HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/1720
பொன்னேர் தருமே னியனே புரியும்
மின்னேர் சடையாய் விரைகா விரியின்
நன்னீர் வயல்நா கேச்சர நகரின்
மன்னே யெனவல் வினைமாய்ந் தறுமே.

2-2/1721
சிறவார் புரமூன் றெரியச் சிலையில்
உறவார் கணையுய்த் தவனே உயரும்
நறவார் பொழில்நா கேச்சர நகருள்
அறவா எனவல் வினையா சறுமே.

3-2/1722
கல்லால் நிழல்மே யவனே கரும்பின்
வில்லான் எழில்வே வவிழித் தவனே
நல்லார் தொழுநா கேச்சர நகரில்
செல்வா எனவல் வினைதேய்ந் தறுமே.

4-2/1723
நகுவான் மதியோ டரவும் புனலும்
தகுவார் சடையின் முடியாய் தளவம்
நகுவார் பொழில்நா கேச்சர நகருள்
பகவா எனவல் வினைபற் றறுமே.

5-2/1724
கலைமான் மறியுங் கனலும் மழுவும்
நிலையா கியகை யினனே நிகழும்
நலமா கியநா கேச்சர நகருள்
தலைவா எனவல் வினைதான் அறுமே.

6-2/1725
குரையார் கழலா டநடங் குலவி
வரையான் மகள்கா ணமகிழ்ந் தவனே
நரையார் விடையே றுநாகேச் சரத்தெம்
அரைசே எனநீங் கும்அருந் துயரே.

7-2/1726
முடையார் தருவெண் டலைகொண் டுலகில்
கடையார் பலிகொண் டுழல்கா ரணனே
நடையார் தருநா கேச்சர நகருள்
சடையா எனவல் வினைதான் அறுமே.

8-2/1727
ஓயா தஅரக் கன்ஒடிந் தலற
நீயா ரருள்செய் துநிகழ்ந் தவனே
வாயா ரவழுத் தவர்நா கேச்சரத்
தாயே எனவல் வினைதான் அறுமே.

9-2/1728
நெடியா னொடுநான் முகன்நே டலுறச்
சுடுமா லெரியாய் நிமிர்சோ தியனே
நடுமா வயல்நா கேச்சர நகரே
இடமா வுறைவா யெனஇன் புறுமே.

10-2/1729
மலம்பா வியகை யொடுமண் டையதுண்
கலம்பா வியர்கட் டுரைவிட் டுலகில்
நலம்பாவியநா கேச்சர நகருள்
சிலம்பா எனத்தீ வினைதேய்ந் தறுமே.

11-2/1730
கலமார் கடல்சூழ் தருகா ழியர்கோன்
தலமார் தருசெந் தமிழின் விரகன்
நலமார் தருநா கேச்சரத் தரனைச்
சொலன்மா லைகள்சொல் லநிலா வினையே.

12-2/2758
தழைகொள்சந்தும் மகிலும் மயில்பீலியுஞ் சாதியின் 
பழமுமுந்திப் புனல்பாய் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நழுவில்வானோர் தொழநல்கு சீர்மல்கு நாகேச்சரத் 
தழகர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க்கழ காகுமே.

13-2/2759
பெண்ணோர்பாகம் மடையச் சடையிற்புனல் பேணிய 
வண்ணமான பெருமான் மருவும்மிடம் மண்ணுளார் 
நண்ணிநாளுந் தொழுதேத்தி நன்கெய்து நாகேச்சரங் 
கண்ணினாற் காணவல்லா ரவர்கண்ணுடை யார்களே.

14-2/2760
குறவர்கொல்லைப் புனங்கொள்ளை கொண்டும்மணி குலவுநீர் 
பறவையாலப் பரக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நறவநாறும் பொழில்சூழ்ந் தழகாய நாகேச்சரத் 
திறைவர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க்கிட ரில்லையே.

15-2/2761
கூசநோக்காது முன்சொன்ன பொய்கொடுவினை குற்றமும் 
நாசமாக்கும் மனத்தார்கள் வந்தாடு நாகேச்சரந் 
தேசமாக்குந் திருக்கோயி லாக்கொண்ட செல்வன்கழல் 
நேசமாக்குந் திறத்தார் அறத்தார் நெறிப்பாலரே.

16-2/2762
வம்புநாறும் மலரும்மலைப் பண்டமுங் கொண்டுநீர் 
பைம்பொன்வாரிக் கொழிக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நம்பன்நாளும் அமர்கின்ற நாகேச்சரம் நண்ணுவார் 
உம்பர்வானோர் தொழச்சென் றுடனாவதும் உண்மையே.

17-2/2763
காளமேகந் நிறக்கால னோடந்தகன் கருடனும் 
நீளமாய்நின் றெய்தகாம னும்பட்டன நினைவுறின் 
நாளுநாதன் அமர்கின்ற நாகேச்சரம் நண்ணுவார் 
கோளுநாளுந் தீயவேனும் நன்காங்குறிக் கொண்மினே.

18-2/2764
வேயுதிர்முத் தொடுமத்த யானைமருப் பும்விராய் 
பாய்புனல்வந் தலைக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நாயிறுந்திங் களுங்கூடி வந்தாடு நாகேச்சரம் 
மேயவன்றன் அடிபோற்றி யென்பார் வினைவீடுமே.

19-2/2765
இலங்கைவேந்தன் சிரம்பத் திரட்டியெழில் தோள்களும் 
மலங்கிவீழம் மலையா லடர்த்தானிட மல்கிய 
நலங்கொள்சிந்தை யவர்நாடொறும் நண்ணும் நாகேச்சரம் 
வலங்கொள்சிந்தை யுடையார் இடராயின மாயுமே.

20-2/2766
கரியமாலும் அயனும் மடியும்முடி காண்பொணா 
எரியதாகிந் நிமிர்ந்தான் அமரும்மிட மீண்டுகா 
விரியின்நீர்வந் தலைக்குங் கரைமேவு நாகேச்சரம் 
பிரிவிலாதவ் வடியார்கள் வானிற் பிரியார்களே.

21-2/2767
தட்டிடுக்கி யுறிதூக்கிய கையினர் சாக்கியர் 
கட்டுரைக்கும் மொழிகொள்ளலும் வெள்ளிலங் காட்டிடை 
நட்டிருட்கண் நடமாடிய நாதன் நாகேச்சரம் 
மட்டிருக்கும் மலரிட்டடி வீழ்வது வாய்மையே.

22-2/2768
கந்தநாறும் புனற்காவிரித் தென்கரை கண்ணுதல் 
நந்திசேருந் திருநாகேச் சரத்தின்மேன் ஞானசம் 
பந்தன்நாவிற் பனுவல்லிவை பத்தும்வல் லார்கள்போய் 
எந்தையீசன் னிருக்கும் முலகெய்த வல்லார்களே.

23-4/4797
கச்சைசேர் அரவர் போலுங் 
கறையணி மிடற்றர் போலும் 
பிச்சைகொண் டுண்பர் போலும் 
பேரரு ளாலர் போலும் 
இச்சையால் மலர்கள் தூவி 
இரவொடு பகலுந் தம்மை 
நச்சுவார்க் கினியர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

24-4/4798
வேடுறு வேட ராகி 
விசயனோ டெய்தார் போலுங் 
காடுறு பதியர் போலுங் 
கடிபுனற் கங்கை நங்கை 
சேடெறி சடையர் போலுந் 
தீவினை தீர்க்க வல்ல 
நாடறி புகழர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

25-4/4799
கற்றுணை வில்ல தாகக் 
கடியரண் செற்றார் போலும் 
பொற்றுணைப் பாதர் போலும் 
புலியத ளுடையார் போலுஞ் 
சொற்றுணை மாலை கொண்டு 
தொழுதெழு வார்கட் கெல்லாம் 
நற்றுணை யாவர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

26-4/4800
கொம்பனாள் பாகர் போலுங் 
கொடியுடை விடையர் போலுஞ் 
செம்பொனா ருருவர் போலுந் 
திகழ்திரு நீற்றர் போலும் 
எம்பிரான் எம்மை யாளும் 
இறைவனே என்று தம்மை 
நம்புவார்க் கன்பர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

27-4/4801
கடகரி யுரியர் போலுங் 
கனல்மழு வாளர் போலும் 
படவர வரையர் போலும் 
பாரிடம் பலவுங் கூடிக் 
குடமுடை முழவம் ஆர்ப்பக் 
கூளிகள் பாட நாளும் 
நடநவில் அடிகள் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

28-4/4802
பிறையுறு சடையர் போலும் 
பெண்ணொரு பாகர் போலும் 
மறையுறு மொழியர் போலும் 
மால்மறை யவன்ற னோடு 
முறைமுறை அமரர் கூடி 
முடிகளால் வணங்க நின்ற 
நறவமர் கழலர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

29-4/4803
வஞ்சகர்க் கரியர் போலும் 
மருவினோர்க் கெளியர் போலுங் 
குஞ்சரத் துரியர் போலுங் 
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலும் 
விஞ்சையர் இரிய அன்று 
வேலைவாய் வந்தெ ழுந்த 
நஞ்சணி மிடற்றர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

30-4/4804
போகமார் மோடி கொங்கை 
புணர்தரு புனிதர் போலும் 
வேகமார் விடையர் போலும் 
வெண்பொடி யாடு மேனிப் 
பாகமா லுடையர் போலும் 
பருப்பத வில்லர் போலும் 
நாகநா ணுடையர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

31-4/4805
கொக்கரை தாளம் வீணை 
பாணிசெய் குழகர் போலும் 
அக்கரை யணிவர் போலும் 
ஐந்தலை யரவர் போலும் 
வக்கரை யமர்வர் போலும் 
மாதரை மையல் செய்யும் 
நக்கரை யுருவர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

32-4/4806
வின்மையாற் புரங்கள் மூன்றும் 
வெந்தழல் விரித்தார் போலும் 
தன்மையால் அமரர் தங்கள் 
தலைவர்க்குந் தலைவர் போலும் 
வன்மையான் மலையெ டுத்தான் 
வலியினைத் தொலைவித் தாங்கே 
நன்மையால் அளிப்பர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே.

33-5/5748
நல்லர் நல்லதோர் நாகங்கொண் டாட்டுவர் 
வல்லர் வல்வினை தீர்க்கும் மருந்துகள் 
பல்லில் ஓடுகை யேந்திப் பலிதிரி 
செல்வர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

34-5/5749
நாவ லம்பெருந் தீவினில் வாழ்பவர் 
மேவி வந்து வணங்கி வினையொடு 
பாவ மாயின பற்றறு வித்திடுந் 
தேவர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

35-5/5750
ஓத மார்கட லின்விட முண்டவர் 
ஆதி யார்அய னோடம ரர்க்கெலாம் 
மாதோர் கூறர் மழுவல னேந்திய 
நாதர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

36-5/5751
சந்தி ரன்னொடு சூரியர் தாமுடன் 
வந்து சீர்வழி பாடுகள் செய்தபின் 
ஐந்த லையர வின்பணி கொண்டருள் 
மைந்தர் போல்மணி நாகேச் சரவரே.

37-5/5752
பண்டோ ர் நாளிகழ் வான்பழித் தக்கனார் 
கொண்ட வேள்விக் குமண்டை யதுகெடத் 
தண்ட மாவிதா தாவின் றலைகொண்ட 
செண்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

38-5/5753
வம்பு பூங்குழல் மாது மறுகவோர் 
கம்ப யானை யுரித்த கரத்தினர் 
செம்பொ னாரித ழிம்மலர்ச் செஞ்சடை 
நம்பர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

39-5/5754
மானை யேந்திய கையினர் மையறு 
ஞானச் சோதியர் தியர் நாமந்தான் 
ஆன அஞ்செழுத் தோதவந் தண்ணிக்குந் 
தேனர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

40-5/5755
கழல்கொள் காலினர் காலனைக் காய்ந்தவர் 
தழல்கொள் மேனியர் சாந்தவெண் ணீறணி 
அழகர் ஆல்நிழற் கீழற மோதிய 
குழகர் போல்குளிர் நாகேச் சரவரே.

41-5/5756
வட்ட மாமதில் மூன்றுடன் வல்லரண் 
சுட்ட செய்கைய ராகிலுஞ் சூழ்ந்தவர் 
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்குஞ் 
சிட்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

42-5/5757
தூர்த்தன் றோண்முடி தாளுந் தொலையவே 
சேர்த்தி னார்திருப் பாதத் தொருவிரல் 
ஆர்த்து வந்துல கத்தவ ராடிடுந் 
தீர்த்தர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

43-6/6904
தாயவனை வானோர்க்கும் ஏனோ ருக்குந்
தலையவனை மலையவனை உலக மெல்லாம்
ஆயவனைச் சேயவனை அணியான் றன்னை
அழலவனை நிழலவனை அறிய வொண்ணா
மாயவனை மறையவனை மறையோர் தங்கள் 
மந்திரனைத் தந்திரனை வளரா நின்ற
தீயவனைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

44-6/6905
உரித்தானை மதவேழந் தன்னை மின்னார் 
ஒளிமுடியெம் பெருமானை உமையோர் பாகந்
தரித்தானைத் தரியலர்தம் புரமெய் தானைத்
தன்னடைந்தார் தம்வினைநோய் பாவ மெல்லாம்
அரித்தானை ஆலதன்கீழ் இருந்து நால்வர்க் 
கறம்பொருள்வீ டின்பமா றங்கம் வேதந்
தெரித்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

45-6/6906
காரானை உரிபோர்த்த கடவுள் தன்னைக்
காதலித்து நினையாத கயவர் நெஞ்சில்
வாரானை மதிப்பவர்தம் மனத்து ளனை
மற்றொருவர் தன்னொப்பா ரொப்பி லாத
ஏரானை இமையவர்தம் பெருமான் றன்னை
இயல்பாகி உலகெலாம் நிறைந்து மிக்க
சீரானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

46-6/6907
தலையானை எவ்வுலகுந் தானா னானைத்
தன்னுருவம் யாவர்க்கு மறிய வொண்ணா
நிலையானை நேசர்க்கு நேசன் றன்னை
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
மலையானை வரியரவு நாணாக் கோத்து 
வல்லசுரர் புரமூன்று மடிய வெய்த
சிலையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

47-6/6908
மெய்யானைத் தன்பக்கல் விரும்பு வார்க்கு
விரும்பாத அரும்பாவி யவர்கட் கென்றும்
பொய்யானைப் புறங்காட்டி லாட லானைப்
பொன்பொலிந்த சடையானைப் பொடிகொள் பூதிப்
பையானைப் பையரவ மசைத்தான் றன்னைப்
பரந்தானைப் பவளமால் வரைபோல் மேனிச்
செய்யானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

48-6/6909
துறந்தானை அறம்புரியாத் துரிசர் தம்மைத்
தோத்திரங்கள் பலசொல்லி வானோ ரேத்த
நிறைந்தானை நீர்நிலந்தீ வெளிகாற் றாகி
நிற்பனவும் நடப்பனவு மாயி னானை
மறந்தானைத் தன்னினையா வஞ்சர் தம்மை
அஞ்செழுத்தும் வாய்நவில வல்லோர்க் கென்றுஞ்
சிறந்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

49-6/6910
மறையானை மால்விடையொன் று{ர்தி யானை
மால்கடல்நஞ் சுண்டானை வானோர் தங்கள்
இறையானை என்பிறவித் துயர்தீர்ப் பானை
இன்னமுதை மன்னியசீர் ஏகம் பத்தில்
உறைவானை ஒருவருமீங் கறியா வண்ணம் 
என்னுள்ளத் துள்ளே யொளித்து வைத்த
சிறையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

50-6/6911
எய்தானைப் புரமூன்றும் இமைக்கும் போதில்
இருவிசும்பில் வருபுனலைத் திருவார் சென்னிப்
பெய்தானைப் பிறப்பிலியை அறத்தில் நில்லாப் 
பிரமன்றன் சிரமொன்றைக் கரமொன் றினாற்
கொய்தானைக் கூத்தாட வல்லான் றன்னைக்
குறியிலாக் கொடியேனை அடியே னாகச்
செய்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

51-6/6912
அளியானை அண்ணிக்கும் ஆன்பால் தன்னை
வான்பயிரை அப்பயிரின் வாட்டந் தீர்க்குந்
துளியானை அயன்மாலுந் தேடிக் காணாச் 
சுடரானைத் துரிசறத் தொண்டு பட்டார்க்
கெளியானை யாவர்க்கு மரியான் றன்னை
இன்கரும்பின் தன்னுள்ளா லிருந்த தேறற்
தெளியானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

52-6/6913
சீர்த்தானை உலகேழுஞ் சிறந்து போற்றச் 
சிறந்தானை நிறைந்தோங்கு செல்வன் றன்னைப்
பார்த்தானை மதனவேள் பொடியாய் வீழப்
பனிமதியஞ் சடையானைப் புனிதன் றன்னை
ஆர்த்தோடி மலையெடுத்த அரக்க னஞ்ச 
அருவிரலா லடர்த்தானை அடைந்தோர் பாவந்
தீர்த்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே.

53-7/8230
பிறையணி வாணு தலாள்உமை 
 யாளவள் பேழ்கணிக்க 
நிறையணி நெஞ்சனுங் கநீல 
 மால்விடம் உண்டதென்னே 
குறையணி குல்லைமுல் லைஅளைந் 
 துகுளிர் மாதவிமேற் 
சிறையணி வண்டுகள் சேர்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

54-7/8231
அருந்தவ மாமுனி வர்க்கரு 
 ளாகியோர் ஆலதன்கீழ் 
இருந்தற மேபுரி தற்கியல் 
 பாகிய தென்னைகொலாங் 
குருந்தய லேகுர வம்மர 
 வின்னெயி றேற்றரும்பச் 
செருந்திசெம் பொன்மல ருந்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

55-7/8232
பாலன தாருயிர் மேற்பரி 
 யாது பகைத்தெழுந்த 
காலனை வீடுவித் துக்கருத் 
 தாக்கிய தென்னைகொலாங் 
கோல மலர்க்குவ ளைக்கழு 
 நீர்வயல் சூழ்கிடங்கிற் 
சேலொடு வாளைகள் பாய்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

56-7/8233
குன்ற மலைக்கும ரிகொடி 
 யேரிடை யாள்வெருவ 
வென்றி மதகரி யின்னுரி 
 போர்த்தது மென்னைகொலாம் 
முன்றில் இளங்கமு கின்முது 
 பாளை மதுவளைந்து 
தென்றல் புகுந்துல வுந்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

57-7/8234
அரைவிரி கோவணத் தோடர 
 வார்த்தொரு நான்மறைநுல் 
உரைபெரு கவ்வுரைத் தன்று 
 உகந்தருள் செய்ததென்னே 
வரைதரு மாமணி யும்வரைச் 
 சந்தகி லோடுமுந்தித் 
திரைபொரு தண்பழ னத்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

58-7/8235
தங்கிய மாதவத் தின்றழல் 
 வேள்வியி னின்றெழுந்த 
சிங்கமும் நீள்புலி யுஞ்செழு 
 மால்கரி யோடலறப் 
பொங்கிய போர்புரிந் துபிளந் 
 தீருரி போர்த்ததென்னே 
செங்கயல் பாய்கழ னித்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

59-7/8236
நின்றவிம் மாதவத் தையொழிப் 
 பான்சென் றணைந்துமிகப் 
பொங்கிய பூங்கணை வேள்பொடி 
 யாக விழித்தலென்னே 
பங்கய மாமலர் மேன்மது 
 வுண்டுவண் தேன்முரலச் 
செங்கயல் பாய்வயல் சூழ்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

60-7/8237
வரியர நாண தாகமா 
 மேரு வில்லதாக 
அரியன முப்புரங் கள்ளவை 
 யாரழ லூட்டலென்னே 
விரிதரு மல்லிகை யும்மலர்ச் 
 சண்பக மும்மளைந்து 
திரிதரு வண்டுபண் செய்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

61-7/8238
அங்கியல் யோகுதன் னையழிப் 
 பான்சென் றணைந்துமிகப் 
பொங்கிய பூங்கணை வேள்பொடி 
 யாக விழித்தலென்னே 
பங்கய மாமலர் மேல்மது 
 வுண்டுபண் வண்டறையச் 
செங்கயல் நின்றுக ளுந்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

62-7/8239
குண்டரைக் கூறையின் றித்திரி 
 யுஞ்சமண் சாக்கியப்பேய் 
மிண்டரைக் கண்டதன் மைவிர 
 வாகிய தென்னைகொலோ 
தொண்டிரைத் துவணங் கித்தொழில் 
 பூண்டடி யார்பரவுந் 
தெண்டிரைத் தண்வயல் சூழ்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே.

63-7/8240
கொங்கணை வண்டரற் றக்குயி 
 லும்மயி லும்பயிலுந் 
தெங்கணை பூம்பொழில் சூழ்திரு 
 நாகேச் சரத்தானை 
வங்கம் மலிகடல் சூழ்வயல் 
 நாவலா ரூரன்சொன்ன 
பங்கமில் பாடல்வல் லாரவர் 
 தம்வினை பற்றறுமே.
Thiruvidaivoi