HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தேவாரம்பாடல்எண்[1-8250*] கோயில் : [1-275] வார்த்தைதேடல்

1-2/2200
வானமர் திங்களும் நீரும் மருவிய வார்சடை யானைத் 
தேனமர் கொன்றையி னானைத் தேவர் தொழப்படு வானைக் 
கானம ரும்பிணை புல்கிக் கலைபயி லுங்கடம் பூரில் 
தானமர் கொள்கையி னானைத் தாள்தொழ வீடெளி தாமே.

2-2/2201
அரவினொ டாமையும் பூண்டு அந்துகில் வேங்கை யதளும் 
விரவுந் திருமுடி தன்மேல் வெண்திங்கள் சூடி விரும்பிப் 
பரவுந் தனிக்கடம் பூரிற் பைங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல் பாதம் 
இரவும் பகலும் பணிய இன்பம் நமக்கது வாமே.

3-2/2202
மூஇளிபடும் இன்சொலி னார்கள் இருங்குழல் மேலிசைந் தேறத் 
தெளிபடு கொள்கை கலந்த தீத்தொழி லார்கடம் பூரில் 
ஒளிதரு வெண்பிறை சூடி யொண்ணுத லோடுட னாகிப் 
புலியத ளாடை புனைந்தான் பொற்கழல் போற்றுதும் நாமே.

4-2/2203
பறையொடு சங்கம் இயம்பப் பல்கொடி சேர்நெடு மாடங் 
கறையுடை வேல்வரிக் கண்ணார் கலையொலி சேர்கடம் பூரில் 
மறையொலி கூடிய பாடல் மருவிநின் றாடல் மகிழும் 
பிறையுடை வார்சடை யானைப் பேணவல் லார்பெரி யோரே.

5-2/2204
தீவிரி யக்கழ லார்ப்பச் சேயெரி கொண்டிடு காட்டில் 
நாவிரி கூந்தல்நற் பேய்கள் நகைசெய்ய நட்டம் நவின்றோன் 
காவிரி கொன்றை கலந்த கண்ணுத லான்கடம் பூரில் 
பாவிரி பாடல் பயில்வார் பழியொடு பாவ மிலாரே.

6-2/2205
தண்புனல் நீள்வயல் தோறுந் தாமரை மேலனம் வைகக் 
கண்புணர் காவில்வண் டேறக் கள்ளவி ழுங்கடம் பூரில் 
பெண்புனை கூறுடை யானைப் பின்னு சடைப்பெரு மானைப் 
பண்புனை பாடல் பயில்வார் பாவமி லாதவர் தாமே.

7-2/2206
பலிகெழு செம்மலர் சாரப் பாடலொ டாட லறாத 
கலிகெழு வீதி கலந்த கார்வயல் சூழ்கடம் பூரில் 
ஒலிதிகழ் கங்கை கரந்தான் ஒண்ணுத லாள்உமை கேள்வன் 
புலியத ளாடையி னான்றன் புனைகழல் போற்றல் பொருளே.

8-2/2207
பூம்படு கிற்கயல் பாயப் புள்ளிரி யப்புறங் காட்டில் 
காம்படு தோளியர் நாளுங் கண்கவ ருங்கடம் பூரில் 
மேம்படு தேவியோர் பாகம் மேவியெம் மானென வாழ்த்தித் 
தேம்படு மாமலர் தூவித் திசைதொழத் தீய கெடுமே.

9-2/2208
திருமரு மார்பி லவனுந் திகழ்தரு மாமல ரோனும் 
இருவரு மாயறி வொண்ணா எரியுரு வாகிய ஈசன் 
கருவரை காலில் அடர்த்த கண்ணுத லான்கடம் பூரில் 
மருவிய பாடல் பயில்வார் வானுல கம்பெறு வாரே.

10-2/2209
ஆடை தவிர்த்தறங் காட்டு மவர்களும் அந்துவராடைச் 
சோடைகள் நன்னெறி சொல்லார் சொல்லினுஞ் சொல்லல கண்டீர் 
வேடம் பலபல காட்டும் விகிர்தன்நம் வேதமு தல்வன் 
காடத னில்நட மாடுங் கண்ணுத லான்கடம் பூரே.

11-2/2210
விடைநவி லுங்கொடி யானை வெண்கொடி சேர்நெடு மாடங் 
கடைநவி லுங்கடம் பூரிற் காதல னைக்கடற் காழி 
நடைநவில் ஞானசம் பந்தன் நன்மையா லேத்திய பத்தும் 
படைநவில் பாடல்ப யில்வார் பழியொடு பாவ மிலாரே.

12-5/5413
தளருங் கோளர வத்தொடு தண்மதி
வளருங் கோல வளர்சடை யார்க்கிடங்
கிளரும் பேரிசைக் கின்னரம் பாட்டறாக்
களருங் கார்க்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

13-5/5414
வெலவ லான்புலன் ஐந்தொடு வேதமுஞ்
சொலவ லான்சுழ லுந்தடு மாற்றமும்
அலவ லான்மனை யார்ந்தமென் றோளியைக்
கலவ லான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

14-5/5415
பொய்தொ ழாது புலியுரி யோன்பணி
செய்தெ ழாவெழு வார்பணி செய்தெழா
வைதெ ழாதெழு வாரவர் எள்கநீர்
கைதொ ழாவெழு மின்கரக் கோயிலே.

15-5/5416
துண்ணெ னாமனத் தால்தொழு நெஞ்சமே
பண்ணி னான்முனம் பாடல துசெய்தே
எண்ணி லாரெயில் மூன்றும் எரித்தமுக்
கண்ணி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

16-5/5417
சுனையுள் நீல மலரன கண்டத்தன்
புனையும் பொன்னிறக் கொன்றை புரிசடைக்
கனையும் பைங்கழ லான்கரக் கோயிலை
நினையும் உள்ளத் தவர்வினை நீங்குமே.

17-5/5418
குணங்கள் சொல்லியுங் குற்றங்கள் பேசியும்
வணங்கி வாழ்த்துவர் அன்புடை யாரெலாம்
வணங்கி வான்மலர் கொண்டடி வைகலுங்
கணங்கள் போற்றிசைக் குங்கரக் கோயிலே.

18-5/5419
பண்ணி னார்மறை பல்பல பூசனை
மண்ணி னார்செய்வ தன்றியும் வைகலும்
விண்ணி னார்கள் வியக்கப் படுவன
கண்ணி னார்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

19-5/5420
அங்கை ஆரழ லேந்திநின் றாடலன்
மங்கை பாட மகிழ்ந்துடன் வார்சடைக்
கங்கை யானுறை யுங்கரக் கோயிலைத்
தங்கை யாற்றொழு வார்வினை சாயுமே.

20-5/5421
நங்க டம்பனைப் பெற்றவள் பங்கினன்
தென்க டம்பைத் திருக்கரக் கோயிலான்
தன்க டன்னடி யேனையுந் தாங்குதல்
என்க டன்பணி செய்து கிடப்பதே.

21-5/5422
பணங்கொள் பாற்கடல் பாம்பணை யானொடும்
மணங்க மழ்மலர்த் தாமரை யானவன்
பிணங்கும் பேரழல் எம்பெரு மாற்கிடங்
கணங்கள் போற்றிசைக் குங்கரக் கோயிலே.

22-5/5423
வரைக்கண் நாலஞ்சு தோளுடை யான்றலை
அரைக்க வு[ன்றி அருள்செய்த ஈசனார்
திரைக்குந் தண்புனல் சூழ்கரக் கோயிலை
உரைக்கும் உள்ளத் தவர்வினை ஓயுமே.

23-5/5424
ஒருவ ராயிரு மூவரு மாயவன்
குருவ தாய குழகன் உறைவிடம்
பருவ ரால்குதி கொள்ளும் பழனஞ்சூழ்
கருவ தாங்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

24-5/5425
வன்னி மத்தம் வளரிளந் திங்களோர்
கன்னி யாளைக் கதிர்முடி வைத்தவன்
பொன்னின் மல்கு புணர்முலை யாளொடும்
மன்னி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

25-5/5426
இல்லக் கோலமும் இந்த இளமையும்
அல்லற் கோலம் அறுத்துய வல்லிரே
ஒல்லைச் சென்றடை யுங்கடம் பூர்நகர்ச்
செல்வக் கோயில் திருக்கரக் கோயிலே.

26-5/5427
வேறு சிந்தை யிலாதவர் தீவினை
கூறு செய்த குழகன் உறைவிடம்
ஏறு செல்வத் திமையவர் தாந்தொழும்
ஆறு சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

27-5/5428
திங்கள் தங்கிய செஞ்சடை மேலுமோர்
மங்கை தங்கும் மணாளன் இருப்பிடம்
பொங்கு சேர்மணற் புன்னையும் ஞாழலுந்
தெங்கு சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

28-5/5429
மல்லை ஞாலத்து வாழும் உயிர்க்கெலாம்
எல்லை யான பிரானார் இருப்பிடங்
கொல்லை முல்லை கொழுந்தகை மல்லிகை
நல்ல சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

29-5/5430
தளரும் வாளர வத்தொடு தண்மதி
வளரும் பொற்சடை யாற்கிட மாவது
கிளரும் பேரொலி கின்னரம் பாட்டறாக்
களரி யார்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

30-5/5431
உற்றா ராயுற வாகி உயிர்க்கெலாம்
பெற்றா ராய பிரானார் உறைவிடம்
முற்றார் மும்மதி லெய்த முதல்வனார்
கற்றார் சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

31-5/5432
வெள்ளை நீறணி மேனிய வர்க்கெலாம்
உள்ள மாய பிரானார் உறைவிடம்
பிள்ளை வெண்பிறை சூடிய சென்னியான்
கள்வன் சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

32-5/5433
பரப்பு நீரிலங் கைக்கிறை வன்னவன்
உரத்தி னாலடுக் கல்லெடுக் கல்லுற
இரக்க மின்றி இறைவிர லாற்றலை
அரக்கி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.
Thiruvidaivoi