HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/2135
காயச் செவ்விக் காமற் காய்ந்து கங்கையைப் 
பாயப் படர்புன் சடையிற் பதித்த பரமேட்டி 
மாயச் சூரன் றறுத்த மைந்தன் தாதைதன் 
மீயச் சூரே தொழுது வினையை வீட்டுமே.

2-2/2136
பூவார் சடையின் முடிமேற் புனலர் அனல்கொள்வர் 
நாவார் மறையர் பிறையர் நறவெண் டலையேந்தி 
ஏவார் மலையே சிலையாக் கழியம் பெரிவாங்கி 
மேவார் புரமூன் றெரித்தார் மீயச் சூராரே.

3-2/2137
பொன்னேர் கொன்றை மாலை புரளும் அகலத்தான் 
மின்னேர் சடைக ளுடையான் மீயச் சூரானைத் 
தன்னேர் பிறரில் லானைத் தலையால் வணங்குவார்க் 
கன்னே ரிமையோர் உலக மெய்தற் கரிதன்றே.

4-2/2138
வேக மதநல் லியானை வெருவ வுரிபோர்த்துப் 
பாகம் உமையோ டாகப் படிதம் பலபாட 
நாகம் அரைமே லசைத்து நடமா டியநம்பன் 
மேகம் உரிஞ்சும் பொழில்சூழ் மீயச் சூரானே.

5-2/2139
விடையார் கொடியார் சடைமேல் விளங்கும் பிறைவேடம் 
படையார் பூதஞ் சூழப் பாட லாடலார் 
பெடையார் வரிவண் டணையும் பிணைசேர் கொன்றையார் 
விடையார் நடையொன் றுடையார் மீயச் சூராரே.

6-2/2140
குளிருஞ் சடைகொள் முடிமேற் கோல மார்கொன்றை 
ஒளிரும் பிறையொன் றுடையா னொருவன் கைகோடி 
நளிரும் மணிசூழ் மாலை நட்டம் நவில்நம்பன் 
மிளிரும் மரவம் உடையான் மீயச் சூரானே.

7-2/2141
நீல வடிவர் மிடறு நெடியர் நிகரில்லார் 
கோல வடிவு தமதாங் கொள்கை யறிவொண்ணார் 
காலர் கழலர் கரியின் உரியர் மழுவாளர் 
மேலர் மதியர் விதியர் மீயச் சூராரே.

8-2/2142
புலியின் உரிதோ லாடை பூசும் பொடிநீற்றர் 
ஒலிகொள் புனலோர் சடைமேற் கரந்தார் உமையஞ்ச 
வலிய திரள்தோள் வன்கண் அரக்கர் கோன்தன்னை 
மெலிய வரைக்கீழ் அடர்த்தார் மீயச் சூராரே.

9-2/2143
காதின் மிளிருங் குழையர் கரிய கண்டத்தார் 
போதி லவனும் மாலுந் தொழப் பொங் கெரியானார் 
கோதி வரிவண் டறைபூம் பொய்கைப் புனல்மூழ்கி 
மேதி படியும் வயல்சூழ் மீயச் சூராரே.

10-2/2144
கண்டார் நாணும் படியார் கலிங்க முடைபட்டைக் 
கொண்டார் சொல்லைக் குறுகா ருயர்ந்த கொள்கையார் 
பெண்டான் பாக முடையார் பெரிய வரைவில்லால் 
விண்டார் புரமூன் றெரித்தார் மீயச் சூராரே.

11-2/2145
வேட முடைய பெருமா னுறையும் மீயச்சூர் 
நாடும் புகழார் புகலி ஞான சம்பந்தன் 
பாட லாய தமிழீ ரைந்தும் மொழிந்துள்கி 
ஆடும் அடியார் அகல்வா னுலகம் அடைவாரே.

12-5/5333
தோற்றுங் கோயிலுந் தோன்றிய கோயிலும்
வேற்றுக் கோயில் பலவுள மீயச்சூர்க்
கூற்றம் பாய்ந்த குளிர்புன் சடையரற்
கேற்றங் கோயில்கண் டீரிளங் கோயிலே.

13-5/5334
வந்த னையடைக் கும்மடித் தொண்டர்கள்
பந்த னைசெய்து பாவிக்க நின்றவன்
சிந்த னைதிருத் துந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை யாரிளங் கோயிலே.

14-5/5335
பஞ்ச மந்திர மோதும் பரமனார்
அஞ்ச ஆனை யுரித்தன லாடுவார்
நெஞ்சம் வாழி நினைந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை யாரிளங் கோயிலே.

15-5/5336
நாறு மல்லிகை கூவிளஞ் செண்பகம்
வேறு வேறு விரித்த சடையிடை
ஆறு கொண்டுகந் தான்றிரு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.

16-5/5337
வௌ;வ வண்ணத்து நாகம் வெருவவே
கவ்வ வண்ணக் கனல்விரித் தாடுவர்
செவ்வ வண்ணந் திகழ்திரு மீயச்சூர்
எவ்வ வண்ணம் பிரானிளங் கோயிலே.

17-5/5338
பொன்னங் கொன்றையும் பூவணி மாலையும்
பின்னுஞ் செஞ்சடை மேற்பிறை சூடிற்று
மின்னு மேகலை யாளொடு மீயச்சூர்
இன்ன நாள்அக லாரிளங் கோயிலே.

18-5/5339
படைகொள் பூதத்தன் பைங்கொன்றைத் தாரினன்
சடைகொள் வெள்ளத்தன் சாந்தவெண் ணீற்றினன்
விடைகொ @ர்தியி னான்றிரு மீயச்சூர்
இடைகொண் டேத்தநின் றாரிளங் கோயிலே.

19-5/5340
ஆறு கொண்ட சடையினர் தாமுமோர்
வேறு கொண்டதோர் வேடத்த ராகிலுங்
கூறு கொண்டுகந் தாளொடு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.

20-5/5341
வேதத் தானென்பர் வேள்வியு ளானென்பர்
பூதத் தானென்பர் புண்ணியன் றன்னையே
கீதத் தான்கிள ருந்திரு மீயச்சூர்
ஏதந் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.

21-5/5342
கடுக்கண் டன்கயி லாய மலைதனை
எடுக்க லுற்ற இராவணன் ஈடற
விடுக்க ணின்றி வெகுண்டவன் மீயச்சூர்
இடுக்கண் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.
Thiruvidaivoi