்கலுற் றேன்மற வாமனம் பெற்றேன் 
பிழைத்தொரு கால்இனிப் போய்ப்பிற வாமைப் 
 பெருமைபெற் றேன்பெற்ற தார்பெறு கிற்பார் 
குழைக்கருங் கண்டனைக் கண்டுகொள் வானே 
 பாடுகின் றேன்சென்று கூடவும் வல்லேன் 
கழைக்கரும் புங்கத லிப்பல சோலைக் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

753-7/7821
குண்டலங் குழைதிகழ் காதனே என்றுங்
 கொடுமழு வாட்படைக் குழகனே என்றும் 
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றையன் என்றும் 
 வாய்வெரு வித்தொழு தேன்விதி யாலே 
பண்டைநம் பலமன முங்களைந் தொன்றாய்ப் 
 பசுபதி பதிவின விப்பல நாளுங் 
கண்டலங் கழிக்கரை ஓதம்வந் துலவுங் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

754-7/7822
வரும்பெரும் வல்வினை என்றிருந் தெண்ணி
 வருந்தலுற் றேன்மற வாமனம் பெற்றேன் 
விரும்பிஎன் மனத்திடை மெய்குளிர்ப் பெய்தி 
 வேண்டிநின் றேதொழு தேன்விதி யாலே 
அரும்பினை அலரினை அமுதினைத் தேனை 
 ஐயனை அறவனென் பிறவிவேர் அறுக்குங் 
கரும்பினைப் பெருஞ்செந்நெல் நெருங்கிய கழனிக் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

755-7/7823
அயலவர் பரவவும் அடியவர் தொழவும்
 அன்பர்கள் சாயலுள் அடையலுற் றிருந்தேன் 
முயல்பவர் பின்சென்று முயல்வலை யானை 
 படுமென மொழிந்தவர் வழிமுழு தெண்ணிப் 
புயலினைத் திருவினைப் பொன்னின தொளியை 
 மின்னின துருவை என்னிடைப் பொருளைக் 
கயலினஞ் சேலொடு வயல்விளை யாடுங் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

756-7/7824
நினைதரு பாவங்கள் நாசங்க ளாக
 நினைந்துமுன் தொழுதெழப் பட்டஒண் சுடரை 
மலைதரு மலைமகள் கணவனை வானோர் 
 மாமணி மாணிக்கத் தைம்மறைப் பொருளைப் 
புனைதரு புகழினை எங்கள தொளியை 
 இருவரும் ஒருவனென் றுணர்வரி யவனைக் 
கனைதரு கருங்கடல் ஓதம்வந் துலவுங் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

757-7/7825
மறையிடைத் துணிந்தவர் மனையிடை இருப்ப 
 வஞ்சனை செய்தவர் பொய்கையும் மாயத் 
துறையுறக் குளித்துள தாகவைத் துய்த்த 
 உண்மை யெனுந்தக வின்மையை ஓரேன் 
பிறையுடைச் சடையனை எங்கள்பி ரானைப் 
 பேரரு ளாளனைக் காரிருள் போன்ற 
கறையணி மிடறுடை அடிகளை அடியேன் 
 கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

758-7/7826
செழுமலர்க் கொன்றையுங் கூவிள மலரும் 
 விரவிய சடைமுடி அடிகளை நினைந்திட் 
டழுமலர்க் கண்ணிணை அடியவர்க் கல்லால் 
 அறிவரி தவன்றிரு வடியிணை இரண்டுங் 
கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் ^ரன் 
 சடையன்றன் காதலன் பாடிய பத்துந் 
தொழுமலர் எடுத்தகை அடியவர் தம்மைத் 
 துன்பமும் இடும்பையுஞ் சூழகி லாவே.
Thiruvidaivoi