HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-1/915
கல்லால் நிழல்மேய கறைசேர் கண்டாவென் 
றெல்லா மொழியாலும் இமையோர் தொழுதேத்த 
வில்லால் அரண்மூன்றும் வெந்து விழவெய்த 
நல்லான் நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

2-1/916
தக்கன் பெருவேள்வி தன்னில் அமரரைத் 
துக்கம் பலசெய்து சுடர்பொற் சடைதாழக் 
கொக்கின் இறகோடு குளிர்வெண் பிறைசூடும் 
நக்கன் நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

3-1/917
அந்தி மதியோடும் அரவச் சடைதாழ 
முந்தி யனலேந்தி முதுகாட் டெரியாடி 
சிந்தித் தெழவல்லார் தீரா வினைதீர்க்கும் 
நந்தி நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

4-1/918
குளிரும் மதிசூடிக் கொன்றைச் சடைதாழ 
மிளிரும் மரவோடு வெண்ணூல் திகழ்மார்பில் 
தளிருந் திகழ்மேனித் தையல் பாகமாய் 
நளிரும் வயல்சூழ்ந்த நல்லம் நகரானே.

5-1/919
மணியார் திகழ்கண்டம் முடையான் மலர்மல்கு 
பிணிவார் சடையெந்தை பெருமான் கழல்பேணித் 
துணிவார் மலர்கொண்டு தொண்டர் தொழுதேத்த 
நணியான் நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

6-1/920
வாசம் மலர்மல்கு மலையான் மகளோடும் 
பூசுஞ் சுடுநீறு புனைந்தான் விரிகொன்றை 
ஈச னெனவுள்கி யெழுவார் வினைகட்கு 
நாசன் நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

7-1/921
அங்கோல் வளைமங்கை காண அனலேந்திக் 
கொங்கார் நறுங்கொன்றை சூடிக் குழகாக 
வெங்கா டிடமாக வெந்தீ விளையாடும் 
நங்கோன் நமையாள்வான் நல்லம் நகரானே.

8-1/922
பெண்ணார் திருமேனிப் பெருமான் பிறைமல்கு 
கண்ணார் நுதலினான் கயிலை கருத்தினால் 
எண்ணா தெடுத்தானை இறையே விரலூன்றி 
நண்ணார் புரமெய்தான் நல்லம் நகரானே.

9-1/923
நாகத் தணையானும் நளிர்மா மலரானும் 
போகத் தியல்பினாற் பொலிய அழகாகும் 
ஆகத் தவளோடும் அமர்ந்தங் கழகாரும் 
நாகம் மரையார்த்தான் நல்லம் நகரானே.

10-1/924
குறியில் சமணோடு குண்டர் வண்தேரர் 
அறிவில் லுரைகேட்டங் கவமே கழியாதே 
பொறிகொள் ளரவார்த்தான் பொல்லா வினைதீர்க்கும் 
நறைகொள் பொழில்சூழ்ந்த நல்லம் நகரானே.

11-1/925
நலமார் மறையோர்வாழ் நல்லம் நகர்மேய 
கொலைசேர் மழுவானைக் கொச்சை யமர்ந்தோங்கு 
தலமார் தமிழ்ஞான சம்பந் தன்சொன்ன 
கலைக ளிவைவல்லார் கவலை கழிவாரே.

12-5/5655
கொல்லத் தான்நம னார்தமர் வந்தக்கால்
இல்லத் தார்செய்ய லாவதென் ஏழைகாள்
நல்லத் தான்நமை யாளுடை யான்கழல்
சொல்லத் தான்வல்லி ரேற்றுயர் தீருமே.

13-5/5656
பொக்கம் பேசிப் பொழுது கழியாதே
துக்கந் தீர்வகை சொல்லுவன் கேண்மினோ
தக்கன் வேள்வி தகர்த்த தழல்வண்ணன்
நக்கன் சேர்நல்லம் நண்ணுதல் நன்மையே.

14-5/5657
பிணிகொள் வார்குழற் பேதையர் காதலாற்
பணிகள் மேவிப் பயனில்லை பாவிகாள்
அணுக வேண்டில் அரனெறி யாவது
நணுகு நாதன் நகர்திரு நல்லமே.

15-5/5658
தமக்கு நல்லது தம்முயிர் போயினால்
இமைக்கும் போதும் இராதிக் குரம்பைதான்
உமைக்கு நல்லவன் றானுறை யும்பதி
நமக்கு நல்லது நல்ல மடைவதே.

16-5/5659
உரைத ளர்ந்துட லார்நடுங் காமுனம்
நரைவி டையுடை யானிடம் நல்லமே
பரவு மின்பணி மின்பணி வாரொடே
விரவு மின்விர வாரை விடுமினே.

17-5/5660
அல்ல லாகஐம் பூதங்க ளாட்டினும்
வல்ல வாறு சிவாய நமவென்று
நல்லம் மேவிய நாத னடிதொழ
வெல்ல வந்த வினைப்பகை வீடுமே.

18-5/5661
மாத ராரொடு மக்களுஞ் சுற்றமும்
பேத மாகிப் பிரிவதன் முன்னமே
நாதன் மேவிய நல்லம் நகர்தொழப்
போது மின்னெழு மின்புக லாகுமே.

19-5/5662
வெம்மை யான வினைக்கடல் நீங்கிநீர்
செம்மை யாய சிவகதி சேரலாஞ்
சும்மை யார்மலர் தூவித் தொழுமினோ
நம்மை யாளுடை யானிடம் நல்லமே.

20-5/5663
கால மான கழிவதன் முன்னமே
ஏலு மாறு வணங்கிநின் றேத்துமின்
மாலும் மாமல ரானொடு மாமறை
நாலும் வல்லவர் கோனிடம் நல்லமே.

21-5/5664
மல்லை மல்கிய தோளரக் கன்வலி
ஒல்லை யில்லொழித் தானுறை யும்பதி
நல்ல நல்லம் எனும்பெயர் நாவினாற்
சொல்ல வல்லவர் தூநெறி சேர்வரே.
Thiruvidaivoi