HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/1558
களையும் வல்வினை யஞ்சல்நெஞ் சேகரு தார்புரம்
உளையும் பூசல்செய் தானுயர் மால்வரை நல்விலா
வளைய வெஞ்சரம் வாங்கியெய் தான்மதுத் தும்பிவண்
டளையுங் கொன்றையந் தார்மழ பாடியுள் அண்ணலே.

2-2/1559
காச்சி லாதபொன் நோக்குங் கனவயி ரத்திரள்
ஆச்சி லாதப ளிங்கினன் அஞ்சுமுன் ஆடினான்
பேச்சி னாலுமக் காவதென் பேதைகாள் பேணுமின்
வாச்ச மாளிகை சூழ்மழ பாடியை வாழ்த்துமே.

3-2/1560
உரங்கெ டுப்பவன் உம்பர்க ளாயவர் தங்களைப்
பரங்கெ டுப்பவன் நஞ்சையுண் டுபக லோன்றனை
முரண்கெ டுப்பவன் முப்புரந் தீயெழச் செற்றுமுன்
வரங்கொ டுப்பவன் மாமழ பாடியுள் வள்ளலே.

4-2/1561
பள்ள மார்சடை யிற்புடை யேயடை யப்புனல்
வெள்ளம் ஆதரித் தான்விடை யேறிய வேதியன்
வள்ளல் மாமழ பாடியுள் மேய மருந்தினை
உள்ளம் ஆதரி மின்வினை யாயின ஓயவே.

5-2/1562
தேனு லாமலர் கொண்டுமெய்த் தேவர்கள் சித்தர்கள்
பால்நெய் அஞ்சுடன் ஆட்டமுன் ஆடிய பால்வணன்
வான நாடர்கள் கைதொழு மாமழ பாடியெங்
கோனை நாடொறுங் கும்பிட வேகுறி கூடுமே.

6-2/1563
தெரிந்த வன்புரம் மூன்றுடன் மாட்டிய சேவகன்
பரிந்து கைதொழு வாரவர் தம்மனம் பாவினான்
வரிந்த வெஞ்சிலை யொன்றுடை யான்மழ பாடியைப்
புரிந்து கைதொழு மின்வினை யாயின போகுமே.

7-2/1564
சந்த வார்குழ லாளுமை தன்னொரு கூறுடை
எந்தை யான்இமை யாதமுக் கண்ணினன் எம்பிரான்
மைந்தன் வார்பொழில் சூழ்மழ பாடிம ருந்தினைச்
சிந்தி யாவெழு வார்வினை யாயின தேயுமே.

8-2/1565
இரக்க மொன்றுமி லான்இறை யான்திரு மாமலை
உரக்கை யாலெடுத் தான்றன தொண்முடி பத்திற
விரற்ற லைந்நிறு வியுமை யாளொடு மேயவன்
வரத்தை யேகொடுக் கும்மழ பாடியுள் வள்ளலே.

9-2/1566
ஆலம் உண்டமு தம்மம ரர்க்கருள் அண்ணலார்
காலன் ஆருயிர் வீட்டிய மாமணி கண்டனார்
சால நல்லடி யார்தவத் தார்களுஞ் சார்விடம்
மால யன்வணங் கும்மழ பாடியெம் மைந்தனே.

10-2/1567
கலியின் வல்லம ணுங்கருஞ் சாக்கியப் பேய்களும்
நலியும் நாள்கெடுத் தாண்டஎன் நாதனார் வாழ்பதி
பலியும் பாட்டொடு பண்முழ வும்பல வோசையும்
மலியும் மாமழ பாடியை வாழ்த்தி வணங்குமே.

11-2/1568
மலியு மாளிகை சூழ் மழபாடியுள் வள்ளலைக்
கலிசெய் மாமதில் சூழ்கடற் காழிக் கவுணியன்
ஒலிசெய் பாடல்கள் பத்திவை வல்லார்.......உலகத்திலே.

12-3/3096
காலையார் வண்டினங் கிண்டிய காருறுஞ் 
சோலையார் பைங்கிளி சொற்பொருள் பயிலவே 
வேலையார் விடமணி வேதியன் விரும்பிடம் 
மாலையார் மதிதவழ் மாமழ பாடியே.

13-3/3097
கறையணி மிடறுடைக் கண்ணுதல் நண்ணிய 
பிறையணி செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணுமூர் 
துறையணி குருகினந் தூமலர் துதையவே 
மறையணி நாவினான் மாமழ பாடியே.

14-3/3098
அந்தணர் வேள்வியும் அருமறைத் துழனியுஞ் 
செந்தமிழ்க் கீதமுஞ் சீரினால் வளர்தரப் 
பந்தணை மெல்விர லாளொடும் பயில்விடம் 
மந்தம்வந் துலவுசீர் மாமழ பாடியே.

15-3/3099
அத்தியின் உரிதனை யழகுறப் போர்த்தவன் 
முத்தியாய் மூவரின் முதல்வனாய் நின்றவன் 
பத்தியாற் பாடிடப் பரிந்தவர்க் கருள்செயும் 
அத்தனார் உறைவிடம் அணிமழ பாடியே.

16-3/3100
கங்கையார் சடையிடைக் கதிர்மதி யணிந்தவன் 
வெங்கண்வா ளரவுடை வேதியன் தீதிலாச் 
செங்கயற் கண்ணுமை யாளொடுஞ் சேர்விடம் 
மங்கைமார் நடம்பயில் மாமழ பாடியே.

17-3/3101
பாலனா ராருயிர் பாங்கினால் உணவருங் 
காலனார் உயிர்செகக் காலினாற் சாடினான் 
சேலினார் கண்ணினாள் தன்னொடுஞ் சேர்விடம் 
மாலினார் வழிபடு மாமழ பாடியே.

18-3/3102
விண்ணிலார் இமையவர் மெய்ம்மகிழ்ந் தேத்தவே 
எண்ணிலார் முப்புரம் எரியுண நகைசெய்தார் 
கண்ணினாற் காமனைக் கனலெழக் காய்ந்தஎம் 
அண்ணலார் உறைவிடம் அணிமழ பாடியே.

19-3/3103
கரத்தினாற் கயிலையை எடுத்தகார் அரக்கன 
சிரத்தினை ய[ன்றலுஞ் சிவனடி சரண்எனா 
இரத்தினாற் கைந்நரம் பெடுத்திசை பாடலும் 
வரத்தினான் மருவிடம் மாமழ பாடியே.

20-3/3104
ஏடுலா மலர்மிசை அயனெழில் மாலுமாய் 
நாடினார்க் கரியசீர் நாதனார் உறைவிடம் 
பாடெலாம் பெண்ணையின் பழம்விழப் பைம்பொழில் 
மாடெலாம் மல்குசீர் மாமழ பாடியே.

21-3/3105
உறிபிடித் தூத்தைவாய்ச் சமணொடு சாக்கியர் 
நெறிபிடித் தறிவிலா நீசர்சொற் கொள்ளன்மின் 
பொறிபிடித் தரவினம் பூணெனக் கொண்டுமான் 
மறிபிடித் தானிடம் மாமழ பாடியே.

22-3/3106
ஞாலத்தார் ஆதிரை நாளினான் நாடொறுஞ் 
சீலத்தான் மேவிய திருமழ பாடியை 
ஞாலத்தான் மிக்கசீர் ஞானசம் பந்தன்சொல் 
கோலத்தாற் பாடுவார் குற்றமற் றார்களே.

23-3/3309
அங்கை யாரழ லன்னழ கார்சடைக் 
கங்கை யான்கட வுள்ளிட மேவிய 
மங்கை யானுறை யும்மழ பாடியைத் 
தங்கை யாற்றொழு வார்தக வாளரே.

24-3/3310
விதியு மாம்விளை வாமொளி யார்ந்ததோர் 
கதியு மாங்கசி வாம்வசி யாற்றமா 
மதியு மாம்வலி யாம்மழ பாடியுள் 
நதியந் தோய்சடை நாதன்நற் பாதமே.

25-3/3311
முழவி னான்முது காடுறை பேய்க்கணக் 
குழுவி னான்குல வுங்கையி லேந்திய 
மழுவி னானுறை யும்மழ பாடியைத் 
தொழுமின் நுந்துய ரானவை தீரவே.

26-3/3312
கலையி னான்மறை யான்கதி யாகிய 
மலையி னான்மரு வார்புர மூன்றெய்த 
சிலையி னான்சேர் திருமழ பாடியைத் 
தலையி னால்வணங் கத்தவ மாகுமே.

27-3/3313
நல்வி னைப்பயன் நான்மறை யின்பொருள் 
கல்வி யாயக ருத்தன் உருத்திரன் 
செல்வன் மேய திருமழ பாடியைப் 
புல்கி யேத்தும் அதுபுக ழாகுமே.

28-3/3314
நீடி னாருல குக்குயி ராய்நின்றான் 
ஆடி னானெரி கானிடை மாநடம் 
பாடி னாரிசை மாமழ பாடியை 
நாடி னார்க்கில்லை நல்குர வானவே.

29-3/3315
மின்னி னாரிடை யாளொரு பாகமாய் 
மன்னி னானுறை மாமழ பாடியைப் 
பன்னி னாரிசை யால்வழி பாடுசெய் 
துன்னி னார்வினை யாயின வோயுமே.

30-3/3316
தென்னி லங்கையர் மன்னன் செழுவரை 
தன்னி லங்க அடர்த்தருள் செய்தவன் 
மன்னி லங்கிய மாமழ பாடியை 
உன்னி லங்க வுறுபிணி யில்லையே.

31-3/3317
திருவின் நாயக னுஞ்செழுந் தாமரை 
மருவி னானுந் தொழத்தழல் மாண்பமர் 
உருவி னானுறை யும்மழ பாடியைப் 
பரவி னார்வினைப் பற்றறுப் பார்களே.

32-3/3318
நலியும் நன்றறி யாச்சமண் சாக்கியர் 
வலிய சொல்லினும் மாமழ பாடியுள் 
ஒலிசெய் வார்கழ லான்திறம் உள்கவே 
மெலியும் நம்முடன் மேல்வினை யானவே.

33-3/3319
மந்தம் உந்து பொழில்மழ பாடியுள் 
எந்தை சந்தம் இனிதுகந் தேத்துவான் 
கந்த மார்கடற் காழியுள் ஞானசம் 
பந்தன் மாலைவல் லார்க்கில்லை பாவமே.

34-6/6634
நீறேறு திருமேனி யுடையான் கண்டாய்
நெற்றிமேல் ஒற்றைக்கண் நிறைந்தான் கண்டாய்
கூறாக உமைபாகங் கொண்டான் கண்டாய்
கொடியவிட முண்டிருண்ட கண்டன் கண்டாய்
ஏறேறி யெங்குந் திரிவான் கண்டாய்
ஏழுலகும் ஏழ்மலையு மானான் கண்டாய்
மாறானார் தம்மரண மட்டான் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

35-6/6635
கொக்கிறகு சென்னி யுடையான் கண்டாய்
கொல்லை விடையேறுங் கூத்தன் கண்டாய்
அக்கரைமே லாட லுடையான் கண்டாய்
அனலங்கை யேந்திய ஆதி கண்டாய்
அக்கோ டரவ மணிந்தான் கண்டாய்
அடியார்கட் காரமுத மானான் கண்டாய்
மற்றிருந்த கங்கைச் சடையான் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

36-6/6636
நெற்றித் தனிக்கண் ணுடையான் கண்டாய்
நேரிழையோர் பாகமாய் நின்றான் கண்டாய்
பற்றிப்பாம் பாட்டும் படிறன் கண்டாய்
பல்லூர் பலிதேர் பரமன் கண்டாய்
செற்றார் புரமூன்றுஞ் செற்றான் கண்டாய்
செழுமா மதிசென்னி வைத்தான் கண்டாய்
மற்றொரு குற்ற மிலாதான் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

37-6/6637
அலையார்ந்த புனற்கங்கைச் சடையான் கண்டாய்
அண்டத்துக் கப்பாலாய் நின்றான் கண்டாய்
கொலையான கூற்றங் குமைத்தான் கண்டாய்
கொல்வேங்கைத் தோலொன் றுடுத்தான் கண்டாய்
சிலையாற் றிரிபுரங்கள் செற்றான் கண்டாய்
செழுமா மதிசென்னி வைத்தான் கண்டாய்
மலையார் மடந்தை மணாளன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

38-6/6638
உலந்தார்தம் அங்க மணிந்தான் கண்டாய்
உவகையோ டின்னருள்கள் செய்தான் கண்டாய்
நலந்திகழுங் கொன்றைச் சடையான் கண்டாய்
நால்வேத மாறங்க மானான் கண்டாய்
உலந்தார் தலைகலனாக் கொண்டான் கண்டாய்
உம்பரார் தங்கள் பெருமான் கண்டாய்
மலர்ந்தார் திருவடியென் தலைமேல் வைத்த 
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

39-6/6639
தாமரையான் தன்றலையைச் சாய்த்தான் கண்டாய்
தகவுடையார் நெஞ்சிருக்கை கொண்டான் கண்டாய்
பூமலரா னேத்தும் புனிதன் கண்டாய்
புணர்ச்சிப் பொருளாகி நின்றான் கண்டாய்
ஏமருவு வெஞ்சிலையொன் றேந்தி கண்டாய்
இருளார்ந்த கண்டத் திறைவன் கண்டாய்
மாமருவுங் கலைகையி லேந்தி கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

40-6/6640
நீராகி நெடுவரைக ளானான் கண்டாய்
நிழலாகி நீள்விசும்பு மானான் கண்டாய்
பாராகிப் பௌவமே ழானான் கண்டாய்
பகலாகி வானாகி நின்றான் கண்டாய்
ஆரேனுந் தன்னடியார்க் கன்பன் கண்டாய்
அணுவாகி ஆதியாய் நின்றான் கண்டாய்
வாரார்ந்த வனமுலையாள் பங்கன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

41-6/6641
பொன்னியலுந் திருமேனி யுடையான் கண்டாய்
பூங்கொன்றைத் தாரொன் றணிந்தான் கண்டாய்
மின்னியலும் வார்சடையெம் பெருமான் கண்டாய்
வேழத்தி னுரிவிரும்பிப் போர்த்தான் கண்டாய்
தன்னியல்பார் மற்றொருவ ரில்லான் கண்டாய்
தாங்கரிய சிவந்தானாய் நின்றான் கண்டாய்
மன்னிய மங்கையோர் கூறன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

42-6/6642
ஆலால முண்டுகந்த ஆதி கண்டாய்
அடையலர்தம் புரமூன்று மெய்தான் கண்டாய்
காலாலக் காலனையுங் காய்ந்தான் கண்டாய்
கண்ணப்பர்க் கருள்செய்த காளை கண்டாய்
பாலாரும் மொழிமடவாள் பாகன் கண்டாய்
பசுவேறிப் பலிதிரியும் பண்பன் கண்டாய்
மாலாலு மறிவரிய மைந்தன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

43-6/6643
ஒருசுடரா யுலகேழு மானான் கண்டாய்
ஓங்காரத் துட்பொருளாய் நின்றான் கண்டாய்
விரிசுடராய் விளங்கொளியாய் நின்றான் கண்டாய்
விழவொலியும் வேள்வொலியு மானான் கண்டாய்
இருசுடர் மீதோடா இலங்கைக் கோனை 
ஈடழிய இருபதுதோ ளிறுத்தான் கண்டாய்
மருசுடரின் மாணிக்கக் குன்று கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே.

44-6/6644
அலையடுத்த பெருங்கடல்நஞ் சமுதா வுண்டு
அமரர்கள்தந் தலைகாத்த ஐயர் செம்பொற்
சிலையெடுத்து மாநாக நெருப்புக் கோத்துத் 
திரிபுரங்கள் தீயிட்ட செல்வர் போலும்
நிலையடுத்த பசும்பொன்னால் முத்தால் நீண்ட 
நிரைவயிரப் பலகையாற் குவையார்த் துற்ற
மலையடுத்த மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

45-6/6645
அறைகலந்த குழல்மொந்தை வீணை யாழும்
அந்தரத்திற் கந்தருவர் அமர ரேத்த
மறைகலந்த மந்திரமும் நீருங் கொண்டு 
வழிபட்டார் வானாளக் கொடுத்தி யன்றே
கறைகலந்த பொழிற்கச்சிக் கம்ப மேயக் 
கனவயிரத் திரள்தூணே கலிசூழ் மாடம்
மறைகலந்த மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

46-6/6646
உரங்கொடுக்கு மிருண்மெய்யர் மூர்க்கர் பொல்லா 
ஊத்தைவாய்ச் சமணர்தமை யுறவாக் கொண்ட
பரங்கெடுத்திங் கடியேனை ஆண்டு கொண்ட 
பவளத்தின் திரள்தூணே பசும்பொன் முத்தே
புரங்கெடுத்துப் பொல்லாத காம னாகம் 
பொடியாக விழித்தருளிப் புவியோர்க் கென்றும்
வரங்கொடுக்கும் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

47-6/6647
ஊனிகந்தூ ணுறிகையர் குண்டர் பொல்லா 
ஊத்தைவாய்ச் சமணருற வாகக் கொண்டு
ஞானகஞ்சேர்ந் துள்ளவயி ரத்தை நண்ணா 
நாயேனைப் பொருளாக ஆண்டு கொண்ட
மீனகஞ்சேர் வெள்ளநீர் விதியாற் சூடும் 
வேந்தனே விண்ணவர்தம் பெருமான் மேக
வானகஞ்சேர் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

48-6/6648
சிரமேற்ற நான்முகன்றன் றலையும் மற்றைத் 
திருமால்தன் செழுந்தலையும் பொன்றச் சிந்தி
உரமேற்ற இரவிபல் தகர்த்துச் சோமன் 
ஒளிர்கலைகள் படவுழக்கி உயிரை நல்கி
நரையேற்ற விடையேறி நாகம் பூண்ட 
நம்பியையே மறைநான்கும் ஓல மிட்டு
வரமேற்கும் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

49-6/6649
சினந்திருத்துஞ் சிறுப்பெரியார் குண்டர் தங்கள் 
செதுமதியார் தீவினைக்கே விழுந்தேன் தேடிப்
புனந்திருத்தும் பொல்லாத பிண்டி பேணும் 
பொறியிலியேன் றனைப்பொருளா வாண்டு கொண்டு
தனந்திருத்து மவர்திறத்தை யொழியப் பாற்றித்
தயாமூல தன்மவழி யெனக்கு நல்கி
மனந்திருத்தும் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

50-6/6650
சுழித்துணையாம் பிறவிவழித் துக்கம் நீக்குஞ் 
சுருள்சடையெம் பெருமானே தூய தெண்ணீர்
இழிப்பரிய பசுபாசப் பிறப்பை நீக்கும் 
என்றுணையே என்னுடைய பெம்மான் தம்மான்
பழிப்பரிய திருமாலும் அயனுங் காணாப் 
பரிதியே சுருதிமுடிக் கணியாய் வாய்த்த
வழித்துணையாம் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

51-7/7463
பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து 
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை யணிந்தவனே 
மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அன்னே உன்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

52-7/7464
கீளார் கோவணமுந் திருநீறுமெய் பூசியுன்றன் 
தாளே வந்தடைந்தேன் தலைவாயெனை ஏன்றுகொள்நீ 
வாளார் கண்ணிபங்கா மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
கேளா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

53-7/7465
எம்மான் எம்மனையென் றெனக்கெட்டனைச் சார்வாகார் 
இம்மா யப்பிறவி பிறந்தேயிறந் தெய்த்தொழிந்தேன் 
மைம்மாம் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அம்மான் நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

54-7/7466
பண்டே நின்னடியேன் அடியாரடி யார்கட்கெல்லாந் 
தொண்டே பூண்டொழிந்தேன் தொடராமைத் துரிசறுத்தேன் 
வண்டார் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அண்டா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

55-7/7467
கண்ணாய் ஏழுலகுங் கருத்தாய அருத்தமுமாய்ப் 
பண்ணார் இன்றமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே 
மண்ணார் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அண்ணா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

56-7/7468
நாளார் வந்தணுகி நலியாமுனம் நின்றனக்கே 
ஆளா வந்தடைந்தேன் அடியேனையும் ஏன்றுகொள்நீ 
மாளா நாளருளும் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
ஆளா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

57-7/7469
சந்தா ருங்குழையாய் சடைமேற்பிறை தாங்கிநல்ல 
வெந்தார் வெண்பொடியாய் விடையேறிய வித்தகனே 
மைந்தார் சோலைகள்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
எந்தாய் நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

58-7/7470
வெய்ய விரிசுடரோன் மிகுதேவர் கணங்களெல்லாஞ் 
செய்ய மலர்களிட மிகுசெம்மையுள் நின்றவனே 
மையார் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
ஐயா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

59-7/7471
நெறியே நின்மலனே நெடுமாலயன் போற்றிசெய்யுங் 
குறியே நீர்மையனே கொடியேரிடை யாள்தலைவா 
மறிசேர் அங்கையனே மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அறிவே நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.

60-7/7472
ஏரார் முப்புரமும் எரியச்சிலை தொட்டவனை 
வாரார் கொங்கையுடன் மழபாடியுள் மேயவனைச் 
சீரார் நாவலர்கோன் ஆரூரன் உரைத்ததமிழ் 
பாரோர் ஏத்தவல்லார் பரலோகத் திருப்பாரே.

61-7/7473
பொன்செய்த மேனியினீர் புலித்தோலை அரைக்கசைத்தீர் 
முன்செய்த மூவெயிலும் எரித்தீர்முது குன்றமர்ந்தீர் 
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
என்செய்த வாறடிகேள் அடியேமூனிட் டளங்கெடவே. 
 
மூஇட்டளம் து துன்பம்.

62-7/7474
உம்பரும் வானவரும் உடனேநிற்க வேயெனக்குச் 
செம்பொனைத் தந்தருளித் திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
வம்பம ருங்குழலாள் பரவையிவள் வாடுகின்றாள் 
எம்பெரு மானருளீர் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

63-7/7475
பத்தா பத்தர்களுக் கருள்செய்யும் பரம்பரனே 
முத்தா முக்கணனே முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
மைத்தா ருந்தடங்கண் பரவையிவள் வாடாமே 
அத்தா தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

64-7/7476
மங்கையோர் கூறமர்ந்தீர் மறைநான்கும் விரித்துகந்தீர் 
திங்கள் சடைக்கணிந்தீர் திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
கொங்கைநல் லாள்பரவை குணங்கொண்டிருந் தாள்முகப்பே 
அங்கண னேயருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

65-7/7477
மையா ரும்மிடற்றாய் மருவார்புரம் மூன்றெரித்த 
செய்யார் மேனியனே திகழும்முது குன்றமர்ந்தாய் 
பையா ரும்மரவே ரல்குலாளிவள் வாடுகின்றாள் 
ஐயா தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

66-7/7478
நெடியான் நான்முகனும் இரவியொடும் இந்திரனும் 
முடியால் வந்திறைஞ்ச முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
படியா ரும்மியலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அடிகேள் தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

67-7/7479
கொந்தண வும்பொழில்சூழ் குளிர்மாமதில் மாளிகைமேல் 
வந்தண வும்மதிசேர் சடைமாமுது குன்றுடையாய் 
பந்தண வும்விரலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அந்தண னேயருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

68-7/7480
பரசா ருங்கரவா பதினெண்கண முஞ்சூழ 
முரசார் வந்ததிர முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
விரைசே ருங்குழலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அரசே தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே.

69-7/7481
ஏத்தா திருந்தறியேன் இமையோர்தனி நாயகனே 
மூத்தாய் உலகுக்கெல்லாம் முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
பூத்தா ருங்குழலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
கூத்தா தந்தருளாய் கொடியேனிட் டளங்கெடவே.

70-7/7482
பிறையா ருஞ்சடையெம் பெருமான் அருளாயென்று 
முறையால் வந்தமரர் வணங்கும்முது குன்றர்தம்மை 
மறையார் தங்குரிசில் வயல்நாவலா ரூரன்சொன்ன 
இறையார் பாடல்வல்லார்க் கெளிதாஞ்சிவ லோகமதே. 
 
திருமுதுகுன்றமென்னும் விருத்தாசலத்தில் பரமசிவம் 
அருளிச்செய்த பொன்னை மணிமுத்தா நதியில் 
விட்டுப்போய்த் திருவாரூர்க்கமலாலயமென்னுந் 
திருக்குளத்திலிறங்கிக் கையால்தடவும்போதோதிய 
பதிகம். அவ்வாறு தடவும்போது, "எத்தாதிருந்தறியே 
னென்னுந்" தேவாரமோதுகையில் பொருளகப்பட்டது.
Thiruvidaivoi