HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-3/3901
கொடியுடை மும்மதி லூடுருவக் குனிவெஞ் சிலைதாங்கி
இடிபட எய்த அமரர்பிரான் அடியார் இசைந்தேத்தத்
துடியிடை யாளையோர் பாகமாகத் துதைந்தா ரிடம்போலும்
வடிவுடை மேதி வயல்படியும் வலம்புர நன்னகரே.

2-3/3902
கோத்தகல் லாடையுங் கோவணமுங் கொடுகொட்டி கொண்டொருகை
தேய்த்தன் றனங்கனைத் தேசழித்துத் திசையார் தொழுதேத்தக்
காய்த்தகல் லாலதன் கீழிருந்த கடவுள் ளிடம்போலும்
வாய்த்தமுத் தீத்தொழில் நான்மறையோர் வலம்புர நன்னகரே.

3-3/3903
நொய்யதோர் மான்மறி கைவிரலின் நுனைமேல் நிலையாக்கி
மெய்யெரி மேனிவெண் ணீறுபூசி விரிபுன் சடைதாழ
மையிருஞ் சோலை மணங்கமழ இருந்தா ரிடம்போலும்
வைகலும் மாமுழ வம்மதிரும் வலம்புர நன்னகரே.

4-3/3904
ஊனம ராக்கை யுடம்புதன்னை யுணரின் பொருளன்று
தேனமர் கொன்றையி னானடிக்கே சிறுகாலை யேத்துமினோ
ஆனமர் ஐந்துங்கொண் டாட்டுகந்த அடிகள் இடம்போலும்
வானவர் நாடொறும் வந்திறைஞ்சும் வலம்புர நன்னகரே.

5-3/3905
செற்றெறி யுந்திரை யார்கலுழிச் செழுநீர்கிளர் செஞ்சடைமேல்
அற்றறி யாதன லாடுநட்ட மணியார் தடங்கண்ணி
பெற்றறி வார்எரு தேறவல்ல பெருமான் இடம்போலும்
வற்றறி யாப்புனல் வாய்ப்புடைய வலம்புர நன்னகரே.

6-3/3906
உண்ணவண் ணத்தொளி நஞ்சமுண்டு வுமையோ டுடனாகிச்
சுண்ணவண் ணப்பொடி மேனிபூசிச் சுடர்ச்சோதி நின்றிலங்கப்
பண்ணவண் ணத்தன பாணிசெய்யப் பயின்றா ரிடம்போலும்
வண்ணவண் ணப்பறை பாணியறா வலம்புர நன்னகரே.

7-3/3907
புரிதரு புன்சடை பொன்றயங்கப் புரிநுல் புரண்டிலங்க
விரைதரு வேழத்தின் ஈருரிதோல் மேல்மூடி வேய்புரைதோள்
அரைதரு பூந்துகில் ஆரணங்கை யமர்ந்தா ரிடம்போலும்
வரைதரு தொல்புகழ் வாழ்க்கையறா வலம்புர நன்னகரே.

8-3/3908
தண்டணை தோளிரு பத்தினொடுந் தலைபத் துடையானை
ஒண்டணை மாதுமை தான்நடுங்க ஒருகால் விரலூன்றி
மிண்டது தீர்த்தருள் செய்யவல்ல விகிர்தர்க் கிடம்போலும்
வண்டணை தன்னொடு வைகுபொழில் வலம்புர நன்னகரே.

9-3/3909
தாருறு தாமரை மேலயனுந் தரணி யளந்தானுந்
தேர்வறி யாவகை யால்இகலித் திகைத்துத் திரிந்தேத்தப்
பேர்வறி யாவகை யால்நிமிர்ந்த பெருமான் இடம்போலும்
வாருறு சோலை மணங்கமழும் வலம்புர நன்னகரே.

10-3/3910
காவிய நற்றுவ ராடையினார் கடுநோன்பு மேற்கொள்ளும்
பாவிகள் சொல்லைப் பயின்றறியாப் பழந்தொண்டர் உள்ளுருக
ஆவியுள் நின்றருள் செய்யவல்ல அழகர் இடம்போலும்
வாவியின் நீர்வயல் வாய்ப்புடைய வலம்புர நன்னகரே.

11-3/3911
நல்லியல் நான்மறை யோர்புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
வல்லியந் தோலுடை யாடையினான் வலம்புர நன்னகரைச்
சொல்லிய பாடல்கள் பத்துஞ்சொல்ல வல்லவர் தொல்வினைபோய்ச்
செல்வன சேவடி சென்றணுகிச் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.

12-4/4686
தெண்டிரை தேங்கி ஓதஞ் 
சென்றடி வீழுங் காலைத் 
தொண்டிரைத் தண்டர் கோனைத் 
தொழுதடி வணங்கி யெங்கும் 
வண்டுகள் மதுக்கள் மாந்தும் 
வலம்புரத் தடிகள் தம்மைக் 
கொண்டுநற் கீதம் பாடக் 
குழகர்தாம் இருந்த வாறே.

13-4/4687
மடுக்களில் வாளை பாய 
வண்டினம் இரிந்த பொய்கைப் 
பிடிக்களி றென்னத் தம்மிற் 
பிணைபயின் றணைவ ரால்கள் 
தொடுத்தநன் மாலை ஏந்தித் 
தொண்டர்கள் பரவி யேத்த 
வடித்தடங் கண்ணி பாகர் 
வலம்புரத் திருந்த வாறே.

14-4/4688
தேனுடை மலர்கள் கொண்டு 
திருந்தடி பொருந்தச் சேர்த்தி 
ஆனிடை அஞ்சுங் கொண்டு 
அன்பினால் அமர வாட்டி 
வானிடை மதியஞ் சூடும் 
வலம்புரத் தடிகள் தம்மை 
நானடைந் தேத்தப் பெற்று 
நல்வினைப் பயனுற் றேனே.

15-4/4689
முளைஎயிற் றிளநல் ஏனம் 
பூண்டுமொய் சடைகள் தாழ 
வளைஎயிற் றிளைய நாகம் 
வலித்தரை யிசைய வீக்கிப் 
புளைகைய போர்வை போர்த்துப் 
புனலொடு மதியஞ் சூடி 
வளைபயில் இளைய ரேத்தும் 
வலம்புரத் தடிகள் தாமே.

16-4/4690
சுருளுறு வரையின் மேலாற் 
றுளங்கிளம் பளிங்கு சிந்த 
இருளுறு கதிர்நு ழைந்த 
இளங்கதிர்ப் பசலைத் திங்கள் 
அருளுறும் அடிய ரெல்லாம் 
அங்கையின் மலர்கள் ஏந்த 
மருளுறு கீதங் கேட்டார் 
வலம்புரத் தடிக ளாரே.

17-4/4691
நினைக்கின்றேன் நெஞ்சு தன்னால் 
நீண்டபுன் சடையி னானே 
அனைத்துடன் கொண்டு வந்தங் 
கன்பினால் அமைய வாட்டிப் 
புனைக்கின்றேன் பொய்ம்மை தன்னை 
மெய்ம்மையைப் புணர மாட்டேன் 
எனக்குநான் செய்வ தென்னே 
இனிவலம் புரவ னீரே.

18-4/4692
செங்கயல் சேல்கள் பாய்ந்து 
தேம்பழ மினிய நாடித் 
தங்கயந் துறந்து போந்து 
தடம்பொய்கை அடைந்து நின்று 
கொங்கையர் குடையுங் காலைக் 
கொழுங்கனி யழுங்கி னாராம் 
மங்கல மனையின் மிக்கார் 
வலம்புரத் தடிக ளாரே.

19-4/4693
அருகெலாங் குவளை செந்நெல் 
அகவிலை யாம்பல் நெய்தல் 
தெருவெலாந் தெங்கு மாவும் 
பழம்விழும் படப்பை யெல்லாங் 
குருகினங் கூடி யாங்கே 
கும்மலித் திறகு லர்த்தி 
மருவலா மிடங்கள் காட்டும் 
வலம்புரத் தடிக ளாரே.

20-4/4694
கருவரை யனைய மேனிக் 
கடல்வண்ண னவனுங் காணான் 
திருவரை யனைய பூமேல் 
திசைமுக னவனுங் காணான் 
ஒருவரை உச்சி ஏறி 
ஓங்கினார் ஓங்கி வந்து 
அருமையில் எளிமை யானார் 
அவர்வலம் புரவ னாரே.

21-4/4695
வாளெயி றிலங்க நக்கு 
வளர்கயி லாயந் தன்னை 
ஆள்வலி கருதிச் சென்ற 
அரக்கனை வரைக்கீ ழன்று 
தோளொடு பத்து வாயுந் 
தொலைந்துடன் அழுந்த வு[ன்றி 
ஆண்மையும் வலியுந் தீர்ப்பார் 
அவர்வலம் புரவ னாரே.

22-6/6824
மண்ணளந்த மணிவண்ணர் தாமும் மற்றை 
மறையவனும் வானவருஞ் சூழ நின்று
கண்மலிந்த திருநெற்றி யுடையா ரொற்றைக் 
கதநாகங் கையுடையார் காணீ ரன்றே
பண்மலிந்த மொழியவரு மியானு மெல்லாம் 
பணிந்திறைஞ்சித் தம்முடைய பின்பின் செல்ல
மண்மலிந்த வயல்புடைசூழ் மாட வீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

23-6/6825
சிலைநவின்ற தொருகணையாற் புரமூன் றெய்த 
தீவண்ணர் சிறந்திமையோர் இறைஞ்சி யேத்தக்
கொலைநவின்ற களியானை யுரிவை போர்த்துக்
கூத்தாடித் திரிதருமக் கூத்தர் நல்ல
கலைநவின்ற மறையவர்கள் காணக் காணக்
கடுவிடைமேற் பாரிடங்கள் சூழக் காதல்
மலைமகளுங் கங்கையுந் தாமு மெல்லாம் 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

24-6/6826
தீக்கூருந் திருமேனி யொருபால் மற்றை 
யொருபாலும் அரியுருவந் திகழ்ந்த செல்வர்
ஆக்கூரில் தான்தோன்றி புகுவார் போல
அருவினையேன் செல்வதுமே யப்பா லெங்கும்
நோக்கா ரொருவிடத்து நுலுந் தோலுந்
துதைந்திலங்குந் திருமேனி வெண்ணீ றாடி
வாக்கால் மறைவிரித்து மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கிங்கே மன்னி னாரே.

25-6/6827
மூவாத மூக்கப்பாம் பரையிற் சாத்தி 
மூவர் உருவாய முதல்வ ரிந்நாள்
கோவாத எரிகணையைச் சிலைமேற் கோத்த 
குழகனார் குளிர்கொன்றை சூடி யிங்கே
போவாரைக் கண்டடியேன் பின்பின் செல்லப்
புறக்கணித்துத் தம்முடைய பூதஞ் சூழ
வாவா வெனவுரைத்து மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

26-6/6828
அனலொருகை யதுவேந்தி அதளி னோடே 
ஐந்தலைய மாநாகம் அரையிற் சாத்திப்
புனல்பொதிந்த சடைக்கற்றைப் பொன்போல் மேனிப் 
புனிதனார் புரிந்தமரர் இறைஞ்சி யேத்தச்
சினவிடையை மேற்கொண்டு திருவா ரூருஞ்
சிரபுரமும் இடைமருதுஞ் சேர்வார் போல
மனமுருக வளைகழல மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

27-6/6829
கறுத்ததொரு கண்டத்தர் காலன் வீழக் 
காலினாற் காய்ந்துகந்த காபா லியார்
முறித்ததொரு தோலுடுத்து முண்டஞ் சாத்தி
முனிகணங்கள் புடைசூழ முற்றந் தோறுந்
தெறித்ததொரு வீணையராய்ச் செல்வார் தம்வாய்ச் 
சிறுமுறுவல் வந்தெனது சிந்தை வெளவ
மறித்தொருகால் நோக்காதே மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

28-6/6830
பட்டுடுத்துப் பவளம்போல் மேனி யெல்லாம் 
பசுஞ்சாந்தங் கொண்டணிந்து பாதம் நோவ
இட்டெடுத்து நடமாடி யிங்கே வந்தார்க் 
கெவ்வு[ரீர் எம்பெருமா னென்றேன் ஆவி
விட்டிடுமா றதுசெய்து விரைந்து நோக்கி
வேறோர் பதிபுகப் போவார் போல
வட்டணைகள் படநடந்து மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

29-6/6831
பல்லார் பயில்பழனப் பாசூ ரென்றும்
பழனம் பதிபழமை சொல்லி நின்றார்
நல்லார் நனிபள்ளி யின்று வைகி
நாளைப்போய் நள்ளாறு சேர்து மென்றார்
சொல்லார் ஒருவிடமாத் தோள்கை வீசிச்
சுந்தரராய் வெந்தநீ றாடி யெங்கும்
மல்லார் வயல்புடைசூழ் மாடவீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

30-6/6832
பொங்கா டரவொன்று கையிற் கொண்டு
போர்வெண் மழுவேந்திப் போகா நிற்பர்
தங்கா ரொருவிடத்துந் தம்மேல் ஆர்வந் 
தவிர்த்தருளார் தத்துவத்தே நின்றே னென்பர்
எங்கே யிவர்செய்கை யொன்றொன் றொவ்வா
என்கண்ணில் நின்றகலா வேடங் காட்டி
மங்குல் மதிதவழும் மாட வீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

31-6/6833
செங்கண்மால் சிலைபிடித்துச் சேனை யோடுஞ் 
சேதுபந் தனஞ்செய்து சென்று புக்குப்
பொங்குபோர் பலசெய்து புகலால் வென்ற 
போரரக்கன் நெடுமுடிகள் பொடியாய் வீழ
அங்கொருதன் றிருவிரலால் இறையே ய[ன்றி
அடர்த்தவற்கே அருள்புரிந்த அடிக ளிந்நாள்
வங்கமலி கடல்புடைசூழ் மாட வீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

32-7/7953
எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிடம் அறிந்தேன்
பனைக்கனிப் பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.

33-7/7954
புரமவை எரிதர வளைந்தவில் லினன்அவன்
மரவுரி புலியதள் அரைமிசை மருவினன்
அரவுரி இரந்தவன் இரந்துண விரும்பிநின்
றிரவெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.

34-7/7955
நீறணி மேனியன் நெருப்புமிழ் அரவினன்
கூறணி கொடுமழு ஏந்தியோர் கையினன்
ஆறணி அவிர்சடை அழல்வளர் மழலைவெள்
ளேறணி அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.

35-7/7956
கொங்கணை சுரும்புண நெருங்கிய குளிரிளந்
தெங்கொடு பனைபழம் படுமிடந் தேவர்கள்
தங்கிடும் இடந்தடங் கடற்றிரை புடைதர
எங்கள தடிகள்நல் இடம்வலம் புரமே.

36-7/7957
கொடுமழு விரகினன் கொலைமலி சிலையினன்
நெடுமதில் சிறுமையின் நிரவவல் லவனிடம்
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிகச்சுமந்
திடுமணல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.

37-7/7958
கருங்கடக் களிற்றுரிக் கடவுள திடங்கயல்
நெருங்கிய நெடும்பெணை அடும்பொடு விரவிய
மருங்கொடு வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ந்
திருங்கடல் அணைகரை இடம்வலம் புரமே.

38-7/7959
நரிபுரி காடரங் காநடம் ஆடுவர்
வரிபுரி பாடநின் றாடும்எம் மான்இடம்
புரிசுரி வரிகுழல் அரிவையோர் பால்மகிழ்ந்
தெரியெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.

39-7/7960
பாறணி முடைதலை கலனென மருவிய
நீறணி நிமிர்சடை முடியினன் நிலவிய
மாறணி வருதிரை வயலணி பொழிலது
ஏறுடை அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.

40-7/7961
சடசட விடுபெணை பழம்படும் இடவகை
படவட கத்தொடு பலிகலந் துலவிய
கடைகடை பலிதிரி கபாலிதன் இடமது
இடிகரை மணலடை இடம்வலம் புரமே.

41-7/7962
குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்கினை ஒழித்தவர்
கண்டவர் கண்டடி வீழ்ந்தவர் கனைகழல்
தண்டுடைத் தண்டிதன் இனமுடை அரவுடன்
எண்டிசைக் கொருசுடர் இடம்வலம் புரமே.

42-7/7963
வருங்கல மும்பல பேணுதல் கருங்கடல்
இருங்குலப் பிறப்பர்தம் இடம்வலம் புரத்தினை
அருங்குலத் தருந்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்சொல்
பெருங்குலத் தவரொடு பிதற்றுதல் பெருமையே.
Thiruvidaivoi