HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/2026
கருந்த டங்கண்ணின் மாத ராரிசை செய்யக் காரதிர் கின்ற பூம்பொழில்
குருந்த மாதவியின் விரைமல்கு கோட்டாற்றில்
இருந்த எம்பெரு மானை யுள்கி இணையடி தொழு தேத்தும் மாந்தர்கள்
வருந்துமா றறியார் நெறிசேர்வர் வானுடே.

2-2/2027
நின்று மேய்ந்து நினைந்து மாகரி நீரொ டும்மலர் வேண்டி வான்மழை
குன்றின் நேர்ந்துகுத்திப் பணிசெய்யுங் கோட்டாற்றுள்
என்றும் மன்னிய எம்பிரான் கழ லேத்தி வானர சாள வல்லவர்
பொன்று மாறறியார் புகழார்ந்த புண்ணியரே.

3-2/2028
விரவி நாளும் விழாவி டைப்பொலி தொண்டர் வந்து வியந்து பண்செயக்
குரவ மாரும்நீழற் பொழில்மல்கு கோட்டாற்றில்
அரவ நீள்சடை யானை யுள்கிநின் றாத ரித்துமுன் அன்பு செய்தடி
பரவுமாறு வல்லார் பழிபற் றறுப்பாரே.

4-2/2029
அம்பின் நேர்விழி மங்கை மார்பலர் ஆட கம்பெறு மாட மாளிகைக்
கொம்பி னேர்துகி லின்கொடியாடு கோட்டாற்றில்
நம்பனே நடனே நலந் திகழ் நாதனே யென்று காதல் செய்தவர்
தம்பின் நேர்ந்தறியார் தடுமாற்ற வல்வினையே.

5-2/2030
பழைய தம்மடி யார்துதி செயப் பாரு ளோர்களும் விண்ணு ளோர்தொழக்
குழலும் மொந்தை விழாவொலிசெய்யுங் கோட்டாற்றில்
கழலும் வண்சிலம் பும்மொ லிசெயக் கானி டைக்கண மேத்த ஆடிய
அழக னென்றெழுவா ரணியாவர் வானவர்க்கே.

6-2/2031
பஞ்சின் மெல்லடி மாத ராடவர் பத்தர் சித்தர்கள் பண்பு வைகலுங்
கொஞ்சி இன்மொழியாற் றொழின்மல்கு கோட்டாற்றில்
மஞ்ச னேமணி யேமணி மிடற் றண்ண லேயென வுண்ணெ கிழ்ந்தவர்
துஞ்சு மாறறியார் பிறவாரித் தொன்னிலத்தே.

7-2/2032
கலவ மாமயி லாளொர் பங்கனைக் கண்டு கண்மிசை நீர்நெ கிழ்த்திசை
குலவு மாறுவல்லார் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
நிலவ மாமதி சேர்ச டையுடை நின்ம லாவென வுன்னு வாரவர்
உலவு வானவரின் உயர்வாகுவ துண்மையதே.

8-2/2033
வண்ட லார்வயற் சாலி யாலைவ ளம்பொ லிந்திட வார்பு னற்றிரை
கொண்ட லார்கொணர்ந் தங்குலவுந்திகழ் கோட்டாற்றில்
தொண்டெ லாந்துதி செய்ய நின்ற தொழில னேகழ லால ரக்கனை
மிண்டெ லாந்தவிர்த் தென்னுகந்திட்ட வெற்றிமையே.

9-2/2034
கருதி வந்தடி யார்தொ ழுதெழக் கண்ண னோடயன் தேட ஆனையின்
குருதி மெய்கலப்ப உரிகொண்டு கோட்டாற்றில்
விருதி னான்மட மாதும் நீயும்வி யப்பொ டும்முயர் கோயில் மேவிவெள்
ளெருதுகந் தவனே இரங்காயுன தின்னருளே.

10-2/2035
உடையி லாதுலழ் கின்ற குண்டரும் ஊணருந் தவத் தாய சாக்கியர்
கொடையிலார் மனத்தார் குறையாருங் கோட்டாற்றில்
படையி லார்மழு வேந்தி யாடிய பண்ப னேயிவ ரென்கொ லோநுனை
அடைகிலாத வண்ணம் அருளாயுன் அடியவர்க்கே.

11-2/2036
கால னைக்கழ லாலு தைத்தொரு காம னைக்கன லாகச் சீறிமெய்
கோல வார்குழலாள் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
மூல னைமுடி வொன் றிலாதவெம் முத்த னைப்பயில் பந்தன் சொல்லிய
மாலைபத்தும் வல்லார்க் கெளிதாகும் வானகமே.

12-3/2921
வேதியன் விண்ணவ ரேத்தநின் றான்விளங் கும்மறை 
ஓதிய வொண்பொரு ளாகிநின் றானொளி யார்கிளி 
கோதிய தண்பொழில் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள் 
ஆதியை யேநினைந் தேத்தவல் லார்க்கல்லல் இல்லையே.

13-3/2922
ஏலம லர்க்குழல் மங்கைநல் லாளிம வான்மகள் 
பாலம ருந்திரு மேனியெங் கள்பர மேட்டியுங் 
கோலம லர்ப்பொழில் சூழ்ந்தெழி லார்திருக் கோட்டாற்றுள் 
ஆலநீ ழற்கீழ் இருந்தறஞ் சொன்ன அழகனே.

14-3/2923
இலைமல்கு சூலமொன் றேந்தினா னும்இமை யோர்தொழ 
மலைமல்கு மங்கையோர் பங்கனா யம்மணி கண்டனுங் 
குலைமல்கு தண்பொழில் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள் 
அலைமல்கு வார்சடை யேற்றுகந் தஅழ கனன்றே.

15-3/2924
ஊனம ரும்முட லுள்ளிருந் தவ்வுமை பங்கனும் 
வானம ரும்மதி சென்னிவைத் தமறை யோதியுந் 
தேனம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள் 
தானம ரும்விடை யானும்எங் கள்தலை வனன்றே.

16-3/2925
வம்பல ரும்மலர்க் கோதைபா கம்மகிழ் மைந்தனுஞ் 
செம்பவ ளத்திரு மேனிவெண் ணீறணி செல்வனுங் 
கொம்பம ரும்மலர் வண்டுகெண் டுந்திருக் கோட்டாற்றுள் 
நம்பனெ னப்பணி வார்க்கருள் செய்யெங்கள் நாதனே.

17-3/2926
பந்தம ரும்விரல் மங்கைநல் லாளொரு பாகமா 
வெந்தம ரும்பொடிப் பூசவல் லவிகிர் தன்மிகுங் 
கொந்தம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள் 
அந்தண னைநினைந் தேத்தவல் லார்க்கில்லை அல்லலே.

18-3/2927
துண்டம ரும்பிறை சூடிநீ டுசுடர் வண்ணனும் 
வண்டம ருங்குழல் மங்கைநல் லாளொரு பங்கனுந் 
தெண்டிரை நீர்வயல் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள் 
அண்டமும் எண்டிசை யாகிநின் றஅழ கனன்றே.

19-3/2928
இரவம ருந்நிறம் பெற்றுடை யஇலங் கைக்கிறை 
கரவம ரக்கயி லையெடுத் தான்வலி செற்றவன் 
குரவம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள் 
அரவம ருஞ்சடை யான்அடி யார்க்கருள் செய்யுமே.

20-3/2929
ஓங்கிய நாரணன் நான்முக னும்முண ராவகை 
நீங்கிய தீயுரு வாகிநின் றநிம லன்நிழற் 
கோங்கம ரும்பொழில் சூழ்ந்தெழி லார்திருக் கோட்டாற்றுள் 
ஆங்கம ரும்பெரு மான்அம ரர்க்கம ரனன்றே.

21-3/2930
கடுக்கொடுத் ததுவ ராடையர் காட்சியில் லாததோர் 
தடுக்கிடுக் கிச்சம ணேதிரி வார்கட்குத் தன்னருள் 
கொடுக்ககில் லாக்குழ கன்அம ருந்திருக் கோட்டாற்றுள் 
இடுக்கணின் றித்தொழு வார்அம ரர்க்கிறை யாவரே.

22-3/2931
கொடியுயர் மால்விடை ய[ர்தியி னான்திருக் கோட்டாற்றுள் 
அடிகழ லார்க்கநின் றாடவல் லஅரு ளாளனைக் 
கடிகம ழும்பொழிற் காழியுள் ஞானசம் பந்தன்சொற் 
படியிவை பாடிநின் றாடவல் லார்க்கில்லை பாவமே.
Thiruvidaivoi