HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/393
அரவச் சடைமேல் மதிமத்தம் 
விரவிப் பொலிகின் றவனுராம் 
நிரவிப் பலதொண் டர்கள்நாளும் 
பரவிப் பொலியும் பனைய[ரே.

2-1/394
எண்ணொன் றிநினைந் தவர்தம்பால் 
உண்ணின் றுமகிழ்ந் தவனுராம் 
கண்ணின் றெழுசோ லையில்வண்டு 
பண்ணின் றொலிசெய் பனைய[ரே.

3-1/395
அலரும் மெறிசெஞ் சடைதன்மேல் 
மலரும் பிறையொன் றுடையானுர் 
சிலரென் றுமிருந் தடிபேணப் 
பலரும் பரவும் பனைய[ரே.

4-1/396
இடியார் கடல்நஞ் சமுதுண்டு 
பொடியா டியமே னியினானுர் 
அடியார் தொழமன் னவரேத்தப் 
படியார் பணியும் பனைய[ரே.

5-1/397
அறையார் கழல்மே லரவாட 
இறையார் பலிதேர்ந் தவனுராம் 
பொறையார் மிகுசீர் விழமல்கப் 
பறையா ரொலிசெய் பனைய[ரே.

6-1/398
அணியார் தொழவல் லவரேத்த 
மணியார் மிடறொன் றுடையானுர் 
தணியார் மலர்கொண் டிருபோதும் 
பணிவார் பயிலும் பனைய[ரே.

7-1/399
அடையா தவர்மூ வெயில்சீறும் 
விடையான் விறலார் கரியின்தோல் 
(மூ)உடையா னவனெண் பலபூதப் 
படையா னவனுர் பனைய[ரே. 
(மூ) உடையா னவனொண் பலபூத என்றும் பாடம்.

8-1/400
இலகும் முடிபத் துடையானை 
அலல்கண் டருள்செய் தவெம்மண்ணல் 
உலகில் லுயிர்நீர் நிலமற்றும் 
பலகண் டவனுர் பனைய[ரே.

9-1/401
வரமுன் னிமகிழ்ந் தெழுவீர்காள் 
சிரமுன் னடிதா ழவணங்கும் 
பிரமன் னொடுமா லறியாத 
பரமன் னுறையும் பனைய[ரே.

10-1/402
மூஅழிவல் லமண ரொடுதேரர் 
மொழிவல் லனசொல் லியபோதும் 
இழிவில் லதொர்செம் மையினானுர் 
பழியில் லவர்சேர் பனைய[ரே. 
(மூ) அழிவில் லமண/ தொடுதேரர் என்றும் பாடம்.

11-1/403
பாரார் மூவிடையான் பனைய[ர்மேல் 
சீரார் தமிழ்ஞா னசம்பந்தன் 
ஆரா தசொன்மா லைகள்பத்தும் 
ஊரூர் நினைவா ருயர்வாரே. 
(மூ) விடையார் என்றும் பாடம்.

12-7/8106
மாடமாளிகை கோபுரத்தொடு 
 மண்டபம்வள ரும்வளர்பொழில் 
பாடல் வண்டறையும் 
 பழனத் திருப்பனைய[ர்த் 
தோடுபெய்தொரு காதினிற்குழை 
 தூங்கத்தொண்டர்கள் துள்ளிப்பாடநின் 
றாடு மாறுவல்லார் 
 அவரே அழகியரே.

13-7/8107
நாறுசெங்கழு நீர்மலர்
 நல்லமல்லிகை சண்பகத்தொடு 
சேறுசெய் கழனிப் 
 பழனத் திருப்பனைய[ர் 
நீறுபூசிநெய் யாடிதன்னை 
 நினைப்பவர்தம் மனத்தனாகிநின் 
றாறு சூடவல்லார் 
 அவரே அழகியரே.

14-7/8108
செங்கண்மேதிகள் சேடெறிந்து 
 தடம்படிதலிற் சேலினத்தொடு 
பைங்கண் வாளைகள் 
 பாய்பழனத் திருப்பனைய[ர்த் 
திங்கள்சூடிய செல்வனாரடி 
 யார்தம்மேல்வினை தீர்ப்பராய்விடி 
லங்கிருந் துறைவார் 
 அவரே அழகியரே.

15-7/8109
வாளைபாய மலங்கிளங்கயல் 
 வரிவராலுக ளுங்கழனியுள் 
பாளையொண் கமுகம் 
 புடைசூழ் திருப்பனைய[ர்த் 
தோளுமாகமுந் தோன்றநட்டமிட் 
 டாடுவாரடித் தொண்டர்தங்களை 
ஆளு மாறுவல்லார் 
 அவரே அழகியரே.

16-7/8110
கொங்கையார்பல ருங்குடைந் 
 தாடநீர்க்குவ ளைமலர்தர 
பங்கயம் மலரும் 
 பழனத் திருப்பனைய[ர் 
மங்கைபாகமும் மாலோர்பாகமுந் 
 தாமுடையவர் மான்மழுவினோ 
டங்கைத் தீயுகப்பார் 
 அவரே அழகியரே.

17-7/8111
காவிரிபுடை சூழ்சோணாட்டவர் 
 தாம்பரவிய கருணையங்கடலப் 
பாவிரி புலவர் 
 பயிலுந் திருப்பனைய[ர் 
மாவிரிமட நோக்கிஅஞ்ச 
 மதகரியுரி போர்த்துகந்தவர் 
ஆவில்ஐந் துகப்பார் 
 அவரே அழகியரே.

18-7/8112
மரங்கள்மேல்மயி லாலமண்டப 
 மாடமாளிகை கோபுரத்தின்மேல் 
திரங்கல்வன் முகவன் 
 புகப்பாய் திருப்பனைய[ர்த் 
துரங்கன்வாய்பிளந் தானுந்தூமலர்த் 
 தோன்றலுமறி யாமற்றோன்றிநின் 
றரங்கில் ஆடவல்லார் 
 அவரே அழகியரே.

19-7/8113
மண்ணெலாம்முழ வம்மதிர்தர 
 மாடமாளிகை கோபுரத்தின்மேற் 
பண்ணி யாழ்முரலும் 
 பழனத் திருப்பனைய[ர் 
வெண்ணிலாச் சடைமேவிய 
 விண்ணவரொடு மண்ணவர்தொழ 
அண்ணலாகி நின்றார் 
 அவரே அழகியரே.

20-7/8114
குரக்கினங்குதி கொள்ளத்தேனுகக் 
 குண்டுதண்வயற் கெண்டைபாய்தரப் 
பரக்குந் தண்கழனிப் 
 பழனத் திருப்பனைய[ர் 
இரக்கமில்லவர் ஐந்தொடைத்தலை 
 தோளிருபது தாள்நெரிதர 
அரக்கனை அடர்த்தார் 
 அவரே அழகியரே.

21-7/8115
வஞ்சிநுண்ணிடை மங்கைபங்கினர் 
 மாதவர்வள ரும்வளர்பொழில் 
பஞ்சின் மெல்லடியார் 
 பயிலுந் திருப்பனைய[ர் 
வஞ்சியும்வளர் நாவலூரன் 
 வனப்பகையவ ளப்பன்வன்றொண்டன் 
செஞ்சொற் கேட்டுகப்பார் 
 அவரே அழகியரே.
Thiruvidaivoi